Permalink
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 0dc1ce7 commit add18b1a79802b6eb65624358fafe14089b9bca7 koenr committed Aug 7, 2004
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 lang/nl/help/exercise/leaguetable.html
  2. +3 −0 lang/nl/help/exercise/leaguetablenames.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>Scoretabel</b></p>
+
+<p>Deze optie controleert of er aan het eind van de oefening een scoretabel getoond wordt of niet. Als die getoond wordt, dan toont die tabel een lijst van de beste taken die in deze oefening ingezonden zijn. Als het aantal te tonen taken op 0 staat, wordt de tabel niet getoond in de laatste fase van de oefening.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align=center><b>Scoretabel namen</b></p>
+
+<p>Deze optie controleert of namen van leerlingen getoond worden in de scoretabel aan het eind van de oefening. Standaard worden de namen niet getoond. De tabel is dan anoniem.</p>

0 comments on commit add18b1

Please sign in to comment.