Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 4145e17 commit a4f495e619ac44e3539895fadb78ee880ee95e5e koenr committed Oct 9, 2004
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 lang/nl/error.php
View
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+$string['confirmsesskeybad'] = 'Je sessiesleutel om deze actie uit te voeren kon niet bevestigd worden. Deze beveiligingsfunctie verhindert dat er per ongeluk of met verkeerde bedoelingen belangrijke functies in jouw naam uitgevoerd kunnen worden. Bedenk goed of je deze opdracht wel echt wou uitvoeren.';
$string['coursegroupunknown'] = 'Het vak dat met groep $a overeenkomt is niet gespecifieerd';
$string['erroronline'] = 'Fout op lijn $a';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" is een vereist veld';

0 comments on commit a4f495e

Please sign in to comment.