Permalink
Browse files

improved menu translation

  • Loading branch information...
palojacko
palojacko committed May 25, 2003
1 parent 092c819 commit ab34a057edbe2577d0e81ccadb5e5c3be99751b2
Showing with 1,037 additions and 1,061 deletions.
  1. +42 −42 lang/sk/assignment.php
  2. +58 −58 lang/sk/auth.php
  3. +104 −106 lang/sk/forum.php
  4. +29 −31 lang/sk/journal.php
  5. +527 −536 lang/sk/moodle.php
  6. +107 −106 lang/sk/quiz.php
  7. +170 −182 lang/sk/survey.php
View
@@ -1,42 +1,42 @@
-<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.5 dev (2002092300)
-
-
-$string['allowresubmit'] = "Povoli» opätovné predlo¾enie";
-$string['assignmentdetails'] = "Podrobnosti zadania";
-$string['assignmentname'] = "Názov zadania";
-$string['assignmenttype'] = "Typ zadania";
-$string['description'] = "Popis";
-$string['duedate'] = "Dátum splatnosti";
-$string['early'] = "\$a skoro";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Chyba pri aktualizácii spätnej väzby znovu-predlo¾enia pre u¾ívateµa \$a";
-$string['feedback'] = "Spätná väzba";
-$string['feedbackupdated'] = "Spätná väzba znovu-predlo¾enia aktualizovaná pre \$a µudí";
-$string['late'] = "\$a neskoro";
-$string['maximumgrade'] = "Maximálna známka";
-$string['maximumsize'] = "Maximálna veµkos»";
-$string['modulename'] = "Zadanie";
-$string['modulenameplural'] = "Zadania";
-$string['newsubmissions'] = "Zadania predlo¾ené";
-$string['notsubmittedyet'] = "E¹te nepredlo¾ené";
-$string['overwritewarning'] = "Upozornenie: Opätovný prenos NAHRADÍ va¹e aktuálne predlo¾enie";
-$string['saveallfeedback'] = "Ulo¾i» v¹etky moje spätné väzby";
-$string['submissionfeedback'] = "Spátná väzba predlo¾enia";
-$string['submissions'] = "Predlo¾enia";
-$string['submitassignment'] = "Predlo¾te va¹e zadanie s pou¾itím tohoto formulára";
-$string['submitted'] = "Predlo¾ené";
-$string['typeoffline'] = "Èinos» offline ";
-$string['typeuploadsingle'] = "Prenies» jeden súbor";
-$string['uploadbadname'] = "Tento názov súboru obsahoval zvlá¹tne znaky a nemô¾e by» prenesený";
-$string['uploadedfiles'] = "Prenies» súbory";
-$string['uploaderror'] = "Poèas ukladania súboru na server sa vyskytla chyba";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Súbor bol prenesený vporiadku, ale nedoká¾e aktualizova» va¹e predlo¾enie!";
-$string['uploadfiletoobig'] = "Prepáète, ale tento súbor je priveµký (limit je \$a bytov)";
-$string['uploadnofilefound'] = "Súbor nebol nájdený - ste si istý, ¾e nejaký ste na prenos vybrali?";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' bol prenesený v poriadku, ale predlo¾enie nie je zaregistrované!";
-$string['uploadsuccess'] = "Prenesený '\$a' úspe¹ne";
-$string['viewfeedback'] = "Zobrazi» známky a spätnú väzbu zadania";
-$string['viewsubmissions'] = "Zobrazi» \$a predlo¾ené zadania";
-$string['yoursubmission'] = "Va¹e predlo¾enie";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+
+
+$string['allowresubmit'] = "Povoli» opätovné odoslanie";
+$string['assignmentdetails'] = "Podrobnosti zadania";
+$string['assignmentname'] = "Názov zadania";
+$string['assignmenttype'] = "Typ zadania";
+$string['description'] = "Popis";
+$string['duedate'] = "Termín ukonèenia";
+$string['early'] = "\$a skoro";
+$string['failedupdatefeedback'] = "Chyba pri aktualizácii spätnej väzby pri opätovnom odoslaní pre u¾ívateµa \$a";
+$string['feedback'] = "Spätná väzba";
+$string['feedbackupdated'] = "Spätná väzba pri opätovnom odoslaní aktualizovaná pre \$a µudí";
+$string['late'] = "\$a neskoro";
+$string['maximumgrade'] = "Maximálna známka";
+$string['maximumsize'] = "Maximálna veµkos»";
+$string['modulename'] = "Zadanie";
+$string['modulenameplural'] = "Zadania";
+$string['newsubmissions'] = "Zadania odoslané";
