Browse files

update for moodle 1.3.1

 • Loading branch information...
1 parent 2145fe2 commit aea836221e3bcabec47ea49d06625d0d07252b81 minkowski committed Jun 21, 2004
Showing with 286 additions and 282 deletions.
 1. +4 −4 lang/th/auth.php
 2. +2 −2 lang/th/calendar.php
 3. +2 −2 lang/th/dialogue.php
 4. +29 −24 lang/th/forum.php
 5. +69 −67 lang/th/glossary.php
 6. +40 −40 lang/th/lesson.php
 7. +45 −45 lang/th/moodle.php
 8. +25 −24 lang/th/quiz.php
 9. +70 −74 lang/th/workshop.php
View
8 lang/th/auth.php
@@ -14,8 +14,8 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'ãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡';
$string['auth_dbtype'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙÅ(´Ù¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>¡ÒÃãªé ADOdb </A> )';
$string['auth_dbuser'] = 'Username ·ÕèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÍèÒ¹°Ò¹¢éÍÁÙÅä´é';
-$string['auth_emaildescription'] = '㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¼ÙéÊÁѤèÐä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì «Öè§à»ç¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéÊÁѤÃàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»Âѧ ÍÕàÁÅì¢Í§ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ÍÕàÁÅì¹Õé¨ÐÁÕÅÔ§¡ì¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§Ë¹éÒ «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁÅì´Ñ§¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ÊÁÒªÔ¡ ÊÒÁÒöÅçÍ¡ÍÔ¹â´Âãªéª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹àÇçº';
-$string['auth_emailtitle'] = 'ãªéÇÔ¸Õ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅì';
+$string['auth_emaildescription'] = '㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¼ÙéÊÁѤèÐä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅ «Öè§à»ç¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéÊÁѤÃàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅä»Âѧ ÍÕàÁŢͧÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ÍÕàÁŹÕé¨ÐÁÕÅÔ§¡ì¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§Ë¹éÒ «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁŴѧ¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ÊÁÒªÔ¡ ÊÒÁÒöÅçÍ¡ÍÔ¹â´Âãªéª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹àÇçº';
+$string['auth_emailtitle'] = 'ãªéÇÔ¸Õ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅ';
$string['auth_imapdescription'] = 'ãªéÇÔ¸Õ¡Òà ª×èÍáÅÐÃËÑÊ â´Â IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¹Ñé¹ ãªé àÅ¢ IP äÁèãªèàÅ¢ DNS ';
$string['auth_imapport'] = 'ËÁÒÂàÅ¢¾ÍÃìµ IMAP â´Â»¡µÔ ¤×Í 143 ËÃ×Í 993.';
@@ -24,7 +24,7 @@
$string['auth_ldap_bind_dn'] = '¶éÒËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé bind-user à¾×èͤé¹ËéÒÊÁÒªÔ¡Í×è¹ä´é ÊÒÁÒö ÃкشѧµèÍ仹Õé \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'ÃËÑÊÊÓËÃѺ bind-user.';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'ÃÒ¡Ò÷ÕèÁÕÃÒª×èͧ͢ÊÁÒªÔ¡ã¹¹Ñé¹ ÊÒÁÒö á¡ ËÑÇ¢éÍàÃ×èͧ â´Âãªé â¤é´ àªè¹ \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
-$string['auth_ldap_create_context'] = 'à»Ô´ãËéÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒöÊÃéÒ§¢éͤÇÒÁµÍºÃѺ·Ò§ÍÕàÁÅì´éǵ¹àͧä´é
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'à»Ô´ãËéÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒöÊÃéÒ§¢éͤÇÒÁµÍºÃѺ·Ò§ÍÕàÁÅ´éǵ¹àͧä´é
¤Ø³äÁè¨Óà»ç¹µéͧãÊè¢éͤÇÒÁ¹Õé·Õè ldap_context-variable, Moodle ¨Ð¤é¹ËÒãËéÍѵâ¹ÁѵÔ
';
$string['auth_ldap_creators'] = 'ÃÒ¡ÒáÅØèÁÊÁÒªÔ¡·Õè͹حҵãËéÊÒÁÒöÊÃéÒ§ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁèä´é ÊÒÁÒöãÊèä´éËÅÒ¡ÅØèÁ â´Âãªéà¤Ã×èͧËÁÒ \';\'
@@ -45,7 +45,7 @@
$string['auth_nntphost'] = 'NNTP server ãªé àÅ¢ IP äÁèãªè DNS ';
$string['auth_nntpport'] = 'Server port (119 à»ç¹ÊèǹãË­è)';
$string['auth_nntptitle'] = 'ãªé NNTP server';
-$string['auth_nonedescription'] = 'ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐÊÃéÒ§ account ãËÁè·Ñ¹·Õ â´ÂäÁèµéͧãªéÇÔ¸Õ¡ÒâÍ͹ØÁÑµÔ ¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡ äÁèµéͧÂ×¹Âѹ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì ¤ÇÃÃÐÇѧ㹡ÒÃàÅ×Í¡ãªéÇÔÕ¸Õ ¹Õé à¾ÃÒÐ ÇèÒ Ãкº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѹÑé¹ÁÕ¹éÍ ';
+$string['auth_nonedescription'] = 'ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐÊÃéÒ§ account ãËÁè·Ñ¹·Õ â´ÂäÁèµéͧãªéÇÔ¸Õ¡ÒâÍ͹ØÁÑµÔ ¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡ äÁèµéͧÂ×¹Âѹ¼èÒ¹ÍÕàÁÅ ¤ÇÃÃÐÇѧ㹡ÒÃàÅ×Í¡ãªéÇÔÕ¸Õ ¹Õé à¾ÃÒÐ ÇèÒ Ãкº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀѹÑé¹ÁÕ¹éÍ ';
$string['auth_nonetitle'] = 'äÁèµéͧ¢Í͹ØÁÑµÔ Í¹Ø­Òµ·Ñ¹·Õ';
$string['auth_pop3description'] = 'àªç¤ª×èÍ áÅÐÃËÑÊÇèÒ¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè ¼èÒ¹·Ò§ POP3 server ';
$string['auth_pop3host'] = 'POP3 server ãªé àÅ¢ IP äÁèãªè DNS ';
View
4 lang/th/calendar.php
@@ -10,7 +10,7 @@
$string['clickshow'] = '¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§';
$string['confirmeventdelete'] = '¤Ø³á¹èã¨Ã֤зÕè¨Ðź¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé';
$string['courseevents'] = 'µÒÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ';
-$string['dayview'] = '´ÙÇѹ';
+$string['dayview'] = 'ÁØÁÁͧÃÒÂÇѹ';
$string['daywithnoevents'] = 'äÁèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹ¹Õé';
$string['december'] = '¸Ñ¹ÇÒ¤Á';
$string['default'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé';
@@ -42,7 +42,7 @@
$string['explain_lookahead'] = 'µÑ駤èҨӹǹÇѹ·ÕèÁÒ¡·ÕèÊØ´·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃãËé¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÕéáÊ´§ã¹ºÅçͤ\"¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐÁÕ¢Öé¹\" ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õèà¡Ô´¢Öé¹à¡Ô¹¡ÇèÒÃÐÂÐàÇÅÒ¹Õé¨ÐäÁèÁÕ¡ÒÃáÊ´§ã¹ºÅçͤ¹Õé ÍÂèÒ§äáçµÒÁÃкºäÁèÊÒÁÒö¨ÐÃѺ»ÃСѹä´éÇèÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñé§ËÁ´·ÕèàÃÔèÁ㹪èǧÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÃкبÐáÊ´§ã¹ºÅçͤ¹Õé¶éÒËÒ¡¤Ø³ÃкØÃÐÂÐàÇÅÒäÇé¹Ò¹à¡Ô¹ä»';
$string['explain_maxevents'] = 'Ãкبӹǹ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁÒ¡·ÕèÊØ´·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§ ¶éÒËÒ¡ÃкبӹǹÁÒ¡à¡Ô¹ä»ÍÒ¨·ÓãËéàÊÕ¾×é¹·Õè˹éÒ¨Í';
$string['explain_startwday'] = 'àÅ×Í¡Çѹ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéà»ç¹Çѹááã¹ÁØÁÁͧÃÒÂÊÑ»´ÒËì';
-$string['explain_timeformat'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§àÇÅÒà»ç¹áºº 12 ªÑèÇâÁ§ (àªéÒ/àÂç¹) ËÃ×ÍẺ 24 ªÑèÇâÁ§¡çä´é ¶éҤسàÅ×Í¡ \"¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé\" àÇÅҨж١áÊ´§µÒÁÀÒÉÒ·Õè¤Ø³ãªéº¹àÇçºä«µì';
+$string['explain_timeformat'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§àÇÅÒà»ç¹áºº 12 ªÑèÇâÁ§ (am/pm) ËÃ×ÍẺ 24 ªÑèÇâÁ§¡çä´é ¶éҤسàÅ×Í¡ \"¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé\" àÇÅҨж١áÊ´§µÒÁÀÒÉÒ·Õè¤Ø³ãªéº¹àÇçºä«µì';
$string['february'] = '¡ØÁÀҾѹ¸ì';
$string['fri'] = 'È.';
$string['friday'] = 'ÈØ¡Ãì';
View
4 lang/th/dialogue.php
@@ -26,7 +26,7 @@
$string['everybody'] = '·Ø¡¤¹';
$string['furtherinformation'] = '¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ';
$string['lastentry'] = '¢éͤÇÒÁãËÁè';
-$string['maildefault'] = 'µÑ駤èÒÍÕàÁÅì';
+$string['maildefault'] = 'µÑ駤èÒÍÕàÁÅ';
$string['modulename'] = 'º·Ê¹·¹Ò';
$string['modulenameplural'] = 'º·Ê¹·¹Ò';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a »Ô´¡ÒÃʹ·¹Ò';
@@ -55,7 +55,7 @@
$string['pane3'] = '$a º·Ê¹·¹Ò·Õè»Ô´áÅéÇ';
$string['pane3one'] = 'ÁÕ˹Ö觺·Ê¹·¹Ò·Õè»Ô´áÅéÇ';
$string['seen'] = 'àËç¹àÁ×èÍ $a ·ÕèáÅéÇ';
