Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080103)

  • Loading branch information...
1 parent e8b2de8 commit a9608e5795dcbd67deede724a41fca75d6e7f1bf moodler committed Jan 3, 2008
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/nl_utf8/installer.php
@@ -95,6 +95,7 @@
<b>Gebruiker:</b> de gebruikersnaam voor jouw database<br />
<b>Wachtwoord:</b> het wachtwoord voor je databank<br />
<b>Tabelvoorvoegsel:</b>voorvoegsel voor alle tabelnamen (verplicht)';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Opmerking:</b> het installatieprogramma zal proberen een databank te maken als die nog niet bestaat.';
$string['dataroot'] = 'Gegevens';
$string['datarooterror'] = 'De \'data-map\' die je opgaf kon niet gevonden of gemaakt worden. Verbeter ofwel het pad of maak die map manueel.';
$string['dbconnectionerror'] = 'We konden geen verbinding maken met de databank die je opgegeven hebt. Controleer je databankinstellingen';
@@ -202,6 +203,7 @@
$string['previous'] = 'Vorige';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Tijdens de upgrade zal het RQP vraagtype verwijderd worden. Je gebruikte deze vraag niet, dus je zult hier geen problemen mee krijgen.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Tijdens de upgrade zal het RQP vraagtype verwijderd worden. Er zijn vragen van dit type in je database. Die zullen stoppen met werken, tenzij je de code herinstalleert van http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 voor je verder gaat met de upgrade.';
+$string['remotedownloaderror'] = 'De download van de component naar jouw server is mislukt, controleer je proxy-instellingen, de PHP cURL-extentie wordt ten zeerste aanbevolen te installeren.<br /><br />Je moet je <a href=\"$a->url\">$a->url</a> bestand manueel downloaden , kopiëren naar de map \"$a->dest\" op je server en het daar unzippen.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Het downloaden van componenten naar je server is niet toegelaten (allow_url_fopen is uitgeschakeld)<br /><br />Je moet het <a href=\"$a->url\">$a->url</a>bestand manueel downloaden en het kopiëren naar \"$a->dest\" op je server en het daar unzippen.';
$string['report'] = 'Rapport';
$string['restricted'] = 'Beperkt';

0 comments on commit a9608e5

Please sign in to comment.