Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

improved menu translation

  • Loading branch information...
commit ab34a057edbe2577d0e81ccadb5e5c3be99751b2 1 parent 092c819
palojacko authored
View
84 lang/sk/assignment.php
@@ -1,42 +1,42 @@
-<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.5 dev (2002092300)
-
-
-$string['allowresubmit'] = "Povoli» opätovné predlo¾enie";
-$string['assignmentdetails'] = "Podrobnosti zadania";
-$string['assignmentname'] = "Názov zadania";
-$string['assignmenttype'] = "Typ zadania";
-$string['description'] = "Popis";
-$string['duedate'] = "Dátum splatnosti";
-$string['early'] = "\$a skoro";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Chyba pri aktualizácii spätnej väzby znovu-predlo¾enia pre u¾ívateµa \$a";
-$string['feedback'] = "Spätná väzba";
-$string['feedbackupdated'] = "Spätná väzba znovu-predlo¾enia aktualizovaná pre \$a µudí";
-$string['late'] = "\$a neskoro";
-$string['maximumgrade'] = "Maximálna známka";
-$string['maximumsize'] = "Maximálna veµkos»";
-$string['modulename'] = "Zadanie";
-$string['modulenameplural'] = "Zadania";
-$string['newsubmissions'] = "Zadania predlo¾ené";
-$string['notsubmittedyet'] = "E¹te nepredlo¾ené";
-$string['overwritewarning'] = "Upozornenie: Opätovný prenos NAHRADÍ va¹e aktuálne predlo¾enie";
-$string['saveallfeedback'] = "Ulo¾i» v¹etky moje spätné väzby";
-$string['submissionfeedback'] = "Spátná väzba predlo¾enia";
-$string['submissions'] = "Predlo¾enia";
-$string['submitassignment'] = "Predlo¾te va¹e zadanie s pou¾itím tohoto formulára";
-$string['submitted'] = "Predlo¾ené";
-$string['typeoffline'] = "Èinos» offline ";
-$string['typeuploadsingle'] = "Prenies» jeden súbor";
-$string['uploadbadname'] = "Tento názov súboru obsahoval zvlá¹tne znaky a nemô¾e by» prenesený";
-$string['uploadedfiles'] = "Prenies» súbory";
-$string['uploaderror'] = "Poèas ukladania súboru na server sa vyskytla chyba";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Súbor bol prenesený vporiadku, ale nedoká¾e aktualizova» va¹e predlo¾enie!";
-$string['uploadfiletoobig'] = "Prepáète, ale tento súbor je priveµký (limit je \$a bytov)";
-$string['uploadnofilefound'] = "Súbor nebol nájdený - ste si istý, ¾e nejaký ste na prenos vybrali?";
-$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' bol prenesený v poriadku, ale predlo¾enie nie je zaregistrované!";
-$string['uploadsuccess'] = "Prenesený '\$a' úspe¹ne";
-$string['viewfeedback'] = "Zobrazi» známky a spätnú väzbu zadania";
-$string['viewsubmissions'] = "Zobrazi» \$a predlo¾ené zadania";
-$string['yoursubmission'] = "Va¹e predlo¾enie";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+
+
+$string['allowresubmit'] = "Povoli» opätovné odoslanie";
+$string['assignmentdetails'] = "Podrobnosti zadania";
+$string['assignmentname'] = "Názov zadania";
+$string['assignmenttype'] = "Typ zadania";
+$string['description'] = "Popis";
+$string['duedate'] = "Termín ukonèenia";
+$string['early'] = "\$a skoro";
+$string['failedupdatefeedback'] = "Chyba pri aktualizácii spätnej väzby pri opätovnom odoslaní pre u¾ívateµa \$a";
+$string['feedback'] = "Spätná väzba";
+$string['feedbackupdated'] = "Spätná väzba pri opätovnom odoslaní aktualizovaná pre \$a µudí";
+$string['late'] = "\$a neskoro";
+$string['maximumgrade'] = "Maximálna známka";
+$string['maximumsize'] = "Maximálna veµkos»";
+$string['modulename'] = "Zadanie";
+$string['modulenameplural'] = "Zadania";
+$string['newsubmissions'] = "Zadania odoslané";
+$string['notsubmittedyet'] = "Zatiaµ nebolo odoslané";
+$string['overwritewarning'] = "Upozornenie: Opätovné odoslanie PREPÍ©E naposledy zaslané údaje";
+$string['saveallfeedback'] = "Ulo¾i» v¹etky moje spätné väzby";
+$string['submissionfeedback'] = "Spátná väzba predlo¾enia";
+$string['submissions'] = "Predlo¾enia";
+$string['submitassignment'] = "Predlo¾te va¹e zadanie s pou¾itím tohoto formulára";
+$string['submitted'] = "Predlo¾ené";
+$string['typeoffline'] = "Èinos» offline ";
+$string['typeuploadsingle'] = "Prenies» jeden súbor";
+$string['uploadbadname'] = "Tento názov súboru obsahoval zvlá¹tne znaky a nemô¾e by» prenesený";
+$string['uploadedfiles'] = "Prenies» súbory";
+$string['uploaderror'] = "Poèas ukladania súboru na server sa vyskytla chyba";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "Súbor bol prenesený v poriadku, ale nedoká¾e aktualizova» va¹e predlo¾enie!";
+$string['uploadfiletoobig'] = "Prepáète, ale tento súbor je priveµký (limit je \$a bytov)";
+$string['uploadnofilefound'] = "Súbor nebol nájdený - ste si istý, ¾e ste na prenos nejaký vybrali?";
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' bol prenesený v poriadku, ale predlo¾enie nie je zaregistrované!";
+$string['uploadsuccess'] = "Prenesený '\$a' úspe¹ne";
+$string['viewfeedback'] = "Zobrazi» známky a spätnú väzbu zadania";
+$string['viewsubmissions'] = "Zobrazi» \$a predlo¾ené zadania";
+$string['yoursubmission'] = "Va¹e odoslanie";
+
+?>
View
116 lang/sk/auth.php
@@ -1,59 +1,59 @@
-<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
-
-
-$string['auth_dbdescription'] = "Táto metóda využíva externú databázovú tabuľku na kontrolu platnosti daného užívateľského mena a hesla. Ak je to nové konto môžu byť do Moodle prenesené informácie aj z inýcho políčok.";
-$string['auth_dbextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je tu možnosť, aby niektoré užívateľské políčka Moodle uvádzali informácie z <B>políčok externých databáz</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, bude uvádzané pôvodné nastavenie.<P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
-$string['auth_dbfieldpass'] = "Názov políčka obsahuje heslá";
-$string['auth_dbfielduser'] = "Názov políčka obsahuje užívateľské mená";
-$string['auth_dbhost'] = "Počítač hosťujúci databázový server";
-$string['auth_dbname'] = "Vlastný názov databázy";
-$string['auth_dbpass'] = "Heslo je identické s uvedeným užívateľom";
-$string['auth_dbpasstype'] = "Špecifkujte formát, ktorý používa políčko pre heslo. MD5 šifrovanie je vhodné pre pripojenie k ďalším bežným web aplikáciám ako PostNuke";
-$string['auth_dbtable'] = "Názov tabuľky je v databáze";
-$string['auth_dbtitle'] = "Použiť externú databázu";
-$string['auth_dbtype'] = "Databázový typ (bližšie viď<A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> )";
-$string['auth_dbuser'] = "Užívateľské meno s prístupom do databázy len na čítanie.";
-$string['auth_emaildescription'] = "Emailové potvrdzovanie je nastavený spôsob overovania. Keď sa užívateľ prihlási, vyberie si vlastné nové užívateľské meno a heslo a dostane potvrdzovací email na svoju emailovu adresu. Tento email obsahuje bezpečnostnú linku na stránku, kde môže užívateľ potvrdiť svoje nastavenie. Pri ďalších prihlasovaniach iba skontroluje užívateľské meno a heslo v porovnaní s údajmi uloženými v Moodle databáze.";
-$string['auth_emailtitle'] = "Emailové overovanie";
-$string['auth_imapdescription'] = "Na kontrolu správnosti daného užívateľského mena a hesla používa táto metóda IMAP server.";
-$string['auth_imaphost'] = "Adresa IMAP serveru. Používajte číslo IP, nie názov DNS.";
-$string['auth_imapport'] = "Číslo IMAP server portu. Zvyčajne je to 143 alebo 993.";
-$string['auth_imaptitle'] = "Použite IMAP server";
-$string['auth_imaptype'] = "Typ IMAP serveru. IMAP servery môžu mať rozličné typy overovania.";
-$string['instructions'] = "Inštrukcie";
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Ak chcete používať spoluužívateľov, aby ste mohli hľadať užívateľov uveďte to tu. Napríklad: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Heslo pre spoluužívateľov.";
-$string['auth_ldap_contexts'] = "Zoznam prostredí, kde sa machádzajú užívatelia. Oddeľte rozličné prostredia s ';'. Napríklad: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
-$string['auth_ldap_host_url'] = "Špecifikujte hostiteľa LDAP vo forme URL tj. 'ldap://ldap.myorg.com/' alebo 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
-$string['auth_ldap_search_sub'] = "Uveďte hodnotu &lt;&gt; 0 ak chcete hľadať užívateľov v subkontextoch.";
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Aktualizovať informácie o užívateľovi (krstné meno, priezvisko, adresa,...) z LDAP do Moodle. Hľadať v /auth/ldap/attr_mappings.php pre priraďujúce informácie.";
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Vlastnosť používaná na hľadanie mien užívateľov. Zvyčajne 'cn'.";
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = "Táto metóda využíva externú databázovú tabuľku na kontrolu platnosti daného užívateľského mena a hesla. Ak je to nové konto, môžu byť do Moodle prenesené informácie aj z inýcho políčok.";
+$string['auth_dbextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je tu možnosť, aby niektoré užívateľské políčka systému uvádzali informácie z <B>políčok externých databáz</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, bude uvádzané pôvodné nastavenie.<P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
+$string['auth_dbfieldpass'] = "Názov políčka obsahuje heslá";
+$string['auth_dbfielduser'] = "Názov políčka obsahuje užívateľské mená";
+$string['auth_dbhost'] = "Počítač hosťujúci databázový server";
+$string['auth_dbname'] = "Vlastný názov databázy";
+$string['auth_dbpass'] = "Heslo je identické s uvedeným užívateľom";
+$string['auth_dbpasstype'] = "Špecifkujte formát, ktorý používa políčko pre heslo. MD5 šifrovanie je vhodné pre pripojenie k ďalším bežným web aplikáciám ako PostNuke.";
+$string['auth_dbtable'] = "Názov tabuľky je v databáze";
+$string['auth_dbtitle'] = "Použiť externú databázu";
+$string['auth_dbtype'] = "Databázový typ (bližšie viď<A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> )";
+$string['auth_dbuser'] = "Užívateľské meno s prístupom do databázy len na čítanie.";
+$string['auth_emaildescription'] = "Spôsob overovania je nastavený ako potvrdzovanie prostredníctvom emailu. Keď sa užívateľ prihlási, vyberie si vlastné nové užívateľské meno a heslo a dostane potvrdzovací email na svoju emailovú adresu. Tento email obsahuje bezpečnostnú linku na stránku, kde môže užívateľ potvrdiť svoje nastavenie. Pri ďalších prihlasovaniach iba skontroluje užívateľské meno a heslo v porovnaní s údajmi uloženými v databáze systému.";
+$string['auth_emailtitle'] = "Overovanie emailom";
+$string['auth_imapdescription'] = "Na kontrolu správnosti daného užívateľského mena a hesla používa táto metóda IMAP server.";
+$string['auth_imaphost'] = "Adresa IMAP serveru. Používajte číslo IP, nie názov DNS.";
+$string['auth_imapport'] = "Číslo IMAP server portu. Zvyčajne je to 143 alebo 993.";
+$string['auth_imaptitle'] = "IMAP server";
+$string['auth_imaptype'] = "Typ IMAP serveru. IMAP servery môžu mať rozličné typy overovania.";
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Ak chcete používať spoluužívateľov, aby ste mohli hľadať užívateľov uveďte to tu. Napríklad: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Heslo pre spoluužívateľov.";
+$string['auth_ldap_contexts'] = "Zoznam prostredí, kde sa nachádzajú užívatelia. Oddeľte rozličné prostredia s ';'. Napríklad: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+$string['auth_ldap_host_url'] = "Špecifikujte hostiteľa LDAP vo forme URL tj. 'ldap://ldap.myorg.com/' alebo 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
+$string['auth_ldap_search_sub'] = "Uveďte hodnotu &lt;&gt; 0 ak chcete hľadať užívateľov v subkontextoch.";
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Aktualizovať informácie o užívateľovi (krstné meno, priezvisko, adresa,...) z LDAP do systému. Hľadať v /auth/ldap/attr_mappings.php pre priraďujúce informácie.";
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Vlastnosť používaná na hľadanie mien užívateľov. Zvyčajne 'cn'.";
$string['auth_ldapdescription'] = "Táto metóda poskytuje overovanie s LDAP serverom.
- Ak je užívateľské meno a heslo správne, Moodle vytvorí nový vstup užívateľa do jeho databázy.
- Tento modul dokáže čítať užívateľské vlastnosti z LDAP a vyplniť želané políčka v Moodle.
