Permalink
Browse files

string nl translations for search block

  • Loading branch information...
1 parent 351708d commit a76b1963929d100d0f0deb6f45077abb1d4d754e diml committed Oct 7, 2007
Showing with 18 additions and 0 deletions.
  1. +14 −0 blocks/search/lang/nl_utf8/block_search.php
  2. +4 −0 blocks/search/lang/nl_utf8/search.php
@@ -0,0 +1,14 @@
+<?
+$string['blockname'] = 'Globaal zoeken';
+$string['configbuttonlabel'] = 'Tekst op de knop';
+$string['configenablefileindexing'] = 'Indexeren van bestanden aan';
+$string['configfiletypes'] = 'Bestandsformaten die doorzocht moeten worden';
+$string['configlimitindexbody'] = 'Geindexeerde body-grootte limiet';
+$string['configpdftotextcmd'] = 'Pad naar commando pdftotext';
+$string['configwordtotextcmd'] = 'Pad naar commando doctotext';
+$string['configwordtotextenv'] = 'Environment instelling voor de MSWord converter';
+$string['configsearchtext'] = 'Zoektekst';
+$string['go'] = 'Zoek!';
+$string['bytes'] = ' bytes (0 staat voor ongelimiteerd)';
+$string['searchmoodle'] = 'Zoek in Moodle';
+?>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<?
+$string['searchmoodle'] = 'Zoek in Moodle';
+$string['go'] = 'Zoek!';
+?>

0 comments on commit a76b196

Please sign in to comment.