Permalink
Browse files

New language pack: tagalog by roel cantada

 • Loading branch information...
1 parent 9bf3c5d commit a73d2aea1f3bd4b10e9deed70afb85f82a7e5a99 koenr committed Apr 1, 2005
Showing with 8,479 additions and 0 deletions.
 1. +6 −0 lang/tl/block_online_users.php
 2. +117 −0 lang/tl/calendar.php
 3. +49 −0 lang/tl/docs/README.txt
 4. +109 −0 lang/tl/docs/background.html
 5. +292 −0 lang/tl/docs/coding.html
 6. +527 −0 lang/tl/docs/cvs.html
 7. +423 −0 lang/tl/docs/developer.html
 8. +133 −0 lang/tl/docs/docstyles.css
 9. +501 −0 lang/tl/docs/faq.html
 10. +458 −0 lang/tl/docs/features.html
 11. +32 −0 lang/tl/docs/files.php
 12. +119 −0 lang/tl/docs/future.html
 13. +733 −0 lang/tl/docs/install.html
 14. +258 −0 lang/tl/docs/installamp.html
 15. +68 −0 lang/tl/docs/intro.html
 16. +669 −0 lang/tl/docs/licence.html
 17. +17 −0 lang/tl/docs/module_files.txt
 18. +30 −0 lang/tl/docs/other.html
 19. +157 −0 lang/tl/docs/philosophy.html
 20. +359 −0 lang/tl/docs/teacher.html
 21. +288 −0 lang/tl/docs/translation.html
 22. +163 −0 lang/tl/docs/upgrade.html
 23. +18 −0 lang/tl/fonts/README.txt
 24. BIN lang/tl/fonts/default.ttf
 25. +18 −0 lang/tl/help/cookies.html
 26. +11 −0 lang/tl/help/courseavailability.html
 27. +10 −0 lang/tl/help/coursecategory.html
 28. +26 −0 lang/tl/help/courseformats.html
 29. +4 −0 lang/tl/help/coursefullname.html
 30. +14 −0 lang/tl/help/coursegrades.html
 31. +14 −0 lang/tl/help/coursehiddensections.html
 32. +8 −0 lang/tl/help/courseidnumber.html
 33. +14 −0 lang/tl/help/coursenewsitems.html
 34. +13 −0 lang/tl/help/coursenumsections.html
 35. +17 −0 lang/tl/help/courserecent.html
 36. +19 −0 lang/tl/help/coursereports.html
 37. +7 −0 lang/tl/help/courseshortname.html
 38. +19 −0 lang/tl/help/coursestartdate.html
 39. +8 −0 lang/tl/help/courseuploadsize.html
 40. +29 −0 lang/tl/help/directorypaths.html
 41. +123 −0 lang/tl/help/emoticons.html
 42. +23 −0 lang/tl/help/enrolmentkey.html
 43. +13 −0 lang/tl/help/enrolperiod.html
 44. +33 −0 lang/tl/help/groupmode.html
 45. +11 −0 lang/tl/help/groupmodeforce.html
 46. +24 −0 lang/tl/help/guestaccess.html
 47. +21 −0 lang/tl/help/html.html
 48. +72 −0 lang/tl/help/index.html
 49. +14 −0 lang/tl/help/langedit.html
 50. +101 −0 lang/tl/help/mods.html
 51. +50 −0 lang/tl/help/picture.html
 52. +117 −0 lang/tl/help/questions.html
 53. +24 −0 lang/tl/help/reading.html
 54. +184 −0 lang/tl/help/richtext.html
 55. +25 −0 lang/tl/help/scales.html
 56. +15 −0 lang/tl/help/summaries.html
 57. +140 −0 lang/tl/help/surveys.html
 58. +35 −0 lang/tl/help/teachers.html
 59. +160 −0 lang/tl/help/text.html
 60. +102 −0 lang/tl/help/textformat.html
 61. +77 −0 lang/tl/help/uploadusers.html
 62. +197 −0 lang/tl/help/wiki.html
 63. +30 −0 lang/tl/help/writing.html
 64. +1,131 −0 lang/tl/moodle.php
@@ -0,0 +1,6 @@
+<?php // $Id$
+
+$string['blockname'] = 'User na Online';
+$string['periodnminutes'] = 'huling $a minuto';
+$string['configtimetosee'] = 'Tagal na minuto para matingnan kung kasalukuyang online ang isang user';
+?>
View
@@ -0,0 +1,117 @@
+<?php // $Id$
+
+$string['calendar'] = 'Kalendaryo';
+$string['calendarheading'] = 'Kalendaryo ng $a';
+$string['clickhide'] = 'Iklik para maitago';
+$string['clickshow'] = 'Iklik para mailantad';