- Pre nasledujúce prihlasovania sa kontrolujú iba užívateľské meno a heslo.";
-$string['auth_ldapextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je taká možnosť, že Moodle užívateľské políčka budú uvádzať informácie z <B>LDAP políčok</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, informácie z LDAP nebudú prevedené, a namiesto toho bude uvádzané Moodle nastavenie. <P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
-$string['auth_ldaptitle'] = "Použite LDAP server";
-$string['auth_nntpdescription'] = "Tento postup používa na kontrolu správnosti užívateľského mena a hesla NNTP server.";
-$string['auth_nntphost'] = "Adresa NNTP servera. Použite číslo IP, nie názov DNS.";
-$string['auth_nntpport'] = "Server port (119 je najbežnejší)";
-$string['auth_nntptitle'] = "Použite NNTP server";
-$string['auth_nonedescription'] = "Užívatelia sa môžu prihlásiť a vytvoriť kontá bez overovania s externým serverom a bez potvrdzovania prostredníctvom emailu. Buďte opatrní pri tejto voľbe - myslite na bezpečnosť a problémy pri administrácii, ktoré tým môžu vzniknúť.";
-$string['auth_nonetitle'] = "Žiadne overenie";
-$string['auth_pop3description'] = "Tento postup používa na kontrolu správnosti užívateľského mena a hesla POP3 server.";
-$string['auth_pop3host'] = "Adresa POP3 servera. Použite číslo IP , nie názov DNS.";
-$string['auth_pop3port'] = "Server port (110 je najbežnejší)";
-$string['auth_pop3title'] = "Používajte POP3 server";
-$string['auth_pop3type'] = "Typ servera. Ak váš server používa certifikované zabezpečenie, vyberte si pop3cert.";
-$string['authenticationoptions'] = "Možnosti overovania";
-$string['authinstructions'] = "Tu môžete uviesť pokyny pre užívateľov, aby vedeli, aké užívateľské meno a heslo majú používať. Text, ktorý tu vložíte sa objaví na prihlasovacej stránke. Ak to tu neuvediete, nebudú zobrazené žiadne pokyny.";
-$string['changepassword'] = "Zmeniť heslo URL";
-$string['changepasswordhelp'] = "Tu môžete uviesť miesto, na ktorom si vaši užívatelia môžu pripomenúť, alebo zmeniť užívateľské meno/heslo, ak ho zabudli. Pre užívateľov to bude zobrazené ako tlačidlo na prihlasovacej stránke ich užívateľskej stránky. Ak to tu neuvediete, tlačidlo sa nezobrazí.";
-$string['chooseauthmethod'] = "Vyberte si postup overovania: ";
-$string['guestloginbutton'] = "Prihlasovacie tlačidlo pre hosťa";
-$string['md5'] = "MD5 šifrovanie";
-$string['plaintext'] = "Čistý text";
-$string['showguestlogin'] = "Môžete skryť, alebo zobraziť prihlasovacie tlačidlo pre hosťa na prihlasovacej stránke.";
-
-?>
+ Ak je užívateľské meno a heslo správne, systém vytvorí nový vstup užívateľa do jeho databázy.
+ Tento modul dokáže čítať užívateľské vlastnosti z LDAP a vyplniť želané políčka v systéme.
+ Pre nasledujúce prihlasovania sa kontrolujú iba užívateľské meno a heslo.";
+$string['auth_ldapextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je taká možnosť, že užívateľské políčka systému budú uvádzať informácie z <B>LDAP políčok</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, informácie z LDAP nebudú prevedené, a namiesto toho bude uvádzané Moodle nastavenie. <P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
+$string['auth_ldaptitle'] = "LDAP server";
+$string['auth_nntpdescription'] = "Tento postup používa na kontrolu správnosti užívateľského mena a hesla NNTP server.";
+$string['auth_nntphost'] = "Adresa NNTP servera. Použite číslo IP, nie názov DNS.";
+$string['auth_nntpport'] = "Port serveru (119 je najbežnejší)";
+$string['auth_nntptitle'] = "NNTP server";
+$string['auth_nonedescription'] = "Užívatelia sa môžu prihlásiť a vytvoriť kontá bez overovania s externým serverom a bez potvrdzovania prostredníctvom emailu. Pri tejto voľbe buďte opatrní - myslite na bezpečnosť a problémy pri administrácii, ktoré tým môžu vzniknúť.";
+$string['auth_nonetitle'] = "Žiadne overenie";
+$string['auth_pop3description'] = "Tento postup používa na kontrolu správnosti užívateľského mena a hesla POP3 server.";
+$string['auth_pop3host'] = "Adresa POP3 servera. Použite číslo IP , nie názov DNS.";
+$string['auth_pop3port'] = "Server port (110 je najbežnejší)";
+$string['auth_pop3title'] = "POP3 server";
+$string['auth_pop3type'] = "Typ servera. Ak váš server používa certifikované zabezpečenie, vyberte si pop3cert.";
+$string['authenticationoptions'] = "Možnosti overovania";
+$string['authinstructions'] = "Tu môžete uviesť pokyny pre užívateľov, aby vedeli, aké užívateľské meno a heslo majú používať. Text, ktorý tu vložíte sa objaví na prihlasovacej stránke. Ak to tu neuvediete, nebudú zobrazené žiadne pokyny.";
+$string['changepassword'] = "Zmeniť heslo URL";
+$string['changepasswordhelp'] = "Tu môžete uviesť miesto, na ktorom si vaši užívatelia môžu pripomenúť, alebo zmeniť užívateľské meno/heslo, ak ho zabudli. Pre užívateľov to bude zobrazené ako tlačidlo na prihlasovacej stránke ich užívateľskej stránky. Ak to tu neuvediete, tlačidlo sa nezobrazí.";
+$string['chooseauthmethod'] = "Vyberte si metódu overenia : ";
+$string['guestloginbutton'] = "Prihlasovacie tlačidlo pre hosťa";
+$string['instructions'] = "Inštrukcie";
+$string['md5'] = "MD5 šifrovanie";
+$string['plaintext'] = "Čistý text";
+$string['showguestlogin'] = "Môžete skryť, alebo zobraziť prihlasovacie tlačidlo pre hosťa na prihlasovacej stránke.";
+
+?>
View
210 lang/sk/forum.php
@@ -1,106 +1,104 @@
-<?PHP // $Id$
-
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Fórum";
-$string['modulenameplural'] = "Fóra";
-#------------------------------------------------------------
-
-$string['addanewdiscussion'] = "Prida» novú diskusnú tému";
-$string['allowchoice'] = "Povoli» výber v¹etkým";
-$string['allowdiscussions'] = "Mô¾e \$a prispieva» do tohoto fóra?";
-$string['allowratings'] = "Povoli» vyhodnocovanie príspevkov?";
-$string['allowsdiscussions'] = "Toto fórum povoµuje ka¾dému zaèa» jednu diskusnú tému.";
-$string['anyfile'] = "¾iaden súbor";
-$string['attachment'] = "Dodatok";
-$string['bynameondate'] = "od \$a->name - \$a->date";
-$string['couldnotadd'] = "Kvôli neznámej chybe nie je mo¾né prida» vá¹ príspevok";
-$string['couldnotdeleteratings'] = "Prepáète, toto nemô¾e by» odstránené, preto¾e to u¾ µudia ohodnotili";
-$string['couldnotdeletereplies'] = "Prepáète, toto nemô¾e by» odstránené, preto¾e µudia na to u¾ reagovali";
-$string['couldnotupdate'] = "Kvôli neznámej chybe nie je mo¾né aktualizova» vá¹ príspevok";
-$string['delete'] = "Odstráni»";
-$string['deleteddiscussion'] = "Diskusná téma bola odstránená";
-$string['deletedpost'] = "Príspevok bol odstránený";
-$string['deletesure'] = "Ste si istý, ¾e chcete odstráni» tento príspevok?";
-$string['discussion'] = "Diskusia";
-$string['discussions'] = "Diskusie";
-$string['discussionsstartedby'] = "Diskusiu zaèal \$a";
-$string['discussthistopic'] = "Diskutova» na túto tému";
-$string['eachuserforum'] = "Ka¾dý prispieva do jednej diskusie";
-$string['edit'] = "Upravi»";
-$string['editing'] = "Upravovanie";
-$string['emptymessage'] = "Vo va¹om príspevku sa vyskytla chyba. Mo¾no ste ho nevyplnili, alebo vá¹ dodatok bol príli¹ veµký. Va¹e zmeny NEBOLI ulo¾ené.";
-$string['everyonecanchoose'] = "Ka¾dý sa mô¾e prihlási»";
-$string['everyoneissubscribed'] = "Ka¾dý je prihlásený do tohoto fóra";
-$string['forcesubscribe'] = "Ka¾dý musí by» prihlásený";
-$string['forcesubscribeq'] = "Musí by» ka¾dý prihlásený?";
-$string['forum'] = "Fórum";
-$string['forumintro'] = "Úvod fóra";
-$string['forumname'] = "Názov fóra";
-$string['forums'] = "Fóra";
-$string['forumtype'] = "Typ fóra";
-$string['generalforum'] = "Standardné fórum pre be¾né pou¾itie";
-$string['generalforums'] = "Be¾né fóra";
-$string['generalforums'] = "Be¾né fóra";
-$string['inforum'] = "v \$a";
-$string['intronews'] = "V¹eobecké správy a oznamy";
-$string['introsocial'] = "Otvorené fórum pre rozhovory na µubovoµnú tému";
-$string['introteacher'] = "Fórum len pre poznámky a diskusiu uèiteµov";
-$string['learningforums'] = "Vzdelávacie fóra";
-$string['maxtimehaspassed'] = "Prepáète, maximálny povolený èas na úpravu tohoto príspevku (\$a) vypr¹al!";
-$string['message'] = "Správa";
-$string['modeflatoldestfirst'] = "Znázorni» odpovede, od najstar¹ej";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Znázorni» odpovede, od najnov¹ej";
-$string['modenested'] = "Znázorni» odpovede v skupinovej forme";
-$string['modethreaded'] = "Znázorni» odpovede v líniovej forme";
-$string['more'] = "viac";
-$string['namenews'] = "Fórum noviniek";
-$string['namesocial'] = "Sociálne fórum";
-$string['nameteacher'] = "Uèiteµské fórum";
-$string['newforumposts'] = "Nové príspevky fóra";
-$string['nodiscussions'] = "V tomto fóre e¹te nie sú diskusné témy";
-$string['noguestpost'] = "Prepáète, hostia nemô¾u prispieva»";
-$string['noposts'] = "®iadne príspevky";
-$string['nopostscontaining'] = "Neboli nájedné ¾iadne príspevky obsahujúce '\$a' ";
-$string['nosubscribers'] = "Zatiaµ nie sú prihlásení do tohoto fóra";
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NEBUDE dostáva» kópie '\$a->forum' emailom.";
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->name BUDE dostáva» kópie '\$a->forum' emailom.";
-$string['numposts'] = "\$a príspevkov";
-$string['olderdiscussions'] = "Star¹ie diskusie";
-$string['openmode0'] = "®iadne diskusie, ¾iadne reakcie";
-$string['openmode1'] = "®iadne diskusie, ale reakcie sú povolené";
-$string['openmode2'] = "Diskusie a reakcie sú povolené";
-$string['parentofthispost'] = "Autor príspevku";
-$string['postadded'] = "Vá¹ príspevok bol úspe¹ne pridaný.<P>You máte \$a na úpravu, ak chcete urobi» nejaké zmeny.";
-$string['postincontext'] = "Vidie» tento príspevok v kontexte";
-$string['postmailinfo'] = "Toto je kópia správy poslanej na \$a internetovú stránku.
-Ak chcete prida» va¹u reakciu na stránku, kliknite na túto linku:";
-$string['postrating1'] = "Znázorni» hlavne ODDELENÉ vzdelávanie";
-$string['postrating2'] = "Rovnako oddelené aj pripojené";
-$string['postrating3'] = "Znázorni» hlavne PRIPOJENÉ vzdelávanie";
-$string['postupdated'] = "Vá¹ príspevok bol aktuaizovaný";
-$string['processingpost'] = "Spracovávanie príspevku \$a";
-$string['rate'] = "Výsledok";
-$string['ratings'] = "Výsledky";
-$string['ratingssaved'] = "Výsledky ulo¾ené";
-$string['readtherest'] = "Èíta» ostatok tejto témy";
-$string['re'] = "Re:"; // Dajte pred predmety, na ktoré v po¹te odpovedáte
-$string['repliesmany'] = "\$a odpovedí zatiaµ";
-$string['repliesone'] = "\$a odpoveï zatiaµ";
-$string['reply'] = "Odpoveï";
-$string['search'] = "Hµada»";
-$string['searchresults'] = "Hµada» výsledky";
-$string['searchforums'] = "Hµada» fóra";
-$string['sendinratings'] = "Po¹lite mi moje posledné výsledky";
-$string['showsubscribers'] = "Znázorni» prihlásených";
-$string['singleforum'] = "Jednoduchá diskusia";
-$string['subject'] = "Predmet";
-$string['subscribe'] = "Prihlási» do tohoto fóra";
-$string['subscribed'] = "Prihlásený";
-$string['subscribers'] = "Prihásení";
-$string['subscribersto'] = "Prihlásení na '\$a'";
-$string['unsubscribe'] = "Odhlási» z tohoto fóra";
-$string['youratedthis'] = "Va¹e výsledky";
-$string['yournewtopic'] = "Va¹a nová doskusná téma";
-$string['yourreply'] = "Va¹a odpoveï";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = "Prida» novú diskusnú tému";
+$string['allowchoice'] = "Povoli» výber v¹etkým";
+$string['allowdiscussions'] = "Mô¾e \$a prispieva» do tohoto fóra?";
+$string['allowratings'] = "Povoli» vyhodnocovanie príspevkov?";
+$string['allowsdiscussions'] = "Toto fórum povoµuje ka¾dému zaèa» jednu diskusnú tému.";
+$string['anyfile'] = "¾iaden súbor";
+$string['attachment'] = "Príloha";
+$string['bynameondate'] = "od \$a->name - \$a->date";
+$string['couldnotadd'] = "Kvôli neznámej chybe nie je mo¾né prida» vá¹ príspevok";
+$string['couldnotdeleteratings'] = "Prepáète, toto nemô¾e by» odstránené, preto¾e to u¾ µudia ohodnotili";
+$string['couldnotdeletereplies'] = "Prepáète, toto nemô¾e by» odstránené, preto¾e µudia na to u¾ reagovali";
+$string['couldnotupdate'] = "Kvôli neznámej chybe nie je mo¾né aktualizova» vá¹ príspevok";
+$string['delete'] = "Odstráni»";
+$string['deleteddiscussion'] = "Diskusná téma bola odstránená";
+$string['deletedpost'] = "Príspevok bol odstránený";
+$string['deletesure'] = "Ste si istý, ¾e chcete odstráni» tento príspevok?";
+$string['discussion'] = "Diskusia";
+$string['discussions'] = "Diskusie";
+$string['discussionsstartedby'] = "Diskusiu zaèal \$a";
+$string['discussthistopic'] = "Prida» príspevok do diskusie";
+$string['eachuserforum'] = "Ka¾dý prispieva do jednej diskusie";
+$string['edit'] = "Upravi»";
+$string['editing'] = "Upravovanie";
+$string['emptymessage'] = "Vo va¹om príspevku sa vyskytla chyba. Mo¾no ste ho nevyplnili, alebo vá¹ dodatok bol príli¹ veµký. Va¹e zmeny NEBOLI ulo¾ené.";
+$string['everyonecanchoose'] = "Ka¾dý sa mô¾e prihlási»";
+$string['everyoneissubscribed'] = "Ka¾dý je prihlásený do tohoto fóra";
+$string['forcesubscribe'] = "Ka¾dý musí by» prihlásený";
+$string['forcesubscribeq'] = "Musí by» ka¾dý prihlásený?";
+$string['forum'] = "diskusné fórum";
+$string['forumintro'] = "Úvod diskusného fóra";
+$string['forumname'] = "Názov diskusného fóra";
+$string['forums'] = "diskusné fóra";
+$string['forumtype'] = "Typ diskusného fóra";
+$string['generalforum'] = "Standardné diskusné fórum pre be¾né pou¾itie";
+$string['generalforums'] = "Be¾né diskusné fóra";
+$string['inforum'] = "v \$a";
+$string['intronews'] = "V¹eobecké správy a oznamy";
+$string['introsocial'] = "Otvorené diskusie pre rozhovory na µubovoµnú tému";
+$string['introteacher'] = "Fórum len pre poznámky a diskusiu uèiteµov";
+$string['learningforums'] = "Vzdelávacie diskusné fóra";
+$string['maxtimehaspassed'] = "Prepáète, maximálny povolený èas na úpravu tohoto príspevku (\$a) vypr¹al!";
+$string['message'] = "Správa";
+$string['modeflatnewestfirst'] = "Znázorni» odpovede, od najnov¹ej";
+$string['modeflatoldestfirst'] = "Znázorni» odpovede, od najstar¹ej";
+$string['modenested'] = "Znázorni» odpovede v skupinovej forme";
+$string['modethreaded'] = "Znázorni» odpovede v líniovej forme";
+$string['modulename'] = "Diskusné fórum";
+$string['modulenameplural'] = "Diskusné fóra";
+$string['more'] = "viac";
+$string['namenews'] = "Fórum noviniek";
+$string['namesocial'] = "Sociálne fórum";
+$string['nameteacher'] = "Uèiteµské fórum";
+$string['newforumposts'] = "Nové príspevky diskusného fóra";
+$string['nodiscussions'] = "V tomto fóre e¹te nie sú diskusné témy";
+$string['noguestpost'] = "Prepáète, hostia nemô¾u prispieva»";
+$string['noposts'] = "®iadne príspevky";
+$string['nopostscontaining'] = "Neboli nájedné ¾iadne príspevky obsahujúce '\$a' ";
+$string['nosubscribers'] = "Zatiaµ nie sú prihlásení do tohoto diskusného fóra";
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name NEBUDE dostáva» kópie '\$a->diskusné forum' emailom.";
+$string['nowsubscribed'] = "\$a->name BUDE dostáva» kópie '\$a->diskusné forum' emailom.";
+$string['numposts'] = "\$a príspevkov";
+$string['olderdiscussions'] = "Star¹ie diskusie";
+$string['openmode0'] = "®iadne diskusie, ¾iadne reakcie";
+$string['openmode1'] = "®iadne diskusie, ale reakcie sú povolené";
+$string['openmode2'] = "Diskusie a reakcie sú povolené";
+$string['parentofthispost'] = "Autor príspevku";
+$string['postadded'] = "Vá¹ príspevok bol úspe¹ne pridaný.<P>You máte \$a na úpravu, ak chcete urobi» nejaké zmeny.";
+$string['postincontext'] = "Pozrie» tento príspevok v kontexte";
+$string['postmailinfo'] = "Toto je kópia správy odoslanej na \$a internetovú stránku.
