Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
commit aaa8642d41e19fb9e993c411f8916726c8db7a12 1 parent 48a5356
koenr authored
View
14 lang/nl/help/exercise/gradinggrade.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<P ALIGN=CENTER><B> Cijfers geven aan beoordelingen</B></P>
+
+<p>De bovenste helft van deze pagina toont de beoordeling die de leerling over zijn eigen
+werk gemaakt heeft. Deze beoordeling moet een cijfer krijgen (met 20 als maximum).
+Dit representeert een beoordeling van het werk dat je terug vindt onder de tweede link (De bovenste
+link is de beschrijving van de oefening) Het cijfer op de beoordeling kun je best uitleggen
+in een commentaar die je invoert in het Commentaar van de leraar -vakje. Het cijfer zou
+de accuraatheid van de beoordeling moeten weergeven; een beoordeling die een laag cijfer
+geeft aan een slecht werk zou een hoger cijfer moeten krijgen dan een beoordeling die een
+laag cijfer geeft aan een goede taak, bijvoorbeeld.</p>
+
+<p>In de onderste helft van deze pagina is er een leeg beoordelingsformulier voor jouw
+beoordeling van het werk van de leerling.</p>
+
View
50 lang/nl/help/exercise/gradingstrategy.html
@@ -0,0 +1,50 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Beoordelingsstrategie</B></P>
+
+<P>Een oefening kan op verschillende manieren beoordeeld worden. Je kunt kiezen uit:
+
+<OL>
+<LI><B>Niet beoordeeld:</B> In dit type van beoordeling is de leraar helemaal niet geïnteresseerd in een quantitatieve
+beoordeling van zijn leerlingen. De leerlingen maken opmerkingen bij de deeltaakjes, maar geven geen cijfers. De
+leraar kan, als hij dat wil, cijfers geven voor de opmerkingen van de leerlingen. Deze beoordeling van opmerkingen vormt
+de basis van het eindcijfer van de leerling. Als de leraar de opmerkingen van de leerlingen niet beoordeelt, dan
+zijn er geen totaalcijfers voor de opdracht.
+<LI><B>Cumulatieve beoordeling:</B> Dit is het standaardtype beoordeling. In dit type is elke beoordeling opgebouwd uit
+een aantal beoordelingselementen. Elk element moet een bepaald aspect van de opdracht behandelen. Een opdracht omvat
+gewoonlijk tussen de 5 en 15 elementen voor opmerkingen en beoordelingen. Het aantal hangt af van de grootte en
+moeilijkheidsgraad van de opdracht. Een opdracht die door medeleerlingen beoordeeld wordt met slechts 1 element is
+mogelijk en heeft een gelijkaardige beoordelingsstrategie als de standaard Moodleopdracht.
+<P>Elementen hebben volgende drie kenmerken:
+<OL>
+<LI>De BESCHRIJVING van het te beoordelen element. Hierin moet duidelijk worden omschreven welk aspect van de opdracht
+beoordeeld wordt. Als de beoordeling kwalitatief is, dan is het nuttig om wat detail te geven over wat als excelent,
+matig en slecht beschouwd wordt
+<LI>De SCHAAL van het te beoordelen element. Er zijn een aantal schalen voorzien. Deze gaan van een eenvoudige
+Ja/Nee over schalen met meerdere punten tot een procentuele schaal. Voor elk element kun je een eigen schaal kiezen
+zodat die past bij het aantal mogelijkheden voor dat element. Merk op dat de gekozen schaal NIET het belang van
+het element bepaalt bij de berekening van het totaalcijfer: een schaal op twee punten heeft dezelfde invloed als een
+schaal op 100 punten als de respectievelijke elementen dezelfde weging hebben...
+<LI>De WEGING van het te beoordelen element. Als standaardinstelling krijgen alle elementen dezelfde weging
+bij de berekening van het totaalcijfer. Dit kan gewijzigd worden door de belangrijkere elementen een gewicht groter
+dan één en de minder belangrijke elementen een gewicht kleiner dan één te geven. Het wijzigen van de weging verandert
+het totaalcijfer NIET. Die waarde wordt vastgelegd door de "Hoogst haalbare cijfer"-parameter van de workshop. Wegingen
+kunnen ook een negatief cijfer krijgen. Dit is een experimentele mogelijkheid.
+</OL>
+
+<LI><B>Als fout aangeduid:</B> In dit type opdracht worden beoordeeld met een reeks Ja/Nee schalen, De beoordeling
+wordt bepaald door een beoordelingstabel die de relatie legt tussen het aantal fouten en de voorgestelde beoordeling.
+Bijvoorbeeld: in een opdracht moeten zes belangrijke items voorkomen. De tabel geeft aan welke beoordeling moet gegeven
+worden als ze allemaal gevonden zijn, als er één ontbreekt, als er twee ontbreken enz. De afzonderlijke items kunnen,
+indien gewenst, een weging krijgen als sommige items belangrijker zijn dan andere. Het aantal fouten is dan een
+gewogen som van de ontbrekende items. Als standaardinstelling krijgen alle itens een gewicht van één. De beoordelingstabel
+hoeft niet lineair te zijn. De voorgestelde beoordelingscijfers zouden kunnen 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0%
+zijn voor een opdracht met 10 elementen. De beoordeler kan het voorgestelde cijfer tot 20% in beide richtingen bijsturen
+om tot het eincijfer voor de inzending te komen.
+<LI><B>Criterium:</B> Dit is de eenvoudigste manier om een opdracht te beoordelen (al is het niet noodzakelijk de
+eenvoudigste om op te stellen). De inzendingen worden beoordeeld met een reeks uitspraken. De beoordeler
+kiest welke uitspraak het best pas bij dit deel van de taak. Het cijfer wordt bepaald door een criteriatabel, Hiermee
+wordt een cijfer voorgesteld voor elk criterium. Bijvoorbeeld: een workshop wordt opgestart met bijvoorbeeld vijf
+uitspraken voor elke beoordeling. Net zoals bij "Als fout aangeduid" kan de beoordeler het voorgestelde cijfer
+aanpassen met 20% om tot zijn totaalcijfer te komen.
+</OL>
+
+</P>
View
12 lang/nl/help/exercise/mods.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/exercise/icon.gif">&nbsp;<B>Oefening</B>
+
+<UL>
+<P>Een oefening is een eenvoudige, maar krachtige opdracht. In een oefening vraagt
+de leraar z'n leerlingen om een taak te maken. Dat kan het schrijven van een essay
+of een verslag zijn, het voorbereiden van een presentatie, een rekenblad maken, enz.
+Wanneer de leerling de taak gemaakt heeft, moet hij die eerst zelf beoordelen voor die
+naar de leraar gezonden wordt. Eens ingezonden kan de leraar zowel de taak als de beoordeling
+van de leerling beoordelen. De leraar kan feedback aan de leerling geven de leerling vragen de
+taak te verbeteren en opnieuw inzenden of niet, naargelang de situatie.</p>
+</UL>
+
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.