+$string['confirmeventdelete'] = 'Talaga bang nais mong burahin ang okasyong ito?';
+$string['courseevents'] = 'Pangkursong okasyon';
+$string['dayview'] = 'Arawang Tanaw';
+$string['daywithnoevents'] = 'Walang okasyon sa araw na ito.';
+$string['default'] = 'Default';
+$string['deleteevent'] = 'Burahin ang okasyon';
+$string['detailedmonthview'] = 'Detalyadong Buwanang Tanaw';
+$string['durationminutes'] = 'Tagál sa minuto';
+$string['durationnone'] = 'Walang tagál';
+$string['durationuntil'] = 'Hanggang';
+$string['editevent'] = 'Ineedit ang okasyon';
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'Hindi puwedeng itakda ang okasyon bago ang araw na magsisimula ang kurso';
+$string['errorinvaliddate'] = 'Ditanggap na petsa';
+$string['errorinvalidminutes'] = 'Itakda ang tagál sa minuto, sa pamamagitan ng pagbibigay ng bilang na nasa pagitan ng 1 at 999.';
+$string['errorinvalidrepeats'] = 'Itakda ang dami ng okasyon sa pamamgitan ng pagbibigay ng bilang sa pagitan ng 1 at 99.';
+$string['errornodescription'] = 'Kinakailangan ng Deskripsiyon';
+$string['errornoeventname'] = 'Kinakailangan ng pangalan';
+$string['eventdate'] = 'Petsa';
+$string['eventdescription'] = 'Deskripsiyon';
+$string['eventduration'] = 'Tagál';
+$string['eventendtime'] = 'Katapusang oras';
+$string['eventinstanttime'] = 'Oras';
+$string['eventkind'] = 'Uri ng okasyon';
+$string['eventname'] = 'Pangalan';
+$string['eventrepeat'] = 'Pag-ulit';
+$string['eventsfor'] = '$a okasyon';
+$string['eventstarttime'] = 'Simulang oras';
+$string['eventtime'] = 'Oras';
+$string['eventview'] = 'Detalye ng Okasyon';
+$string['expired'] = 'Pasó na';
+$string['explain_lookahead'] = 'Itinatakda dito ang (pinakamaraming) bilang ng araw sa hinaharap na kailangang pagsimulan ng okasyon bago ito madispley sa maaabangang okasyon. Ang mga okasyon na magsisimula nang lampas dito ay hindi ididispley na maaabangan. Tandaan na <strong>walang garantiya</strong> na lahat ng okasyong magsisimula sa panahong ito ay maipapakita; kung labis (higit sa \"Pinakamaraming maaabangang okasyon\" na kaayusan) ang bilang ng okasyon, ang pinakamalayo sa hinaharap na okasyon ay hindi ipapakita.';
+$string['explain_maxevents'] = 'Itinatakda dito ang pinakamaraming bilang ng maaabangang okasyon na maipapakita. Kapag pinili mo ang malaking bilang dito, maaaring kakain ng maraming espasyo ang displey ng abangan sa screen mo.';
+$string['explain_startwday'] = 'Ang mga linggo ng kalendaryo ay ipapakita na magsisimula sa araw na piliin mo rito.';
+$string['explain_timeformat'] = 'Maaari mong piliin na makita ang oras sa tuwing 12 o 24 oras na format. Kapag pinili mo ang \"default\", ang format ay awtomatikong isusunod sa itinakda mong wika para sa site.';
+$string['globalevents'] = 'Pangkalahatang okasyon';
+$string['gotocalendar'] = 'Tumungo sa kalendaryo';
+$string['groupevents'] = 'Pampangkat na okasyon';
+$string['hidden'] = 'itinago';
+$string['manyevents'] = '$a okasyon';
+$string['monthlyview'] = 'Buwanang Tanaw';
+$string['newevent'] = 'Bagong Okasyon';
+$string['noupcomingevents'] = 'Wala pang okasyon';
+$string['oneevent'] = '1 okasyon';
+$string['pref_lookahead'] = 'Look-ahead ng maaabangang okasyon';
+$string['pref_maxevents'] = 'Pinakamaraming maaabangang okasyon';
+$string['pref_startwday'] = 'Unang araw ng linggo';
