Permalink
Browse files

rephrased quite a number of phrases

  • Loading branch information...
1 parent ecc114e commit acf0f21ab192063caecd9a2fa71f807d06bf9167 minkowski committed Feb 4, 2003
Showing with 151 additions and 127 deletions.
  1. +4 −4 lang/th/assignment.php
  2. +6 −3 lang/th/auth.php
  3. +5 −1 lang/th/choice.php
  4. +27 −26 lang/th/forum.php
  5. +6 −4 lang/th/journal.php
  6. +53 −44 lang/th/moodle.php
  7. +14 −9 lang/th/quiz.php
  8. +1 −1 lang/th/resource.php
  9. +35 −35 lang/th/survey.php
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
-$string['allowresubmit'] = "Ê觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§";
+$string['allowresubmit'] = "͹حҵãËéÊ觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§";
$string['assignmentdetails'] = "à¹×éÍËҢͧ¡ÒúéÒ¹";
$string['assignmentname'] = "ËÑÇ¢éÍ¡ÒúéÒ¹ ";
$string['assignmenttype'] = "»ÃÐàÀ·";
@@ -26,12 +26,12 @@
$string['submitassignment'] = "Ê觡ÒúéÒ¹â´Âãªé¿ÍÃìÁµèÍ仹Õé";
$string['submitted'] = "·Ó¡ÒÃÊè§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
$string['typeoffline'] = "Ê觧ҹ¹Í¡àÇçº";
-$string['typeuploadsingle'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åìà´ÕÂÇ";
+$string['typeuploadsingle'] = "Êè§â´ÂÍѾâËÅ´ä¿Åì";
$string['uploadbadname'] = "ä¿Åì¹Õé ÁÕª×èÍ·ÕèãªéµÑÇÍÑ¡Éà äÁè¶Ù¡µéͧ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡Òà ÍѾâËÅ´ä´é ¡ÃسÒà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì";
$string['uploadedfiles'] = "ÍѾâËÅ´ËÅÒÂä¿Åì";
$string['uploaderror'] = "à¡Ô´¢é͢Ѵ¢éͧã¹ÃÐËÇèÒ§¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åìŧº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
$string['uploadfailnoupdate'] = "ÍѾâËÅ´ä¿àÃÕºÃéͤèÐ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³";
-$string['uploadfiletoobig'] = "¢ÍÀѤèÐ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä»( ä¿Åì¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´¹éÍ¡ÇèÒ \$a bytes)";
+$string['uploadfiletoobig'] = "¢ÍÍÀѤèÐ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä»( ä¿Åì¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´¹éÍ¡ÇèÒ \$a bytes)";
$string['uploadnofilefound'] = "ËÒä¿ÅìäÁ辺¤èÐ ¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ä¿Åì ¡è͹ÍѾâËÅ´ËÃ×ÍäÁè";
$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' ÍѾâËÅ´àÃÕºÃéÍ áµèÇèÒ§Ò¹·ÕèÊ觹ÕéÂѧäÁèä´éÃѺ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ";
$string['uploadsuccess'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì '\$a' ÊÓàÃç¨";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
$string['auth_dbdescription'] = "ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺ ÇèÒ ª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹ ¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§æ ã¹ Moodle";
