Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 6f05796 commit abf0ca745bc8eb3525679c4654743f3d4ab1819d AMOS bot committed Jul 28, 2011
Showing with 5 additions and 1 deletion.
  1. +5 −1 install/lang/bg/install.php
View
6 install/lang/bg/install.php
@@ -31,12 +31,16 @@
$string['availablelangs'] = 'Списък на наличните езици';
$string['chooselanguagehead'] = 'Изберете език';
$string['chooselanguagesub'] = 'Моля, изберете език за инсталацията. Този език ще бъде, също така, език по подразбиране на сайта, но може да бъде променен и по-късно след инсталирането.';
+$string['databasehost'] = 'Хост на базата данни';
+$string['databasename'] = 'Потребителско име за базата данни';
+$string['databasetypehead'] = 'Избиране на драйвер за база данни';
$string['dataroot'] = 'Директория за данни';
+$string['dbprefix'] = 'Представка на таблиците';
$string['dirroot'] = 'Директория на Moodle';
$string['installation'] = 'Инсталиране';
$string['paths'] = 'Пътища';
$string['pathshead'] = 'Потвърждаване на пътищата';
$string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Пълен път до директорията на Moodle.';
-$string['pathssubwwwroot'] = 'Пълен интернет адрес, на който ще се отваря Moodle. Не е възможно Moodle да се отваря чрез различни адреси. Ако Вашият сайт има няколко адреса трябва на всеки от другите адреси да направите HTML пренасочване към този. Ако Вашият сайт се отваря както глобално от Интернет, така и от локална мрежа, настройте DNS така че потребителите от локалната мрежа също да могат да ползват глобалния адрес. Ако адресът не е коректен, моля, променете адреса в браузъра си и започнете инсталирането с правилния адрес.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Пълен интернет адрес, на който ще се отваря Moodle. Не е възможно Moodle да се отваря чрез различни адреси. Ако Вашият сайт има няколко адреса трябва на всеки от другите адреси да направите пренасочване към този. Ако Вашият сайт се отваря както глобално от Интернет, така и от локална мрежа, настройте DNS, така че потребителите от локалната мрежа също да могат да ползват глобалния адрес. Ако адресът не е коректен, моля, променете адреса в браузъра си и започнете инсталирането с правилния адрес.';
$string['wwwroot'] = 'Уеб адрес';

0 comments on commit abf0ca7

Please sign in to comment.