+Ak chcete prida» va¹u reakciu na stránku, kliknite na túto linku:";
+$string['postrating1'] = "Znázorni» hlavne ODDELENÉ vzdelávanie";
+$string['postrating2'] = "Rovnako oddelené aj pripojené";
+$string['postrating3'] = "Znázorni» hlavne PRIPOJENÉ vzdelávanie";
+$string['postupdated'] = "Vá¹ príspevok bol aktualizovaný";
+$string['processingpost'] = "Spracovávanie príspevku \$a";
+$string['rate'] = "Výsledok";
+$string['ratings'] = "Výsledky";
+$string['ratingssaved'] = "Výsledky ulo¾ené";
+$string['re'] = "Re:";
+$string['readtherest'] = "Èíta» zvy¹ok tejto témy";
+$string['repliesmany'] = "\$a odpovedí zatiaµ";
+$string['repliesone'] = "\$a odpoveï zatiaµ";
+$string['reply'] = "Odpoveï";
+$string['search'] = "Vyhµada»";
+$string['searchforums'] = "Vyhµada» diskusné fóra";
+$string['searchresults'] = "Hµada» výsledky";
+$string['sendinratings'] = "Po¹lite mi moje posledné výsledky";
+$string['showsubscribers'] = "Znázorni» prihlásených";
+$string['singleforum'] = "Jednoduchá diskusia";
+$string['subject'] = "Predmet";
+$string['subscribe'] = "Prihlási» do tohoto diskusného fóra";
+$string['subscribed'] = "Prihlásený";
+$string['subscribers'] = "Prihásení";
+$string['subscribersto'] = "Prihlásení na '\$a'";
+$string['unsubscribe'] = "Odhlási» z tohoto diskusného fóra";
+$string['youratedthis'] = "Va¹e výsledky";
+$string['yournewtopic'] = "Va¹a nová doskusná téma";
+$string['yourreply'] = "Va¹a odpoveï";
+
+?>
View
60 lang/sk/journal.php
@@ -1,31 +1,29 @@
-<?PHP // $Id$
-
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Spis";
-$string['modulenameplural'] = "Spisy";
-#------------------------------------------------------------
-
-
-$string['alwaysopen'] = "Otvori» v¾dy";
-$string['blankentry'] = "Voµný vstup";
-$string['daysavailable'] = "Dostupné dni";
-$string['editingends'] = "Koniec èasového limitu na úpravu";
-$string['editingended'] = "Èas na úpravu vypr¹al";
-$string['feedbackupdated'] = "Spätná väzba aktualizovaná u \$a vstupov";
-$string['journalname'] = "Názov spisu";
-$string['journalquestion'] = "Otázka spisu";
-$string['journalrating1'] = "Neuspokojivé";
-$string['journalrating2'] = "Uspokojivé";
-$string['journalrating3'] = "Výborné";
-$string['newjournalentries'] = "Nové vstupy do spisu ";
-$string['noentry'] = "®iaden vstup";
-$string['notopenuntil'] = "Tento spis nebude otvorený a¾ do";
-$string['notstarted'] = "E¹te ste nezaèali tento spis";
-$string['noratinggiven'] = "®iadne udané hodnotenia";
-$string['overallrating'] = "Celkové hodnotenie";
-$string['rate'] = "Hodnoti»";
-$string['saveallfeedback'] = "Ulo¾i» v¹etky moje spätné väzby";
-$string['startoredit'] = "Zaèa» alebo zapísa» môj denníkový vstup";
-$string['viewallentries'] = "Ukáza» \$a vstupy do spisu";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // journal.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+
+
+$string['alwaysopen'] = "V¾dy otvori»";
+$string['blankentry'] = "Vstup voµný ";
+$string['daysavailable'] = "Dostupné dni";
+$string['editingended'] = "Èas na úpravu vypr¹al";
+$string['editingends'] = "Koniec èasového limitu na úpravu";
+$string['feedbackupdated'] = "Spätná väzba aktualizovaná u \$a vstupov";
+$string['journalname'] = "Názov spisu";
+$string['journalquestion'] = "Otázka spisu";
+$string['journalrating1'] = "Neuspokojivé";
+$string['journalrating2'] = "Uspokojivé";
+$string['journalrating3'] = "Výborné";
+$string['modulename'] = "Spis";
+$string['modulenameplural'] = "Spisy";
+$string['newjournalentries'] = "Nové vstupy do spisu ";
+$string['noentry'] = "®iaden vstup";
+$string['noratinggiven'] = "®iadne udané hodnotenia";
+$string['notopenuntil'] = "Tento spis nebude otvorený a¾ do";
+$string['notstarted'] = "Tento sps ste e¹te nezaèali";
+$string['overallrating'] = "Celkové hodnotenie";
+$string['rate'] = "Vyhodnoti»";
+$string['saveallfeedback'] = "Ulo¾i» v¹etky moje spätné väzby";
+$string['startoredit'] = "Zaèa» alebo zapísa» môj denníkový vstup";
+$string['viewallentries'] = "Ukáza» \$a vstupy do spisu";
+
+?>
View
1,063 lang/sk/moodle.php
@@ -1,536 +1,527 @@
-<?PHP // $Id$
-
-$string['thislanguage'] = "Slovenèina"; // Názov tohoto jazyka v tom jazyku, napr Français
-$string['thischarset'] = "iso-8859-2"; // Najlep¹í charset pre tento jazyk
-
-$string['action'] = "Akcia";
-$string['activity'] = "Aktivita";
-$string['activities'] = "Aktivity";
-$string['activityreport'] = "Správa o aktivitách";
-$string['add'] = "Prida»";
-$string['added'] = "Pridané \$a";
-$string['addinganew'] = "Pridávanie novej \$a";
-$string['addinganewto'] = "Pridávanie novej \$a->what do \$a->to";
-$string['addnewcourse'] = "Prida» nový kurz";
-$string['addnewuser'] = "Prida» nového u¾ívateµa";
-$string['address'] = "Adresa";
-$string['addadmin'] = "Prida» administrátora";
-$string['addteacher'] = "Prida» uèiteµa";
-$string['admin'] = "Administrátor";
-$string['administration'] = "Administratíva";
-$string['again'] = "opä»";
-$string['all'] = "V¹etko";
-$string['alldays'] = "V¹etky dni";
-$string['allfieldsrequired'] = "V¹etky políèka musíte vyplni»";
-$string['alllogs'] = "V¹etky prihlásenia";
-$string['allow'] = "Povoli»";
-$string['allowguests'] = "Tento kurz povoµuje vstup hos»ujúcich u¾ívateµov";
-$string['allownot'] = "Nepovoli»";
-$string['allparticipants'] = "v¹etci úèastníci";
-$string['alphanumerical'] = "Mô¾e obsahova» iba písmená alebo èísla";
-$string['alreadyconfirmed'] = "Registrácia bola u¾ potvrdená";
-$string['answer'] = "Odpoveï";
-$string['assessment'] = "Ohodnotenie";
-$string['assignadmins'] = "Prideli» administrátorov";
-$string['assignteachers'] = "Prideli» uèiteµov";
-$string['authentication'] = "Overovanie";
-$string['availablecourses'] = "Dostupné kurzy";
-$string['cancel'] = "Zru¹i»";
-$string['categories'] = "Kategórie kurzu";
-$string['category'] = "Kategória";
-$string['categoryadded'] = "Kategória '\$a' bola pridaná";
-$string['categorydeleted'] = "Kategória '\$a' bola odstránená";
-$string['categoryduplicate'] = "Kategória nazvaná '\$a' u¾ existuje!";
-$string['changepassword'] = "Zmeni» heslo";
-$string['changedpassword'] = "Zmenené heslo";
-$string['changessaved'] = "Zmeny ulo¾ené";
-$string['checklanguage'] = "Skontrolova» jazyk";
-$string['choose'] = "Vybra» si";
-$string['choosecourse'] = "Vybra» kurz";
-$string['chooselivelogs'] = "Alebo sledova» súèasnú èinnos»";
-$string['chooselogs'] = "Vyberte si, ktoré pripojenia chcete vidie»";
-$string['choosetheme'] = "Vybra» tému";
-$string['chooseuser'] = "Vybra» u¾ívateµa";
-$string['city'] = "Mesto";
-$string['closewindow'] = "zavrie» toto okno";
-$string['comparelanguage'] = "Porovna» a upravi» súèasný jazyk";
-$string['configcountry'] = "Ak si tu vyberiete krajinu, tak bude táto krajina nastavením vybratá pre nové u¾ívateµské kontá. Ak chcete aby si u¾ívatelia sami vybrali krajinu nenasavujte ju tu.";
-$string['configdebug'] = "Ak zapnene toto, PHP zvý¹i oznamovanie chýb tak, ¾e bude uvádzaných viac varovaní. Toto je u¾itoèné len pre tvorcov-programátorov.";
-$string['configgdversion'] = "Oznaète veriziu GD, ktorá je nain¹talovaná. Nastavená verzia je tá, ktorá bola automaticky detekovaná. Nemeòte to, iba ak skutoène viete èo robíte!";
-$string['configerrorlevel'] = "Vyberte si mno¾stvo PHP varovaní, ktoré chcete ma» znázoròované. Normal je zvyèajne najlep¹ia mo¾nos».";
-$string['confightmleditor'] = "Vyberte si, èi chcete povoli» pou¾ívanie zakomponovaného HTML textového editora, alebo nie. Aj keï si vyberiete povoli», tento editor sa objaví iba keï u¾ívateµ pou¾íva kompatibilný prehliadaè (IE 5.5 alebo nov¹ie verzie). U¾ívatelia mô¾u zamientu» jeho pou¾ívanie.";
-$string['configintro'] = "Na tejto strane mô¾ete ¹pecifikova» poèet variabilít konfigurácie, èo pomô¾e Moodle, aby pracoval presne s va¹im serverom. Moc sa s tým netrápte - východzie nastavenia zvyèajne pracujú správne a v¾dy sa mô¾ete k tejto stránke vráti» a tieto nastavenia zmeni».";
-$string['configlang'] = "Vyberte si východzí jazyk pre celú stránku. U¾ívatelia mô¾u neskôr toto nastavenie prepísa».";
-$string['configlangdir'] = "Väè¹ina jazykov pí¹e zµava do prava, ale niektoré, ako arabèina a hebrejèina pí¹u zprava do µava.";
-$string['configlocale'] = "Vyberte si miestne jazykové nastavenie - toto ovplyvní formát a jazyk údajov. Tieto miestne údaje musíte ma» in¹talované vo va¹om operaènom systéme (napríklad en_US alebo es_ES). Ak neviete, èo si vybra», nechajte to prázdne.";
-$string['configlongtimenosee'] = "Ak sa ¹tudenti dlhý èas neprihlásia, sú automaticky vyradení z kurzov. Tento parameter stanovuje tento èasový limit.";
-$string['configmaxeditingtime'] = "Toto urèuje èas, ktorý majú µudia na upravovanie príspevkov do fóra, spätnej väzby do spisu atï. Zvyèajne je to 30minút.";
-$string['configproxyhost'] = "Ak tento <B>server</B> potrebuje pou¾íva» server proxy (napríklad bránu firewall) pri prístupe na internet, tak tu uveïte hostiteµské meno a port. Ak nie, nechajte to prázdne.";
-$string['configsessiontimeout'] = "Ak sú µudia pripojení na túto stránku dlho neèinní (bez s»ahovania stránok) sú automaticky odpojení. Táto premenná urèuje aký dlhý by mal by» ten èas neèinnosti.";
-$string['configslasharguments'] = "Súbory (obrázky atï.) sú prená¹ané prostredníctvom skriptu pou¾ívajúceho znaèku 'lomeno' (druhá mo¾nos» vo výbere). Táto metóda umo¾òuje, aby boli súbory µah¹ie zachytené na webových prehliadaèoch, proxy serveroch atï. Nane¹»astie, niektoré PHP servery túto metódu nepodporujú. Ak máte problémy pri zobrazovaní stiahnutých súborov alebo obrázkov, nastavte tu prvú mo¾nos» vo výbere.";
-$string['configsmtphosts'] = "Udajte plný názov jedného alebo viacerých SMTP serverov, ktoré má Moodle pou¾íva» pri posielaní po¹ty (napríklad 'mail.a.com' alebo 'mail.a.com;mail.b.com'). Ak to neuvediete, Moodle pou¾ije postup posielania po¹ty podµa východzích nastavení.";
-$string['configsmtpuser'] = "Ak ste uvieldi SMTP server a ten vy¾aduje overovanie, uveïte tu u¾ívateµské meno a heslo.";
-$string['configunzip'] = "Uveïte umiestnenie vá¹ho unzip programu (iba Unix). Je to potrebné na rozbalenie zozipovaných archívov na serveri.";
-$string['configvariables'] = "Nastavte premenné";
-$string['configzip'] = "Uveïte umiestnenie vá¹ho zip programu (iba Unix). Je to potrebné na vytvorenie zipových archívov na serveri.";
-$string['confirmed'] = "Va¹a registrácia bola potvrdená";
-$string['courseupdates'] = "Aktualizácia prevedená";
-$string['cookiesenabled'] = "Cookies musia by» zapnuté na va¹om prehliadaèi ";
-$string['complete'] = "Ukonèené";
-$string['copyrightnotice'] = "Upozornenie o autorských právach";
-$string['continue'] = "Pokraèova»";
