Permalink
Browse files

"<? " => "<php?

  • Loading branch information...
1 parent 028776c commit adafc950c198a7763ef0052f5562729370617f66 adamtpaw committed Sep 19, 2003
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul assignment.php
@@ -80,4 +80,6 @@
$string['yoursubmission'] = " Twoje rozwiązanie";
-?>
+$string[''] = "";
+
+?>
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul auth.php
@@ -118,4 +118,6 @@
$string['showguestlogin'] = "Możesz ukryć bądź pokazać przycisk logowania jako gość";
-?>
+$string[''] = "";
+
+?>
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona
//Modul chat.php
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul choice.php
@@ -32,4 +32,6 @@
$string['viewallresponses'] = " Przejrzyj \$a odpowiedzi";
-?>
+$string[''] = "";
+
+?>
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul forum.php
@@ -248,4 +248,6 @@
$string['yourreply'] = "Twoja odpowied¼";
-?>
+$string[''] = "";
+
+?>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<B>Czaty</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<B>Czaty</B></P>
<UL>
<P>Moduł Czat pozwala uczestnikom na przeprowadznaie na żywo
dyskusji poprzez sieć. Jest to użyteczny sposób na lepsze zrozumienie
@@ -75,5 +75,5 @@
<HR>
<FONT SIZE=1><I> Pytania opracowano na podstawie: Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA. </I></FONT>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
@@ -9,7 +9,7 @@
Każda odpowiedź jest oddzielana tyldą (~), a prawidłowa odpowiedź poprzedzona jest znakiem równości (=). Poniżej podano przykład :
<BLOCKQUOTE>Już wtedy gdy rozpoczynamy odkrywać części naszego ciała jako noworodki zostajemy studentami {=anatomii i fizjologii ~refleksologii ~nauki ~doświadczenia}, i w pewnym sensie pozostajemy studentami przez całe życie.</BLOCKQUOTE>
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
</UL>
<P><B>AON</B></P>
@@ -22,12 +22,12 @@
<UL><P>Ten moduł umożliwia importowanie pytań zapisanych w formacie eksportowym Blackboard. Polega on na umieszczaniu funkcji XML w twoim pliku PHP</P>
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("formatblackboard", "", "quiz")?></P></UL>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("formatblackboard", "", "quiz")?></P></UL>
<P><B>Niestandardowy</B></P>
<UL><P>Jeśli masz swój własny format, który chcesz zaimportować możesz zaimplementować ten proces samodzielnie edytując mod/quiz/format/custom.php
<P>Dodać musisz jedynie niewielką ilość kodu - jedynie tyle ile potrzeba by wyróżnić pojedyncze pytanie z danego tekstu.</P>
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("formatcustom", "", "quiz") ?></P></UL>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("formatcustom", "", "quiz") ?></P></UL>
<P>Planowana jest obsługa większej ilości formatów, wliczając w to WebCT, IMS QTI i wszelkie inne formaty, które mogą dostarczyć użytkownicy Moodle! </p>
@@ -5,28 +5,28 @@
<P><B>Pytania wielokrotnego wyboru</B></P>
<UL>
<P>Odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) odpowiadający wybiera z kilku proponowanych odpowiedzi. Są dwa typy pytań wielokrotnego wyboru - z jedną poprawną odpowiedzią i z wieloma poprawnymi odpowiedziami.
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
</UL>
<P><B>Pytania do krótkiej odpowiedzi</B></P>
<UL>
<P>W odpowiedzi na pytanie (które może zawierać grafikę) respondent wpisuje słowo lub wyrażenie. Może istnieć kilka poprawnych odpowiedzi, z różną punktacją. Przy wpisywaniu odpowiedzi, wielkość liter może mieć znaczenie lub nie.
</P>
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("shortanswer", "", "quiz") ?></P>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("shortanswer", "", "quiz") ?></P>
</UL>
<P><B>Pytania typu prawda/fałsz</B></P>
<UL>
<P>Odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) respondent wybiera spośród dwóch opcji: Prawda lub Fałsz.
</P>
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("truefalse", "", "quiz") ?></P>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("truefalse", "", "quiz") ?></P>
</UL>
<P><B>Pytania wybierane losowo</B></P>
<UL>
<P>Funkcja jeszcze nie wdrożona. Umożliwia Tobie wybranie szeregu innych pytań, z których jedno jest losowo wybrane za każdym razem gdy student próbuje rozwiązać quiz.
</P>
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("random", "", "quiz") ?></P>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("random", "", "quiz") ?></P>
</UL>
@@ -6,5 +6,5 @@
<P> Pomocne może również być zastanowienie się nad tym czego autor NIE powiedział albo nie wyjaśnił jednoznacznie - może to pomóc Ci ułożyć swoje własne pytania.</P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
@@ -1,7 +1,7 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Informacje na temat edytora Richtext HTML</B></P>
<P>Dostêpno¶æ: <B>
-<?php if (!$CFG->htmleditor) {
+<? if (!$CFG->htmleditor) {
print_string("htmleditordisabledadmin");
} else if (!$USER->htmleditor) {
print_string("htmleditordisabled");
@@ -11,6 +11,6 @@
<P>Odpowiadając innym, spróbuj zadawać interesujące pytania. Pomoże to zarówno Tobie jak i tej drugiej osobie przemyśleć dyskutowany przez Was temat, jak również więcej się nauczyć.</P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("ratings", get_string("separateandconnected"), "forum", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("ratings", get_string("separateandconnected"), "forum", true, true) ?></P>
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul journal.php
@@ -54,5 +54,6 @@
$string['viewallentries'] = "Pokaż \$a wpisów do dziennika";
+$string[''] = "";
-?>
+?>
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul moodle.php
@@ -1416,4 +1416,6 @@
$string['zippingbackup'] = " Archiwizacja kopii zapasowej";
-?>
+$string[''] = "";
+
+?>
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona
//Modul quiz.php
@@ -300,5 +300,6 @@
$string['yourfinalgradeis'] = "Twoja ostateczna ocena za ten quiz wynosi $a";
+$string[''] = "";
-?>
+?>
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul resource.php
@@ -74,5 +74,6 @@
$string['resourcetype8'] = " Tekst Wiki";
+$string[''] = "";
-?>
+?>
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul survey.php
@@ -350,4 +350,6 @@
$string['viewsurveyresponses'] = "Zobacz \$a odpowiedzi na ankietę";
-?>
+$string[''] = "";
+
+?>

0 comments on commit adafc95

Please sign in to comment.