-$string['sendmailmessages'] = 'Êè§ÍÕàÁÅìàÁ×èÍÁÕ¢éͤÇÒÁãËÁèÁÒ¶Ö§';
+$string['sendmailmessages'] = 'Êè§ÍÕàÁÅàÁ×èÍÁÕ¢éͤÇÒÁãËÁèÁÒ¶Ö§';
$string['status'] = 'ʶҹÐ';
$string['studenttostudent'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['subject'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
View
53 lang/th/forum.php
@@ -9,58 +9,63 @@
$string['allowratings'] = 'µéͧ¡ÒÃãËé¼ÙéÍèÒ¹ãËé¤Ðá¹¹â¾Êµì¹ÕéËÃ×ÍäÁè';
$string['allowsdiscussions'] = '¡Ãдҹ¹Õé͹حҵãËéáµèáµèÅФ¹ÊÒÁÒöµÑ駡ÃзÙéä´é¤¹ÅÐ˹Ö觡ÃзÙé ';
$string['anyfile'] = 'ä¿Åì·Ø¡»ÃÐàÀ·';
-$string['attachment'] = 'Attachment';
+$string['attachment'] = 'Ṻä¿Åì';
$string['bynameondate'] = 'â´Â $a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = '¨ÐáÊ´§¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéËÒ¡äÁèÁÕ¡ÒõÑ駤èÒ';
$string['configenablerssfeeds'] = 'ÊÇÔªµì¹Õé¨Ðà»Ô´âÍ¡ÒÊãËé»é͹ RSS ä´é ¤Ø³Âѧ¨Ðµéͧà»Ô´»é͹¢éÍÁÙÅã¹áµèÅСÃзÙéàͧ';
-$string['configlongpost'] = 'â¾Êµìã´¡çµÒÁ·ÕèÂÒÇÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé ¨Ð¶×ÍÇèÒ ÂÒÇ (¡àÇé¹ html)';
+$string['configlongpost'] = 'â¾Êµìã´¡çµÒÁ·ÕèÂÒÇÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé¨Ð¶×ÍÇèÒÂÒÇ (¡àÇé¹ html)';
$string['configmanydiscussions'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§ã¹Ë¹Öè§Ë¹éÒ';
$string['configmaxbytes'] = '¢¹Ò´ä¿ÅìÊÙ§ÊØ´·ÕèÊÒÁÒöṺŧº¹¡ÃзÙéä´é';
-$string['configshortpost'] = 'â¾Êµìã´¡çµÒÁ·ÕèÂÒǵèÓ¡ÇèÒ¹Õé ¨Ð¶×ÍÇèÒ ÊÑé¹ (¡àÇé¹ html)';
+$string['configshortpost'] = 'â¾Êµìã´¡çµÒÁ·ÕèÂÒǵèÓ¡ÇèÒ¹Õé¨Ð¶×ÍÇèÒÊÑé¹ (¡àÇé¹ html)';
$string['couldnotadd'] = 'äÁèÊÒÁÒö à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´';
-$string['couldnotdeleteratings'] = '¢ÍÍÀÑ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐ ÇèÒÁÕ¤¹ãËé¤Ðá¹¹ àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ';
+$string['couldnotdeleteratings'] = '¢ÍÍÀÑÂäÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐÇèÒÁÕ¤¹ãËé¤Ðá¹¹àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ';
$string['couldnotdeletereplies'] = '¢ÍÍÀÑ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐÁÕ¤¹µÍºàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
$string['couldnotupdate'] = 'äÁèÊÒÁÒö ÍѾഷâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´';
$string['delete'] = 'ź';
$string['deleteddiscussion'] = '¡ÃзÙé¹Õé¶Ù¡Åºä»áÅéÇ';
$string['deletedpost'] = 'â¾Êµì¶Ù¡Åºä»áÅéÇ';
$string['deletesure'] = 'á¹è㨹ÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź â¾Êµì¹Õé';
+$string['digestmailheader'] = 'àÁÅìä´à¨Ê·ì¢Í§¡ÃзÙé·ÕèÁÕ¡ÒÃâ¾Êµì㹡ôҹ $a->sitename ¶éҤسµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅãËéä»·Õè go to $a->userprefs';
+$string['digestmailprefs'] = '»ÃÐÇѵÔÊèǹµÑǢͧ¤Ø³';
+$string['digestmailsubject'] = '¡ÃдҹàÊǹÒä´à¨Ê·ìÃÒÂÇѹ¨Ò¡ $a';
+$string['digestsentusers'] = 'ÍÕàÁÅä´à¨Ê·ìä´éÊè§ãËé $a ÊÁÒªÔ¡àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
$string['discussion'] = '¡ÃзÙé';
$string['discussionmoved'] = '¡ÃзÙé¹Õéä´éÂéÒÂä»·Õè \'$a\'';
-$string['discussions'] = '¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´ ';
-$string['discussionsstartedby'] = '¡ÃзÙéàÃÔèÁ â´Â $a';
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = '¡ÃзÙéµÑ駢Öé¹àÃçÇæ¹Õé â´Â';
-$string['discussthistopic'] = 'ËÑÇ¢éÍ¡ÃзÙé';
+$string['discussionname'] = 'ª×èÍ¡ÃзÙé';
+$string['discussions'] = '¡ÃзÙé·Ñé§';
+$string['discussionsstartedby'] = 'µÑ駡ÃзÙéâ´Â $a';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'µÑ駡ÃзÙéÅèÒÊØ´â´Â';
+$string['discussthistopic'] = 'µÍº¡ÃзÙé';
$string['eachuserforum'] = '˹Ö觤¹Ë¹Ö觡ÃзÙé';
$string['edit'] = 'á¡éä¢';
$string['editing'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢';
-$string['emptymessage'] = 'â¾Êµì¢Í§¤Ø³ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ÅͧµÃǨÊͺÍÕ¡¤ÃÑé§ÇèÒ ä¿Åì·ÕèÊè§äÁèãË­èà¡Ô¹ä» áÅÐ à¢Õ¹¢éͤÇÒÁáÅéÇ ÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡â¾Êµì¹Õéŧ°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
+$string['emptymessage'] = 'â¾Êµì¢Í§¤Ø³ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ÅͧµÃǨÊͺÍÕ¡¤ÃÑé§ÇèÒä¿Åì·ÕèÊè§äÁèãË­èà¡Ô¹ä»áÅÐà¢Õ¹¢éͤÇÒÁáÅéÇ ÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡â¾Êµì¹Õéŧ°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
$string['everyonecanchoose'] = 'ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨Ðà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Ãдҹ¹Õé';
$string['everyoneissubscribed'] = '·Ø¡¤¹à»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Ãдҹ¹Õé';
$string['forcesubscribe'] = '·Ø¡¤¹µéͧÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Õé';
$string['forcesubscribeq'] = '·Ø¡¤¹µéͧà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Õéà·èÒ¹Ñé¹?';
$string['forum'] = '¡ÃдҹàÊǹÒ';
$string['forumintro'] = 'ÇÔ¸Õãªé¡Ãдҹ';
$string['forumname'] = 'ª×èÍ¡Ãдҹ';
-$string['forums'] = '¡Ãдҹ·Ñé§ËÁ´';
+$string['forums'] = '¡ÃдҹàÊǹÒ';
$string['forumtype'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§¡Ãдҹ';
$string['generalforum'] = '¡Ãдҹ·ÑèÇä»';
$string['generalforums'] = '¡Ãдҹ·ÑèÇä»';
$string['inforum'] = 'ã¹ $a';
-$string['intronews'] = '¢èÒÇ áÅÐ »ÃСÒÈ';
-$string['introsocial'] = '¡ÃдҹàÊÇ¹Ò áººà»Ô´ ÊÒÁÒö¤Ø¡ѹä´é·Ø¡àÃ×èͧ';
+$string['intronews'] = '¢èÒÇáÅлÃСÒÈ';
+$string['introsocial'] = '¡ÃдҹàÊǹÒẺà»Ô´ÊÒÁÒö¤Ø¡ѹä´é·Ø¡àÃ×èͧ';
$string['introteacher'] = '¡ÃдҹÊÓËÃѺ¤ÃÙà·èÒ¹Ñé¹ à¾×èÍ»ÃÖ¡ÉÒàÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹';
$string['lastpost'] = 'µÍº¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
$string['learningforums'] = '¡Ãдҹ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹';
-$string['maxattachmentsize'] = '¢¹Ò´¢Í§ä¿Åì·ÕèṺ';
+$string['maxattachmentsize'] = '¢¹Ò´¢Í§ä¿ÅìÊÙ§ÊØ´';
$string['maxtimehaspassed'] = '¢ÍÍÀѤèÐ àÇÅÒ·Õèãªé㹡ÒÃá¡éä¢ËÁ´áÅéÇ ($a) ¼èÒ¹ä»';
$string['message'] = '¢éͤÇÒÁ';
$string['modeflatnewestfirst'] = 'áÊ´§¤ÓµÍºáººäÁèÂèÍ˹éÒâ´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡¤ÓµÍºÅèÒÊØ´';
$string['modeflatoldestfirst'] = 'áÊ´§¤ÓµÍºáººäÁèÂèÍ˹éÒâ´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡ ¤ÓµÍºááÊØ´';
-$string['modenested'] = 'áÊ´§¤ÓµÍº ẺÂèÍ˹éÒ';
-$string['modethreaded'] = 'áÊ´§¤ÓµÍº Ẻà»ç¹µÑÇ˹ѧÊ×Í';
+$string['modenested'] = 'áÊ´§¤ÓµÍºáººÂèÍ˹éÒ';
+$string['modethreaded'] = 'áÊ´§¤ÓµÍºáººµÑÇ˹ѧÊ×Í';
$string['modulename'] = '¡ÃдҹàÊǹÒ';
-$string['modulenameplural'] = '¡ÃдҹàÊǹҷÑé§ËÁ´';
+$string['modulenameplural'] = '¡ÃдҹàÊǹÒ';
$string['more'] = 'à¾ÔèÁàµÔÁ';
$string['movethisdiscussionto'] = 'ÂéÒ¡ÃзÙé¹Õéä»·Õè...';
$string['namenews'] = '¡Ãдҹ¢èÒÇ';
@@ -75,8 +80,8 @@
$string['nopostscontaining'] = 'äÁèÁÕâ¾Êµì·ÕèÁÕ¤ÓÇèÒ \'$a\' ';
$string['nosubscribers'] = 'ÂѧäÁèÁÕÊÁҪԡ㹡Ãдҹ';
$string['notingroup'] = '¢ÍÍÀѤèФسµéͧà»ç¹ÊÁҪԡ㹡ÅØèÁ¹Õé¡è͹¨Ö§¨Ðà¢éÒä»ã¹¡ÃдҹàÊǹҹÕéä´é';
-$string['nownotsubscribed'] = '$a->name äÁèÃѺ ¡éÍ»»Õé¨Ò¡ \'$a->forum\' ·Ò§ÍÕàÁÅì';
-$string['nowsubscribed'] = '$a->name ÃѺ¡éͺ»Õé¨Ò¡ \'$a->forum\' ·Ò§ÍÕàÁÅì';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a->name äÁèÃѺÊÓà¹Ò¨Ò¡ \'$a->forum\' ·Ò§ÍÕàÁÅ';
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name ÃѺÊÓà¹Ò¨Ò¡ \'$a->forum\' ·Ò§ÍÕàÁÅ';
$string['numposts'] = '$a â¾Êµì';
$string['olderdiscussions'] = '¡ÃзÙéà¡èÒ';
$string['openmode0'] = 'µÑ駡ÃзÙéäÁèä´é µÍºäÁèä´é';
@@ -85,7 +90,7 @@
$string['parent'] = '¤ÇÒÁàË繡è͹˹éÒ';
$string['parentofthispost'] = 'â¾Êµì·Õè¤Ø³à¢Õ¹µÍº';
$string['postadded'] = 'à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³áÅéÇ<P>¤Ø³ÁÕàÇÅÒ $a ËÒ¡µéͧ¡ÒÃá¡éä¢';
-$string['postincontext'] = '´Ùâ¾Êµìã¹à¹×éÍËÒ';
