Permalink
Browse files

Automatic installer lang files (20101205)

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Dec 5, 2010
1 parent 90699ee commit ac952d6b871808c77f6b3c465aa870ab76bf2a8b
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 install/lang/sk/install.php
@@ -33,7 +33,7 @@
$string['chooselanguagehead'] = 'Vyberte jazyk';
$string['chooselanguagesub'] = 'Zvoľte si jazyk pre inštaláciu. Tento jazyk bude tiež použitý ako východzí jazyk portálu, ale môže byť neskôr zmenený.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'Súbor config.php už existuje. Použite admin/cli/upgrade.php ak chcete aktualizovať váš portál.';
-$string['cliinstallheader'] = 'Mooodle ($a) inštalačný program z príkazového riadku';
+$string['cliinstallheader'] = 'Mooodle {$a} inštalačný program z príkazového riadku';
$string['databasehost'] = 'Databázový server';
$string['databasename'] = 'Názov databázy';
$string['databasetypehead'] = 'Vyberte driver pre databázu';

0 comments on commit ac952d6

Please sign in to comment.