+$string['notsubmittedyet'] = "Zatiaµ nebolo odoslané";
+$string['overwritewarning'] = "Upozornenie: Opätovné odoslanie PREPÍ©E naposledy zaslané údaje";
+$string['saveallfeedback'] = "Ulo¾i» v¹etky moje spätné väzby";
+$string['submissionfeedback'] = "Spátná väzba predlo¾enia";
+$string['submissions'] = "Predlo¾enia";
+$string['submitassignment'] = "Predlo¾te va¹e zadanie s pou¾itím tohoto formulára";
+$string['submitted'] = "Predlo¾ené";
+$string['typeoffline'] = "Èinos» offline ";
+$string['typeuploadsingle'] = "Prenies» jeden súbor";
+$string['uploadbadname'] = "Tento názov súboru obsahoval zvlá¹tne znaky a nemô¾e by» prenesený";
+$string['uploadedfiles'] = "Prenies» súbory";
+$string['uploaderror'] = "Poèas ukladania súboru na server sa vyskytla chyba";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "Súbor bol prenesený v poriadku, ale nedoká¾e aktualizova» va¹e predlo¾enie!";
+$string['uploadfiletoobig'] = "Prepáète, ale tento súbor je priveµký (limit je \$a bytov)";
+$string['uploadnofilefound'] = "Súbor nebol nájdený - ste si istý, ¾e ste na prenos nejaký vybrali?";
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' bol prenesený v poriadku, ale predlo¾enie nie je zaregistrované!";
+$string['uploadsuccess'] = "Prenesený '\$a' úspe¹ne";
+$string['viewfeedback'] = "Zobrazi» známky a spätnú väzbu zadania";
+$string['viewsubmissions'] = "Zobrazi» \$a predlo¾ené zadania";
+$string['yoursubmission'] = "Va¹e odoslanie";
+
+?>
View
@@ -1,59 +1,59 @@
-<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
-
-
-$string['auth_dbdescription'] = "Táto metóda využíva externú databázovú tabuľku na kontrolu platnosti daného užívateľského mena a hesla. Ak je to nové konto môžu byť do Moodle prenesené informácie aj z inýcho políčok.";
-$string['auth_dbextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je tu možnosť, aby niektoré užívateľské políčka Moodle uvádzali informácie z <B>políčok externých databáz</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, bude uvádzané pôvodné nastavenie.<P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
-$string['auth_dbfieldpass'] = "Názov políčka obsahuje heslá";
-$string['auth_dbfielduser'] = "Názov políčka obsahuje užívateľské mená";
-$string['auth_dbhost'] = "Počítač hosťujúci databázový server";
-$string['auth_dbname'] = "Vlastný názov databázy";
-$string['auth_dbpass'] = "Heslo je identické s uvedeným užívateľom";
-$string['auth_dbpasstype'] = "Špecifkujte formát, ktorý používa políčko pre heslo. MD5 šifrovanie je vhodné pre pripojenie k ďalším bežným web aplikáciám ako PostNuke";
-$string['auth_dbtable'] = "Názov tabuľky je v databáze";
-$string['auth_dbtitle'] = "Použiť externú databázu";
-$string['auth_dbtype'] = "Databázový typ (bližšie viď<A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> )";
-$string['auth_dbuser'] = "Užívateľské meno s prístupom do databázy len na čítanie.";
-$string['auth_emaildescription'] = "Emailové potvrdzovanie je nastavený spôsob overovania. Keď sa užívateľ prihlási, vyberie si vlastné nové užívateľské meno a heslo a dostane potvrdzovací email na svoju emailovu adresu. Tento email obsahuje bezpečnostnú linku na stránku, kde môže užívateľ potvrdiť svoje nastavenie. Pri ďalších prihlasovaniach iba skontroluje užívateľské meno a heslo v porovnaní s údajmi uloženými v Moodle databáze.";
-$string['auth_emailtitle'] = "Emailové overovanie";
-$string['auth_imapdescription'] = "Na kontrolu správnosti daného užívateľského mena a hesla používa táto metóda IMAP server.";
-$string['auth_imaphost'] = "Adresa IMAP serveru. Používajte číslo IP, nie názov DNS.";
-$string['auth_imapport'] = "Číslo IMAP server portu. Zvyčajne je to 143 alebo 993.";
-$string['auth_imaptitle'] = "Použite IMAP server";