+$string['postincontext'] = '´Ùà¹×éÍËÒâ¾Êµì';
$string['postmailinfo'] = '¹Õèà»ç¹¡éÍ»»Õé¢éͤÇÒÁ ¨Ò¡â¾Êµì $a ã¹ àÇçºä«µì
ËÒ¡µéͧ¡Òõͺ¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¡ì';
$string['postrating1'] = 'áÊ´§¶Ö§¡ÒÃÃÙéẺá¡Êèǹ';
@@ -94,15 +99,15 @@
$string['posts'] = 'â¾Êµì';
$string['posttoforum'] = 'â¾Êµìŧ¡ÃдҹàÊǹÒ';
$string['postupdated'] = 'â¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒÃÍѾഷáÅéÇ';
-$string['processingdigest'] = '»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìÊÓËÃѺ $a';
+$string['processingdigest'] = '»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅÊÓËÃѺ $a';
$string['processingpost'] = '¡ÓÅѧ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¾Êµì $a';
$string['prune'] = 'á¡';
$string['pruneheading'] = 'á¡â¾Êµìâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔáÅéÇ·Ó¡ÒÃÂéÒÂä»Âѧ¡ÃзÙéãËÁè';
$string['rate'] = 'ãËé¤Ðá¹¹';
$string['rating'] = '¤Ðá¹¹';
$string['ratingeveryone'] = '·Ø¡¤¹ÊÒÁÒöãËé¤Ðá¹¹â¾Êµì';
$string['ratingno'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
-$string['ratingonlyteachers'] = '੾ÒÐ $a à·èÒ¹Ñé¹·ÕèÊÒÁÒöãËé¤Ðá¹¹ã¹â¾Êµì';
+$string['ratingonlyteachers'] = '੾ÒÐÍÒ¨ÒÃÂìà·èÒ¹Ñé¹·ÕèÊÒÁÒöãËé¤Ðá¹¹ã¹â¾Êµì';
$string['ratingpublic'] = '$a ÊÒÁÒöàË繤Ðá¹¹¢Í§·Ø¡¤¹';
$string['ratingpublicnot'] = '$a ÊÒÁÒöàË繤Ðá¹¹¢Í§µÑÇàͧ';
$string['ratings'] = '¤Ðá¹¹·Õèä´é';
@@ -130,11 +135,11 @@
$string['subscribe'] = 'ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ';
$string['subscribeall'] = 'ÊÁѤ÷ء¤¹à¢éÒÊÙè¡ÃзÙé¹Õé';
$string['subscribed'] = 'à»ç¹ÊÁÒªÔ¡àÃÕºÃéÍÂ';
-$string['subscribenone'] = 'µéͧ¡Òö͹·Ø¡¤¹ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡ÃзÙé¹Õé';
+$string['subscribenone'] = 'µéͧ¡ÒÃàÍÒ·Ø¡¤¹ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡ÃзÙé¹Õé';
$string['subscribers'] = 'ÊÁÒªÔ¡';
$string['subscribersto'] = 'ÊÁÒªÔ¡¢Í§ \'$a\'';
-$string['subscribestart'] = 'µéͧÊÓà¹Òâ¾Êµì㹡ÃзÙé¹Õé·Ò§ÍÕàÁÅì';
-$string['subscribestop'] = 'äÁèµéͧ¡ÒÃÊÓà¹Òâ¾Êµì·Ò§ÍÕàÁÅì';
+$string['subscribestart'] = 'µéͧÊÓà¹Òâ¾Êµì㹡ÃзÙé¹Õé·Ò§ÍÕàÁÅ';
+$string['subscribestop'] = 'äÁèµéͧ¡ÒÃÊÓà¹Òâ¾Êµì·Ò§ÍÕàÁÅ';
$string['subscription'] = '¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
$string['subscriptions'] = '¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
$string['unsubscribe'] = 'µéͧ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ';
View
136 lang/th/glossary.php
@@ -5,147 +5,149 @@
$string['addcomment'] = '宣逗줘둣정할정都繕濚';
$string['addentry'] = '宣逗정談耭룹試쥡';
$string['addingcomment'] = '宣逗줘둣정할정都繕濚';
-$string['aliases'] = 'ㅣ롱嵬ら尸⌒';
+$string['aliases'] = 'ㅣ롱嵬ら尸⌒채埇開';
$string['allcategories'] = '뢍¢饑�';
$string['allentries'] = '롤蓼個';
$string['allowcomments'] = '攷幕撚試紆苛ℓ할정都繕濚';
$string['allowduplicatedentries'] = '攷幕撚試羽않듭ㅣ훼쓿已右';
-$string['allowratings'] = '攷幕撚試蟯磯錮병紀⌒축賈癸談耭룹';
+$string['allowratings'] = '試溶蘿櫓試繞急뭐ㅣ훼쓿';
$string['answer'] = '됴';
$string['approve'] = '攷蠻祁';
-$string['areyousuredelete'] = '昭嵬㉨圭槿脘ⓓ탄ㅣ훼쓿移旅';
-$string['areyousuredeletecomment'] = '昭嵬㉨圭槿脘ⓓ탄ㅗ怒繕濚밌';
-$string['areyousureexport'] = '甦嵬㉨圭槿脘ⓓ褐ℓ談耭룹밌藕뻔戾';
+$string['areyousuredelete'] = '昭嵬㉨圭槿脘들系⌒쳔벡談耭룹밌';
+$string['areyousuredeletecomment'] = '昭嵬㉨圭槿脘들系⌒쳔벡할줘車뭐旅';
+$string['areyousureexport'] = '甦嵬㉨圭槿脘들系⌒초鰲袴·談耭룹밌藕뻔戾';
$string['ascending'] = '煽覽㎤納백睾餓죠';
$string['attachment'] = '岳톺롱矮뭔죠닻픈';
-$string['authorview'] = '瑄勒〈溟納ぷ琓솝紆듣';
+$string['authorview'] = '瑄勒〈溟納ぷ琓솝禹↕쨔';
$string['back'] = '∴紀餓';
$string['cantinsertcat'] = '幄椀怒櫓뜩앝窪뼙及윷ㅣ훼쓿移旅芽';
$string['cantinsertrec'] = '幄椀怒櫓뜩앝窪붇뭍煉밌藕닻';
-$string['cantinsertrel'] = '幄椀怒櫓뜩앝窪ㅗ怒揀종箕몄⊥벡談耭룹밌芽';
+$string['cantinsertrel'] = '幄椀怒櫓뜩앝窪ㅣ훼쓿里㎯뭘촛敾렁戾胥戾쪄�系';
$string['casesensitive'] = '훼쓿裏虜魯欺∞于㎴槿欺촛改脘㏊饑앝종茵톨■털試�';
$string['categories'] = '뼙及윷ㅣ훼쓿';
$string['category'] = '뼙及윷ㅣ훼쓿';
$string['categorydeleted'] = '뼙及윷ㅣ훼쓿異蔑탄袴';
-$string['categoryview'] = '瑄勒〈溟納촤징櫓뼙及윷훼쓿';
+$string['categoryview'] = '瑄勒〈溟納뼙及윷훼쓿';
$string['cnfallowcomments'] = '瑄勒▲鉅솝于脘밞苛ℓ할정都繕濚尸ㅣ훼쓿隣닻';
$string['cnfallowdupentries'] = '瑄勒▲鉅宣逗정談耭룹ラ擡닻';
$string['cnfapprovalstatus'] = '瑄勒▲鉅⌒축앝窪ㅣ훼쓿蚓는밂□촹쨔들系芽瑢紀⌒촐밑죙둣塏勒幄';
$string['cnfcasesensitive'] = '瑄勒▲鉅⌒축앝窪ㅣ훼쓿裏虜魯欺∞紀둘퓸讀얠瑄簾험壘쥡繕죽攷⊥볕饑試� CAT 듣廊ⓕ cat';
$string['cnfdefaulthook'] = '瑄勒▲鉅∴陌정談耭룹롱鼇剋촤’↗埇錮듈뮐祁斗죽琓죵ㅉ舒友죠滑拈ㅣ훼쓿移旅';
-$string['cnfdefaultmode'] = '瑄勒 촐볜戾ⓓ線믹錮듈뮐祁斗죽琓ㅣ훼쓿移旅뛰□�怒魯脘';
-$string['cnffullmatch'] = '瑄勒′脘ⓓ試禹픕衲埇開ㅣ훼쓿理饑앝종認强壅饑앝종茵톨〉챌⊥뭍立둘핌쵠琨쥡';
-$string['cnflinkentry'] = '瑄勒′脘⌒축앝窪ㅣ훼쓿以플텃㎕蚓는錮듈뮐祁頓쵠琨쥡';
-$string['cnflinkglossaries'] = '瑄勒′脘ㅣ훼쓿以플텃㎕蚓는錮둣뉩죙둣塏勒幄';
+$string['cnfdefaultmode'] = '瑄勒□올족戾들系⌒춘苛ℓ談耭룹旋羸昆�怒魯脘묏총蓼疎';
+$string['cnffullmatch'] = '瑄勒′脘ⓓ試禹픕衲埇開ㅣ훼쓿理饑앝종認强嵬鉅蔬뇻셔둘퓸讀얠瑄簾닻픈';
+$string['cnflinkentry'] = '瑄勒′脘旋羸皐邏談耭룹宣逗쥐個鼇汲鉅殼友㎶燾≪錮듈뮐祁頓쵠琨쥡';
+$string['cnflinkglossaries'] = '瑄勒′脘ㅗ쳔燾≪痼毒拈훼쓿蚓는錮듈뮐祁頓쵠琨쥡';
$string['cnfrelatedview'] = '瑄勒≥某梳벙櫓밉線믹';
$string['cnfshowgroup'] = '∂薑늡脘ⓓ試紆苛㎕櫓梳鰲∴陌정談耭룹塏勒幄';
-$string['cnfsortkey'] = '瑄勒·單埇開錮듈뮐祁';
-$string['cnfsortorder'] = '瑄勒¥箕닌벙櫓煽覽㎄祁繡죙둣';
-$string['cnfstudentcanpost'] = '瑄勒′脘ⓓ試埇朞煽覽밟않듭ㅣ훼쓿茵앝窪芽于祁繡죙둣최先톰';
-$string['comment'] = '蔬뇻ㅗ怒ㅤ닮車';
-$string['commentdeleted'] = 'ㅗ怒ㅤ닮車뭐旅뛰∴뵨棨';
-$string['comments'] = '蔬뇻ㅗ怒ㅤ닮車';
-$string['commentson'] = '先都試紆苛ℓ할정都繕濚芽';
+$string['cnfsortkey'] = '瑄勒▲鉅煽覽ℓ單埇開';
+$string['cnfsortorder'] = '瑄勒▲鉅죵⌒축촹짠텁닌';
+$string['cnfstudentcanpost'] = '瑄勒′脘ⓓ試埇朞煽覽밟않듭ㅣ훼쓿茵앝窪芽于祁繡죙둣塏勒幄';
+$string['comment'] = 'ㅗ怒ㅤ닮車';
+$string['commentdeleted'] = 'ㅗ怒ㅤ닮車뭐旅뛰∴뵨棨';
+$string['comments'] = 'ㅗ怒ㅤ닮車';
+$string['commentson'] = '蔬뇻ㅗ怒ㅤ닮車밝죽琓';
$string['commentupdated'] = 'ㅗ怒ㅤ닮車뭉蔑宣逗줘둣';
$string['concept'] = 'ㅝ밝セ듭';
$string['concepts'] = 'ㅝ밝セ듭';
$string['configenablerssfeeds'] = '돤㏏旅丞鎔沓총뷕뿔담鉅⌒청于묄于줄텼볶 RSS 胥都↗埇芽芋뭍立個풔ㅣ훼쓿 ㅨ냈欺ⓓ들系先都⌒청于묄于줄텬系尸⌒천駱ℓ脘♨㎭듣털個풔ㅣ훼쓿';
-$string['currentglossary'] = 'ㅣ훼쓿而氣ⓛ붇';
-$string['dateview'] = '瑄勒△는닢ⓕ′箕롱';
+$string['currentglossary'] = '痼毒拈훼쓿而氣ⓛ붇';
+$string['dateview'] = '瑄勒△는다ⓕ′箕롱';
$string['defaultapproval'] = '街拈鬼櫓攷蠻祁';
-$string['definition'] = 'ㅗ怒個擄';
-$string['definitions'] = 'ㅗ怒個擄';
-$string['deleteentry'] = '탄촤징櫓밌于棨';
+$string['definition'] = 'ㅣⓖ⊥뇬할';
+$string['definitions'] = 'ㅣⓖ⊥뇬할';
+$string['deleteentry'] = '탄ㅣ밌于棨';
$string['deletingcomment'] = '∂턺㎶벡할정都繕濚밌';
$string['deletingnoneemptycategory'] = '⌒쳔본촛敾랠談耭룹幄巍닻탄촤징櫓ㅣ훼쓿痍戾죵睾撫尸∴陌정談耭룹밌 ㅣ훼쓿茵愾脘밂埇ⓓ뛰」擡삡헙尸ㅣ훼쓿痍戾ⓔ뇟텍窪幄巍닻';
$string['descending'] = '煽覽㎤納죠▽뻘于';
$string['destination'] = '롱浣죠';
$string['displayformat'] = '쵬삔볶⌒첫岱賈';
-$string['displayformat2'] = '碩瑩梳봅췌皐ぷ琓솝紆듣';
+$string['displayformat2'] = '碩瑩쵬삔볶씹于젬羸暠无舒覽';
$string['displayformat3'] = '杆촤밑≥';
-$string['displayformat4'] = '뚝졔故';
-$string['displayformat5'] = '碩瑩梳뷰쥡죵ぷ琓솝紆듣';
+$string['displayformat4'] = 'ㅣ뚝족戾뚝졺琓';
+$string['displayformat5'] = '碩瑩쵬삔볶幄窪落羸暠无舒覽';
$string['displayformat6'] = '촤징櫓ㅣ훼쓿';
-$string['displayformatcontinuous'] = '듣昆및琓㎨췌皐ぷ琓솝紆듣';
-$string['displayformatdefault'] = '梳뷕촹쨘㎬擄 繕죽攷쑬밈밑';
+$string['displayformatcontinuous'] = '듣昆및琓㎨췌皐ぷ琓솝禹↕쨔';
+$string['displayformatdefault'] = '睾脘㎣脘 쵬삔볶쑬밈밑';
$string['displayformats'] = '쵬삔볶밉線믹';
-$string['duplicateentry'] = '촤징櫓ラ段于';
-$string['editcategories'] = '聖藕⇒텍窪ㅣ';
+$string['displayformatssetup'] = '⌒천駱ℓ脘쵬삔볶밉線믹';
+$string['duplicateentry'] = '죵훼쓿以達旅笑茸';
+$string['editcategories'] = '聖藕♤촛敾랠談耭룹';
$string['editentry'] = '聖藕∃談耭룹';
$string['editingcomment'] = '聖藕∃할정都繕濚';
-$string['entbypage'] = 'ⓖ므묏談耭룹뛰■苛㎈믓밍鰲薑友';
+$string['entbypage'] = 'ⓖ므묏談耭룹롱壅于㎕櫓蔬뇻尸薑朧㎂백';
$string['entries'] = 'ㅣ훼쓿';
-$string['entrieswithoutcategory'] = 'ㅣ훼쓿翊쮜廊石覽헉쥡죵촤징櫓∴陌정';
+$string['entrieswithoutcategory'] = 'ㅣ훼쓿隣쥡죵뼙及윷';
$string['entry'] = 'ㅣ훼쓿';
-$string['entryalreadyexist'] = 'ㅣ훼쓿裡郞쬔矮톱';
