Permalink
Browse files

First quick update for 1.4.2. Some files still incomplete

  • Loading branch information...
1 parent 3ff96b2 commit acb23f9e45efaa46d65751a57dd891fedec0ff2d mudrd8mz committed Nov 6, 2004
@@ -1,7 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // activitynames.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['filtername'] = 'Automaticky propojovat názvy èinností';
+$string['parentlanguage'] = 'sk';
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-2';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
?>
View
@@ -1,11 +1,17 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+$string['blockinstances'] = 'Výskyty';
$string['cachetext'] = 'Životnost mezipaměti textu';
+$string['change'] = 'změnit';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrovat nahrané soubory';
$string['upgradelogs'] = 'Pro plnou funkčnost musí být vaše staré protokoly upgradovány. <a href=\"$a\">Více informací</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Ve způsobu uchovávání protokolů došlo k nějakým změnám. Chcete-li zobrazovat vaše dosavadní protokoly na základě činností, musí být všechny uložené protokoly upgradovány. V závislosti na jejich množství může toto trvat dlouhou dobu (i několik hodin) a obzvláště na větších stránkách to zatíží vaši databázi. Jakmile jednou proces spustíte, měli byste jej nechat dokončit (nechte okno prohlížeče otevřené). Nemusíte mít obavy - vaše stránky budou v průběhu upgradu pro ostatní stále dostupné.<br /><br />Chcete teď upgradovat vaše protokoly?';
+$string['upgradesure'] = 'Soubory Moodlu se změnily, takže se pravděpodobně chystáte upgradovat váš server na verzi:
+<p><b>$a</b></p>
+<p>Jakmile se toto jednou rozhodnete udělat, nemůžete se již vrátit.</p>
+<p>Jste si jisti, že chcete upgradovat server na tuto verzi?</p>';
$string['upgradinglogs'] = 'Upgradovat protokoly';
?>
View
@@ -1,7 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+$string['auth_common_settings'] = 'Společné nastavení';
+$string['auth_data_mapping'] = 'Mapování dat';
$string['auth_dbdescription'] = 'Tato metoda používá tabulku v externí databázi ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné. Při vytváření nového účtu mohou být informace z dalších polí zkopírovány do databáze Moodle.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Tato pole jsou volitelná. Můžete si zvolit přednastavení některých informací o uživateli na základě hodnot v <B>polích externí databáze</B>, která určíte zde.<P>Necháte-li tato pole prázdná, budou použity implicitní hodnoty.<P>Tak jako tak si uživatel po přihlášení může tato pole měnit.';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Název pole, které obsahuje hesla';
@@ -14,6 +16,8 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'Použití externí databáze';
$string['auth_dbtype'] = 'Typ databáze (Viz <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentaci</A>)';
$string['auth_dbuser'] = 'Uživatelské jméno s právy číst externí databázi';
+$string['auth_editlock'] = 'Uzamknout hodnotu';
+$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Uzamknout hodnotu:</b> Je-li povoleno, zabrání uživatelům i správcům měnit toto pole přímo. Použijte tuto volbu, pokud udržujete data v externím systému.</p>';
$string['auth_emaildescription'] = 'Potvrzení emailem je přednastavená metoda ověřování. Při registraci si uživatel vybere vlastní uživatelské jméno a heslo. Poté je na jeho adresu odeslán email obsahující zabezpečený odkaz na stránku, kde potvrdí zadané údaje. Při dalším přihlášení se již ověřuje pouze zadané uživatelské jméno a heslo proti hodnotě uložené v databázi Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Ověření na základě emailu';