+$string['pref_timeformat'] = 'Format ng pagdidispley ng oras';
+$string['preferences'] = 'Ibig';
+$string['preferences_available'] = 'Ang pansarili mong ibig';
+$string['repeatnone'] = 'Walang pag-uulit';
+$string['repeatweeksl'] = 'Ulitin nang lingguhan, likhain pati ';
+$string['repeatweeksr'] = 'mga okasyon';
+$string['shown'] = 'ipinakita';
+$string['spanningevents'] = 'Malapit nang magka-okasyon';
+$string['timeformat_12'] = '12-oras (am/pm)';
+$string['timeformat_24'] = '24-oras';
+$string['today'] = 'Ngayong Araw';
+$string['tomorrow'] = 'Bukas';
+$string['tt_deleteevent'] = 'Burahin ang okasyon';
+$string['tt_editevent'] = 'Iedit ang okasyon';
+$string['tt_hidecourse'] = 'Ang pangkursong okasyon ay nakalantad (iklik para maitago)';
+$string['tt_hideglobal'] = 'Ang pangkalahatang okasyon ay nakalantad (iklik para maitago)';
+$string['tt_hidegroups'] = 'Ang pampangkat na okasyon ay nakalantad (ikik para maitago)';
+$string['tt_hideuser'] = 'Ang pang-user na okasyon ay nakalantad (iklik para maitago)';
+$string['tt_showcourse'] = 'Ang pangkursong okasyon ay nakatago (iklik para malantad)';
+$string['tt_showglobal'] = 'Ang pangkalahatang okasyon ay nakatago (iklik para malantad)';
+$string['tt_showgroups'] = 'Ang pampangkat na okasyon ay nakatago (iklik para malantad)';
+$string['tt_showuser'] = 'Ang pang-user na okasyon ay nakatago (iklik para malantad)';
+$string['typecourse'] = 'Okasyon na pangkurso';
+$string['typegroup'] = 'Okasyon na pangpangkat';
+$string['typesite'] = 'Okasyon na pang-site';
+$string['typeuser'] = 'Okasyon na pang-user';
+$string['upcomingevents'] = 'Abangan';
+$string['userevents'] = 'Okasyon na pang-user';
+$string['yesterday'] = 'Kahapon';
+$string['sun'] = 'Lgo';
+$string['mon'] = 'Lun';
+$string['tue'] = 'Mar';
+$string['wed'] = 'Miy';
+$string['thu'] = 'Huw';
+$string['fri'] = 'Biy';
+$string['sat'] = 'Sab';
+$string['sunday'] = 'Linggo';
+$string['monday'] = 'Lunes';
+$string['tuesday'] = 'Martes';
+$string['wednesday'] = 'Miyérkulés';
+$string['thursday'] = 'Huwebes';
+$string['friday'] = 'Biyernes';
+$string['saturday'] = 'Sábadó';
+$string['pref_dstpreset'] = 'Daylight Savings Time';
+$string['notusingdst'] = 'Hindi gumagamit ng DST';
+$string['dstpresetname'] = 'Ipreset ang pangalan';
+$string['dstpresetactivated'] = 'Paganahin';
+$string['dstpresetdeactivated'] = 'Dipaganahin';
+$string['dstpresetadjusttime'] = 'Pagtutugmâ ng oras';
+$string['explain_dstpresetforced'] = 'Hindi pinahihintulutan ng administrador ng site ang mga user na baguhin ang opsiyong ito.';
+$string['explain_dstpreset'] = 'Maaari mong piliin ang pook na gagamitan ng DST, kung mayroon man, sa drop-down menu.';
+$string['dstdefaultpresetname'] = 'Bagong DST Preset';
+$string['nth'] = 'ika-{$a}';
+$string['dsthumanreadable'] = 'Sa ika $a->activate_index $a->activate_weekday tuwing $a->activate_month, ilipat ang oras ng $a->offset minuto nang $a->direction. Tatagal ang pagbabagong ito hanggang ika $a->deactivate_index $a->deactivate_weekday ng $a->deactivate_month.';
+$string['dstadjusttime'] = 'Ilipat ang oras';
+$string['dstof'] = 'ng';
+$string['dstat'] = 'sa';
+$string['dstonthe'] = 'Sa';
+$string['dstby'] = 'alinsunod sa';
+$string['day'] = 'araw';
+$string['timeforward'] = 'pasulong';