-$string['auth_imaptype'] = "Typ IMAP serveru. IMAP servery môžu mať rozličné typy overovania.";
-$string['instructions'] = "Inštrukcie";
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Ak chcete používať spoluužívateľov, aby ste mohli hľadať užívateľov uveďte to tu. Napríklad: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Heslo pre spoluužívateľov.";
-$string['auth_ldap_contexts'] = "Zoznam prostredí, kde sa machádzajú užívatelia. Oddeľte rozličné prostredia s ';'. Napríklad: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
-$string['auth_ldap_host_url'] = "Špecifikujte hostiteľa LDAP vo forme URL tj. 'ldap://ldap.myorg.com/' alebo 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
-$string['auth_ldap_search_sub'] = "Uveďte hodnotu &lt;&gt; 0 ak chcete hľadať užívateľov v subkontextoch.";
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Aktualizovať informácie o užívateľovi (krstné meno, priezvisko, adresa,...) z LDAP do Moodle. Hľadať v /auth/ldap/attr_mappings.php pre priraďujúce informácie.";
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Vlastnosť používaná na hľadanie mien užívateľov. Zvyčajne 'cn'.";
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = "Táto metóda využíva externú databázovú tabuľku na kontrolu platnosti daného užívateľského mena a hesla. Ak je to nové konto, môžu byť do Moodle prenesené informácie aj z inýcho políčok.";
+$string['auth_dbextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je tu možnosť, aby niektoré užívateľské políčka systému uvádzali informácie z <B>políčok externých databáz</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, bude uvádzané pôvodné nastavenie.<P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
+$string['auth_dbfieldpass'] = "Názov políčka obsahuje heslá";
+$string['auth_dbfielduser'] = "Názov políčka obsahuje užívateľské mená";
+$string['auth_dbhost'] = "Počítač hosťujúci databázový server";
+$string['auth_dbname'] = "Vlastný názov databázy";
+$string['auth_dbpass'] = "Heslo je identické s uvedeným užívateľom";
+$string['auth_dbpasstype'] = "Špecifkujte formát, ktorý používa políčko pre heslo. MD5 šifrovanie je vhodné pre pripojenie k ďalším bežným web aplikáciám ako PostNuke.";
+$string['auth_dbtable'] = "Názov tabuľky je v databáze";
+$string['auth_dbtitle'] = "Použiť externú databázu";
+$string['auth_dbtype'] = "Databázový typ (bližšie viď<A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> )";
+$string['auth_dbuser'] = "Užívateľské meno s prístupom do databázy len na čítanie.";
+$string['auth_emaildescription'] = "Spôsob overovania je nastavený ako potvrdzovanie prostredníctvom emailu. Keď sa užívateľ prihlási, vyberie si vlastné nové užívateľské meno a heslo a dostane potvrdzovací email na svoju emailovú adresu. Tento email obsahuje bezpečnostnú linku na stránku, kde môže užívateľ potvrdiť svoje nastavenie. Pri ďalších prihlasovaniach iba skontroluje užívateľské meno a heslo v porovnaní s údajmi uloženými v databáze systému.";
+$string['auth_emailtitle'] = "Overovanie emailom";
+$string['auth_imapdescription'] = "Na kontrolu správnosti daného užívateľského mena a hesla používa táto metóda IMAP server.";
+$string['auth_imaphost'] = "Adresa IMAP serveru. Používajte číslo IP, nie názov DNS.";
+$string['auth_imapport'] = "Číslo IMAP server portu. Zvyčajne je to 143 alebo 993.";
+$string['auth_imaptitle'] = "IMAP server";
+$string['auth_imaptype'] = "Typ IMAP serveru. IMAP servery môžu mať rozličné typy overovania.";
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Ak chcete používať spoluužívateľov, aby ste mohli hľadať užívateľov uveďte to tu. Napríklad: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Heslo pre spoluužívateľov.";