+$string['entryalreadyexist'] = '죵ㅣ훼쓿移旅笑茸';
$string['entryapproved'] = 'ㅣ훼쓿移旅芽瑢紀⌒촐밑죙둣';
$string['entrydeleted'] = 'ㅣ훼쓿異蔑탄';
-$string['entryexported'] = 'ㅣ훼쓿移旅뛰Å鰲袴▽뽈岱춰ⓤ톱';
+$string['entryexported'] = '褐㎄棨ㅣ훼쓿溺岱춰ⓤ톱';
$string['entryishidden'] = '(ㅣ훼쓿移旅뛰∥琓믹쬔)';
-$string['entryusedynalink'] = 'ㅣ훼쓿移旅ㅗ철蔑텃㎕翊祁繡죙둣';
+$string['entryleveldefaultsettings'] = '⌒천駱ℓ脘촛닌벡談耭룹';
+$string['entryusedynalink'] = 'ㅗ쳔燾≪ㅣ훼쓿移旅錮듈뮐祁';
$string['explainaddentry'] = '宣逗정談耭룹試쥡 <br> 들系視筽攷奭뻐藺털ㅗ怒個擄';
-$string['explainall'] = '蔬뇻셔롤蓼個뉴믓백腦닙쪄';
-$string['explainalphabet'] = '瑄勒〈溟納촤징櫓밌';
+$string['explainall'] = '蔬뇻ㅣ훼쓿痍駱㎂졍尸薑友石覽';
+$string['explainalphabet'] = '瑄勒〈務는丞辱沂밌ㅣ훼쓿';
$string['explainexport'] = '岳톺뛰Å췌廊↗埇 <br> 닐퓜蚓愾닯털胥瀛鄂芋뭍戾뼜姑읾 ㅨ너怒櫓땍橘擡삡헙尸촤쪄禱尿 ←芽禹죽琓ㅨ났于㎕櫓';
$string['explainimport'] = 'ㅨ났于㏅테棨岳톺롱鼇橘潭壘헙 笑鬼沓뭅愾朞⌒채磯瑄勒 <p> 褐ℓ錟酪㏅테棨笑筠쳬㉦拈셔';
-$string['explainspecial'] = '蔬뇻촤징櫓훼쓿痍戾幄巍닻煽逗졔埇닻픈둘핏朞';
-$string['exportedentry'] = '촤징櫓롱擁蔑褐㎄棨餓';
+$string['explainspecial'] = '蔬뇻ㅣ훼쓿痍戾幄巍닻煽逗졔埇닻픈둘핏朞';
+$string['exportedentry'] = 'ㅣ훼쓿痍戾뛰Å鰲袴▽';
$string['exportedfile'] = '岳톺롱擁蔑褐㎄棨餓';
-$string['exportentries'] = '촤징櫓롱擁蔑褐㎄棨餓';
-$string['exportglossary'] = '痼毒拈훼쓿痍戾뛰Å鰲袴▽';
-$string['exporttomainglossary'] = '褐㎄棨餓쫓㎂백露턺';
-$string['filetoimport'] = '岳톺롱壅于㎕櫓褐';
-$string['fillfields'] = '들系碩讀ㅝ밝セ듭笑圭할죄죠짖系ㅣ밀ㅠ';
-$string['filtername'] = '텃㎕以談耭룹錮듈뮐祁';
+$string['exportentries'] = '褐㎄棨ㅣ훼쓿';
+$string['exportglossary'] = '褐㎄棨痼毒拈훼쓿';
+$string['exporttomainglossary'] = '褐㎄棨餓쫓㎄입먕믄耭룹愾朞';
+$string['filetoimport'] = '岳톺롱壅于㎕櫓褐㎄棨';
+$string['fillfields'] = '들系碩讀ㅝ밝セ듭笑圭斷丹磯ㅗ怒♨ℓ達圭';
+$string['filtername'] = '텃㎕翊입먕믄耭룹錮듈뮐祁';
$string['fullmatch'] = '瑄勒≠腦㈍祿훼쓿痍戾돤㏊饑ㅹ믓';
-$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'ㅸ念戾둘蓼鄂窯系촛닌벡談耭룹';
-$string['glossarytype'] = '뼙及윷ㅣ훼쓿';
-$string['glosssaryexported'] = 'ㅣ훼쓿痍戾뛰Å鰲袴▽';
-$string['importcategories'] = '밉舒友뼙及윷ㅣ훼쓿';
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'ㅸ念戾둘蓼鄂窯系촛닌뵨입먕믄耭룹';
+$string['glossarytype'] = '뼙及윷痼毒拈훼쓿';
+$string['glosssaryexported'] = '褐㎄棨痼毒拈훼쓿茵촹쨘췌睾笑茸';
+$string['importcategories'] = '밉舒友뼙及윷';
$string['importedcategories'] = '뼙及윷ㅣ훼쓿異蔑밉舒友';
-$string['importedentries'] = 'ㅣ훼쓿痍戾뛰」岱�';
-$string['importentries'] = '밉ㅣ훼쓿茵�怒朗納';
-$string['isglobal'] = 'ㅣ훼쓿移旅丞鎔沓총볜駱㏅헒뵙쵠琨쥡';
+$string['importedentries'] = 'ㅣ훼쓿痍戾뛰」岱�';
+$string['importentries'] = '밉舒友ㅣ훼쓿';
+$string['isglobal'] = '痼毒拈훼쓿移旅丞鎔沓총볜駱㏅헒뵙쵠琨쥡';
$string['linkcategory'] = '텃㎕以談耭룹錮듈뮐祁';
-$string['mainglossary'] = '旋바ㅣ훼쓿瀷턺';
+$string['mainglossary'] = '痼毒拈훼쓿瀷턺';
$string['maxtimehaspassed'] = '♨痼豈 巢筽卍瑄징沓뭅璿텀롱鼇及↕쨔ㅗ怒ㅤ닮車 ($a) 밌紆톱';
-$string['modulename'] = 'ㅣ훼쓿';
-$string['modulenameplural'] = 'ㅣ훼쓿';
-$string['newentries'] = 'ㅣ훼쓿認個';
+$string['modulename'] = '痼毒拈훼쓿';
+$string['modulenameplural'] = '痼毒拈훼쓿';
+$string['newentries'] = '痼毒拈훼쓿認個';
$string['newglossary'] = '痼毒拈훼쓿認個';
$string['newglossarycreated'] = '痼毒拈훼쓿認個瓮戾宣逗㎍蔑殼友㎖瀧';
-$string['newglossaryentries'] = '촤징櫓훼쓿認個';
+$string['newglossaryentries'] = '痼毒拈훼쓿認個:';
$string['nocomment'] = '幄渦벡할정都繕濚';
$string['nocomments'] = '幄渦벡할정都繕濚尸촤징櫓밌';
-$string['noconceptfound'] = '幄渦벡攷奭뻐 塏勒 ㅗ怒個擄';
-$string['noentries'] = '幄渦봤擄⌒채談耭룹밌';
-$string['noentry'] = '幄渦봤擄⌒채談耭룹밌';
+$string['noconceptfound'] = '幄渦벡攷奭뻐 塏勒 ㅣⓖ⊥뇬할';
+$string['noentries'] = '幄筽談耭룹尸褐퓜밌';
+$string['noentry'] = '幄渦벡談耭룹밌';
$string['notcategorised'] = '幄琓쬔嵬뭘촛敾룔';
-$string['numberofentries'] = 'ⓖ므묄系ㅣ훼쓿';
+$string['numberofentries'] = 'ⓖ므묏談耭룹';
$string['onebyline'] = '薑朧ℓ撻琓봤첨磯';
$string['printerfriendly'] = '쵬삔볶롱椀畇퐈듣棨櫓앝종';
$string['question'] = 'ㅣ뚝';
$string['rate'] = '試繞急뭐';
-$string['rating'] = '촛닌벡할졸脘賈褶';
+$string['rating'] = '촛닌벡急뭐';
$string['ratingeveryone'] = '뢍·믐怒櫓뜰鉅ㅠ昭밥닻';
$string['ratingno'] = '幄窪蘿櫓試繞急뭐';
-$string['ratingonlyteachers'] = '죵巢 $a 釋脘밂埇롱鼇汲鉅ㅠ昭밥닻';
+$string['ratingonlyteachers'] = '죵巢琓朗櫓쯧釋脘밂埇롱鼇汲鉅ㅠ昭밥닻';
$string['ratings'] = '촛닌벡急뭐';
$string['ratingssaved'] = '촛닌벡急뭐뛰『箕롸▽헙笑茸';
$string['ratingsuse'] = '丞瑢畇紀ㅠ昭';
$string['ratingtime'] = 'ⓖ⊥닮픕納櫓試繞急뭐';
$string['rejectedentries'] = '幄蛙紀⌒축앝窪ㅣ훼쓿移旅';
$string['rejectionrpt'] = '촤짠拈⌒청�線륫櫓宣逗정談耭룹';
$string['rsssubscriberss'] = '蔬뇻 RSS feed 柬塏紀 \'$a\' ㅝ밝セ듭';
-$string['searchindefinition'] = '開둘핏朞롤蓼個';
+$string['searchindefinition'] = '開ㅣⓖ⊥뇬할족駱㎂졍';
$string['secondaryglossary'] = '痼毒拈훼쓿醫駱뮨系';
-$string['sendinratings'] = '㏅�尿묀櫓試繞急뭐톰路娩♨㎥箕';
+$string['sendinratings'] = '㎕櫓試繞急뭐톰路娩';
$string['showall'] = '蔬뇻텃㎕痍駱㎂졍';
$string['showalphabet'] = '蔬뇻둘핏朞';
$string['showspecial'] = '蔬뇻텃㎕苡斗훔';
$string['sortby'] = '煽覽㎮는';
$string['sortbycreation'] = '한뭍戾殼友';
-$string['sortbylastupdate'] = '한뭍戾錮약뉠';
+$string['sortbylastupdate'] = '한뭍戾錮약뉠ㅓ駱㎁娩룬擄';
$string['sortchronogically'] = '煽覽㎤納한뭍戾';
$string['special'] = '앝癬';
$string['standardview'] = '瑄勒△는둘핏朞';
View
80 lang/th/lesson.php
@@ -1,22 +1,22 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
-$string['actionaftercorrectanswer'] = 'ÊÔ觷Õè¨Ð·ÓËÅѧ¨Ò¡µÃǨ¤ÓµÍºáÅéÇ';
-$string['addabranchtable'] = 'à¾ÔèÁµÒÃÒ§';
-$string['addanendofbranch'] = 'ãÊèµÍ¹·éÒ¢ͧµÒÃÒ§';
+$string['actionaftercorrectanswer'] = 'àÁ×è͵ͺ¤Ó¶ÒÁ¶Ù¡ãËé';
+$string['addabranchtable'] = 'à¾ÔèÁÊÒúҭ';
+$string['addanendofbranch'] = 'à¾ÔèÁ˹éÒ¨ºËÑÇ¢éÍ';
$string['addaquestionpage'] = 'à¾ÔèÁ˹éÒ¤Ó¶ÒÁ';
-$string['answer'] = '¤ÓµÍº';
-$string['answersfornumerical'] = '¤ÓµÍº¢Í§¤Ó¶ÒÁ·ÕèµÍºà»ç¹µÑÇàÅ¢¤Çèж١¡Ó˹´ãËéÁÕ¤èÒÊÙ§ÊØ´áÅФèÒµèÓÊØ´';
+$string['answer'] = 'µÑÇàÅ×Í¡·Õè';
+$string['answersfornumerical'] = '¤ÓµÍº·Õèà»ç¹µÑÇàÅ¢¤ÇÃÍÂÙèÃÐËÇèÒ§¤èÒµèÓÊØ´áÅФèÒÊÙ§ÊØ´';
$string['attempt'] = '¤ÃÑ駷Õè : $a';
$string['attempts'] = '¤ÃÑé§';
$string['available'] = 'àÃÔèÁµÑé§áµè';
-$string['branchtable'] = 'µÒÃÒ§';
-$string['canretake'] = '$a ÊÒÁÒöàÃÕ¹ãËÁè';
+$string['branchtable'] = 'ÊÒúҭ';
+$string['canretake'] = '$a ÊÒÁÒöàÃÕ¹«éÓ';
$string['casesensitive'] = 'µÑǾÔÁ¾ìãË­èáÅеÑǾÔÁ¾ìàÅ硶×ÍÇèÒà»ç¹¤¹ÅеÑÇ';
-$string['checkbranchtable'] = 'µÃǨµÒÃÒ§';
+$string['checkbranchtable'] = 'µÃǨÊͺÊÒúҭ';
$string['checknavigation'] = 'µÃǨÊͺÅÔ§¡ì';
-$string['checkquestion'] = 'µÃǨ¤Ó¶ÒÁ';
+$string['checkquestion'] = 'µÃǨÊͺ¤Ó¶ÒÁ';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Â×¹Âѹ¡ÒÃź˹éÒ¹Õé';
$string['congratulations'] = 'ÂÔ¹´Õ´éǤèÐ ¤Ø³ÈÖ¡ÉÒ¨¹¨ºº·àÃÕ¹áÅéÇ';
$string['continue'] = 'µèÍä»';
@@ -25,65 +25,65 @@
$string['deletingpage'] = 'ź˹éÒ $a';
$string['description'] = '¤Ó͸ԺÒÂ';
$string['displayofgrade'] = 'áÊ´§¤Ðá¹¹ (ÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹)';
-$string['endofbranch'] = '¨º branch';
+$string['endofbranch'] = '¨ºËÑÇ¢éÍ';
$string['endoflesson'] = '¨ºº·àÃÕ¹';
$string['fileformat'] = 'ÃٻẺ¢Í§ä¿Åì';
-$string['firstanswershould'] = '¤ÓµÍºáá¤ÇÃä»ÍÂÙèµÃ§Ë¹éÒ \"µÃǨ\" ';
+$string['firstanswershould'] = '¤ÓµÍºááãËé¹Óä»Âѧ˹éÒ·ÕèµÍº¶Ù¡';
$string['gradeis'] = '¤Ðá¹¹·Õèä´é¤×Í $a ';
-$string['handlingofretakes'] = '¡ÒèѴ¡ÒáÒÃÊͺ«èÍÁ';
+$string['handlingofretakes'] = '¡ÒäԴ¤Ðá¹¹¡ÒÃàÃÕ¹«éÓ';
$string['here'] = 'µÃ§¹Õé';
$string['importquestions'] = '¹Óà¢éÒ¤Ó¶ÒÁ';
$string['jump'] = 'ä»Âѧ';
-$string['maximumnumberofanswersbranches'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÓµÍºÊÙ§ÊØ´';
-$string['maximumnumberofattempts'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèµÍºÁÒ¡·ÕèÊØ´';
-$string['minimumnumberofquestions'] = '¨Ó¹Ç¹¤Ó¶ÒÁÁÒ¡·ÕèÊØ´';
+$string['maximumnumberofanswersbranches'] = '¨Ó¹Ç¹ ¤ÓµÍº/·Ò§àÅ×Í¡ ÊÙ§ÊØ´';
+$string['maximumnumberofattempts'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèµÍºÊÙ§ÊØ´';
+$string['minimumnumberofquestions'] = '¨Ó¹Ç¹¤Ó¶ÒÁµèÓÊØ´';
$string['modulename'] = 'º·àÃÕ¹';
$string['modulenameplural'] = 'º·àÃÕ¹';
