Permalink
Browse files

no message

  • Loading branch information...
1 parent df09d3f commit a90311c15236e3ad686c2b9c06aa2b0c2939e6e8 koenr committed Jun 3, 2003
Showing with 24 additions and 0 deletions.
  1. +24 −0 lang/nl/help/guestaccess.html
@@ -0,0 +1,24 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Toegang voor gasten</B></P>
+
+
+
+<P>Je hebt de keuze om al dan niet "gasten" in je vak toe te laten.
+
+
+
+<P>Bezoekers van de site kunnen zich aanmelden met de "Inloggen als gast" knop op het
+aanmeldingsscherm.
+
+
+
+<P>Gasten hebben ALTIJD "alleen lezen" toegang - wat betekent dat ze niets kunnen posten of op een andere manier
+de cursus verknoeien voor de echte leerlingen.
+
+<P>Dit kan handig zijn wanneer je een collega wil binnenlaten om eens naar je werk te kijken, of wanneer je leerlingen
+een cursus wil laten zien voor ze beslissen om er op in te tekenen.
+
+
+<P>Merk op dat je de keuze hebt tussen twee types gast toegang: met een vaksleutel of zonder. Als je er voor kiest om
+gasten toe te laten die de vaksleutel hebben, dan zal de gast de sleutel ELKE KEER moeten geven als hij het vak binnen
+wil (anders dan de leerlingen die dat maar één keer moeten doen). Dit laat je toe je gasten te beperken. Als je
+er voor kiest om gasten zonder sleutel toe te laten, dan kan iedereen zo je vak binnen.

0 comments on commit a90311c

Please sign in to comment.