@@ -9,6 +9,7 @@
$string['auth_dbhost'] = "¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Õèãªé à¡çº°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
$string['auth_dbname'] = "ª×èͧ͢°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
$string['auth_dbpass'] = "password µÃ§¡Ñº username";
+$string['auth_dbpasstype'] = "ÃкØÃٻẺ·Õè¨Ðãªé㹪èͧãÊè password ¡ÒÃãªé MD5 encrption ÁÕ»ÃÐ⪹ì㹡ÒõԴµè͡Ѻâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃàÇçºÍ×è¹æ àªè¹ PostNuke";
$string['auth_dbtable'] = "ª×èͧ͢µÒÃҧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅ";
$string['auth_dbtitle'] = "ãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡";
$string['auth_dbtype'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙÅ(´Ù¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> )";
@@ -46,8 +47,10 @@
$string['changepassword'] = "à»ÅÕè¹ÃËÑÊ URL";
$string['changepasswordhelp'] = "¤Ø³ÊÒÁÒöÃкØÅÔ§¤ì ·Õè¼ÙéãªéÊÒÁÒö¨Ðà»ÅÕè¹ ËÃ×Í ËÒ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ä´é àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ×Á ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒǨйӼÙéãªéä»Âѧ˹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐ˹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ áµèËÒ¡äÁèàµÔÁÍÐäà »ØèÁ´Ñ§¡ÅèÒǨÐäÁè»ÃÒ¡®";
$string['chooseauthmethod'] = "àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ";
-$string['guestloginbutton'] = "»ØèÁ Guest Login";
+$string['guestloginbutton'] = "»ØèÁ login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»";
$string['instructions'] = "ÇÔ¸Õãªé";
-$string['showguestlogin'] = "¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ Guest Login ã¹Ë¹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ";
+$string['md5'] = "MD5 encryption ";
+$string['plaintext'] = "µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò";
+$string['showguestlogin'] = "¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ Login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ";
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+ // choice.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
$string['answered'] = "µÍºáÅéÇ";
@@ -9,6 +9,10 @@
$string['modulename'] = "µÑÇàÅ×Í¡";
$string['modulenameplural'] = "µÑÇàÅ×Í¡·Ñé§ËÁ´";
$string['notanswered'] = "ÂѧäÁèä´éµÍº";
+$string['publish'] = "à»Ô´ãËé´Ù¼Å·ÕèàÅ×Í¡";
+$string['publishanonymous'] = "ãËé´Ù¼Åâ´ÂäÁèÃкت×èͤ¹àÅ×Í¡";
+$string['publishnames'] = "ãËé´Ù¼Å·Ñ駪×èÍáÅеÑÇàÅ×Í¡";
+$string['publishnot'] = "äÁèãËé´Ù¼Å";
$string['responses'] = "µÍº¡ÅѺ";
$string['responsesto'] = "µÍº¡ÅѺ \$a";