$string['movepagehere'] = 'ÂéÒÂÁÒ·Õè¹Õè';
$string['moving'] = 'ÂéÒÂ˹éÒ $a';
-$string['movingtonextpage'] = '¡ÓÅѧÂéÒÂä»Ë¹éҶѴä»';
-$string['multianswer'] = '¤ÓµÍº';
+$string['movingtonextpage'] = '¡ÓÅѧ¹Ó·èÒ¹ä»Ë¹éҶѴä»';
+$string['multianswer'] = 'ËÅÒ¤ӵͺ';
$string['multipleanswer'] = '¤ÓµÍºÁÒ¡¡ÇèÒ˹Öè§';
$string['nextpage'] = '˹éÒµèÍä»';
$string['noanswer'] = 'äÁèÁդӵͺ';
-$string['noattemptrecordsfound'] = 'äÁ辺ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃàÃÕ¹ ÂѧäÁèÁÕà¡Ã´';
-$string['normal'] = '»¡µÔ ·ÓẺ·´ÊͺµÒÁá¼¹ä»àÃ×èÍ æ';
-$string['notdefined'] = 'ÂѧäÁè¶Ù¡¡Ó˹´';
+$string['noattemptrecordsfound'] = 'äÁ辺ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒÈÖ¡ÉÒ ÂѧäÁèÁÕ¤Ðá¹¹';
+$string['normal'] = '»¡µÔ :: àÃÕ¹µÒÁº·àÃÕ¹·ÕèÇÒ§äÇé';
+$string['notdefined'] = 'äÁè¡Ó˹´';
$string['notitle'] = 'äÁèÁÕª×èÍ';
-$string['numberofcorrectanswers'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ $a';
-$string['numberofcorrectmatches'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÓµÍº·ÕèµÃ§ $a';
-$string['numberofpagestoshow'] = '¨Ó¹Ç¹Ë¹éÒ·Õè¨ÐáÊ´§';
-$string['numberofpagesviewed'] = '¨Ó¹Ç¹Ë¹éÒ·Õèà¢éÒªÁ $a';
+$string['numberofcorrectanswers'] = 'µÍº¶Ù¡ $a ¢éÍ';
+$string['numberofcorrectmatches'] = '¨Ñº¤Ùèä´é¶Ù¡ $a ¢éÍ';
+$string['numberofpagestoshow'] = '¨Ó¹Ç¹Ë¹éÒ·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§';
+$string['numberofpagesviewed'] = 'à¢éÒªÁ $a ˹éÒ';
$string['ordered'] = '¨Ñ´àÃÕ§áÅéÇ';
$string['outof'] = '¨Ò¡·Ñé§ËÁ´ $a';
$string['page'] = '˹éÒ $a ';
-$string['pagecontents'] = 'ÊÒúҭ';
+$string['pagecontents'] = 'à¹×éÍËÒ';
$string['pages'] = '˹éÒ';
$string['pagetitle'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
-$string['pleasecheckoneanswer'] = '¡ÃسҵÃǨ¤ÓµÍº';
-$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = '¡ÃسҵÃǨ¤ÓµÍº';
-$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = '¡ÃسÒãÊè¤ÓµÍºã¹ªèͧ';
-$string['pleasematchtheabovepairs'] = '¡ÃسҨѺ¤Ùè';
-$string['questionoption'] = 'µÑÇàÅ×Í¡ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁ';
+$string['pleasecheckoneanswer'] = 'µÃǨ¤ÓµÍº';
+$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'µÃǨ¤ÓµÍº';
+$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = '¡ÃسÒãÊè¤ÓµÍºã¹ªèͧÇèÒ§';
+$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'ãËé¨Ñº¤Ùè¢éÍ´éÒ¹º¹¹Õé';
+$string['questionoption'] = 'àªç¤·Õè¹ÕèÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁËÅÒ¤ӵͺ/ µéͧ¡ÒÃãËéÃкºá¡µÑǾÔÁ¾ìãË­èàÅç¡à»ç¹¤¹ÅеÑÇ';
$string['questiontype'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§¤Ó¶ÒÁ';
$string['reached'] = '¶Ö§';
-$string['redisplaypage'] = 'áÊ´§¼ÅÍÕ¡¤ÃÑé§';
-$string['response'] = '¤ÓµÍº';
+$string['redisplaypage'] = 'áÊ´§¢éÍÁÙÅà´ÔÁ';
+$string['response'] = 'àÁ×è͵ͺ¢é͹ÕéãËéáÊ´§¢éͤÇÒÁÇèÒ..';
$string['sanitycheckfailed'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ¡àÅÔ¡¡Ò÷ÓẺ·´Êͺ¤ÃÑ駹Õé';
$string['savepage'] = 'ºÑ¹·Ö¡';
-$string['showanunansweredpage'] = 'áÊ´§Ë¹éÒ·ÕèäÁèÁÕ¤¹µÍº';
-$string['showanunseenpage'] = 'áÊ´§Ë¹éÒ·ÕèÂѧäÁèÁÕ¤¹à¢éÒä»à¨Í';
+$string['showanunansweredpage'] = 'áÊ´§Ë¹éÒ·ÕèÂѧäÁèä´éµÍº';
+$string['showanunseenpage'] = 'áÊ´§Ë¹éÒ·ÕèÂѧäÁèä´éà¢éÒä»ÈÖ¡ÉÒ';
$string['singleanswer'] = '¤ÓµÍºà´ÕÂÇ';
$string['thatsthecorrectanswer'] = '¶Ù¡µéͧ';
$string['thatsthewronganswer'] = '¼Ô´';
-$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = '˹éÒµèÍ仹Õé¨Ð¡ÃÐâ´´ÁÒÂѧ˹éÒ¹Õé';
+$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = '˹éҶѴä»ÁÒÂѧ˹éÒ¹Õé';
$string['thispage'] = '˹éÒ¹Õé';
-$string['useeditor'] = 'ãªéâ»Ãá¡ÃÁá¡éä¢';
+$string['useeditor'] = 'ãªé¡ÒÃá¡éä¢';
$string['usemaximum'] = 'ãªé¤èÒÊÙ§ÊØ´';
$string['usemean'] = 'ãªé¤èÒà©ÅÕèÂ';
-$string['youhaveseen'] = '¤Ø³à¢éÒÈÖ¡ÉÒº·àÃÕ¹¹ÕéÁÒÁÒ¡¡ÇèÒ˹Öè§Ë¹éÒáÅéÇ µéͧ¡ÒáÅѺä»Ë¹éÒ¡è͹ËÃ×Íà»ÅèÒ ?';
+$string['youhaveseen'] = '¤Ø³à¢éÒÈÖ¡ÉÒº·àÃÕ¹¹ÕéÁÒÁÒ¡¡ÇèÒ˹Öè§Ë¹éÒáÅéÇ µéͧ¡ÒáÅѺä»Ë¹éÒ·ÕèáÅéÇËÃ×Íà»ÅèÒ ?';
$string['youranswer'] = '¤ÓµÍº¢Í§¤Ø³';
-$string['yourcurrentgradeis'] = '¤Ðá¹¹»Ñ¨¨ØºÑ¹¢Í§¤Ø³ ¤×Í $a';
-$string['youshouldview'] = '¤Ø³¤ÇÃà»Ô´´ÙÍÂèÒ§¹éÍ $a';
+$string['yourcurrentgradeis'] = '¤Ðá¹¹·Õèä´é $a ¤Ðá¹¹';
+$string['youshouldview'] = '¤Ø³¤ÇÃà»Ô´´ÙÍÂèÒ§¹éÍ $a ¤ÃÑé§';
?>
View
90 lang/th/moodle.php
@@ -142,8 +142,8 @@
$string['configcachetext'] = '¤èÒ·ÕèµÑ駹Õé¨ÐÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺàÇçºä«µì¢¹Ò´ãË­èËÃ×ÍàÇ纷Õèãªé¿ÔÅàµÍÃìà¾ÃÒÐÇèÒÊÓà¹Ò¢Í§¢éͤÇÒÁ¨Ð¶Ù¡à¡çºàÍÒäÇé㹪èǧàÇÅÒ·ÕèÃкØàÍÒäÇé ËÒ¡ÃкؤèÒ¹ÕéäÇéµèÓÍÒ¨¨Ð·ÓãËéàÇ纪éÒŧàÅ硹éÍÂáµè¶éÒµÑ駤èÒäÇéÊÙ§à¡Ô¹ä»¨Ð·ÓãËéãªéàÇÅҹҹ㹡ÒÃÃÕà¿Ãª';
$string['configcountry'] = '¶éÒËÒ¡¤Ø³à«ç·»ÃÐà·Èã¹Êèǹ¹Õé »ÃÐà·È´Ñ§¡ÅèÒǨÐà»ç¹ default ÊÓËÃѺ ÊÁÒªÔ¡ãËÁè ¶éÒµéͧ¡ÒÃãËéÊÒÁÒªÔ¡àÅ×Í¡»ÃÐà·È ãËé·Ôé§ÇèÒ§äÇé';
$string['configdebug'] = '¶éÒËÒ¡¤Ø³à»Ô´ãªéÊèǹ¹Õé àÁ×èÍÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ â¤é´ PHP ¨ÐÁÕ¡ÒÃáÊ´§¼Å¢éͼԴ¾ÅÒ´ãËé·ÃÒº ÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺ¹Ñ¡¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ';
-$string['configdeleteunconfirmed'] = 'ËÒ¡àÅ×Í¡ãªé¡ÒÃ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅì ¹Õèà»ç¹¡ÒÃÃкØÃÐÂÐàÇÅÒ㹡ÒõͺÃѺ¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡¼ÙéÊÁѤà ËÅѧ¨Ò¡ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÃкØäÇé¹Õé accounts ·ÕèäÁèÁÕ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¨Ð¶Ù¡Åº·Ôé§ä»';
-$string['configdigestmailtime'] = 'ÊÁÒªÔ¡·ÕèàÅ×Í¡ãËéÁÕ¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìã¹ÃٻẺ ä´à¨Ê·ì ¹Ñ蹤×ͨÐÁÕÊè§ÍÕàÁÅìä»ÂѧÊÁÒªÔ¡·Ø¡Çѹã¹àÇÅÒ·Õè¡Ó˹´äÇé (àªè¹¶éҤسµÑé§ cron script äÇé·Ø¡Ë¹Ö觪ÑèÇâÁ§ ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅì㹪ÑèÇâÁ§µèÍä»)';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'ËÒ¡àÅ×Í¡ãªé¡ÒÃ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅ ¹Õèà»ç¹¡ÒÃÃкØÃÐÂÐàÇÅÒ㹡ÒõͺÃѺ¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡¼ÙéÊÁѤà ËÅѧ¨Ò¡ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÃкØäÇé¹Õé accounts ·ÕèäÁèÁÕ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¨Ð¶Ù¡Åº·Ôé§ä»';
+$string['configdigestmailtime'] = 'ÊÁÒªÔ¡·ÕèàÅ×Í¡ãËéÁÕ¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅã¹ÃٻẺ ä´à¨Ê·ì ¹Ñ蹤×ͨÐÁÕÊè§ÍÕàÁÅä»ÂѧÊÁÒªÔ¡·Ø¡Çѹã¹àÇÅÒ·Õè¡Ó˹´äÇé (àªè¹¶éҤسµÑé§ cron script äÇé·Ø¡Ë¹Ö觪ÑèÇâÁ§ ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅ㹪ÑèÇâÁ§µèÍä»)';
$string['configenablerssfeeds'] = '¡ÒÃ͹حҵãËéãªé§Ò¹ RSS ¢éÒÁàÇçºä«µì ËÒ¡·èÒ¹µéͧ¡ÒÃàËç¹¢éÍᵡµèÒ§ãËé·Ó¡ÒÃ͹حҵ¡ÒÃãªé RSS ã¹áµèÅÐâÁ´ÙÅ´éÇ ÊÒÁÒö·Óä´éâ´Â¡ÒÃä»·Õè ¡ÒõÑ駤èÒâÁ´ÙÅ ã¹Ë¹éÒ¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´éà¾ÃÒÐÇèÒäÁèÁÕ¡ÒÃ͹حҵãËéãªé§Ò¹ RSS ÊÓËÃѺ·Ñé§àÇçºä«µì ËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé§Ò¹ãËéä»·Õè ¡ÒõÑ駤èÒµÑÇá»Ã ã¹Ë¹éÒ¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
$string['configerrorlevel'] = 'àÅ×Í¡¨Ó¹Ç¹¡ÒÃàµ×͹¢Í§ PHP ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ ¤ÇÃàÅ×Í¡ »¡µÔ ( Normal)';
@@ -293,36 +293,36 @@
$string['editthisactivity'] = 'á¡é䢡Ԩ¡ÃÃÁ¹Õé';
$string['editthiscategory'] = 'á¡é䢻ÃÐàÀ·';
$string['edituser'] = 'á¡éä¢ accounts ¢Í§ÊÁÒªÔ¡';
-$string['email'] = 'ÍÕàÁÅì';
-$string['emailagain'] = 'ãÊèÍÕàÁÅìÍÕ¡¤ÃÑé§';
+$string['email'] = 'ÍÕàÁÅ';
+$string['emailagain'] = 'ãÊèÍÕàÁÅÍÕ¡¤ÃÑé§';
$string['emailconfirm'] = 'Â×¹Âѹ account ¢Í§¤Ø³ ';
$string['emailconfirmation'] = 'ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ ¤Ø³ $a->firstname,
account ãËÁè¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒõԴµÑ駷Õè \'$a->sitename\'
