Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
commit a4f495e619ac44e3539895fadb78ee880ee95e5e 1 parent 4145e17
koenr authored
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1  lang/nl/error.php
View
3  lang/nl/error.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+$string['confirmsesskeybad'] = 'Je sessiesleutel om deze actie uit te voeren kon niet bevestigd worden. Deze beveiligingsfunctie verhindert dat er per ongeluk of met verkeerde bedoelingen belangrijke functies in jouw naam uitgevoerd kunnen worden. Bedenk goed of je deze opdracht wel echt wou uitvoeren.';
$string['coursegroupunknown'] = 'Het vak dat met groep $a overeenkomt is niet gespecifieerd';
$string['erroronline'] = 'Fout op lijn $a';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" is een vereist veld';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.