Permalink
Browse files

followed change in Englisch version

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jan 7, 2004
1 parent ca23a9c commit aab97b351c9a4e92cba036e34c73331d6cc1d942
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 lang/nl/help/uploadusers.html
@@ -19,7 +19,8 @@
<p> <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">idnumber, icq, phone1, phone2, address, url, description, mailformat, maildisplay, htmleditor, autosubscribe, course1, course2, course3, course4, course5</font></p>
</blockquote>
</li>
- <li>Je mag geen komma's gebruiken in de data. Voor Boolse velden gebruik je 0 voor onwaar en 1 voor waar. </li>
+ <li>Komma's in de gegevens mag je als , noteren. Het script zal automatisch de komma juist terugplaatsen.
+ <li>Voor Boolse velden gebruik je 0 voor onwaar en 1 voor waar. </li>
</ul>

0 comments on commit aab97b3

Please sign in to comment.