+$string['timerewind'] = 'paurong';
+$string['first'] = 'una';
+$string['last'] = 'huli';
+?>
View
@@ -0,0 +1,49 @@
+Dokumentasyon ng Moodle
+-----------------------
+
+Kung gusto mong isalin sa ibang wika ang dokumentasyong ito,
+iminumungkahi ko na:
+
+1) huwag mong isama ang mga Ingles na bersiyon ng mga file sa direktoryo
+dahil awtomatikong gagamitin ang mga ito kung wala ito sa language
+pack mo.
+
+2) isalin ang mga ito sa sumusunod na ayos (mula sa pinakaimportante):
+
+ PINAKAIMPORTANTE
+ |-------------------
+ |
+ | - files.php
+ | - install.html
+ | - installamp.html
+ | - upgrade.html
+ | - faq.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - teacher.html
+ | - module_files.txt
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - intro.html
+ | - features.html
+ | - release.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - developer.html
+ | - cvs.html
+ | - future.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - license.html
+ |
+ |-------------------
+ HINDI GAANONG IMPORTANTE
+
+ 3) Huwag ninyo na pong isalin ang credits.html - dahil malimit itong
+magbago.
+
+
@@ -0,0 +1,109 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+ <title>Mga Moodle Dok: Kasaysayan</title>
+ <link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
+charset=iso-8859-15">
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+
+<h1>Kasaysayan</h1>
+
+<p>Ang Moodle ay isang aktibo at patuloy na nageevolve na gawain. Ang
+development nito ay sinimulan ni<a
+href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1"
+target="_top">Martin Dougiamas</a> na siyang patuloy na namumuno sa
+proyekto: </p>
+
+<blockquote>
+
+ <p><em> Matagal ko na itong dinidibelop, pahinto-hinto minsan.
+Nagsimula ito noong dekada 90 nang webmaster pa ako sa <a target=_top
+href="http://www.curtin.edu.au/">Curtin University of Technology</a> at
+isang system administrator ng WebCT installation nila. Marami akong
+kinaiinisan sa halimaw na WebCt at naiisip ko na - may mas mabuting
+paraan siguro (pero hindi Blackboard) :-) </em></p>
+
+ <p><em> Marami rin akong kakilala sa ibang paaralan at mas maliit na
+institusyon (at ilang malalaki!) na nais ding magamit ng mas mabuti ang
+Internet pero hindi alam kung saan magsisimula sa santambak na
+teknolohiya at pedagogy na mayroon. Pinangarap ko na sana'y may
+Malayang alternatibo na magagamit ng mga taong tulad nito, upang
+matulungan silang magamit ang kanilang kasanayan sa pagtuturo sa isang
+online na kapaligiran. </em></p>
+
+
+ <p><em> Bunga ng marubdob kong paniniwala sa hindi pa nasusubok na mga
+posibilidad ng Internet-based na edukasyon ay nagtapos ako ng Master at
+pagkatapos ay PhD sa Edukasyon, alipala'y pinagsanib ko ang dati kong
+karera sa Siyensiya ng Kompyuter at mga bagong kaalaman hinggil sa
+katangian ng pagkatuto at pagtutulungan. Higit sa lahat ay
+naimpluwensiyahan ako ng epistomolohiya ng social constructionism - na
+hindi lamang tinitingnan ang pagkatuto bilang aktibidad na panlipunan,
+lalo pa ay binibibigyang diin ang pag-aaral na nangyayari habang
+aktibong lumilikha ng mga artifact (tulad ng teksto) na pagmamasdan o
+gagamitin ng iba. </em></p>
+
+ <p><em>Napakahalaga sa akin na ang program na ito ay maging
+madaling gamitin - dapat nga ay magagamay nang kahit pauwido ito.
