Permalink
Browse files

new file

  • Loading branch information...
1 parent cdd577f commit ace85cb84c5d4b5579c8c1edf8c2eb2f755d5347 koenr committed Dec 18, 2004
Showing with 33 additions and 0 deletions.
  1. +33 −0 lang/nl/block_rss_client.php
@@ -0,0 +1,33 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004121600)
+
+
+$string['block_rss_add_headline_block'] = 'Voeg RSS-hoofdpuntenblok toe';
+$string['block_rss_add_new'] = 'Voeg nieuw blok toe';
+$string['block_rss_choose_feed'] = 'Kies een RSS-feed om in dit blok te tonen';
+$string['block_rss_could_not_find_feed'] = 'Kon geen RSS-feed vinden met dit id';
+$string['block_rss_delete_feed_confirm'] = 'Ben je er zeker van dat je deze RSS-feed wil verwijderen?';
+$string['block_rss_display_description'] = 'De beschrijving van elke link tonen?';
+$string['block_rss_edit_feeds'] = 'Bewerk, schrijf je in of uit RSS/Atom nieuws-feeds';
+$string['block_rss_edit_news_feeds'] = 'Bewerk nieuwe RSS-feeds';
+$string['block_rss_edit_rss_block'] = 'Bewerk RSS-hoofdpuntenblok';
+$string['block_rss_feed'] = 'Nieuws-feed';
+$string['block_rss_feed_added'] = 'Nieuws-feed toegevoegd';
+$string['block_rss_feed_deleted'] = 'Nieuws-feed verwijderd';
+$string['block_rss_feed_updated'] = 'Nieuws-feed geüpdated';
+$string['block_rss_feeds'] = 'Nieuws-feeds';
+$string['block_rss_feeds_add_edit'] = 'Voeg toe/Bewerk RSS-feeds';
+$string['block_rss_feeds_title'] = 'RSS-feeds';
+$string['block_rss_find_more_feeds'] = 'Zoek meer RSS-feeds';
+$string['block_rss_no_feeds'] = 'Er zijn geen RSS-feeds gedefiniëerd voor deze site';
+$string['block_rss_num_entries'] = 'Aantal te tonen RSS-links per blok.';
+$string['block_rss_pick_feed'] = 'Kies een RSS nieuws-feed';
+$string['block_rss_remote_news_feed'] = 'Nieuws-feed';
+$string['block_rss_see_all_feeds'] = 'Bekijk alle RSS-feeds';
+$string['block_rss_shownumentries'] = 'Maximum aantal te tonen items per blok';
+$string['block_rss_submitters'] = 'Wie kan nieuwe RSS-fees definiëren? De feeds staan ter beschikking voor elk lid van je site, zodat zij die kunnen toevoegen aan hun eigen pagina\'s';
+$string['block_rss_timeout'] = 'block_rss_timeout';
+$string['block_rss_timeout_desc'] = 'Tijd in minuten die een RSS-feed in cache blijft.';
+$string['block_rss_word_title'] = 'Titel';
+
+?>

0 comments on commit ace85cb

Please sign in to comment.