$string['savemychoice'] = "¤ÅÔ¡·Õè¹Õè ËÅѧ¨Ò¡àÅ×Í¡";
View
@@ -1,19 +1,19 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
$string['addanewdiscussion'] = "µÑ駡ÃзÙé";
$string['allowchoice'] = "ãËé·Ø¡¤¹àÅ×Í¡";
-$string['allowdiscussions'] = "͹حҵãËé $ â¾Êµì㹡Ãдҹ¹ÕéËÃ×ÍäÁè";
-$string['allowratings'] = "µéͧ¡ÒÃãËé rate â¾Êµì¹ÕéËÃ×ÍäÁè";
+$string['allowdiscussions'] = "͹حҵãËé \$a â¾Êµì㹡Ãдҹ¹ÕéËÃ×ÍäÁè";
+$string['allowratings'] = "µéͧ¡ÒÃãËé¼ÙéÍèÒ¹ãËé¤Ðá¹¹â¾Êµì¹ÕéËÃ×ÍäÁè";
$string['allowsdiscussions'] = "¡Ãдҹ¹Õé͹حҵãËéáµèáµèÅФ¹ÊÒÁÒöµÑ駡ÃзÙéä´é¤¹ÅÐ˹Ö觡ÃзÙé ";
$string['anyfile'] = "ä¿Åì·Ø¡»ÃÐàÀ·";
$string['attachment'] = "Attachment";
$string['bynameondate'] = "â´Â \$a->name - \$a->date";
-$string['couldnotadd'] = "äÁèÊÒÁÒö à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é unknown error";
-$string['couldnotdeleteratings'] = "¢ÍÍÀѤèÐ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐ ÇèÒÁÕ¤¹ rate àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ";
+$string['couldnotadd'] = "äÁèÊÒÁÒö à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´";
+$string['couldnotdeleteratings'] = "¢ÍÍÀѤèÐ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐ ÇèÒÁÕ¤¹ãËé¤Ðá¹¹ àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ";
$string['couldnotdeletereplies'] = "¢ÍÍÀѤèÐ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐÁÕ¤¹µÍºàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
-$string['couldnotupdate'] = "äÁèÊÒÁÒö ÍѾà´â¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é unknown error";
+$string['couldnotupdate'] = "äÁèÊÒÁÒö ÍѾഷâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´";
$string['delete'] = "ź";
$string['deleteddiscussion'] = "¡ÃзÙé¹Õé¶Ù¡Åºä»áÅéÇ";
$string['deletedpost'] = "â¾Êµì¶Ù¡Åºä»áÅéÇ";
@@ -22,7 +22,7 @@
$string['discussions'] = "¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´ ";
$string['discussionsstartedby'] = "¡ÃзÙéàÃÔèÁ â´Â \$a";
$string['discussthistopic'] = "ËÑÇ¢éÍ¡ÃзÙé";
-$string['eachuserforum'] = "áµèÅФ¹â¾Êµì˹Ö觡ÃзÙé";
+$string['eachuserforum'] = "˹Ö觤¹Ë¹Ö觡ÃзÙé";
$string['edit'] = "á¡éä¢";
$string['editing'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢";
$string['emptymessage'] = "â¾Êµì¢Í§¤Ø³ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¤èÐ ÅͧµÃǨÊͺÍÕ¡¤ÃÑé§ÇèÒ ä¿Åì·ÕèÊè§äÁèãË­èà¡Ô¹ä» áÅÐ à¢Õ¹¢éͤÇÒÁáÅéÇ ÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡â¾Êµì¹Õéŧ°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
@@ -44,52 +44,53 @@
$string['learningforums'] = "¡Ãдҹ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹";
$string['maxtimehaspassed'] = "¢ÍÍÀѤèÐ àÇÅÒ·Õèãªé㹡ÒÃá¡éä¢ËÁ´áÅéÇ (\$a) ¼èÒ¹ä»";
$string['message'] = "¢éͤÇÒÁ";