-$string['country'] = "Krajina";
-$string['course'] = "Kurz";
-$string['courseformats'] = "Formáty kurzu";
-$string['courses'] = "Kurzy";
-$string['createaccount'] = "Vytvori» moje nové konto";
-$string['createuserandpass'] = "Vytvori» nové u¾ívateµské meno a heslo na prihlasovanie";
-$string['createziparchive'] = "vytvori» zip archív";
-$string['currentlanguage'] = "Aktuálny jazyk";
-$string['currentlocaltime'] = "vá¹ aktuálny miestny èas";
-$string['databasechecking'] = "Aktualizova» Moodle databázu z verzie \$a->oldversion na \$a->newversion...";
-$string['databasesetup'] = "Nastavovanie databázy";
-$string['databasesuccess'] = "databáza bola úspe¹ne aktualizovaná";
-$string['databaseupgrades'] = "aktualizácia databázy";
-$string['day'] = "deò";
-$string['days'] = "dni";
-$string['defaultcoursefullname'] = "Plný názov kurzu 101";
-$string['defaultcourseshortname'] = "PNK101";
-$string['defaultcoursestudent'] = "©tudent";
-$string['defaultcoursestudents'] = "©tudenti";
-$string['defaultcoursesummary'] = "Tu napí¹te výsti¾ný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetµuje o èom je tento kurz ";
-$string['defaultcourseteacher'] = "Uèiteµ";
-$string['defaultcourseteachers'] = "Uèitelia";
-$string['delete'] = "Odstráni»";
-$string['deletecheck'] = "Odstráni» \$a ?";
-$string['deletecheckfull'] = "Ste si istý, ¾e chcete odstráni» celý \$a ?";
-$string['deletecompletely'] = "V¹etko odstráni»";
-$string['deletecoursecheck'] = "Ste si istý, ¾e chcete úplne odstráni» tento kurz a v¹etky údaje, ktoré obsahuje?";
-$string['deletecourse'] = "Odstráni» kurz";
-$string['deleted'] = "Odstránené";
-$string['deletedactivity'] = "Odstránené \$a";
-$string['deletedcourse'] = "\$a bolo úplne odstránené";
-$string['deletednot'] = "Nemô¾e odstráni» \$a !";
-$string['deletingcourse'] = "Odstraòovanie \$a";
-$string['department'] = "Oddelenie";
-$string['description'] = "Popis";
-$string['displayingrecords'] = "Znázornenie \$a záznamov";
-$string['displayingusers'] = "Znázornenie u¾ívateµov \$a->start do \$a->end";
-$string['documentation'] = "Moodle dokumentácia";
-$string['downloadexcel'] = "Stiahnu» vo formáte Excel";
-$string['downloadtext'] = "Stiahnu» v textovom formáte";
-$string['doyouagree'] = "Preèítali ste si podmienky a rozumiete im?";
-$string['edit'] = "Upravi» \$a";
-$string['editcoursesettings'] = "Upravi» nastavenia kurzu";
-$string['editinga'] = "Upravovanie \$a";
-$string['editmyprofile'] = "Upravi» profil";
-$string['editsummary'] = "Upravi» zhrmutie";
-$string['editthisactivity'] = "Upravi» túto aktivitu";
-$string['edituser'] = "Upravi» u¾ívateµské kontá";
-$string['email'] = "Emailová adresa";
-$string['emailformat'] = "Emailový formát";
-$string['emailconfirm'] = "Potvrdenie vá¹ho konta";
-$string['emailconfirmsent'] = "
- <P>email by mal by» posielaný na va¹u adresu <B>\$a</B>
- <P>Obsahuje jednoduchý návod na ukonèenie va¹ej registrácie.
- <P>Ak problémy pretrvávajú kontaktujte administrátora stránky.";
-$string['emailconfirmation'] = "Ahoj \$a->firstname,
-
-Po¾iadali ste o nové konto u '\$a->sitename'
-pou¾ívajúce va¹u emailovú adresu. Na potvrdenie vá¹ho nového konta,
-choïte prosím na nasledujúcu webovú adresu:
-
- \$a->link
-
-vo väè¹ine emailových programoch by sa to malo objavi» ako
-modrá linka, na ktorú staèí kliknú». Ak to nefunguje
-skopírujte adresu do riadku pre adresu vo vrchnej èasti
-okna vá¹ho web prehliadaèa.
-
-S pozdravom od '\$a->sitename' administrátora,
-
-\$a->admin";
-
-$string['emaildisplay'] = "Zobrazenie emailov";
-$string['emaildisplayno'] = "Ukry» moju skutoènú emailovú adresu pre v¹etkých";
-$string['emaildisplayyes'] = "Povoli» zobrazenie mojej emailovej adresy pre ka¾dého";
-$string['emaildisplaycourse'] = "Povoli» zobrazenie mojej emailovej adresy len èlenom kurzu";
-$string['emailexists'] = "Táto emailová adresa je u¾ zaregistrovaná.";
-$string['emailmustbereal'] = "Pozor: va¹a emailová adresa musí by» skutoèná";
-$string['enrolmentkey'] = "Prihlasovací kµúè";
-$string['enrolmentkeyfrom'] = "Tento kurz vy¾aduje 'prihlasovací kµúè' - one-time<BR> heslo, ktoré by ste mali ma» od \$a";
-$string['enrolmentkeyhint'] = "Tento prihlasovací kµúè nebol správny, skúste opä»<BR> (Tu je pomôcka - zaèína to s '\$a')";
-$string['entercourse'] = "Kliknite na vstup do tohoto kurzu";
-$string['enteremailaddress'] = "Stlaète enter na va¹u emailovú adresu a odstránite va¹e heslo. Nové heslo vám bude poslané emailom.";
-$string['error'] = "Chyba";
-$string['errortoomanylogins'] = "Prepáète presiahli ste povolený poèet prihlasovacích pokusov. Re¹tartujte vá¹ prehliadaè.";
-$string['existingadmins'] = "Existujúci administrátor";
-$string['existingteachers'] = "Existujúci uèiteµ";
-$string['feedback'] = "Spätná väzba";
-$string['filemissing'] = "\$a chýba";
-$string['files'] = "Súbory";
-$string['filloutallfields'] = "Vyplòte prosím v¹etky políèka tohoto formulára";
-$string['firstname'] = "Krstné meno";
-$string['firsttime'] = "Je toto prvý krát èo ste tu?";
-$string['followingoptional'] = "Nasledujúce body sú nepovinné";
-$string['followingrequired'] = "Nasledujúce body sú povinné.";
-$string['forgotten'] = "Zabudli ste u¾ívateµské meno a heslo?";
-$string['format'] = "Formát";
-$string['formathtml'] = "HTML formát";
-$string['formatsocial'] = "Sociálny formát";
-$string['formattext'] = "Moodle auto-formát";
-$string['formattexttype'] = "Formátovanie";
-$string['formattopics'] = "Tematický formát";
-$string['formatweeks'] = "Tý¾denný formát";
-$string['frontpagedescription'] = "Popis titulnej stránky";
-$string['frontpageformat'] = "Formát titulnej stránky";
-$string['fulllistofcourses'] = "V¹etky kurzy";
-$string['fullprofile'] = "Celý profil";
-$string['fullname'] = "Celé meno";
-$string['fullsitename'] = "Plný názov stránky";
-$string['gd1'] = "GD 1.x je nain¹talované";
-$string['gd2'] = "GD 2.x je nain¹talované";
-$string['gdneed'] = "aby sa zobrazil tento graf, musí by» nain¹talované GD";
-$string['gdnot'] = "GD nie je nain¹talované";
-$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-on Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
-
-Tento program je free software; mo¾ete ho ïalej distribuova» a/alebo upravova» v rámci podmienok GNU General Public License ako ich publikovala Free Software Foundation; druhú alebo nov¹ie verzie licencie.
-
-Tento program je distribuovaný v nádeji, ¾e bude u¾itoèný,
- ale je BEZ ZÁRUKY,
- a to aj èo sa týka PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY CIE¥.
- Pre ïal¹ie detaily viï GNU General Public License :
-
-http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
-
-$string['grade'] = "Známka";
-$string['grades'] = "Známky";
-$string['guestskey'] = "Povoli» hostí, ktorí majú kµúè";
-$string['guestsno'] = "Nepovoli» vstup hostí";
-$string['guestsnotallowed'] = "Prepáète, '\$a' nepovoµuje vstup hostí.";
-$string['guestsyes'] = "Povoli» hostí bez kµúèa";
-$string['guestuser'] = "Hos»ovský u¾ívateµ";
-$string['guestuserinfo'] = "Tento u¾ívateµ je zvlá¹tny u¾ívateµ, ktorý má prístup len na èítanie do niektorých kurzov.";
-$string['help'] = "Pomoc";
-$string['helphtml'] = "Ako písa» html";
-$string['helppicture'] = "Ako stiahnu» obrázok";
-$string['helpreading'] = "Èítajte pozorne";
-$string['helptext'] = "Ako napísa» text";
-$string['helprichtext'] = "O editore Richtext ";
-$string['helpquestions'] = "Pýtajte sa dobré otázky";
-$string['helpwriting'] = "Pí¹te opatrne";
-$string['hide'] = "Skry»";
-$string['hits'] = "Obµúbené";
-$string['hitsoncourse'] = "Obµúbené v \$a->coursename pre \$a->username";
-$string['hitsoncoursetoday'] = "Dne¹né obµúbené v \$a->coursename pre \$a->username";
-$string['home'] = "Domov";
-$string['hour'] = "hodina";
-$string['hours'] = "hodín";
-$string['howtomakethemes'] = "Ako robi» nové témy";
-$string['htmleditor'] = "Pou¾ite HTML editor Richtext (iba IE , 5.5 alebo nov¹ie)";
-$string['htmleditoravailable'] = "Editor Richtext je dostupný";
-$string['htmleditordisabled'] = "Vo va¹om u¾ívateµskom profile ste vypli editor Richtext";
-$string['htmleditordisabledadmin'] = "Administrátor vypol editor Richtext na tejto stránke";
-$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Editor Richtext nie je dostupný, preto¾e nepou¾ívate Internet Explorer 5.5 alebo lep¹í";
-$string['htmlformat'] = "Pekný HTML formát";
-$string['icqnumber'] = "Èíslo ICQ";
-$string['idnumber'] = "Èíslo ID";
-$string['jumpto'] = "Skoè na...";
-$string['leavetokeep'] = "Ak nevyplníte, ostáva pôvodné heslo";
-$string['invalidlogin'] = "Neplatné pripojenie, skúste e¹te raz ";
-$string['invalidemail'] = "Neplatná emailová adresa";
-$string['langltr'] = "Smer jazyka zµava do prava";
-$string['langrtl'] = "Smer jazyka zprava do µava ";
-$string['language'] = "Jazyk";
-$string['languagegood'] = "Tento balíèek jazykových nastavení je aktuálny! :-)";
-$string['lastaccess'] = "Poledný prístup";
-$string['lastedited'] = "posledná úprava";
-$string['lastmodified'] = "Posledná zmena";
-$string['lastname'] = "Priezvisko";
-$string['latestnews'] = "Posledné správy";
-$string['listofallpeople'] = "Zoznam v¹etkých µudí";
-$string['license'] = "GPL Licencia";
-$string['livelogs'] = "®ivé pripojenia z poslednej hodiny";
-$string['locale'] = "sk_SK";
-$string['location'] = "Poloha";
-$string['loggedinas'] = "Ste pripojený ako \$a ";
-$string['loggedinnot'] = "Nie ste pripojený.";
-$string['login'] = "Prihlásenie";
-$string['loginas'] = "Prihlásenie ako";
-$string['loginguest'] = "Prihlásenie ako hos»";
-$string['loginsite'] = "Prihlásenie na stránku";
-$string['loginto'] = "Prihlásenie na\$a";
-$string['loginusing'] = "Prihlásenie tu s pou¾itím vá¹ho u¾ívateµského mena a hesla";
-$string['loginsteps'] = "Ahoj! Na úplný prístup do kurzov potrebujete chvíµu èasu,
- aby ste si vytvorili nový úèet na tejto web stránke.
- Ka¾dý z jednotlivých kurzov mô¾e ma» aj jednorazový
- &quot;enrolment key&quot;, ktorý zatiaµ nebudete potrebova».
- Tu sú kroky:
- <OL size=2>
- <LI>Doplòte <A HREF=\$a>Nové konto</A> do formulára va¹e údaje.
- <LI>Na va¹u emailovú adresu bude okam¾ite odoslaný email.
- <LI>Preèítajte si vá¹ email a kliknite na webovú linku, ktorú obsahuje.
- <LI>Va¹e konto bude potvrdené a vy budete prihlásený.
- <LI>Teraz si vyberte kurz, ktorého sa chcete zúèasni».
- <LI>Ak ste po¾iadaný o &quot;enrolment key&quot; - pou¾ite ten,
- ktorý vám dal vá¹ uèiteµ. To vás &quot;enrol&quot; do kurzu.
- <LI>Teraz máte prístup do celého kurzu. Od teraz budete musie» u¾ len
- uvies» va¹e osobné u¾ívateµské meno a heslo (vo formulári na tejto strane)
- a prihlásite sa a vstúpite do ka¾dého kurzu na ktorý ste sa prihlásili.