$string['auth_fccreators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Skupiny oddělujte středníkem. Názvy musí být zadány přesně jako na FirstClass serveru a záleží na malých/VELKÝCH písmenech.';
@@ -30,6 +34,7 @@
$string['auth_imaptype'] = 'Typ IMAP serveru. IMAP servery mohou mít různé typy ověřování a vyjednávání (IMAP authentication and negotiation).';
$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Chcete-li používat metodu bind-user k vyhledání uživatelů, specifikujte ji zde. Příklad: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Heslo pro bind-user';
+$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'Nastavení bind';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Seznam kontextů, ve kterých se nacházejí uživatelé. Jednotlivé kontexty oddělujte středníkem. Příklad: \'ou=uzivatele,o=naseskola; ou=dalsi,o=naseskola\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Povolíte-li vytváření uživatelů (po ověření emailem), určete kontext, ve kterém budou noví uživatelé vytvářeni. Tento kontext by měl být z bezpečnostních důvodů odlišný od kontextu ostatních uživatelů. Není třeba přidávat tento kontext do proměnné auth_ldap_contexts, Moodle automaticky hledá uživatele i v tomto kontextu.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Jednotlivé skupiny oddělujte středníkem. Příklad: \'cn=ucitele,ou=zamestnanci,o=naseskola\'';
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['blockname'] = 'Souhrn kurzu';
-$string['siteinfo'] = 'Informace o stránkách';
+$string['pagedescription'] = 'Popis stránek/kurzu';
?>
View
@@ -1,9 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
-$string['april'] = 'Duben';
-$string['august'] = 'Srpen';
$string['calendar'] = 'Kalendáø';
$string['calendarheading'] = '$a kalendáø';
$string['clickhide'] = 'kliknutím se skryje';
@@ -12,7 +10,6 @@
$string['courseevents'] = 'Události kurzu';
$string['dayview'] = 'Zobrazit den';
$string['daywithnoevents'] = 'V tento den nejsou ¾ádné události';
-$string['december'] = 'Prosinec';
$string['default'] = 'Výchozí';
$string['deleteevent'] = 'Odstranit událost';
$string['detailedmonthview'] = 'Zobrazit mìsíc podrobnì';
@@ -43,26 +40,18 @@
$string['explain_maxevents'] = 'Tímto nastavujete nejvìt¹í mo¾ný poèet zobrazovaných nadcházejících událostí. Pokud zde vyberete velké èíslo, je mo¾né, ¾e seznam nadcházejících událostí bude velmi dlouhý a na obrazovce zabere spoustu místa.';
$string['explain_startwday'] = 'Vyberte den, od kterého má zaèínat zobrazovaný týden.';
$string['explain_timeformat'] = 'Mù¾ete si zvolit, zda chcete èas zobrazovat ve 12-hodinovém formátu nebo 24-hodinovém formátu. Zvolíte-li \"výchozí\", bude formát vybrán na základì pou¾itého jazyka va¹ich stránek.';
-$string['february'] = 'Únor';
$string['fri'] = '';
$string['friday'] = 'Pátek';
$string['globalevents'] = 'Globální události';
$string['gotocalendar'] = 'Jdi do kalendáøe';
$string['groupevents'] = 'Skupinové události';
$string['hidden'] = 'skyto';
-$string['january'] = 'Leden';
-$string['july'] = 'Èervenec';
-$string['june'] = 'Èerven';
$string['manyevents'] = '$a událostí';
-$string['march'] = 'Bøezen';
-$string['may'] = 'Kvìten';
$string['mon'] = 'Po';
$string['monday'] = 'Pondìlí';
$string['monthlyview'] = 'Zobrazit mìsíce';
$string['newevent'] = 'Nová událost';
$string['noupcomingevents'] = '®ádné nadcházející události';
-$string['november'] = 'Listopad';
-$string['october'] = 'Øíjen';
$string['oneevent'] = '1 událost';
$string['pref_lookahead'] = 'Vyhlí¾ení nadcházejících událostí';
$string['pref_maxevents'] = 'Maximum nadcházejících událostí';
@@ -75,8 +64,8 @@
$string['repeatweeksr'] = 'událostí';