-$string['modeflatnewestfirst'] = "áÊ´§¤ÓµÍºáºº flat â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡¤ÓµÍºÅèÒÊØ´";
-$string['modeflatoldestfirst'] = "áÊ´§¤ÓµÍºáºº flat â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ ¤ÓµÍºááÊØ´";
-$string['modenested'] = "áÊ´§¤ÓµÍº Ẻ nested form";
-$string['modethreaded'] = "áÊ´§¤ÓµÍº Ẻ threaded form";
+$string['modeflatnewestfirst'] = "áÊ´§¤ÓµÍºáººäÁèÂèÍ˹éÒâ´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡¤ÓµÍºÅèÒÊØ´";
+$string['modeflatoldestfirst'] = "áÊ´§¤ÓµÍºáººäÁèÂèÍ˹éÒâ´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ ¤ÓµÍºááÊØ´";
+$string['modenested'] = "áÊ´§¤ÓµÍº ẺÂèÍ˹éÒ";
+$string['modethreaded'] = "áÊ´§¤ÓµÍº Ẻà»ç¹µÑÇ˹ѧÊ×Í";
$string['modulename'] = "¡ÃдҹàÊǹÒ";
$string['modulenameplural'] = "¡ÃдҹàÊǹҷÑé§ËÁ´";
-$string['more'] = "more";
+$string['more'] = "à¾ÔèÁàµÔÁ";
$string['namenews'] = "¡Ãдҹ¢èÒÇ";
-$string['namesocial'] = "¡ÃдҹÊѧ¤Á";
+$string['namesocial'] = "¡Ãдҹ¡ÅØèÁʹ·¹Ò";
$string['nameteacher'] = "¡Ãдҹ¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂì";
$string['newforumposts'] = "â¾ÊµìÅèÒÊش㹡Ãдҹ";
$string['nodiscussions'] = "ÂѧäÁèÁÕ¡ÃзÙé";
-$string['noguestpost'] = "¢ÍÍÀѤèÐ guest äÁèÊÒÁÒöâ¾Êµì¤ÇÒÁàËç¹ä´é";
+$string['noguestpost'] = "¢ÍÍÀѤèÐ ºØ¤¤Å·ÑèÇä»äÁèÊÒÁÒöâ¾Êµì¤ÇÒÁàËç¹ä´é";
$string['noposts'] = "äÁèÁÕâ¾Êµì";
$string['nopostscontaining'] = "äÁèÁÕâ¾Êµì·ÕèÁÕ¤ÓÇèÒ '\$a' ";
-$string['nosubscribers'] = "¡Ãдҹ¹ÕéÂѧäÁèÁÕÊÁÒªÔ¡";
+$string['nosubscribers'] = "ÂѧäÁèÁÕÊÁҪԡ㹡Ãдҹ";
$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name äÁèÃѺ ¡éÍ»»Õé¨Ò¡ '\$a->forum' ·Ò§ÍÕàÁÅì";
$string['nowsubscribed'] = "\$a->name ÃѺ¡éͺ»Õé¨Ò¡ '\$a->forum' ·Ò§ÍÕàÁÅì";
$string['numposts'] = "\$a â¾Êµì";
$string['olderdiscussions'] = "¡ÃзÙéà¡èÒ";
$string['openmode0'] = "µÑ駡ÃзÙéäÁèä´é µÍºäÁèä´é";
$string['openmode1'] = "µÑ駡ÃзÙéäÁèä´é µÍºä´é";
$string['openmode2'] = "µÑ駡ÃзÙéä´é µÍºä´é";
-$string['parentofthispost'] = "Parent of this post";
+$string['parentofthispost'] = "â¾Êµì·Õè¤Ø³à¢Õ¹µÍº";
$string['postadded'] = "à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³áÅéÇ<P>¤Ø³ÁÕàÇÅÒ \$a ËÒ¡µéͧ¡ÒÃá¡éä¢";
$string['postincontext'] = "´Ùâ¾Êµìã¹à¹×éÍËÒ";
-$string['postmailinfo'] = "¹Õèà»ç¹¡éÍ»»Õé¢éͤÇÒÁ ¨Ò¡â¾Êµì \$a ã¹ àÇçºä«µì
+$string['postmailinfo'] = "¹Õèà»ç¹¡éÍ»»Õé¢éͤÇÒÁ ¨Ò¡â¾Êµì \$a ã¹ àÇçºä«µì
ËÒ¡µéͧ¡Òõͺ¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¤ì";
-$string['postrating1'] = "µÍºäÁèµÃ§¤Ó¶ÒÁ";
-$string['postrating2'] = "µÍºáººµÃ§ºéÒ§äÁèµÃ§ºéÒ§";
-$string['postrating3'] = "µÍºµÃ§¤Ó¶ÒÁáÅÐÃÙé¨ÃÔ§";
+$string['postrating1'] = "áÊ´§¶Ö§¡ÒÃÃÙéẺá¡Êèǹ";
+$string['postrating2'] = "¡éÓ¡Öè§ÁÕ·Ñé§ÃÙéẺá¡ÊèǹáÅÐàª×èÍÁâ§";