- </OL>";
-$string['loginstepsnone'] = "Ahoj!<P>Aby ste mohli plne vstúpi» do kurzov musíte si vytvori»
-svoje konto.<P>Potrebujete si stanovi» u¾ívateµské meno a heslo a pou¾i» ho
-vo formulári na tejto strane!<P>Ak si u¾ niekto pred vami vybral také isté u¾ívateµské meno
-budete to musie» skúsi» e¹te raz a pou¾i» iné u¾ívateµské meno.";
-$string['logout'] = "Odhlási»";
-$string['logs'] = "Prihlásenia";
-$string['makeafolder'] = "Vytvori» súbor";
-$string['makeeditable'] = "Ak robíte '\$a' zapisovanie prostredníctvom web serverového procesu (napr. Apache), potom mô¾ete zapisova» tento súbor priamo z tejto stránky";
-$string['mainmenu'] = "Hlavné menu";
-$string['managedatabase'] = "Spravova» databázu ";
-$string['markthistopic'] = "Oznaèi» túto tému, ako aktuálnu tému";
-$string['maximumchars'] = "Maximum \$a znakov";
-$string['maximumgrade'] = "Maximálna známka";
-$string['maximumshort'] = "Maximum";
-$string['maxsize'] = "Maximálna veµkos»: \$a";
-$string['min'] = "minimum";
-$string['mins'] = "minimá";
-$string['miscellaneous'] = "Rôznorodý"; // Nastavená kurzová kategória
-$string['missingcategory'] = "Musíte si vybra» kategóriu";
-$string['missingcity'] = "Chýba mesto";
-$string['missingcountry'] = "Chýba krajina";
-$string['missingdescription'] = "Chýba popis";
-$string['missingemail'] = "Chýba emailová adresa";
-$string['missingfirstname'] = "Chýba krstné meno";
-$string['missingfullname'] = "Chýba celé meno";
-$string['missinglastname'] = "Chýba priezvisko";
-$string['missingshortname'] = "Chýba skrátené meno";
-$string['missingnewpassword'] = "Chýba nové heslo";
-$string['missingpassword'] = "Chýba heslo";
-$string['missingshortsitename'] = "Chýba skrátený miestny názov";
-$string['missingsitedescription'] = "Chýba popis miesta";
-$string['missingsitename'] = "Chýba názov miesta";
-$string['missingstrings'] = "Skontrolova» chýbajúce spojenia";
-$string['missingstudent'] = "Musíte si nieèo vybra»";
-$string['missingsummary'] = "Chýbajúce zhrnutie";
-$string['missingteacher'] = "Musíte si nieèo vybra»";
-$string['missingusername'] = "Chýbajúce u¾ívateµské meno";
-$string['modified'] = "Modifikované";
-$string['modulesetup'] = "Nastavovanie modulových tabuliek";
-$string['modulesuccess'] = "\$a tabuµky boli nastavené správne";
-$string['mostrecently'] = "v poslednom èase";
-$string['movedown'] = "Prenies» nadol";
-$string['moveup'] = "Prenies» nahor";
-$string['movetoanotherfolder'] = "Prenies» do iného súboru";
-$string['movefilestohere'] = "Prenies» súbory sem";
-$string['mustconfirm'] = "Musíte potvrdi» va¹e prihlásenie";
-$string['mycourses'] = "Môj kurz";
-$string['name'] = "Meno";
-$string['namesocial'] = "sekcia";
-$string['nametopics'] = "téma";
-$string['nameweeks'] = "tý¾deò";
-$string['new'] = "Nový";
-$string['newaccount'] = "Nové konto";
-$string['newpassword'] = "Nové heslo";
-$string['newpasswordtext'] = "Ahoj \$a->firstname,
-
-Va¹e heslo úètu na '\$a->sitename' bolo zmenené
-a vy ste si stanovili nové aktuálne heslo.
-
-Va¹e aktuálne prihlasovacie informácie sú:
- u¾ívateµské meno: \$a->username
- heslo: \$a->newpassword
-
-Ak chcete zmeni» va¹e heslo, choïte, prosím, na túto stránku:
- \$a->link
-
-Vo väè¹ine emailových programoch by sa to malo objavi» ako modrá linka, na ktorú staèí kliknú». Ak to nefunguje skopírujte adresu do riadku pre adresu vo vrchnej èasti okna vá¹ho web prehliadaèa.
-
-S pozdravom '\$a->sitename' administrátor,
-\$a->signoff\n";
-
-$string['newpicture'] = "Nový obrázok";
-$string['newuser'] = "Nový u¾ívateµ";
-$string['newusers'] = "Noví u¾ívatelia";
-$string['newsitem'] = "nová správa";
-$string['newsitems'] = "nové správy";
-$string['newsitemsnumber'] = "Nové správy na zobrazenie";
-$string['never'] = "Nikdy";
-$string['no'] = "Nie";
-$string['nocoursesyet'] = "®iadne kurzy v tejto kategórii";
-$string['noexistingadmins'] = "Neexistuje administrátor, toto je vá¾na chyba a táto správa by sa nemala nikdy zobrazi».";
-$string['noexistingteachers'] = "Nie sú uèitelia";
-$string['nofilesyet'] = "Pre vá¹ kurz e¹te neboli nahrané ¾iadne súbory";
-$string['nograde'] = "®iadna známka";
-$string['noimagesyet'] = "Pre vá¹ kurz e¹te neboli nahrané ¾iadne zobrazenia";
-$string['none'] = "®iadne";
-$string['nopotentialadmins'] = "®iaden potenciálny administrátor";
-$string['nopotentialteachers'] = "®iaden potenciálny uèiteµ";
-$string['normal'] = "Normal";
-$string['nostudentsyet'] = "Zatiaµ ¾iadni ¹tudenti prihlásení na tento kurz";
-$string['nosuchemail'] = "Nie je taká emailová adresa";
-$string['noteachersyet'] = "Zatiaµ ¾iadni uèitelia v tomto kurze";
-$string['notenrolled'] = "\$a nie je prihlásený na tento kurz.";
-$string['nothingnew'] = "Od vá¹ho posledného prihlásenia sa niè nezmenilo";
-$string['nousersyet'] = "Zatiaµ nie sú u¾ívatelia";
-$string['now'] = "teraz";
-$string['numberweeks'] = "Poèet tý¾dòov/tém";
-$string['numdays'] = "\$a dní";
-$string['numhours'] = "\$a hodín";
-$string['numminutes'] = "\$a minút";
-$string['numviews'] = "\$a názorov";
-$string['numweeks'] = "\$a tý¾dòov";
-$string['numwords'] = "\$a slov";
-$string['numyears'] = "\$a rokov";
-$string['ok'] = "OK";
-$string['opentoguests'] = "Hos»ovský prístup";
-$string['optional'] = "nepovinné";
-$string['order'] = "Príkaz";
-$string['outline'] = "Prehµad";
-$string['participants'] = "Úèastníci";
-$string['password'] = "Heslo";
-$string['passwordchanged'] = "Heslo bolo zmenené";
-$string['passwordsdiffer'] = "Tieto heslá nie sú správne";
-$string['passwordrecovery'] = "Ano, pomô¾te mi príhlási» sa";
-$string['passwordsent'] = "Heslo bolo poslané";
-$string['passwordsenttext'] = "
- <P>Na va¹u adresu \$a->email bol poslaný email.
- <P><B>Skontroluje, prosím, po¹tu, kvôli novému heslu</B>
- <P>Nové heslo bolo automaticky vytvorené, tak¾e ho mô¾ete
- <A HREF=\$a->link>change na nieèo µah¹ie zapamätateµné</A>.";
-$string['people'] = "¥udia";
-$string['personalprofile'] = "Personálny profil";
-$string['phone'] = "Telefón";
-$string['potentialadmins'] = "Potenciálni administrátori";
-$string['potentialteachers'] = "Potenciálni uèitelia";
-$string['preferredlanguage'] = "Preferovaný jazyk";
-$string['preview'] = "Prehliada»";
-$string['previeworchoose'] = "Prehliada», alebo vybra» tému";
-$string['question'] = "Otázka";
-$string['readme'] = "README"; // Toto je názov súboru
-$string['recentactivity'] = "Aktuálna èinnos»";
-$string['removeadmin'] = "Odstráni» administrátora";
-$string['removeteacher'] = "Odstráni» uèiteµa";
-$string['rename'] = "Premenova»";
-$string['resources'] = "Zdroje";
-$string['returningtosite'] = "Vráti» sa na túto webovú stránku?";
-$string['requireskey'] = "Tento kurz vy¾aduje prihlasovací kµúè";
-$string['revert'] = "Vráti»";
-$string['role'] = "Rola";
-$string['savechanges'] = "Ulo¾i» zmeny";
-$string['search'] = "Hµada»";
-$string['searchagain'] = "Hµada» opä»";
-$string['searchresults'] = "Výsledky hµadania";
-$string['sec'] = "sec";
-$string['secs'] = "secs";
-$string['section'] = "Sekcia";
-$string['selectacountry'] = "Vybra» krajinu";
-$string['senddetails'] = "Posiela» moje údaje prostredníctvom emailu";
-$string['separateandconnected'] = "Oddelené a Pripojené spôsoby poznania";
-$string['serverlocaltime'] = "Miestny èas serveru";
-$string['settings'] = "Nastavenia";
-$string['shortname'] = "Skrátené meno";
-$string['shortsitename'] = "Skrátený názov miesta (napr. jedno slovo)";
-$string['show'] = "Zobrazi»";
-$string['showalltopics'] = "Zobrazi» v¹etky témy";
-$string['showallweeks'] = "Zobrazi» v¹etky tý¾dne";
-$string['showlistofcourses'] = "Zobrazi» zoznam kurzov";
-$string['showonlytopic'] = "Zobrazi» iba tému \$a";
-$string['showonlyweek'] = "Zobrazi» iba tý¾deò \$a";
-$string['showrecent'] = "Zobrazi» aktuálnu èinnos»";
-$string['showtheselogs'] = "Zobrazi» tieto prihlásenia";
-$string['socialheadline'] = "Sociálne fórum - posledné témy";
-$string['showallcourses'] = "Zobrazi» v¹etky kurzy";
-$string['site'] = "Miesto";
-$string['sites'] = "Miesta";
-$string['sitelogs'] = "Miesta prihlásení";
-$string['sitenews'] = "Miestne správy";
-$string['sitesettings'] = "Miestne nastavenia";
-$string['size'] = "Veµkos»";
-$string['someallowguest'] = "Niektoré kurzy mô¾u povoli» prístup hostí";
-$string['someerrorswerefound'] = "Nejaké informácie chýbali, alebo neboli správne. Pozri ni¾¹ie pre podrobnosti.";
-$string['startdate'] = "Dátum zaèiatku kurzu";
-$string['startsignup'] = "Zaènite teraz vytvorením nového úètu!";
-$string['status'] = "Status";
-$string['strftimedate'] = "%%d %%B %%Y";
-$string['strftimedateshort'] = "%%d %%B";
-$string['strftimedatetime'] = "%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p";
-$string['strftimedaydate'] = "%%A, %%d %%B %%Y";
-$string['strftimedaydatetime'] = "%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p";
-$string['strftimerecent'] = "%%d %%b, %%H:%%M";
-$string['strftimerecentfull'] = "%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p";
-$string['strftimetime'] = "%%I:%%M %%p";
-$string['stringsnotset'] = "Nasledovné spojenia nie sú definované v \$a";
-$string['studentnotallowed'] = "Prepáète, Nemô¾ete vstúpi» do tohoto kurzu ako '\$a'";
-$string['success'] = "Úspech";
-$string['summary'] = "Zhrnutie";
-$string['summaryof'] = "Zhrnutie z \$a";
-$string['supplyinfo'] = "Uveïte o sebe niektoré informácie, prosím";
-$string['teacheronly'] = "iba pre \$a ";
-$string['textformat'] = "Èisto textový formát";
-$string['textediting'] = "Keï upravujete text";
-$string['texteditor'] = "Pou¾ívajte ¹tandardné webové formáty";
-$string['timezone'] = "Èasové pásmo";
-$string['thanks'] = "Vïaka";
-$string['theme'] = "Téma";
-$string['themesaved'] = "Nová téma ulo¾ená";
-$string['today'] = "Dnes";
-$string['todaylogs'] = "Dne¹né prihlásenia";
-$string['toomanytoshow'] = "Je priveµa u¾ívateµov, aby mohli by» zobrazení";
-$string['topic'] = "Téma";
-$string['topicoutline'] = "Prehµad témy";
-$string['turneditingoff'] = "Vypnú» upravovanie";
-$string['turneditingon'] = "Zapnú» upravovanie";
-$string['total'] = "Spolu";
-$string['undecided'] = "Nerozhodnutý";
-$string['unenrol'] = "Odhlásený";
-$string['unenrolme'] = "Odhlási» ma z \$a";
-$string['unenrolsure'] = "Ste si istý, ¾e sa chcete odhlási» \$a z tohoto kurzu?";
-$string['unsafepassword'] = "Heslo nie je bezpeèné - skúste nieèo iné";
-$string['unusedaccounts'] = "Kontá nepou¾ívané viac ne¾ \$a dní sú automaticky odhlásené";
-$string['unzip'] = "Rozbali»";
-$string['update'] = "Aktualizova";
-$string['updated'] = "Aktualizované \$a";
-$string['updatemyprofile'] = "Aktualizova» profil";
-$string['updatesevery'] = "Aktualizuje ka¾dých \$a sekúnd";
-$string['updatethiscourse'] = "Aktualizova» tento kurz";
-$string['updatinga'] = "Aktualitzuje \$a";
-$string['updatingain'] = "Aktualizuje \$a->what v \$a->in";
-$string['updatethis'] = "Aktualizova» toto \$a";
-$string['upload'] = "Prenies»";
-$string['uploadafile'] = "Prenies» súbor";
-$string['uploadedfileto'] = "Prenies» \$a->file do \$a->directory";
-$string['uploadnofilefound'] = "Nebol nájdený súbor - ste si istý, ¾e ste nejaký vybrali na prenos?";
-$string['uploadproblem'] = "Pri prenose súboru '\$a' sa vyskytol neznámy problém (mo¾no bol príli¹ veµký?)";
-$string['uploadthisfile'] = "Prenies» tento súbor";
-$string['userdeleted'] = "Toto u¾ívateµské konto bolo odstránené";
-$string['userdescription'] = "Popis";
-$string['username'] = "U¾ívateµské meno";
-$string['usernameexists'] = "Toto u¾ívateµské meno u¾ existuje, vyberte si nové";
-$string['userprofilefor'] = "U¾ívateµský profil pre \$a";
-$string['users'] = "U¾ívatelia";
-$string['webpage'] = "Webová stránka";
-$string['week'] = "Tý¾deò";
-$string['weeklyoutline'] = "Tý¾denný prehµad";
-$string['welcometocourse'] = "Vitajte v \$a";
-$string['welcometocoursetext'] = "Vitajte v \$a->coursename!
