Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jul 8, 2004
1 parent a1264e2 commit a70595bd4ab14122ce3ed4b95ad6e4c90d622a4a
Showing with 8 additions and 2 deletions.
  1. +2 −1 lang/nl/block_course_summary.php
  2. +6 −1 lang/nl/quiz.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['blockname'] = 'Vak samenvatting';
+$string['siteinfo'] = 'Site informatie';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -132,6 +132,7 @@
$string['notenoughsubquestions'] = 'Er zijn onvoldoende deelvragen gedefinieerd!<br>Wil je teruggaan en deze vraag herstellen?';
$string['numerical'] = 'Numeriek';
$string['paragraphquestion'] = 'Vraagparagraaf niet ondersteund op lijn $a. De vraag wordt genegeerd';
+$string['passworderror'] = 'Het wachtwoord was niet juist';
$string['percentcorrect'] = 'Percentage juist';
$string['publish'] = 'Publiceer ';
$string['publishedit'] = 'Je moet rechten hebben in het vak dat deze vragen publiceert om in deze categorie vragen te kunnen toevoegen of bewerken.';
@@ -170,6 +171,9 @@
$string['reportoverview'] = 'Overzicht';
$string['reportregrade'] = 'Herwaarderen van de pogingen';
$string['reportsimplestat'] = 'Eenvoudige statistieken';
+$string['requirepassword'] = 'Er is een wachtwoord nodig';
+$string['requirepasswordmessage'] = 'Je hebt het wachtwoord voor deze test nodig om de test te kunnen maken';
+$string['requiresubnet'] = 'Het juiste netwerkadres is nodig';
$string['review'] = 'Lees na';
$string['save'] = 'Bewaar';
$string['savegrades'] = 'Bewaar cijfers';
@@ -185,6 +189,7 @@
$string['showfeedback'] = 'Feedback laten zien na het beantwoorden?';
$string['shuffleanswers'] = 'Mix de antwoorden';
$string['shufflequestions'] = 'Mix de vragen';
+$string['subneterror'] = 'Deze test is zo beveiligd dat hij alleen toegankelijk is vanop bepaalde plaatsen. Jouw computer staat niet in de lijst met toegelaten machines om deze test te maken.';
$string['time'] = 'Tijd ';
$string['timecompleted'] = 'Voltooid';
$string['timeleft'] = 'Resterende tijd';

0 comments on commit a70595b

Please sign in to comment.