$string['sat'] = 'So';
$string['saturday'] = 'Sobota';
-$string['september'] = 'Záøí';
$string['shown'] = 'zobrazeno';
+$string['spanningevents'] = 'Probíhající události';
$string['sun'] = 'Ne';
$string['sunday'] = 'Nedìle';
$string['thu'] = 'Èt';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // censor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // censor.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['filtername'] = 'Slovní cenzura';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // countries.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['AD'] = 'Andorra';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['addmynewentries'] = 'Pøidat mé nové pøíspìvky';
@@ -28,6 +28,7 @@
$string['furtherinformation'] = 'Dal¹í informace';
$string['lastentry'] = 'Poslední pøíspìvek';
$string['maildefault'] = 'Implicitnì zasílat emailem';
+$string['mailnotification'] = 'Upozornìní emailem';
$string['modulename'] = 'Rozhovor';
$string['modulenameplural'] = 'Rozhovory';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a rozhovor uzavøel';
View
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // error.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+$string['confirmsesskeybad'] = 'Je mi líto, ale klíči vašeho sezení (session) nebylo povoleno vykonat tuto akci. Toto bezpečnostní opatření zabraňuje nahodilému nebo zákeřnému spoustění důležitých funkcí pod vaším jménem. Prosím, ujistěte se, že opravdu chcete spustit tuto funkci. ';
$string['coursegroupunknown'] = 'Nebyl určen kurz odpovídající skupině $a';
$string['erroronline'] = 'Chyba na řádku $a';
$string['fieldrequired'] = '$a je povinné pole';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // exercise.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['absent'] = 'Chybí';
@@ -53,6 +53,7 @@
$string['editingassessmentelements'] = 'Úprava položek hodnocení';
$string['element'] = 'Položka';
$string['elementweight'] = 'Váha položky';
+$string['enterpassword'] = 'Vložte heslo';
$string['entriessaved'] = 'Záznamy uloženy';
$string['errorbanded'] = 'Množství chyb';
$string['excellent'] = 'Výborně';
@@ -108,6 +109,7 @@
$string['onesubmission'] = 'Jedno řešení';
$string['optionaladjustment'] = 'Volitelné nastavení';
$string['overallgrade'] = 'Celkový počet bodů';
+$string['passwordprotectedexercise'] = 'Heslem chráněné cvičení';
$string['phase'] = 'Fáze';
$string['phase1'] = 'Nastavení cvičení';
$string['phase1short'] = 'Nastavit';
@@ -182,6 +184,7 @@
$string['ungradedstudentassessments'] = '$a Nebodovaných studentských hodnocení';
$string['usemaximum'] = 'Použít maximum';
$string['usemean'] = 'Použít průměr';
+$string['usepassword'] = 'Použít heslo';
$string['verylax'] = 'Velmi nedbalý';
$string['verypoor'] = 'Velmi slabý';
$string['verystrict'] = 'Velmi přesný';
@@ -194,6 +197,7 @@
$string['weights'] = 'Váhy';
$string['weightssaved'] = 'Váhy uloženy';
$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Váhy použité pro celkové bodování';
+$string['wrongpassword'] = 'Neplatné heslo k tomuto cvičení';
$string['yourassessment'] = 'Vaše hodnocení';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Vaše vyjádření přijde SEM';
$string['yoursubmission'] = 'Vaše odevzdané úkoly';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['addcomment'] = 'Pøidat komentáø';
@@ -85,6 +85,8 @@
$string['entryexported'] = 'Polo¾ka úspì¹nì exportována';
$string['entryishidden'] = '(tato polo¾ka je momentálnì skrytá)';
$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Výchozí nastavení pro polo¾ky';
+$string['entrysaved'] = 'Polo¾ka byla ulo¾ena';
+$string['entryupdated'] = 'Polo¾ka byla aktualizována';
$string['entryusedynalink'] = 'Tato polo¾ka by mìla být automaticky propojována';