-
-Jedna z prvých vecí, ktoré by ste mali urobi» je, upravi» va¹u profilovú stránku v rámci kurzu, aby sme sa mohli o vás nieèo viac dozvedie»:
-
- \$a->profileurl";
-$string['withchosenfiles'] = "S vybranými súbormi";
-$string['wordforteacher'] = "Va¹e slovo pre uèiteµa";
-$string['wordforteachereg'] = "Napr. uèiteµ, tútor, facilitátor atï.";
-$string['wordforteachers'] = "Va¹e slovo pre uèiteµov";
-$string['wordforteacherseg'] = "Napr. uèitelia, tútori, facilitátori atï.";
-$string['wordforstudent'] = "Va¹e slovo pre ¹tudenta";
-$string['wordforstudenteg'] = "Napr. ¹tudent, úèastník atï.";
-$string['wordforstudents'] = "Va¹e slovo pre ¹tudentov";
-$string['wordforstudentseg'] = "Napr. ¹tudenti, úèastníci atï.";
-$string['wrongpassword'] = "Nesprávne heslo pre tohoto u¾ívateµa";
-$string['yes'] = "Áno";
-$string['yourlastlogin'] = "Va¹e posledné prihlásenie bolo";
-$string['yourself'] = "Vy sám";
-$string['yourteacher'] = "Vá¹ \$a";
-
-?>
+<?PHP //
+
+$string['thislanguage'] = "Slovenèina"; // Názov tohoto jazyka v tom jazyku, napr Français
+$string['thischarset'] = "iso-8859-2"; // Najlep¹í charset pre tento jazyk
+
+$string['action'] = "Akcia";
+$string['activities'] = "Aktivity";
+$string['activity'] = "Aktivita";
+$string['activityreport'] = "Správa o aktivitách";
+$string['add'] = "Prida»";
+$string['addadmin'] = "Prida» administrátora";
+$string['added'] = "Pridané \$a";
+$string['addinganew'] = "Pridávanie novej \$a";
+$string['addinganewto'] = "Pridávanie novej \$a->what do \$a->to";
+$string['addnewcourse'] = "Prida» nový kurz";
+$string['addnewuser'] = "Prida» nového u¾ívateµa";
+$string['address'] = "Adresa";
+$string['addteacher'] = "Prida» uèiteµa";
+$string['admin'] = "Administrátor";
+$string['administration'] = "Administratíva";
+$string['again'] = "opä»";
+$string['all'] = "V¹etko";
+$string['alldays'] = "V¹etky dni";
+$string['allfieldsrequired'] = "V¹etky políèka musíte vyplni»";
+$string['alllogs'] = "V¹etky prihlásenia";
+$string['allow'] = "Povoli»";
+$string['allowguests'] = "Tento kurz povoµuje vstup hos»ujúcich u¾ívateµov";
+$string['allownot'] = "Nepovoli»";
+$string['allparticipants'] = "v¹etci úèastníci";
+$string['alphanumerical'] = "Mô¾e obsahova» iba písmená alebo èísla";
+$string['alreadyconfirmed'] = "Registrácia bola u¾ potvrdená";
+$string['answer'] = "Odpoveï";
+$string['assessment'] = "Ohodnotenie";
+$string['assignadmins'] = "Prideli» administrátorov";
+$string['assignteachers'] = "Prideli» uèiteµov";
+$string['authentication'] = "Overovanie";
+$string['availablecourses'] = "Dostupné kurzy";
+$string['cancel'] = "Zru¹i»";
+$string['categories'] = "Kategórie kurzu";
+$string['category'] = "Kategória";
+$string['categoryadded'] = "Kategória '\$a' bola pridaná";
+$string['categorydeleted'] = "Kategória '\$a' bola odstránená";
+$string['changedpassword'] = "Zmenené heslo";
+$string['changepassword'] = "Zmeni» heslo";
+$string['changessaved'] = "Zmeny ulo¾ené";
+$string['checklanguage'] = "Skontrolova» jazyk";
+$string['choose'] = "Vybra» si";
+$string['choosecourse'] = "Vybra» kurz";
+$string['chooselivelogs'] = "Alebo sledova» súèasnú èinnos»";
+$string['chooselogs'] = "Vyberte si, ktoré pripojenia chcete vidie»";
+$string['choosetheme'] = "Vybra» tému";
+$string['chooseuser'] = "Vybra» u¾ívateµa";
+$string['city'] = "Mesto";
+$string['closewindow'] = "zavrie» okno";
+$string['comparelanguage'] = "Porovna» a upravi» súèasný jazyk";
+$string['complete'] = "Ukonèené";
+$string['configcountry'] = "Ak si tu vyberiete krajinu, tak bude táto krajina nastavením vybratá pre nové u¾ívateµské kontá. Ak chcete aby si u¾ívatelia sami vybrali krajinu nenasavujte ju tu.";
+$string['configdebug'] = "Ak zapnene toto, PHP zvý¹i oznamovanie chýb tak, ¾e bude uvádzaných viac varovaní. Toto je u¾itoèné len pre tvorcov-programátorov.";
+$string['configerrorlevel'] = "Vyberte si mno¾stvo PHP varovaní, ktoré chcete ma» znázoròované. Normal je zvyèajne najlep¹ia mo¾nos».";
+$string['configgdversion'] = "Oznaète verziu GD, ktorá je nain¹talovaná. Nastavená verzia je tá, ktorá bola automaticky detekovaná. Nemeòte to, iba ak skutoène viete èo robíte!";
+$string['confightmleditor'] = "Vyberte si, èi chcete povoli» pou¾ívanie zakomponovaného HTML textového editora, alebo nie. Aj keï si vyberiete povoli», tento editor sa objaví iba keï u¾ívateµ pou¾íva kompatibilný prehliadaè (IE 5.5 alebo nov¹ie verzie). U¾ívatelia mô¾u zamientu» jeho pou¾ívanie.";
+$string['configintro'] = "Na tejto strane mô¾ete ¹pecifikova» poèet variabilít konfigurácie, èo pomô¾e systému, aby pracoval presne s va¹im serverom. Moc sa s tým netrápte - východzie nastavenia zvyèajne pracujú správne a v¾dy sa mô¾ete k tejto stránke vráti» a tieto nastavenia zmeni».";
+$string['configlang'] = "Vyberte si východzí jazyk pre celú stránku. U¾ívatelia mô¾u neskôr toto nastavenie prepísa».";
+$string['configlangdir'] = "Väè¹ina jazykov pí¹e zµava do prava, ale niektoré, ako arabèina a hebrejèina pí¹u zprava do µava.";
+$string['configlocale'] = "Vyberte si miestne jazykové nastavenie - toto ovplyvní formát a jazyk údajov. Tieto miestne údaje musíte ma» in¹talované vo va¹om operaènom systéme (napríklad en_US alebo es_ES). Ak neviete, èo si vybra», nechajte to prázdne.";
+$string['configlongtimenosee'] = "Ak sa ¹tudenti dlhý èas neprihlásia, sú automaticky vyradení z kurzov. Tento parameter stanovuje tento èasový limit.";
+$string['configmaxeditingtime'] = "Toto urèuje èas, ktorý majú µudia na upravovanie príspevkov do fóra, spätnej väzby do spisu atï. Zvyèajne je to 30 minút.";
+$string['configproxyhost'] = "Ak tento <B>server</B> potrebuje pou¾íva» server proxy (napríklad bránu firewall) pri prístupe na internet, tak tu uveïte hostiteµské meno a port. Ak nie, nechajte to prázdne.";
+$string['configslasharguments'] = "Súbory (obrázky atï.) sú prená¹ané prostredníctvom skriptu pou¾ívajúceho znaèku 'lomeno' (druhá mo¾nos» vo výbere). Táto metóda umo¾òuje, aby boli súbory µah¹ie zachytené na webových prehliadaèoch, proxy serveroch atï. Nane¹»astie, niektoré PHP servery túto metódu nepodporujú. Ak máte problémy pri zobrazovaní stiahnutých súborov alebo obrázkov, nastavte tu prvú mo¾nos» vo výbere.";
+$string['configsmtphosts'] = "Udajte plný názov jedného alebo viacerých SMTP serverov, ktoré má systém pou¾íva» pri posielaní po¹ty (napríklad 'mail.a.com' alebo 'mail.a.com;mail.b.com'). Ak to neuvediete, systém pou¾ije postup posielania po¹ty podµa východzích nastavení.";
+$string['configsmtpuser'] = "Ak ste uvieldi SMTP server a ten vy¾aduje overovanie, uveïte tu u¾ívateµské meno a heslo.";
+$string['configunzip'] = "Uveïte umiestnenie vá¹ho unzip programu (iba Unix). Je to potrebné na rozbalenie zozipovaných archívov na serveri.";
+$string['configvariables'] = "Nastavenie premenných";
+$string['configzip'] = "Uveïte umiestnenie vá¹ho zip programu (iba Unix). Je to potrebné na vytvorenie zipových archívov na serveri.";
+$string['confirmed'] = "Va¹a registrácia bola potvrdená";
+$string['continue'] = "Pokraèova»";
+$string['cookiesenabled'] = "Cookies musia by» zapnuté na va¹om prehliadaèi ";
+$string['copyrightnotice'] = "Upozornenie o autorských právach";
+$string['country'] = "Krajina";
+$string['course'] = "Kurz";
+$string['courseformats'] = "Formáty kurzu";
+$string['courses'] = "Kurzy";
+$string['courseupdates'] = "Aktualizácia prevedená";
+$string['createaccount'] = "Vytvori» moje nové konto";
+$string['createuserandpass'] = "Vytvori» nové u¾ívateµské meno a heslo na prihlasovanie";
+$string['createziparchive'] = "vytvori» zip archív";
+$string['currentlanguage'] = "Aktuálny jazyk";
+$string['currentlocaltime'] = "vá¹ aktuálny miestny èas";
+$string['databasechecking'] = "Aktualizova» databázu systému z verzie \$a->oldversion na \$a->newversion...";
+$string['databasesetup'] = "Nastavovanie databázy";
+$string['databasesuccess'] = "databáza bola úspe¹ne aktualizovaná";
+$string['databaseupgrades'] = "aktualizácia databázy";
+$string['day'] = "deò";
+$string['days'] = "dni";
+$string['defaultcoursefullname'] = "Plný názov kurzu 101";
+$string['defaultcourseshortname'] = "PNK101";
+$string['defaultcoursestudent'] = "©tudent";
+$string['defaultcoursestudents'] = "©tudenti";
+$string['defaultcoursesummary'] = "Tu napí¹te výsti¾ný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetµuje o èom je tento kurz. ";
+$string['defaultcourseteacher'] = "Uèiteµ";
+$string['defaultcourseteachers'] = "Uèitelia";
+$string['delete'] = "Odstráni»";
+$string['deletecheck'] = "Odstráni» \$a ?";
+$string['deletecheckfull'] = "Ste si istý, ¾e chcete odstráni» celý \$a ?";
+$string['deletecompletely'] = "V¹etko odstráni»";
+$string['deletecourse'] = "Odstráni» kurz";
+$string['deletecoursecheck'] = "Ste si istý, ¾e chcete úplne odstráni» tento kurz a v¹etky údaje, ktoré obsahuje?";
+$string['deleted'] = "Odstránené";
+$string['deletedactivity'] = "Odstránené \$a";
+$string['deletedcourse'] = "\$a bolo úplne odstránené";
+$string['deletednot'] = "Nemô¾e odstráni» \$a !";
+$string['deletingcourse'] = "Odstraòovanie \$a";
+$string['department'] = "Oddelenie";
+$string['description'] = "Popis";
+$string['displayingrecords'] = "Znázornenie \$a záznamov";
+$string['displayingusers'] = "Znázornenie u¾ívateµov \$a->start do \$a->end";
+$string['documentation'] = "Dokumentácia systému";
+$string['downloadexcel'] = "Stiahnu» vo formáte Excel";
+$string['downloadtext'] = "Stiahnu» v textovom formáte";
+$string['doyouagree'] = "Preèítali ste si podmienky a rozumiete im?";
+$string['edit'] = "Upravi» \$a";
+$string['editcoursesettings'] = "Upravi» nastavenia kurzu";
+$string['editinga'] = "Upravovanie \$a";
+$string['editmyprofile'] = "Upravi» profil";
+$string['editsummary'] = "Upravi» zhrmutie";
+$string['editthisactivity'] = "Upravi» túto aktivitu";
+$string['edituser'] = "Upravi» u¾ívateµské kontá";
+$string['email'] = "Emailová adresa";
+$string['emailconfirm'] = "Potvrdenie vá¹ho konta";
+$string['emailconfirmation'] = "Ahoj \$a->firstname,
+
+po¾iadali ste o nové konto u '\$a->sitename'
+pou¾ívajúce va¹u emailovú adresu. Na potvrdenie vá¹ho nového konta,
+choïte prosím na nasledujúcu webovú adresu:
+
+ \$a->link
+
+vo väè¹ine emailových programoch by sa to malo objavi» ako
+modrá linka, na ktorú staèí kliknú». Ak to nefunguje
+skopírujte adresu do riadku pre adresu vo vrchnej èasti
+okna vá¹ho web prehliadaèa.
+
+S pozdravom od '\$a->sitename' administrátora,
+
+ \$a->admin";
+
+$string['emailconfirmsent'] = "
+ <P>email by mal by» odoslaný na va¹u adresu <B>\$a</B>
+ <P>Obsahuje jednoduchý návod na ukonèenie va¹ej registrácie.