+$string['auth_ldap_contexts'] = "Zoznam prostredí, kde sa nachádzajú užívatelia. Oddeľte rozličné prostredia s ';'. Napríklad: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+$string['auth_ldap_host_url'] = "Špecifikujte hostiteľa LDAP vo forme URL tj. 'ldap://ldap.myorg.com/' alebo 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
+$string['auth_ldap_search_sub'] = "Uveďte hodnotu &lt;&gt; 0 ak chcete hľadať užívateľov v subkontextoch.";
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Aktualizovať informácie o užívateľovi (krstné meno, priezvisko, adresa,...) z LDAP do systému. Hľadať v /auth/ldap/attr_mappings.php pre priraďujúce informácie.";
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Vlastnosť používaná na hľadanie mien užívateľov. Zvyčajne 'cn'.";
$string['auth_ldapdescription'] = "Táto metóda poskytuje overovanie s LDAP serverom.
- Ak je užívateľské meno a heslo správne, Moodle vytvorí nový vstup užívateľa do jeho databázy.
- Tento modul dokáže čítať užívateľské vlastnosti z LDAP a vyplniť želané políčka v Moodle.
- Pre nasledujúce prihlasovania sa kontrolujú iba užívateľské meno a heslo.";
-$string['auth_ldapextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je taká možnosť, že Moodle užívateľské políčka budú uvádzať informácie z <B>LDAP políčok</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, informácie z LDAP nebudú prevedené, a namiesto toho bude uvádzané Moodle nastavenie. <P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
-$string['auth_ldaptitle'] = "Použite LDAP server";
-$string['auth_nntpdescription'] = "Tento postup používa na kontrolu správnosti užívateľského mena a hesla NNTP server.";
-$string['auth_nntphost'] = "Adresa NNTP servera. Použite číslo IP, nie názov DNS.";
-$string['auth_nntpport'] = "Server port (119 je najbežnejší)";
-$string['auth_nntptitle'] = "Použite NNTP server";
-$string['auth_nonedescription'] = "Užívatelia sa môžu prihlásiť a vytvoriť kontá bez overovania s externým serverom a bez potvrdzovania prostredníctvom emailu. Buďte opatrní pri tejto voľbe - myslite na bezpečnosť a problémy pri administrácii, ktoré tým môžu vzniknúť.";
-$string['auth_nonetitle'] = "Žiadne overenie";
-$string['auth_pop3description'] = "Tento postup používa na kontrolu správnosti užívateľského mena a hesla POP3 server.";
-$string['auth_pop3host'] = "Adresa POP3 servera. Použite číslo IP , nie názov DNS.";
-$string['auth_pop3port'] = "Server port (110 je najbežnejší)";
-$string['auth_pop3title'] = "Používajte POP3 server";
-$string['auth_pop3type'] = "Typ servera. Ak váš server používa certifikované zabezpečenie, vyberte si pop3cert.";
-$string['authenticationoptions'] = "Možnosti overovania";
-$string['authinstructions'] = "Tu môžete uviesť pokyny pre užívateľov, aby vedeli, aké užívateľské meno a heslo majú používať. Text, ktorý tu vložíte sa objaví na prihlasovacej stránke. Ak to tu neuvediete, nebudú zobrazené žiadne pokyny.";
-$string['changepassword'] = "Zmeniť heslo URL";
-$string['changepasswordhelp'] = "Tu môžete uviesť miesto, na ktorom si vaši užívatelia môžu pripomenúť, alebo zmeniť užívateľské meno/heslo, ak ho zabudli. Pre užívateľov to bude zobrazené ako tlačidlo na prihlasovacej stránke ich užívateľskej stránky. Ak to tu neuvediete, tlačidlo sa nezobrazí.";
-$string['chooseauthmethod'] = "Vyberte si postup overovania: ";
-$string['guestloginbutton'] = "Prihlasovacie tlačidlo pre hosťa";
-$string['md5'] = "MD5 šifrovanie";
-$string['plaintext'] = "Čistý text";
-$string['showguestlogin'] = "Môžete skryť, alebo zobraziť prihlasovacie tlačidlo pre hosťa na prihlasovacej stránke.";
-
-?>
+ Ak je užívateľské meno a heslo správne, systém vytvorí nový vstup užívateľa do jeho databázy.
