Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080430)

  • Loading branch information...
1 parent d3397f0 commit aa51ed515ce817556fa575ffe8da5fdcb7170520 moodlerobot committed Apr 30, 2008
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 install/lang/pl_utf8/installer.php
@@ -81,10 +81,15 @@
$string['downloadlanguagehead'] = 'Pobierz pakiet językowy';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Możesz kontynuować proces instalacji, używając domyślnego pakietu językowego \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Teraz masz możliwość załadowania pakietu językowego i kontynuowania procesu instalacji w tym języku.<br/><br/>Jeśli nie możesz załadować pakietu, instalacja będzie się odbywać dalej po angielsku (kiedy się skończy, będziesz mieć możliwość załadowania i zainstalowania dodatkowych pakietów językowych)';
+$string['environmenterrortodo'] = 'Musisz usunąć wszystkie problemy (błędy) w środowisku serwera zanim rozpocznie się instalacja tej wersji Moodle!';
$string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'jest zalecane, żeby było zainstalowane/włączone';
+$string['environmentrecommendversion'] = 'wersja $a->needed jest zalecana a ty używasz wersji $a->current';
+$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'ten test musi być zaliczony';
$string['environmentrequireinstall'] = 'jest niezbędnę, żeby było zainstalowane/włączone';
+$string['environmentrequireversion'] = 'wersja $a->needed jest niezbędna a ty używasz wersji $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Sprawdzamy, czy różne komponenty systemu spełniają wymagania systemu';
+$string['environmentxmlerror'] = 'Błąd odczytywania danych środowiska ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Błąd';
$string['fail'] = 'Nie udało się';
$string['fileuploads'] = 'Plik pobrany';
@@ -131,6 +136,7 @@
$string['name'] = 'Nazwa';
$string['next'] = 'Następne';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['opensslrecommended'] = 'Instalacja opcjonalnej biblioteki OpenSSL jest wysoce zalecane -- aktywuje sieciową funkcjonalność Moodle.';
$string['parentlanguage'] = '<<DO TŁUMACZY: Jeżeli Twój język ma Język nadrzędny który powinien być użyty w przypadku braku tlumaczenia, wpisz tutaj odpowiedni kod (np: nl). Pozostawienia pustego powoduje używanie języka angielskiego.>>';
$string['password'] = 'Hasło';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x posiada kilka znanych błędów, proszę uaktualnić do wersji 5.1.x lub zredukować do wersji 4.3.x lub 4.4.x';

0 comments on commit aa51ed5

Please sign in to comment.