+ <P>Ak problémy pretrvávajú kontaktujte administrátora stránky.";
+$string['emaildisplay'] = "Zobrazenie emailov";
+$string['emaildisplaycourse'] = "Povoli» zobrazenie mojej emailovej adresy len èlenom kurzu";
+$string['emaildisplayno'] = "Ukry» moju skutoènú emailovú adresu pre v¹etkých";
+$string['emaildisplayyes'] = "Povoli» zobrazenie mojej emailovej adresy pre ka¾dého";
+$string['emailexists'] = "Táto emailová adresa je u¾ zaregistrovaná.";
+$string['emailformat'] = "Formát emailu";
+$string['emailmustbereal'] = "Pozor: va¹a emailová adresa musí by» skutoèná";
+$string['enrolmentkey'] = "Prihlasovací kµúè";
+$string['enrolmentkeyfrom'] = "Tento kurz vy¾aduje 'prihlasovací kµúè' - one-time<BR> heslo, ktoré by ste mali ma» od \$a";
+$string['enrolmentkeyhint'] = "Tento prihlasovací kµúè nebol správny, skúste opä»<BR> (Tu je pomôcka - zaèína to s '\$a')";
+$string['entercourse'] = "Kliknite na vstup do tohoto kurzu";
+$string['enteremailaddress'] = "Stlaète enter na va¹u emailovú adresu a odstránite va¹e heslo. Nové heslo vám bude zaslané emailom.";
+$string['error'] = "Chyba";
+$string['errortoomanylogins'] = "Prepáète presiahli ste povolený poèet prihlasovacích pokusov. Re¹tartujte vá¹ prehliadaè.";
+$string['existingadmins'] = "Existujúci administrátor";
+$string['existingteachers'] = "Existujúci uèiteµ";
+$string['feedback'] = "Spätná väzba";
+$string['filemissing'] = "\$a chýba";
+$string['files'] = "Súbory";
+$string['filloutallfields'] = "Vyplòte prosím v¹etky políèka tohoto formulára";
+$string['firstname'] = "Krstné meno";
+$string['firsttime'] = "Je toto prvý krát èo ste tu?";
+$string['followingoptional'] = "Nasledujúce body sú nepovinné";
+$string['followingrequired'] = "Nasledujúce body sú povinné.";
+$string['forgotten'] = "Zabudli ste u¾ívateµské meno a heslo?";
+$string['format'] = "Formát";
+$string['formathtml'] = "HTML formát";
+$string['formatsocial'] = "Sociálny formát";
+$string['formattext'] = "Auto-formát";
+$string['formattexttype'] = "Formátovanie";
+$string['formattopics'] = "Tematický formát";
+$string['formatweeks'] = "Tý¾denný formát";
+$string['frontpagedescription'] = "Popis titulnej stránky";
+$string['frontpageformat'] = "Formát titulnej stránky";
+$string['fulllistofcourses'] = "V¹etky kurzy";
+$string['fullname'] = "Celé meno";
+$string['fullprofile'] = "Celý profil";
+$string['fullsitename'] = "Plný názov stránky";
+$string['gd1'] = "GD 1.x je nain¹talované";
+$string['gd2'] = "GD 2.x je nain¹talované";
+$string['gdneed'] = "Aby sa zobrazil tento graf, musí by» nain¹talované GD";
+$string['gdnot'] = "GD nie je nain¹talované";
+$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-on Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
+
+Tento program je free software; mo¾ete ho ïalej distribuova» a/alebo upravova» v rámci podmienok GNU General Public License ako ich publikovala Free Software Foundation; druhú alebo nov¹ie verzie licencie.
+
+Tento program je distribuovaný v nádeji, ¾e bude u¾itoèný,
+ ale je BEZ ZÁRUKY,
+ a to aj èo sa týka PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY CIE¥.
+ Pre ïal¹ie detaily viï GNU General Public License :
+
+http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
+
+$string['grade'] = "Známka";
+$string['grades'] = "Známky";
+$string['guestskey'] = "Povoli» vstup hostí, ktorí majú kµúè";
+$string['guestsno'] = "Nepovoli» vstup hostí";
+$string['guestsnotallowed'] = "Prepáète, '\$a' nepovoµuje vstup hostí.";
+$string['guestsyes'] = "Povoli» hostí bez kµúèa";
+$string['guestuser'] = "Hos»ovský u¾ívateµ";
+$string['guestuserinfo'] = "Tento u¾ívateµ je u¾ívateµ, ktorý má prístup len na èítanie do niektorých kurzov.";
+$string['help'] = "Pomoc";
+$string['helphtml'] = "Ako písa» html";
+$string['helppicture'] = "Ako stiahnu» obrázok";
+$string['helpquestions'] = "Pýtajte sa dobré otázky";
+$string['helpreading'] = "Èítajte pozorne";
+$string['helprichtext'] = "O editore Richtext ";
+$string['helptext'] = "Ako napísa» text";
+$string['helpwriting'] = "Pí¹te opatrne";
+$string['hide'] = "Skry»";
+$string['hits'] = "Obµúbené";
+$string['hitsoncourse'] = "Obµúbené v \$a->coursename pre \$a->username";
+$string['hitsoncoursetoday'] = "Dne¹né obµúbené v \$a->coursename pre \$a->username";
+$string['home'] = "Domov";
+$string['hour'] = "hodina";
+$string['hours'] = "hodín";
+$string['howtomakethemes'] = "Ako robi» nové témy";
+$string['htmleditor'] = "Pou¾ite HTML editor Richtext (iba IE , 5.5 alebo nov¹ie)";
+$string['htmleditoravailable'] = "Editor Richtext je dostupný";
+$string['htmleditordisabled'] = "Vo va¹om u¾ívateµskom profile ste vypli editor Richtext";
+$string['htmleditordisabledadmin'] = "Administrátor vypol editor Richtext na tejto stránke";
+$string['htmleditordisabledbrowser'] = "Editor Richtext nie je dostupný, preto¾e nepou¾ívate Internet Explorer 5.5 alebo nov¹í";
+$string['htmlformat'] = "Pekný HTML formát";
+$string['icqnumber'] = "Èíslo ICQ";
+$string['idnumber'] = "Èíslo ID";
+$string['invalidemail'] = "Emailová adresa nie je platná";
+$string['invalidlogin'] = "Neplatné pripojenie, skúste e¹te raz ";
+$string['jumpto'] = "Choï na...";
+$string['langltr'] = "Smer jazyka zµava do prava";
+$string['langrtl'] = "Smer jazyka zprava do µava ";
+$string['language'] = "Jazyk";
+$string['languagegood'] = "Tento balíèek jazykových nastavení je aktuálny! :-)";
+$string['lastaccess'] = "Posledný prístup";
+$string['lastedited'] = "Posledná úprava";
+$string['lastmodified'] = "Posledná zmena";
+$string['lastname'] = "Priezvisko";
+$string['latestnews'] = "Posledné správy";
+$string['leavetokeep'] = "Ak nevyplníte, ostáva pôvodné heslo";
+$string['license'] = "GPL Licencia";
+$string['listofallpeople'] = "Zoznam v¹etkých µudí";
+$string['livelogs'] = "®ivé pripojenia z poslednej hodiny";
+$string['locale'] = "sk_SK";
+$string['location'] = "Poloha";
+$string['loggedinas'] = "Ste pripojený ako \$a ";
+$string['loggedinnot'] = "Nie ste pripojený.";
+$string['login'] = "Prihlásenie";
+$string['loginas'] = "Prihlásenie ako";
+$string['loginguest'] = "Prihlásenie ako hos»";
+$string['loginsite'] = "Prihlásenie na stránku";
+$string['loginsteps'] = "Ahoj! Na úplný prístup do kurzov potrebujete chvíµu èasu,
+ aby ste si vytvorili nový úèet na tejto web stránke.
+ Ka¾dý z jednotlivých kurzov mô¾e ma» aj jednorazový
+ &quot;enrolment key&quot;, ktorý zatiaµ nebudete potrebova».
+ Tu sú kroky:
+ <OL size=2>
+ <LI>Doplòte <A HREF=\$a>Nové konto</A> do formulára va¹e údaje.
+ <LI>Na va¹u emailovú adresu bude okam¾ite odoslaný email.
+ <LI>Preèítajte si vá¹ email a kliknite na webovú linku, ktorú obsahuje.
+ <LI>Va¹e konto bude potvrdené a vy budete prihlásený.
+ <LI>Teraz si vyberte kurz, ktorého sa chcete zúèasni».
+ <LI>Ak ste po¾iadaný o &quot;enrolment key&quot; - pou¾ite ten,
+ ktorý vám dal vá¹ uèiteµ. To vás &quot;enrol&quot; do kurzu.
+ <LI>Teraz máte prístup do celého kurzu. Od teraz budete musie» u¾ len
+ uvies» va¹e osobné u¾ívateµské meno a heslo (vo formulári na tejto strane)
+ a prihlásite sa a vstúpite do ka¾dého kurzu na ktorý ste sa prihlásili.
+ </OL>";
+$string['loginstepsnone'] = "Ahoj!<P>Aby ste mohli plne vstúpi» do kurzov musíte si vytvori»
+svoje konto.<P>Potrebujete si stanovi» u¾ívateµské meno a heslo a pou¾i» ho
+vo formulári na tejto strane!<P>Ak si u¾ niekto pred vami vybral také isté u¾ívateµské meno
+budete to musie» skúsi» e¹te raz a pou¾i» iné u¾ívateµské meno.";
+$string['loginto'] = "Prihlásenie na\$a";
+$string['loginusing'] = "Prihlásenie sa s pou¾itím vá¹ho u¾ívateµského mena a hesla";
+$string['logout'] = "Odhlási»";
+$string['logs'] = "Prihlásenia";
+$string['mainmenu'] = "Hlavné menu";
+$string['makeafolder'] = "Vytvori» súbor";
+$string['makeeditable'] = "Ak robíte '\$a' zapisovanie prostredníctvom web serverového procesu (napr. Apache), potom mô¾ete zapisova» tento súbor priamo z tejto stránky.";
+$string['managedatabase'] = "Spravova» databázu ";
+$string['markthistopic'] = "Oznaèi» túto tému, ako aktuálnu tému";
+$string['maximumchars'] = "Maximum \$a znakov";
+$string['maximumgrade'] = "Maximálna známka";
+$string['maximumshort'] = "Maximum";
+$string['maxsize'] = "Maximálna veµkos»: \$a";
+$string['min'] = "minimum";
+$string['mins'] = "minimá";
+$string['miscellaneous'] = "Rôznorodý";
+$string['missingcategory'] = "Musíte si vybra» kategóriu";
+$string['missingcity'] = "Chýba mesto";
+$string['missingcountry'] = "Chýba krajina";
+$string['missingdescription'] = "Chýba popis";
+$string['missingemail'] = "Chýba emailová adresa";
+$string['missingfirstname'] = "Chýba krstné meno";
+$string['missingfullname'] = "Chýba celé meno";
+$string['missinglastname'] = "Chýba priezvisko";
+$string['missingnewpassword'] = "Chýba nové heslo";
+$string['missingpassword'] = "Chýba heslo";
+$string['missingshortname'] = "Chýba skrátené meno";
+$string['missingshortsitename'] = "Chýba skrátený miestny názov";
+$string['missingsitedescription'] = "Chýba popis miesta";
+$string['missingsitename'] = "Chýba názov miesta";
+$string['missingstrings'] = "Skontrolova» chýbajúce spojenia";
+$string['missingstudent'] = "Musíte si nieèo vybra»";
+$string['missingsummary'] = "Chýbajúce zhrnutie";
+$string['missingteacher'] = "Musíte si nieèo vybra»";
+$string['missingusername'] = "Chýbajúce u¾ívateµské meno";
+$string['modified'] = "Modifikované";
+$string['modulesetup'] = "Nastavovanie modulových tabuliek";
+$string['modulesuccess'] = "\$a tabuµky boli nastavené správne";
+$string['mostrecently'] = "v poslednom èase";
+$string['movedown'] = "Prenies» nadol";
+$string['movefilestohere'] = "Prenies» súbory sem";
+$string['movetoanotherfolder'] = "Prenies» do iného súboru";
+$string['moveup'] = "Prenies» nahor";
+$string['mustconfirm'] = "Musíte potvrdi» va¹e prihlásenie";
+$string['mycourses'] = "Môj kurz";
+$string['name'] = "Meno";
+$string['namesocial'] = "sekcia";
+$string['nametopics'] = "téma";
+$string['nameweeks'] = "tý¾deò";
+$string['never'] = "Nikdy";
+$string['new'] = "Nový";
+$string['newaccount'] = "Nové konto";
+$string['newpassword'] = "Nové heslo";
+$string['newpasswordtext'] = "Ahoj \$a->firstname,
+
+Va¹e heslo úètu na '\$a->sitename' bolo zmenené
+a vy ste si stanovili nové aktuálne heslo.
+
+Va¹e aktuálne prihlasovacie informácie sú:
+ u¾ívateµské meno: \$a->username
+ heslo: \$a->newpassword
+
+Ak chcete zmeni» va¹e heslo, choïte, prosím, na túto stránku:
+ \$a->link
+
+Vo väè¹ine emailových programoch by sa to malo objavi» ako modrá linka, na ktorú staèí kliknú». Ak to nefunguje skopírujte adresu do riadku pre adresu vo vrchnej èasti okna vá¹ho web prehliadaèa.
+
+S pozdravom '\$a->sitename' administrátor,
+\$a->signoff";
+
+$string['newpicture'] = "Nový obrázok";
+$string['newsitem'] = "nová správa";
+$string['newsitems'] = "nové správy";
+$string['newsitemsnumber'] = "Nové správy na zobrazenie";
+$string['newuser'] = "Nový u¾ívateµ";
+$string['newusers'] = "Noví u¾ívatelia";
+$string['no'] = "Nie";
+$string['nocoursesyet'] = "V tejto kategórii nie sú ¾iadne kurzy ";
+$string['noexistingadmins'] = "Neexistuje administrátor, toto je vá¾na chyba a táto správa by sa nemala nikdy zobrazi».";
+$string['noexistingteachers'] = "Nie sú uèitelia";
+$string['nofilesyet'] = "Pre vá¹ kurz e¹te neboli nahrané ¾iadne súbory";
+$string['nograde'] = "®iadna známka";
+$string['noimagesyet'] = "Pre vá¹ kurz e¹te neboli nahrané ¾iadne zobrazenia";
+$string['none'] = "®iadne";
+$string['nopotentialadmins'] = "®iaden potenciálny administrátor";
+$string['nopotentialteachers'] = "®iaden potenciálny uèiteµ";
+$string['normal'] = "Normal";
+$string['nostudentsyet'] = "Na tento kurz zatiaµ nie sú prihlásení ¾iadni ¹tudenti";
+$string['nosuchemail'] = "Taká emailová adresa neexistuje";
+$string['noteachersyet'] = "V tomto kurze nie sú zatiaµ ¾iadni uèitelia ";
+$string['notenrolled'] = "\$a nie je prihlásený na tento kurz.";
+$string['nothingnew'] = "Od vá¹ho posledného prihlásenia sa niè nezmenilo";
+$string['nousersyet'] = "U¾ívatelia zatiaµ neexistujú";
+$string['now'] = "teraz";
+$string['numberweeks'] = "Poèet tý¾dòov/tém";
+$string['numdays'] = "\$a dní";
+$string['numminutes'] = "\$a minút";
+$string['numviews'] = "\$a názorov";
+$string['numweeks'] = "\$a tý¾dòov";
+$string['numwords'] = "\$a slov";
+$string['numyears'] = "\$a rokov";
+$string['ok'] = "OK";
+$string['opentoguests'] = "Hos»ovský prístup";
+$string['optional'] = "nepovinné";
+$string['order'] = "Príkaz";
+$string['outline'] = "Prehµad";
+$string['participants'] = "Úèastníci";
+$string['password'] = "Heslo";
+$string['passwordchanged'] = "Heslo bolo zmenené";
+$string['passwordrecovery'] = "Ano, pomô¾te mi príhlási» sa";
+$string['passwordsdiffer'] = "Tieto heslá nie sú správne";
+$string['passwordsent'] = "Heslo bolo odoslané ";
+$string['passwordsenttext'] = "
+ <P>Na va¹u adresu \$a->email bol odoslaný email.