+ Tento modul dokáže čítať užívateľské vlastnosti z LDAP a vyplniť želané políčka v systéme.
+ Pre nasledujúce prihlasovania sa kontrolujú iba užívateľské meno a heslo.";
+$string['auth_ldapextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je taká možnosť, že užívateľské políčka systému budú uvádzať informácie z <B>LDAP políčok</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, informácie z LDAP nebudú prevedené, a namiesto toho bude uvádzané Moodle nastavenie. <P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
+$string['auth_ldaptitle'] = "LDAP server";
+$string['auth_nntpdescription'] = "Tento postup používa na kontrolu správnosti užívateľského mena a hesla NNTP server.";
+$string['auth_nntphost'] = "Adresa NNTP servera. Použite číslo IP, nie názov DNS.";
+$string['auth_nntpport'] = "Port serveru (119 je najbežnejší)";
+$string['auth_nntptitle'] = "NNTP server";
+$string['auth_nonedescription'] = "Užívatelia sa môžu prihlásiť a vytvoriť kontá bez overovania s externým serverom a bez potvrdzovania prostredníctvom emailu. Pri tejto voľbe buďte opatrní - myslite na bezpečnosť a problémy pri administrácii, ktoré tým môžu vzniknúť.";
+$string['auth_nonetitle'] = "Žiadne overenie";
+$string['auth_pop3description'] = "Tento postup používa na kontrolu správnosti užívateľského mena a hesla POP3 server.";
+$string['auth_pop3host'] = "Adresa POP3 servera. Použite číslo IP , nie názov DNS.";
+$string['auth_pop3port'] = "Server port (110 je najbežnejší)";
+$string['auth_pop3title'] = "POP3 server";
+$string['auth_pop3type'] = "Typ servera. Ak váš server používa certifikované zabezpečenie, vyberte si pop3cert.";
+$string['authenticationoptions'] = "Možnosti overovania";
+$string['authinstructions'] = "Tu môžete uviesť pokyny pre užívateľov, aby vedeli, aké užívateľské meno a heslo majú používať. Text, ktorý tu vložíte sa objaví na prihlasovacej stránke. Ak to tu neuvediete, nebudú zobrazené žiadne pokyny.";
+$string['changepassword'] = "Zmeniť heslo URL";
+$string['changepasswordhelp'] = "Tu môžete uviesť miesto, na ktorom si vaši užívatelia môžu pripomenúť, alebo zmeniť užívateľské meno/heslo, ak ho zabudli. Pre užívateľov to bude zobrazené ako tlačidlo na prihlasovacej stránke ich užívateľskej stránky. Ak to tu neuvediete, tlačidlo sa nezobrazí.";
+$string['chooseauthmethod'] = "Vyberte si metódu overenia : ";
+$string['guestloginbutton'] = "Prihlasovacie tlačidlo pre hosťa";
+$string['instructions'] = "Inštrukcie";
+$string['md5'] = "MD5 šifrovanie";
+$string['plaintext'] = "Čistý text";
+$string['showguestlogin'] = "Môžete skryť, alebo zobraziť prihlasovacie tlačidlo pre hosťa na prihlasovacej stránke.";
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit ab34a05

Please sign in to comment.