+$string['postrating3'] = "áÊ´§¶Ö§¡ÒÃÃÙéẺàª×èÍÁâ§";
$string['postupdated'] = "â¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒÃÍѾഷáÅéÇ";
-$string['processingpost'] = "Processing post \$a";
-$string['rate'] = "Rate";
-$string['ratings'] = "Ratings";
+$string['processingpost'] = "¡ÓÅѧ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¾Êµì \$a";
+$string['rate'] = "ãËé¤Ðá¹¹";
+$string['ratings'] = "¤Ðá¹¹·Õèä´é";
+$string['ratingssaved'] = "ºÑ¹·Ö¡¤Ðá¹¹áÅéÇ";
$string['re'] = "Re:";
$string['readtherest'] = "ÍèÒ¹·ÕèàËÅ×Í·Ñé§ËÁ´ ã¹ËÑÇ¢é͹Õé";
$string['repliesmany'] = "\$a ¤ÓµÍº";
$string['repliesone'] = "\$a ¤ÓµÍº";
$string['reply'] = "µÍº";
$string['search'] = "¤é¹ËÒ";
-$string['searchforums'] = "¤é¹¡Ãдҹ";
+$string['searchforums'] = "àÃÔèÁ¤é¹ËÒ";
$string['searchresults'] = "¼Å¡Òäé¹ËÒ";
-$string['sendinratings'] = "揤 ratings";
+$string['sendinratings'] = "Ê觤Ðá¹¹·ÕèãËéÅèÒÊØ´";
$string['showsubscribers'] = "áÊ´§ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
-$string['singleforum'] = "˹Ö觤¹Ë¹Ö觡ÃзÙé";
+$string['singleforum'] = "¡ÃдҹËÑÇ¢éÍà´ÕÂÇÍÂèÒ§§èÒÂ";
$string['subject'] = "ËÑÇ¢éÍ";
$string['subscribe'] = "ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
$string['subscribed'] = "à»ç¹ÊÁÒªÔ¡àÃÕºÃéÍÂ";
View
@@ -1,12 +1,13 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+ // journal.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
$string['alwaysopen'] = "ÍèÒ¹ä´éµÅÍ´";
$string['blankentry'] = "¢éÍÁÙÅÇèÒ§";
$string['daysavailable'] = "Çѹ·ÕèàÃÔèÁãËéà¢éÒÍèÒ¹";
$string['editingended'] = "ÃÐÂÐàÇÅÒ㹡ÒÃá¡éä¢ËÁ´áÅéÇ";
$string['editingends'] = "ÃÐÂÐàÇÅÒá¡éä¢ËÁ´ã¹ ";
+$string['feedbackupdated'] = "ÍѾഷ feedback ÊÓËÃѺ \$a ÇÒÃÊÒ÷Õèà¢éÒÁÒáÅéÇ ";
$string['journalname'] = "ª×èÍÇÒÃÊÒÃ";
$string['journalquestion'] = "¤Ó¶ÒÁ¨Ò¡ÇÒÃÊÒÃ";
$string['journalrating1'] = "äÁè¹èÒ¾Íã¨";
@@ -16,11 +17,12 @@
$string['modulenameplural'] = "ÇÒÃÊÒ÷Ñé§ËÁ´";
$string['newjournalentries'] = "ÇÒÃÊÒÃÁÒãËÁè";
$string['noentry'] = "ÂѧäÁèÁÕÇÒÃÊÒÃãËÁè";
-$string['noratinggiven'] = "äÁèÁÕ¡ÒÃãËé Rating ";
+$string['noratinggiven'] = "äÁèÁÕ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹";
$string['notopenuntil'] = "ÇÒÃÊÒùÕé¨Ðà¢éÒÍèÒ¹äÁèä´é ¨¹¡ÇèÒ";
$string['notstarted'] = "¤Ø³ÂѧäÁèä´éàÃÔèÁà¢Õ¹ÇÒÃÊÒùÕé";
-$string['overallrating'] = "Rating â´ÂÃÇÁ";
-$string['rate'] = "Rate";
+$string['overallrating'] = "¤Ðá¹¹â´ÂÃÇÁ";
+$string['rate'] = "ãËé¤Ðá¹¹";
+$string['saveallfeedback'] = "ºÑ¹·Ö¡ feedback ·Ñé§ËÁ´";
$string['startoredit'] = "àÃÔèÁà¢Õ¹ ËÃ×Í á¡éä¢ÇÒÃÊÒÃ";
$string['viewallentries'] = "´Ù \$a ÇÒÃÊÒÃà¢éÒãËÁè";
Oops, something went wrong.

0 comments on commit acf0f21

Please sign in to comment.