-¡ÃسÒãªé ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³Â×¹Âѹ account ¹Õéâ´Â¡Òà ¤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¡ì¢éÒ§ÅèÒ§
+¡ÃسÒãªé ÍÕàÁŢͧ¤Ø³Â×¹Âѹ account ¹Õéâ´Â¡Òà ¤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¡ì¢éÒ§ÅèÒ§
$a->link
-ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅì·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¡ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
+ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅ·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¡ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ \'$a->sitename\' ,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: ¡ÒÃÂ×¹Âѹ account ';
-$string['emailconfirmsent'] = ' <P>ÍÕàÁÅìÊè§ä»ãËé¤Ø³·Õè <B>$a</B>
+$string['emailconfirmsent'] = ' <P>ÍÕàÁÅÊè§ä»ãËé¤Ø³·Õè <B>$a</B>
<P>»ÃСͺ仴éÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹¢Ñé¹ÊØ´·éÒ <P>¶éÒËÒ¡¤Ø³ÁջѭËÒ㹡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ¡ÃسҵԴµèͼÙé´ØáÅÃкº';
-$string['emaildigest'] = '»ÃÐàÀ·ÍÕàÁÅìä´à¨Ê·ì';
-$string['emaildigestcomplete'] = 'ẺÊÁºÙóì (ÍÕàÁÅìà¹×éÍËÒâ¾Êµì·Ñé§ËÁ´·Ø¡Çѹ)';
-$string['emaildigestoff'] = 'ẺäÁèä´à¨Ê·ì (ÍÕàÁÅìà´ÕÂǵèÍ¡ÃдҹàÊǹÒ)';
-$string['emaildigestsubjects'] = 'ẺËÑÇ¢éÍ( ÍÕàÁÅì੾ÒÐËÑÇ¢éÍ·Ø¡Çѹ)';
-$string['emaildisable'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªéÍÕàÁÅì¹Õéä´é';
-$string['emaildisplay'] = 'áÊ´§ÍÕàÁÅì';
-$string['emaildisplaycourse'] = 'ÊÁÒªÔ¡ã¹ÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹à·èÒ¹Ñé¹·Õè¨ÐàËç¹ÍÕàÁÅì';
-$string['emaildisplayno'] = '«è͹ÍÕàÁÅì';
-$string['emaildisplayyes'] = 'áÊ´§ÍÕàÁÅì';
-$string['emailenable'] = 'ÍÕàÁÅì¹Õéãªé§Ò¹ä´é';
-$string['emailexists'] = 'ÁÕ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹â´ÂãªéÍÕàÁÅì¹ÕéáÅéǤèÐ';
-$string['emailformat'] = 'ÃٻẺÍÕàÁÅì';
-$string['emailmustbereal'] = 'ËÁÒÂà˵Ø: ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³µéͧà»ç¹ÍÕàÁÅì¨ÃÔ§';
+$string['emaildigest'] = '»ÃÐàÀ·ÍÕàÁÅä´à¨Ê·ì';
+$string['emaildigestcomplete'] = 'ẺÊÁºÙóì (ÍÕàÁÅà¹×éÍËÒâ¾Êµì·Ñé§ËÁ´·Ø¡Çѹ)';
+$string['emaildigestoff'] = 'ẺäÁèä´à¨Ê·ì (ÍÕàÁÅà´ÕÂǵèÍ¡ÃдҹàÊǹÒ)';
+$string['emaildigestsubjects'] = 'ẺËÑÇ¢éÍ( ÍÕàÁÅ੾ÒÐËÑÇ¢éÍ·Ø¡Çѹ)';
+$string['emaildisable'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªéÍÕàÁŹÕéä´é';
+$string['emaildisplay'] = 'áÊ´§ÍÕàÁÅ';
+$string['emaildisplaycourse'] = 'ÊÁÒªÔ¡ã¹ÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹à·èÒ¹Ñé¹·Õè¨ÐàËç¹ÍÕàÁÅ';
+$string['emaildisplayno'] = '«è͹ÍÕàÁÅ';
+$string['emaildisplayyes'] = 'áÊ´§ÍÕàÁÅ';
+$string['emailenable'] = 'ÍÕàÁŹÕéãªé§Ò¹ä´é';
+$string['emailexists'] = 'ÁÕ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹â´ÂãªéÍÕàÁŹÕéáÅéǤèÐ';
+$string['emailformat'] = 'ÃٻẺÍÕàÁÅ';
+$string['emailmustbereal'] = 'ËÁÒÂà˵Ø: ÍÕàÁŢͧ¤Ø³µéͧà»ç¹ÍÕàÁŨÃÔ§';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ ¤Ø³ $a->firstname,
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺà¢éÒÊÙèÃкº¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÍ͹äŹì:
@@ -335,7 +335,7 @@
·Ñ駹Õé¶éÒà¡Ô´»Ñ­ËÒ ËÃ×ÍÁÕ¢éÍʧÊÑÂã´ æ ¡ÃسҵԴµèÍ
¼Ùé´ÙáÅÃкº, $a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = 'Â×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹';
-$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Ãкº¨ÐÊè§ÍÕàÁÅìÂ×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ä»Âѧ·ÕèÍÂÙè¢Í§·èÒ¹·Õè
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Ãкº¨ÐÊè§ÍÕàÁÅÂ×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ä»Âѧ·ÕèÍÂÙè¢Í§·èÒ¹·Õè
<b>$a</b>
ËÒ¡¾º»Ñ­ËÒ㹡ÒÃãªé§Ò¹ã´ æ
@@ -353,10 +353,10 @@
$string['enrolmentkeyhint'] = 'ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ<BR>
(ãºé ¢Ö鹵鹴éÇ \'$a\')';
$string['entercourse'] = '¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍà¢éÒÊÙ躷àÃÕ¹';
-$string['enteremailaddress'] = 'ãÊèÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³à¾×èÍ·Ó¡Òà reset ÃËÑÊ áÅÐÃкº¨ÐÊè§ÃËÑÊãËÁèãËé¤Ø³ ';
+$string['enteremailaddress'] = 'ãÊèÍÕàÁŢͧ¤Ø³à¾×èÍ·Ó¡Òà reset ÃËÑÊ áÅÐÃкº¨ÐÊè§ÃËÑÊãËÁèãËé¤Ø³ ';
$string['error'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´';
$string['errortoomanylogins'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèÃкºµÑé§äÇé ¡ÃسһԴ browser áÅéÇà»Ô´ãËÁè';
-$string['errorwhenconfirming'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ¶éҤسÁÒ·Õè¹Õèâ´Â¡ÒäÅÔê¡·ÕèÍÕàÁÅì¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ ª×èÍÍÕàÁÅì¹Ñ鹶١µéͧäÁèµÔ´à¤Ã×èͧËÁÒÂá»Å¡»ÅÍÁÍ×è¹ÍÂÙè ¤Ø³ÊÒÁÒö¡êÍ»»Õéª×èÍÍÕàÁÅì¹Ñé¹ÁÒá»Ðä´éà¾×èͤÇÒÁ¶Ù¡µéͧ';
+$string['errorwhenconfirming'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ¶éҤسÁÒ·Õè¹Õèâ´Â¡ÒäÅÔê¡·ÕèÍÕàÁÅ¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ ª×èÍÍÕàÁŹÑ鹶١µéͧäÁèµÔ´à¤Ã×èͧËÁÒÂá»Å¡»ÅÍÁÍ×è¹ÍÂÙè ¤Ø³ÊÒÁÒö¡êÍ»»Õéª×èÍÍÕàÁŹÑé¹ÁÒá»Ðä´éà¾×èͤÇÒÁ¶Ù¡µéͧ';
$string['executeat'] = '´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÁ×èÍ';
$string['existing'] = 'ÁÕÍÂÙè';
$string['existingadmins'] = '¼Ùé´ÙáÅ·ÕèÁÕÍÂÙè';
@@ -392,11 +392,11 @@
$string['formatweeks'] = 'ẺÃÒÂÊÑ»´ÒËì';
$string['formatwiki'] = 'ÃٻẺ Wiki';
$string['from'] = '¨Ò¡';
-$string['frontpagecategorynames'] = 'áÊ´§ÃÒª×èÍ»ÃÐàÀ·';
-$string['frontpagecourselist'] = 'áÊ´§ÃÒª×èÍÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['frontpagecategorynames'] = 'áÊ´§»ÃÐàÀ·';
+$string['frontpagecourselist'] = 'áÊ´§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['frontpagedescription'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´˹éÒáá';
$string['frontpageformat'] = 'ÃٻẺ˹éÒáá¢Í§àÇçº';
-$string['frontpagenews'] = '¨Ó¹Ç¹¢èÒÇ·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§';
+$string['frontpagenews'] = 'áÊ´§¢èÒÇ';
$string['fulllistofcourses'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ·Ñé§ËÁ´';
$string['fullname'] = 'ª×èÍàµçÁ';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
@@ -493,13 +493,13 @@
$string['includenoneusers'] = 'äÁèºÑ¹·Ö¡ÊÁÒªÔ¡';
$string['includeuserfiles'] = 'ÃÇÁä¿ÅìÊÁÒªÔ¡';
$string['institution'] = 'ʶҺѹ';
-$string['invalidemail'] = 'ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ';
+$string['invalidemail'] = 'ÍÕàÁÅäÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['invalidlogin'] = 'ÅçÍ¡ÍÔ¹äÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ';
$string['jumpto'] = 'ä»Âѧ...';
$string['keep'] = 'à¡çº';
$string['langltr'] = 'ÀÒÉÒ¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ';
$string['langrtl'] = 'ÀÒÉÒ¨Ò¡¢ÇÒ仫éÒÂ';
-$string['language'] = 'ÀÒÉÒ';
+$string['language'] = 'ÀÒÉÒ·Õèãªéã¹àÇçº';
$string['languagegood'] = 'ÀÒÉÒãªéàÇÍÃìªÑè¹ÅèÒÊØ´áÅéÇ';
$string['lastaccess'] = 'à¢éÒÁÒ¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂàÁ×èÍ';
$string['lastedited'] = 'á¡é䢤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
@@ -514,7 +514,7 @@
$string['listfiles'] = 'ÃÒª×èͧ͢ä¿Åì·Ñé§ËÁ´ã¹ $a';
$string['listofallpeople'] = 'ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡';
$string['livelogs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µìàÃÔèÁ¨Ò¡ªÑèÇâÁ§·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
-$string['locale'] = 'th_TH';
+$string['locale'] = 'th';
$string['location'] = '·ÕèµÑé§';
$string['loggedinas'] = '¤Ø³ login 㹪×èÍ $a ';
$string['loggedinnot'] = '¤Ø³äÁèä´é login';
@@ -526,7 +526,7 @@
<OL size=2>
<LI>¡Ã͡Ẻ¿ÍÃìÁ<A HREF=$a>ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè</A>
- <LI>Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»ÂѧÍÕàÁÅì·Õè¤Ø³ãËéäÇé<LI>ÍèÒ¹ÍÕàÁÅì ¨Ò¡¹Ñ鹤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¡ìã¹ÍÕàÁÅì¹Ñé¹ .
