Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 8f88f8c commit ae5e0d24adda239a7a346e8e7436b8285dca4789 carlesbellver committed Nov 10, 2004
Showing with 6 additions and 1 deletion.
  1. +5 −0 lang/ca/help/scheduler/mods.html
  2. +1 −1 lang/ca/wiki.php
View
5 lang/ca/help/scheduler/mods.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scheduler/icon.gif">&nbsp;<B>Planificador</B></P>
+<UL>
+<P>Aquest m&ograve;dul us ajuda a planificar cites un-a-un amb tots els vostres estudiants. Heu d'especificar les hores en les quals esteu disponible per veure els estudiants i la durada de la cita. Aleshores els estudiants poden reservar una d'aquestes ranures de temps que s'obren. El m&ograve;dul tamb&eacute; us permet registrar l'assist&egrave;ncia dels estudiants.
+</P>
+</UL>
View
2 lang/ca/wiki.php
@@ -44,7 +44,7 @@
$string['downloadtimes'] = 'S\'ha baixat $a vegades';
$string['dwnlnofiles'] = 'Encara no s\'han penjat fitxers.';
$string['dwnlsection'] = 'Secció de descàrregues';
-$string['editform1'] = 'No us preocupeu molt pel format: sempre es pot millorar despres.';
+$string['editform1'] = 'No us preocupeu molt pel format: sempre es pot millorar després.';
$string['editform2'] = 'Escriviu amb sensatesa i recordeu que tots els canvis queden registrats.';
$string['editthispage'] = 'Edita aquesta pàgina';
$string['emptypage'] = 'Pàgina buida';

0 comments on commit ae5e0d2

Please sign in to comment.