+</em></p>
+
+ <p><em> Determinado ako na ipagpatuloy ang gawain ko sa Moodle at sa
+pagpapanatili nitong Open at Malaya. May malalim akong paniniwala sa
+kahalagahan ng walang balakid na edukasyon at empowered na pagtuturo, at
+ang Moodle ang pangunahing paraan upang makapag-ambag ako sa katuparan
+ng mga adhikaing ito. </em></p>
+
+</blockquote>
+
+
+<p>Maraming naunang prototype na nalikha at itinapon bago niya
+inirelease ang bersiyon 1.0 sa isang walang malay na daigdig noong
+Agosto 20, 2002. Ang bersiyong ito ay dinisenyo para sa mas maliit, mas
+intimate na mga klase sa antas Unibersidad, at naging pagksa ng mga case
+study na pananaliksik na binusisi ang pagsusuri sa katangian ng
+kolaborasyon at repleksiyon na nagaganap sa mga maliliit na grupo ng
+adult na kalahok.</p>
+
+<p>Simula noon, nagkaroon na ng tuloy-tuloy na serye ng mga bagong
+release na nagdagdag ng mga bagong feature, bagong scalability at mas
+mahusay na paggana.</p>
+
+<p>Habang lumalaganap ang Moodle at lumalaki ang komunidad, mas maraming
+input ang nakukuha mula sa mas malawak na iba-ibang klase ng mga tao sa
+sa iba't-ibang sitwasyon ng pagtuturo. Halimbawa, ang Moodle ay hindi
+lamang ginagamit sa mga Unibersidad, ginagamit din ito sa mga high
+school, primari school, mga non-profit organization, pribadong kumpanya,
+ng mga independiyenteng guro at maging mga magulang na naghohomeschool.
+Dumaraming bilang ng mga tao mula sa iba't-bang panig ng mundo ang
+nag-aambag sa Moodle sa iba't-ibang paraan - para sa mas maraming
+detalye tingnan ang pahina ng <a href="?file=credits.html">Pasasalamat
+(Credits)</a></p>
+
+
+<p>Isang importanteng feature ng proyektong Moodle ay ang <a
+href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a> na web site, na
+nagiging sentro ng impormasyon, talakayan at bayanihan ng mga user ng
+Moodle, na kabilang ang mga system administrator, guro, mananaliksik,
+designer ng instruksiyon at siyempre pa, mga developer. Tulad ng Moodle,
+ang site na ito ay palaging nageevolve upang matugunan ang
+pangangailangan ng komunidad, at tulad ng Moodle mananatili ito laging
+Malaya.</p>
+
+<p>Noong 2003, ang <a href="http://moodle.com/">moodle.com</a> ay
+pinasinayaan bilang isang kumpanyang nagbibigay ng dagdag na komersiyal
+na suporta para sa mga nangangailangan nito, gayundin ay may mga
+samutsaring magagaling na bagong serbisyo.</p>
+
+<p> Para sa mga binabalak na plano para sa Moodle, tingnan ang mapa ng
+<a href="?file=future.html">Kinabukasan</a>.</p>
+
+
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="."
+target="_top">Dokumentasyon ng Moodle </a></font></p>
+
+<p align="CENTER"><font size="1">Bersiyon: $Id$</font></p>
+
+</body>
+</html>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit a73d2ae

Please sign in to comment.