+ <LI>Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅä»ÂѧÍÕàÁÅ·Õè¤Ø³ãËéäÇé<LI>ÍèÒ¹ÍÕàÁÅ ¨Ò¡¹Ñ鹤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¡ìã¹ÍÕàÁŹÑé¹ .
<LI>account ¢Í§¤Ø³¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ áÅФبÐÊÒÁÒöÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é·Ñ¹·Õ
<LI> àÅ×Í¡ÃÒÂÇÔªÒ·Õèµéͧ¡ÒÃà¢éÒä»àÃÕ¹
<LI>¶éÒËÒ¡¤Ø³¶Ù¡¶ÒÁãËéãÊèÃËÑÊ㹡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ãËéãÊè ÃËÑÊ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§¤Ø³ãËéäÇé
@@ -539,16 +539,16 @@
$string['mainmenu'] = '˹éÒËÅÑ¡';
$string['makeafolder'] = 'ÊÃéÒ§á¿éÁ';
$string['makeeditable'] = 'ËÒ¡µéͧ¡ÒÃá¡éä¢ \'$a\' ¼èÒ¹àÇçºä´é ¤Ç÷ӡÒà chmode ¢Í§ä¿Åìà»ç¹ 777 ¡è͹';
-$string['manageblocks'] = 'ºÅçͤ';
+$string['manageblocks'] = '¨Ñ´¡ÒúÅçͤ';
$string['managedatabase'] = '¨Ñ´¡Òðҹ¢éÍÁÙÅ';
-$string['managefilters'] = '¡Ãͧ';
-$string['managemodules'] = '¨Ñ´¡ÒÃâÁ´ØÅ';
+$string['managefilters'] = '¨Ñ´¡ÒÿÔÅàµÍÃì';
+$string['managemodules'] = '¨Ñ´¡ÒÃâÁ´ÙÅ';
$string['markedthistopic'] = 'ËÑÇ¢é͹Õé¤×ÍËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹';
$string['markthistopic'] = 'àÅ×Í¡ËÑÇ¢é͹ÕéãËéà»ç¹ËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹';
$string['maximumchars'] = '¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ $a µÑÇÍÑ¡ÉÃ';
$string['maximumgrade'] = '¤Ðá¹¹àµçÁ';
$string['maximumshort'] = 'àµçÁ';
-$string['maximumupload'] = '¢¹Ò´ãË­èÊØ´·ÕèÊÒÁÒöÍѾâËÅ´ä´é';
+$string['maximumupload'] = '¢¹Ò´ä¿ÅìÊÙ§ÊØ´';
$string['maxsize'] = '¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´: $a';
$string['min'] = '¹Ò·Õ';
$string['mins'] = '¹Ò·Õ';
@@ -557,7 +557,7 @@
$string['missingcity'] = '¢Ò´ àÁ×ͧ/¨Ñ§ËÇÑ´';
$string['missingcountry'] = '¢Ò´»ÃÐà·È';
$string['missingdescription'] = '¢Ò´ ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ';
-$string['missingemail'] = '¢Ò´ÍÕàÁÅì';
+$string['missingemail'] = '¢Ò´ÍÕàÁÅ';
$string['missingfirstname'] = '¢Ò´ª×èÍ';
$string['missingfullname'] = '¢Ò´ª×èÍàµçÁ';
$string['missinglastname'] = '¢Ò´¹ÒÁÊ¡ØÅ';
@@ -575,7 +575,7 @@
$string['missingurl'] = 'URL ¼Ô´¾ÅÒ´';
$string['missingusername'] = '¢Ò´ username';
$string['modified'] = 'á¡éä¢áÅéÇ';
-$string['moduledeleteconfirm'] = '¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐźâÁ´ØÅ \'$a\' ·Ñé§ËÁ´ «Öè§à»ç¹¡ÒÃź¢éÍÁÙÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ áÅТéÍÁÙÅÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅ´éÇ Â×¹Âѹ·ÓµèÍä»?';
+$string['moduledeleteconfirm'] = '¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐźâÁ´ÙÅ \'$a\' ·Ñé§ËÁ´ «Öè§à»ç¹¡ÒÃź¢éÍÁÙÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ áÅТéÍÁÙÅÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅ´éÇ Â×¹Âѹ·ÓµèÍä»?';
$string['moduledeletefiles'] = '¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´áÅСԨ¡ÃÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº \'$a->module\' ä´é¶Ù¡ÅºÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ¤Ø³¤ÇÃä»Åºä´àÃç¡·ÍÃÕè: $a->directory ã¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì´éÇÂ';
$string['modulesetup'] = 'µÔ´µÑ駵ÒÃÒ§ module ';
$string['modulesuccess'] = 'µÒÃÒ§ $a ä´éÃѺ¡ÒõԴµÑé§áÅéÇ';
@@ -618,15 +618,15 @@
¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍá¡éä¢ÃËÑÊ:
$a->link
-ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅì·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¡ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
+ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅ·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¡ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ \'$a->sitename\' ,
$a->signoff
';
$string['newpicture'] = 'ÀÒ¾ãËÁè';
$string['newsitem'] = '¢èÒÇ';
$string['newsitems'] = '¢èÒÇ';
-$string['newsitemsnumber'] = '¨Ó¹Ç¹¢èÒÇ·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§';
+$string['newsitemsnumber'] = 'áÊ´§¢èÒÇ';
$string['newuser'] = 'ÊÁÒªÔ¡ãËÁè';
$string['newusers'] = 'ÊÁÒªÔ¡ãËÁè·Ñé§ËÁ´';
$string['next'] = 'µèÍä»';
@@ -651,7 +651,7 @@
$string['normalfilter'] = '¤é¹ËÒ¸ÃÃÁ´Ò';
$string['nostudentsfound'] = 'äÁ辺$a';
$string['nostudentsyet'] = 'ÂѧäÁèÁչѡàÃÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
-$string['nosuchemail'] = 'ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ';
+$string['nosuchemail'] = 'ÍÕàÁÅäÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['notavailable'] = 'äÁ辺';
$string['noteachersyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂìã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['notenrolled'] = '$a äÁèä´éÊÁѤÃà¢éÒÈÖ¡ÉÒÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
@@ -673,7 +673,7 @@
$string['numyears'] = '$a »Õ';
$string['ok'] = 'µ¡Å§';
$string['opentoguests'] = 'ãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒªÁ';
-$string['optional'] = '·Ò§àÅ×Í¡';
+$string['optional'] = 'ãÊèËÃ×ÍäÁè¡çä´é';
$string['order'] = 'µÒÁÅӴѺ';
$string['other'] = 'Í×è¹ æ ';
$string['outline'] = 'â¤Ã§ÊÃéÒ§';
@@ -686,7 +686,7 @@
$string['passwordrecovery'] = 'ãªè ,ªèÇÂ㹡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкº´éÇÂ';
$string['passwordsdiffer'] = 'ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['passwordsent'] = 'Êè§ÃËÑÊàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
-$string['passwordsenttext'] = ' <P>ÍÕàÁÅÊè§ä»ãËé¤Ø³áÅéÇ·Õè $a->email. <P><B>¡ÃسÒàªç¤ÍÕàÁÅìà¾×èÍàªç¤ÃËÑÊãËÁè</B>
+$string['passwordsenttext'] = ' <P>ÍÕàÁÅÊè§ä»ãËé¤Ø³áÅéÇ·Õè $a->email. <P><B>¡ÃسÒàªç¤ÍÕàÁÅà¾×èÍàªç¤ÃËÑÊãËÁè</B>
<P>ËÒµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑÊ <A HREF=$a->link>ãËé¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¡ì¹Õé<</A>.';
$string['people'] = 'ÊÁÒªÔ¡';
$string['personalprofile'] = '»ÃÐÇѵÔÊÁÒªÔ¡';
@@ -695,7 +695,7 @@
$string['popupwindow'] = 'à»Ô´ä¿Åìã¹Ë¹éÒµèÒ§ãËÁè';
$string['potentialadmins'] = '¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼Ùé´ÙáÅÃкºä´é';
$string['potentialcreators'] = '¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒä´é';
-$string['potentialstudents'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹·Õè¨ÐªèǵÃǨ';
+$string['potentialstudents'] = '¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ä´é';
$string['potentialteachers'] = '¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÊ͹ä´é';
$string['preferredlanguage'] = 'ÀÒÉÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ';
$string['preview'] = 'áÊ´§µÑÇÍÂèÒ§';
@@ -713,7 +713,7 @@
$string['recentactivityreport'] = 'ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóì¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁÅèÒÊØ´';
$string['refreshingevents'] = 'ÃÕà¿Ãª¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['registration'] = '¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ Moodle';
-$string['registrationemail'] = 'áÊ´§ÍÕàÁÅì';
+$string['registrationemail'] = 'áÊ´§ÍÕàÁÅ';
$string['registrationinfo'] = '<p>This page allows you to register your Moodle site with moodle.org. Registration is free.
The main benefit of registering is that you will be added to a low-volume mailing list
for important notifications such as security alerts and new releases of Moodle.
@@ -722,7 +722,7 @@
picture of the Moodle community as a whole.
<p>If you choose, you can allow your site name, country and URL to be added to the public list of Moodle Sites.