+ <P><B>Skontroluje, prosím, po¹tu, kvôli novému heslu</B>
+ <P>Nové heslo bolo automaticky vytvorené, tak¾e ho mô¾ete
+ <A HREF=\$a->link>change na nieèo µah¹ie zapamätateµné</A>.";
+$string['people'] = "¥udia";
+$string['personalprofile'] = "Personálny profil";
+$string['phone'] = "Telefón";
+$string['potentialadmins'] = "Potenciálni administrátori";
+$string['potentialteachers'] = "Potenciálni uèitelia";
+$string['preferredlanguage'] = "Preferovaný jazyk";
+$string['preview'] = "Prehliada»";
+$string['previeworchoose'] = "Prehliada», alebo vybra» tému";
+$string['question'] = "Otázka";
+$string['readme'] = "ÈÍTAJ";
+$string['recentactivity'] = "Aktuálna èinnos»";
+$string['removeadmin'] = "Odstráni» administrátora";
+$string['removeteacher'] = "Odstráni» uèiteµa";
+$string['rename'] = "Premenova»";
+$string['requireskey'] = "Tento kurz vy¾aduje prihlasovací kµúè";
+$string['resources'] = "Zdroje";
+$string['returningtosite'] = "Vráti» sa na túto webovú stránku?";
+$string['revert'] = "Vráti»";
+$string['role'] = "Úloha";
+$string['savechanges'] = "Ulo¾i» zmeny";
+$string['search'] = "Hµada»";
+$string['searchagain'] = "Znova vyhµada» ";
+$string['searchresults'] = "Výsledky hµadania";
+$string['sec'] = "sec";
+$string['secs'] = "secs";
+$string['section'] = "Sekcia";
+$string['selectacountry'] = "Vybra» krajinu";
+$string['senddetails'] = "Odosla» údaje emailom";
+$string['separateandconnected'] = "Oddelené a Pripojené spôsoby poznania";
+$string['serverlocaltime'] = "Miestny èas serveru";
+$string['settings'] = "Nastavenia";
+$string['shortname'] = "Skrátené meno";
+$string['shortsitename'] = "Skrátený názov miesta (napr. jedno slovo)";
+$string['show'] = "Zobrazi»";
+$string['showallcourses'] = "Zobrazi» v¹etky kurzy";
+$string['showalltopics'] = "Zobrazi» v¹etky témy";
+$string['showallweeks'] = "Zobrazi» v¹etky tý¾dne";
+$string['showlistofcourses'] = "Zobrazi» zoznam kurzov";
+$string['showonlytopic'] = "Zobrazi» iba tému \$a";
+$string['showonlyweek'] = "Zobrazi» iba tý¾deò \$a";
+$string['showrecent'] = "Zobrazi» aktuálnu èinnos»";
+$string['showtheselogs'] = "Zobrazi» tieto prihlásenia";
+$string['site'] = "Miesto";
+$string['sitelogs'] = "Miesta prihlásení";
+$string['sitenews'] = "Miestne správy";
+$string['sites'] = "Miesta";
+$string['sitesettings'] = "Miestne nastavenia";
+$string['size'] = "Veµkos»";
+$string['socialheadline'] = "Sociálne fórum - posledné témy";
+$string['someallowguest'] = "Niektoré kurzy mô¾u povoli» prístup hostí";
+$string['someerrorswerefound'] = "Nejaké informácie chýbali, alebo neboli správne. Pre podrobnosti pozrite ni¾¹ie.";
+$string['startdate'] = "Dátum zaèiatku kurzu";
+$string['startsignup'] = "Vytvori» nový úèet";
+$string['status'] = "Status";
+$string['stringsnotset'] = "Nasledovné spojenia nie sú definované v \$a";
+$string['studentnotallowed'] = "Prepáète, Nemô¾ete vstúpi» do tohoto kurzu ako '\$a'";
+$string['success'] = "Úspech";
+$string['summary'] = "Zhrnutie";
+$string['summaryof'] = "Zhrnutie z \$a";
+$string['supplyinfo'] = "Uveïte o sebe niektoré informácie, prosím";
+$string['teacheronly'] = "iba pre \$a ";
+$string['textediting'] = "Keï upravujete text";
+$string['texteditor'] = "Pou¾ívajte ¹tandardné webové formáty";
+$string['textformat'] = "Èisto textový formát";
+$string['thanks'] = "Vïaka";
+$string['theme'] = "Téma";
+$string['themesaved'] = "Nová téma ulo¾ená";
+$string['thischarset'] = "iso-8859-2";
+$string['thislanguage'] = "Slovenèina";
+$string['timezone'] = "Èasové pásmo";
+$string['today'] = "Dnes";
+$string['todaylogs'] = "Dne¹né prihlásenia";
+$string['toomanytoshow'] = "Je priveµa u¾ívateµov, aby mohli by» zobrazení";
+$string['topic'] = "Téma";
+$string['topicoutline'] = "Prehµad témy";
+$string['total'] = "Spolu";
+$string['turneditingoff'] = "Vypnú» upravovanie";
+$string['turneditingon'] = "Zapnú» upravovanie";
+$string['undecided'] = "Nerozhodnutý";
+$string['unenrol'] = "Odhlásený";
+$string['unenrolme'] = "Odhlási» ma z \$a";
+$string['unenrolsure'] = "Ste si istý, ¾e sa chcete odhlási» \$a z tohoto kurzu?";
+$string['unsafepassword'] = "Heslo nie je bezpeèné - skúste nieèo iné";
+$string['unusedaccounts'] = "Kontá nepou¾ívané viac ne¾ \$a dní sú automaticky odhlásené";
+$string['unzip'] = "Rozbali»";
+$string['update'] = "Aktualizovaø";
+$string['updated'] = "Aktualizované \$a";
+$string['updatemyprofile'] = "Aktualizova» profil";
+$string['updatesevery'] = "Aktualizuje ka¾dých \$a sekúnd";
+$string['updatethis'] = "Aktualizova» \$a";
+$string['updatethiscourse'] = "Aktualizova» tento kurz";
+$string['updatinga'] = "Aktualitzuje \$a";
+$string['updatingain'] = "Aktualizuje \$a->what v \$a->in";
+$string['upload'] = "Prenies»";
+$string['uploadafile'] = "Prenies» súbor";
+$string['uploadedfileto'] = "Prenies» \$a->file do \$a->directory";
+$string['uploadnofilefound'] = "Súbor nebol nájdený - ste si istý, ¾e ste nejaký vybrali na prenos?";
+$string['uploadproblem'] = "Pri prenose súboru '\$a' sa vyskytol neznámy problém (mo¾no bol príli¹ veµký?)";
+$string['uploadthisfile'] = "Prenies» tento súbor";
+$string['userdeleted'] = "Toto u¾ívateµské konto bolo odstránené";
+$string['userdescription'] = "Popis";
+$string['username'] = "U¾ívateµské meno";
+$string['usernameexists'] = "Toto u¾ívateµské meno u¾ existuje, vyberte si nové";
+$string['userprofilefor'] = "U¾ívateµský profil pre \$a";
+$string['users'] = "U¾ívatelia";
+$string['webpage'] = "Webová stránka";
+$string['week'] = "Tý¾deò";
+$string['weeklyoutline'] = "Tý¾denný prehµad";
+$string['welcometocourse'] = "Vitajte v \$a";
+$string['welcometocoursetext'] = "Vitajte v \$a->coursename!
+
+Jedna z prvých vecí, ktoré by ste mali urobi» je, upravi» va¹u profilovú stránku v rámci kurzu, aby sme sa mohli o vás nieèo viac dozvedie»:
+
+ \$a->profileurl";
+$string['withchosenfiles'] = "S vybranými súbormi";
+$string['wordforstudent'] = "Va¹e pomenovanie ¹tudenta";
+$string['wordforstudenteg'] = "napr. ¹tudent, úèastník atï.";
+$string['wordforstudents'] = "Va¹e pomenovanie ¹tudentov";
+$string['wordforstudentseg'] = "napr. ¹tudenti, úèastníci atï.";
+$string['wordforteacher'] = "Va¹e pomenovanie uèiteµa";
+$string['wordforteachereg'] = "napr. uèiteµ, tútor, facilitátor atï.";
+$string['wordforteachers'] = "Va¹e pomenovanie uèiteµov";
+$string['wordforteacherseg'] = "napr. uèitelia, tútori, facilitátori atï.";
+$string['wrongpassword'] = "Nesprávne heslo pre tohoto u¾ívateµa";
+$string['yes'] = "Áno";
+$string['yourlastlogin'] = "Va¹e posledné prihlásenie bolo";
+$string['yourself'] = "vy sám";
+$string['yourteacher'] = "vá¹ \$a";
+
+?>
View
213 lang/sk/quiz.php
@@ -1,109 +1,110 @@
-<?PHP // $Id$
-
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Test";
-$string['modulenameplural'] = "Testy";
-#------------------------------------------------------------
-
-$string['addselectedtoquiz'] = "Vybrané prida» do testu";
-$string['allowreview'] = "Povoli» prehµad";
-$string['alwaysavailable'] = "V¾dy dostupné";
-$string['alreadysubmitted'] = "Je pravdepodobné ¾e u¾ ste predlo¾ili tento pokus";
-$string['answer'] = "Odpoveï";
-$string['answerhowmany'] = "Jedna alebo viacero odpoveï?";
-$string['answersingleyes'] = "Iba jedna odpoveï";
-$string['answersingleno'] = "Povolené viacero odpovedí";
-$string['attempt'] = "Pokus \$a";
-$string['attemptfirst'] = "Prvý pokus";
-$string['attemptlast'] = "Posledný pokus";
-$string['attemptquiznow'] = "Pokúsi» sa urobi» test teraz";
-$string['attempts'] = "Pokusy";
-$string['attemptsallowed'] = "&#9224;µku&#65535;&#65535; p&#0;&#0;ol&#0;&#0;é";
-$string['attemptsunlimited'] = "Neobmedzené pokusy";
-$string['backtoquiz'] = "Spä» na zapisovanie testu";
-$string['bestgrade'] = "Najlep¹ia známka";
-$string['casesensitive'] = "Citlivos» na veµké a malé písmená";
-$string['caseyes'] = "Áno, veµké a malé písmená musia sedie»";
-$string['caseno'] = "Nie, veµké a malé písmená nie sú dôle¾ité";
-$string['categories'] = "Kategórie";
-$string['category'] = "Kategórie";
-$string['categoryinfo'] = "Informácie o kategórii";
-$string['categorymove'] = "Kategória '\$a->name' obsahuje \$a->count otázok. vyberte si prosím inú kategóriu, do ktorej ich prenesiete.";
-$string['categorymoveto'] = "Preneste ich do tejto kategórie";
-$string['choice'] = "Mo¾nos»";
-$string['choices'] = "Dostupné mo¾nosti";
-$string['correctanswer'] = "Správna odpoveï";
-$string['correctanswers'] = "Správne odpovede";
-$string['createnewquestion'] = "Vytvorte novú otázku";
-$string['daysavailable'] = "Dostupné dni";
-$string['default'] = "Východzie nastavenie";
-$string['defaultinfo'] = "Nastavená kategória pre otázky.";
-$string['deletequestioncheck'] = "Ste si úplne istý, ¾e chcete vymaza» '\$a'?";
-$string['editcategories'] = "Zapísa» kategórie";
-$string['editingquiz'] = "Zapisovanie testu";
-$string['editingquestion'] = "Zapisovanie otázky";
-$string['editingshortanswer'] = "Zapisovanie otázky s krátkou odpoveïou";
-$string['editingtruefalse'] = "Zapisovanie áno/nie otázky";
-$string['editingmultichoice'] = "Zapisovanie otázky s viacerými mo¾nos»ami výberu";
-$string['false'] = "Nesprávne";
-$string['feedback'] = "Spätná väzba";
-$string['filloutoneanswer'] = "Musíte vyplni» aspoò jednu mo¾nú odpoveï. Nevyplnené odpovede nebudú pou¾ité.";
-$string['fillouttwochoices'] = "Musíte uvies» aspoò dve mo¾nosti. Nevyplnené mo¾nosti nebudú pou¾ité.";
+<?PHP // $Id$
+ // quiz.php - created with Moodle 1.0.8.1 (2003011200)
+
+
+$string['addselectedtoquiz'] = "Vybrané prida» do testu";
+$string['allowreview'] = "Povoli» prehµad";
+$string['alreadysubmitted'] = "Je pravdepodobné ¾e u¾ ste predlo¾ili tento pokus";
+$string['alwaysavailable'] = "V¾dy dostupné";
+$string['answer'] = "Odpoveï";
+$string['answerhowmany'] = "Jedna alebo viacero odpoveï?";
+$string['answersingleno'] = "Povolené viacero odpovedí";
+$string['answersingleyes'] = "Iba jedna odpoveï";
+$string['attempt'] = "Pokus \$a";
+$string['attemptfirst'] = "Prvý pokus";
+$string['attemptlast'] = "Posledný pokus";
+$string['attemptquiznow'] = "Urobi» test ";
+$string['attempts'] = "Pokusy";
+$string['attemptsallowed'] = "Povolené pokusy";
+$string['attemptsunlimited'] = "Neobmedzené pokusy";
+$string['backtoquiz'] = "Spä» na zapisovanie testu";
+$string['bestgrade'] = "Najlep¹ia známka";
+$string['caseno'] = "Nie, veµké a malé písmená nie sú dôle¾ité";
+$string['casesensitive'] = "Citlivos» na veµké a malé písmená";
+$string['caseyes'] = "Áno, veµké a malé písmená musia sedie»";
+$string['categories'] = "Kategórie";
+$string['category'] = "Kategórie";
+$string['categoryinfo'] = "Informácie o kategórii";
+$string['categorymove'] = "Kategória '\$a->name' obsahuje \$a->count otázok. vyberte si prosím inú kategóriu, do ktorej ich prenesiete.";
+$string['categorymoveto'] = "Preneste ich do tejto kategórie";