$string['explainaddentry'] = 'Pøidat novou polo¾ku do stávajícího slovníku.<br />Pojem a jeho definice jsou povinná pole.';
$string['explainall'] = 'Zobrazit V©ECHNY polo¾ky na jedné stránce';
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Hlasování</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Anketa</B></P>
<UL>
-<P>Modul Hlasování je velmi jednoduchý &ndash; učitel položí otázku a zadá
+<P>Modul Anketa je velmi jednoduchý &ndash; učitel položí otázku a zadá
několik odpovědí, z nichž si studenti mohou vybrat. To umožňuje uskutečnit rychlé
hlasování, kterým lze například podnítit studenty k přemýšlení o určitém tématu,
nechat je rozhodnout o dalším postupu v kurzu nebo mezi nimi provést průzkum
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Možné odpovědi</B></P>
-<P>Zde uveďte možné odpovědi, ze kterých si účastníci hlasování mohou vybrat.</P>
+<P>Zde uveďte možné odpovědi, ze kterých si účastníci ankety mohou vybrat.</P>
<P>Odpovědí můžete zadat i méně než šest; pole, která nepotřebujete, můžete
nechat prázdná.</P>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p>Modul Dotazníky</p>
+<p>Modul Průzkum</p>
<ul>
<li><a href="help.php?file=surveys.html">Dostupné dotazníky</a>
</ul>
@@ -1,6 +1,6 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Dotazníky</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Průzkum</B></P>
<UL>
-<P>Modul Dotazník poskytuje řadu standardních dotazníkových nástrojů, které se
+<P>Modul Průzkum poskytuje řadu standardních dotazníkových nástrojů, které se
osvědčily při hodnocení a stimulaci výuky v on-line prostředí. Učitelé je mohou
používat ke sběru dat, z nichž se mohou dozvědět více o svých studentech a o své
výuce.</P>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // install.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // install.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['admindirerror'] = 'Adresář správy (admin) není určen správně';
@@ -85,6 +85,7 @@
<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Bohužel, na některých serverech tímto vyřadíte z provozu <b>všechny</b> PHP stránky (při jejich prohlížení uvidíte chybové zprávy), takže budete muset soubor .htaccess odstranit.
</ol>';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP nebylo korektně nakonfigurováno pro komunikaci v MySQL. Zkontrolujte váš php.ini nebo překompilujte PHP.';
$string['pass'] = 'Prošlo';
$string['phpversion'] = 'Verze PHP';
$string['phpversionerror'] = 'Verze PHP musí být alespoň 4.1.0 nebo vyšší';
View
@@ -1,12 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Akce po správné odpovìdi';
$string['addabranchtable'] = 'Pøidat rozcestník';
$string['addanendofbranch'] = 'Pøidat konec vìtve';
$string['addaquestionpage'] = 'Pøidat stránku s otázkou';
+$string['addcluster'] = 'Pøidat seskupení';
+$string['addendofcluster'] = 'Pøidat konec seskupení';
$string['answer'] = 'Odpovìï';
+$string['answeredcorrectly'] = 'zodpovìzeno správnì.';
$string['answersfornumerical'] = 'Odpovìdi na numerické otázky by mìl tvoøit pár nejmen¹í a nejvìt¹í mo¾né hodnoty';
$string['attempt'] = 'Pokus: $a';
$string['attempts'] = 'Pokusù';
@@ -47,7 +50,6 @@
$string['nextpage'] = 'Dal¹í stránka';
$string['noanswer'] = 'Nebyla dána ¾ádná odpovìï';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Nenalezeny ¾ádné záznamy o pokusech: nebodováno';
-$string['nobranchtablefound'] = 'Nenalezen ¾ádný rozcestník';
$string['normal'] = 'Normální - následuj plán pøedná¹ky';
$string['notdefined'] = 'Není definováno';
$string['notitle'] = 'Bez názvu';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit acb23f9

Please sign in to comment.