<p>All new registrations are verified manually before they are added to the list, but once you are added you can update your registration (and your entry on the public list) at any time by resubmitting this form.';
-$string['registrationno'] = 'äÁèµéͧ¡ÒÃÃѺÍÕàÁÅì';
+$string['registrationno'] = 'äÁèµéͧ¡ÒÃÃѺÍÕàÁÅ';
$string['registrationsend'] = 'Ê觢éÍÁÙÅ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä»Âѧ moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'ãªè â»Ã´á¨é§¢éÍÁÙÅÊӤѭ´éÇÂ';
$string['removeadmin'] = '»Å´¼Ùé´ÙáÅÃкºÍÍ¡';
@@ -768,7 +768,7 @@
$string['select'] = 'àÅ×Í¡';
$string['selectacountry'] = 'àÅ×Í¡»ÃÐà·È';
$string['selectednowmove'] = '·Ó¡ÒÃÂéÒ $a ä¿Åì µèÍä»ãËéä»·Õè»ÅÒ·ҧáÅС´ \"ÂéÒÂä¿ÅìÁÒ·Õè¹Õè\"';
-$string['senddetails'] = 'Êè§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¼èÒ¹ÍÕàÁÅì';
+$string['senddetails'] = 'Êè§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¼èÒ¹ÍÕàÁÅ';
$string['separateandconnected'] = 'ÇÔ¸ÕàÃÕ¹ÃÙéẺá¡ÊèǹáÅÐàª×èÍÁâ§';
$string['serverlocaltime'] = 'àÇÅҢͧà«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['settings'] = '¡ÒõÑ駤èÒ';
View
49 lang/th/quiz.php
@@ -8,7 +8,7 @@
$string['addquestionstoquiz'] = 'à¾ÔèÁ¤Ó¶ÒÁŧã¹áºº·´Êͺ»Ñ¨¨ØºÑ¹';
$string['addselectedtoquiz'] = 'à¾ÔèÁ¤Ó¶ÒÁ·ÕèàÅ×Í¡äÇéŧẺ·´Êͺ';
$string['aiken'] = 'ÃٻẺ Aiken';
-$string['allowreview'] = '͹حҵãËé·ÓẺ·´ÊͺãËÁè';
+$string['allowreview'] = 'ãËé´ÙẺ·´Êͺä´éËÅѧÇѹÊØ´·éÒ·ÕèãËé·ÓẺ·´Êͺ';
$string['alreadysubmitted'] = 'à»ç¹ä»ä´éÇèҤسä´éÊ觤ӵͺä»áÅéÇ';
$string['alwaysavailable'] = '·Óä´éµÅÍ´';
$string['answer'] = '¤ÓµÍº';
@@ -18,17 +18,18 @@
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = '¤ÓµÍº¾ÃéÍÁ¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×è͹ µéͧà»ç¹µÑÇàÅ¢à·èÒ¹Ñé¹';
$string['answertoolong'] = '¤ÓµÍºÂÒÇà¡Ô¹ä»ËÅѧ¨Ò¡ºÃ÷Ѵ·Õè $a ( µÍºä´é 255 µÑÇÍÑ¡ÉÃ)';
$string['aon'] = 'ÃٻẺ AON';
-$string['attempt'] = '¤ÃÑ駷Õè $a ';
+$string['attempt'] = '¤ÃÑé§ $a ';
$string['attemptfirst'] = 'µÍº¤ÃÑé§áá';
$string['attemptincomplete'] = 'Âѧ·ÓäÁèàÊÃç¨ ·Óâ´Â $a ';
$string['attemptlast'] = 'µÍº¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
$string['attemptquiznow'] = '·ÓẺ·´ÊͺµÍ¹¹Õé ';
$string['attempts'] = '¤ÃÑé§';
$string['attemptsallowed'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèãËéµÍº';
+$string['attemptsexist'] = '¤Ø³·ÓẺ·´Êͺ¹Õéä»áÅéǤèÐ';
$string['attemptsunlimited'] = 'µÍºä´éäÁè¨Ó¡Ñ´¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§';
$string['backtoquiz'] = '¡ÅѺä»á¡éä¢áºº·´Êͺ';
$string['bestgrade'] = '¤Ðá¹¹´Õ·ÕèÊØ´';
-$string['blackboard'] = '¡Ãдҹ´Ó';
+$string['blackboard'] = 'ÃٻẺ Blackboard';
$string['calculatedquestion'] = '¤Ó¶ÒÁẺ¤Ó¹Ç³ºÃ÷Ѵ·Õè $a äÁè¶Ù¡µéͧ Ãкº¨ÐäÁè¹Ó¤Ó¶ÒÁ¹ÕéÁÒãªé';
$string['caseno'] = 'äÁèà»ç¹äà µÑǾÔÁ¾ìãË­èµÑǾÔÁ¾ìàÅç¡ä´é·Ñ駹Ñé¹';
$string['casesensitive'] = '´Ù´éÇÂÇèÒà»ç¹µÑǾÔÁ¾ìãË­è¾ÔÁ¾ìàÅç¡';
@@ -43,14 +44,14 @@
$string['confirmstartattempt'] = 'Ẻ·´Êͺ¹Õé¨Ó¡Ñ´àÇÅÒ㹡ÒÃ·Ó ¤Ø³µéͧ¡ÒÃàÃÔèÁ·ÓẺ·´ÊͺáÅéÇãªèäËÁ¤Ð';
$string['correctanswer'] = '¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ';
$string['correctanswers'] = '¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ';
-$string['corrresp'] = 'àÁ×è͵ͺ¶Ù¡âµéµÍºÇèÒ';
+$string['corrresp'] = 'àÁ×è͵ͺ¤Ó¶ÒÁ¶Ù¡ãËéáÊ´§¢éͤÇÒÁÇèÒ..';
$string['countdown'] = '¹Ñº¶ÍÂËÅѧ';
$string['countdownfinished'] = '¡ÓÅѧËÁ´àÇÅÒ·ÓẺ·´Êͺ¤Ø³¤ÇÃÊ觤ӵͺà´ÕëÂǹÕé';
$string['countdowntenminutes'] = 'ËÁ´àÇÅÒ·ÓẺ·´Êͺã¹ÍÕ¡ÊÔº¹Ò·Õ';
-$string['coursetestmanager'] = 'ÃٻẺ¡ÒèѴ¡ÒÃẺ·´Êͺ';
-$string['createmultiple'] = 'ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁ»Ã¹ÑÂ';
-$string['createnewquestion'] = 'ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁãËÁè';
-$string['custom'] = 'ÊÃéÒ§ÃٻẺãËÁè';
+$string['coursetestmanager'] = 'ÃٻẺ Course Test Manager';
+$string['createmultiple'] = 'ÊØèÁ¤Ó¶ÒÁÁÒãªéã¹áºº·´Êͺ';
+$string['createnewquestion'] = 'ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁãËÁè(·ÕÅФӶÒÁ)';
+$string['custom'] = 'ÃٻẺãËÁè(ÊÃéÒ§àͧ)';
$string['daysavailable'] = '¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèà»Ô´ãËéµÍº ';
$string['default'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé';
$string['defaultgrade'] = '¤Ðá¹¹·ÕèµÑé§äÇé';
@@ -59,7 +60,7 @@
$string['deletequestioncheck'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź \'$a\'?';
$string['description'] = '¤Ó͸ԺÒÂ';
$string['discrimination'] = '¡ÒÃáºè§»ÃÐàÀ·';
-$string['eachattemptbuildsonthelast'] = '㹡Ò÷ÓẺ·´ÊͺáµèÅФÃÑé§ãËé´Ù¼Å¨Ò¡¤ÃÑ駡è͹˹éÒ';
+$string['eachattemptbuildsonthelast'] = '͹حҵãËé·Óµèͨҡ¤ÃÑ駷ÕèáÅéÇ';
$string['editcategories'] = 'á¡é䢻ÃÐàÀ·';
$string['editingdescription'] = '¡ÓÅѧá¡é䢤Ó͸ԺÒÂ';
$string['editingmatch'] = '¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁẺ¨Ñº¤Ùè';
@@ -69,7 +70,7 @@
$string['editingquestion'] = 'á¡é䢤ӶÒÁ';
$string['editingquiz'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢áºº·´Êͺ';
$string['editingrandom'] = '¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁẺÊØèÁ';
-$string['editingrandomsamatch'] = '¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁ¨Ñº¤ÙèẺÊØèÁ';
+$string['editingrandomsamatch'] = '¡ÓÅѧá¡é䢡ÒÃÊØèÁ¤Ó¶ÒÁ';
$string['editingshortanswer'] = '¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁÍѵ¹ÑÂ';
$string['editingtruefalse'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢ ¤Ó¶ÒÁẺ ¶Ù¡/¼Ô´';
$string['editquestions'] = 'á¡é䢤ӶÒÁ';
@@ -83,10 +84,10 @@
$string['fractionsaddwrong'] = '¤Ðá¹¹·Õè¤Ø³àÅ×Í¡ ÃÇÁáÅéÇäÁèä´é 100 à»ÍÃìà«ç¹µì
<BR>ÃÇÁáÅéÇä´é $a%%
-<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ÃÖà»ÅèÒ?';
+<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ËÃ×Íà»ÅèÒ?';
$string['fractionsnomax'] = '˹Öè§ã¹¤ÓµÍº ¤Çà ÁÕ¤Ðá¹¹ 100%% à¾×èÍ
<BR>¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é㹡ÒÃä´é¤Ðá¹¹àµçÁ ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁ¢é͹Õé
-<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ÃÖà»ÅèÒ?';
+<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ËÃ×Íà»ÅèÒ?';
$string['gift'] = 'ÃٻẺ GIFT';
$string['gradeaverage'] = '¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ';
$string['gradehighest'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´';
@@ -106,9 +107,9 @@
$string['missinganswer'] = 'ÇԸյͺ¤Ó¶ÒÁÊÓËÃѺÊͧ¤ÓµÍº àªè¹ ¤Ó¶ÒÁ :¤ÓµÍº,:¡,:¢ ';
$string['missingcorrectanswer'] = 'µéͧÃкؤӵͺ·Õè¶Ù¡';
$string['missingname'] = '¢Ò´ª×èͤӶÒÁ';
-$string['missingquestion'] = '¢Ò´»éÒ¤ӶÒÁËÅѧ¨Ò¡ºÃ÷Ѵ·Õè $a';
+$string['missingquestion'] = '¢Ò´ËÑÇ¢éͤӶÒÁËÅѧ¨Ò¡ºÃ÷Ѵ·Õè $a';
$string['missingquestiontext'] = '¢Ò´à¹×éÍËÒ¤Ó¶ÒÁ';
-$string['missingword'] = '¢Ò´ÃٻẺ¤Ó';
+$string['missingword'] = 'ÃٻẺàÅ×Í¡àµÔÁ¤Ó·ÕèËÒÂä»';
$string['modulename'] = 'Ẻ·´Êͺ';
$string['modulenameplural'] = 'Ẻ·´Êͺ';
$string['multianswer'] = 'ẺàµÔÁ¤Ó㹪èͧÇèÒ§';
@@ -132,22 +133,22 @@
$string['question'] = '¤Ó¶ÒÁ';
$string['questioninuse'] = '¡ÓÅѧãªé¤Ó¶ÒÁ \'$a\' ';
$string['questionname'] = 'ª×èͤӶÒÁ';
-$string['questionnametoolong'] = 'ª×èͤӶÒÁÂÒÇä»·ÕèºÃ÷Ѵ·Õè $a';
+$string['questionnametoolong'] = 'ª×èͤӶÒÁÂÒÇä» ·ÕèºÃ÷Ѵ·Õè $a';
$string['questions'] = '¤Ó¶ÒÁ';
$string['quizavailable'] = 'ÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é¨¹¶Ö§: $a';
$string['quizclose'] = 'ËÁ´àÇÅÒ¡Ò÷ÓẺ·´Êͺ';
$string['quizclosed'] = 'ËÁ´àÇÅÒ·ÓẺẺ·´ÊͺàÁ×èÍ $a';
-$string['quizcloses'] = 'ËÁ´àÇÅÒẺ·´ÊͺàÇÅÒ';
+$string['quizcloses'] = 'ËÁ´àÇÅÒ·ÓẺ·´Êͺ';
$string['quiznotavailable'] = 'äÁèÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é¨¹¡ÇèÒ: $a';
$string['quizopen'] = 'àÃÔèÁ·ÓẺ·´Êͺä´é';
$string['quizopens'] = 'àÃÔèÁãËé·ÓẺ·´Êͺ';
-$string['quiztimelimit'] = 'ÃÐÂÐàÇÅÒ';
+$string['quiztimelimit'] = '¤Ø³ÁÕàÇÅÒ $a';
$string['quiztimer'] = 'àÇÅÒ·Õèãªé·ÓẺ·´Êͺ';
$string['random'] = '¤Ó¶ÒÁẺÊØèÁ';
$string['randomcreate'] = 'ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁẺÊØèÁ';
-$string['randomsamatch'] = 'àµÔÁ¤Ó(ÊÑé¹ æ)ãËé¶Ù¡µéͧẺÊØèÁ';
-$string['randomsamatchcreate'] = 'ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁẺàµÔÁ¤Ó(ÊÑé¹ æ) ẺÊØèÁ';
-$string['randomsamatchintro'] = 'ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁáµèÅТéÍ ãËéàÅ×Í¡¤ÓµÍº¨Ò¡àÁ¹Ù';
+$string['randomsamatch'] = 'ÊØèÁÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁ¨Ñº¤Ùè¨Ò¡Íѵ¹ÑÂ';
+$string['randomsamatchcreate'] = 'ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁ¨Ñº¤Ùè¨Ò¡Íѵ¹ÑÂẺÊØèÁ';
+$string['randomsamatchintro'] = 'ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁáµèÅТéÍãËéàÅ×Í¡¤ÓµÍº¨Ò¡àÁ¹Ù';
$string['randomsamatchnumber'] = '¨Ó¹Ç¹¤Ó¶ÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃàÅ×Í¡';
$string['readytosend'] = '¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐÊè§áºº·´Êͺ µéͧ¡ÒÃÊè§ËÃ×Íà»ÅèÒ¤Ð';
$string['recentlyaddedquestion'] = '¤Ó¶ÒÁà¾ÔèÁãËÁèÅèÒÊØ´';
@@ -181,7 +182,7 @@
$string['time'] = 'àÇÅÒ';
$string['timecompleted'] = '·ÓàÊÃç¨àÁ×èÍ';
$string['timeleft'] = 'àËÅ×ÍàÇÅÒ';
-$string['timelimit'] = 'àÇÅÒ·Õè͹حҵãËé·ÓẺ·´Êͺ';
+$string['timelimit'] = 'àÇÅÒ㹡Ò÷ÓẺ·´Êͺ';
$string['timelimitexeeded'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ËÁ´àÇÅÒ·ÓẺ·´ÊͺáÅéÇ';
$string['timesup'] = 'ËÁ´àÇÅÒ';
$string['timetaken'] = 'àÇÅÒ·Õèãªé';
@@ -190,12 +191,12 @@
$string['truefalse'] = '¶Ù¡/¼Ô´';
$string['type'] = '»ÃÐàÀ·';
$string['unknowntype'] = '»ÃÐàÀ·¤Ó¶ÒÁäÁè¶Ù¡µéͧ·ÕèºÃ÷Ѵ·Õè $a Ãкº¨ÐäÁè¹Ó¤Ó¶ÒÁ¹ÕéÁÒãªé';
-$string['viewallanswers'] = '´Ù $a Ẻ·´Êͺ·ÕèàÊÃç¨áÅéÇ';
+$string['viewallanswers'] = 'ÁÕ¡Ò÷ÓẺ·´ÊͺáÅéÇ $a ¤ÃÑé§';
$string['viewallreports'] = '´ÙÃÒ§ҹÊÓËÃѺ $a ¤ÃÑé§';
$string['warningsdetected'] = '¾º $a ¤Óàµ×͹';
-$string['webct'] = 'ãªéÃٻẺ WebCT';
+$string['webct'] = 'ÃٻẺ WebCT';
$string['withsummary'] = '¾ÃéÍÁ¡ÑºÊ¶ÔµÔ©ºÑºÂèÍ';
-$string['wronggrade'] = 'à¡Ã´¼Ô´ ( ºÃ÷Ѵ·Õè $a)';
+$string['wronggrade'] = '¤Ðá¹¹äÁè¶Ù¡µéͧ ( ºÃ÷Ѵ·Õè $a)';
$string['yourfinalgradeis'] = '¤Ðá¹¹·Õèä´é¤×Í $a';
?>
View
144 lang/th/workshop.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['absent'] = '¢Ò´';
@@ -20,24 +20,24 @@
$string['assessmentby'] = '»ÃÐàÁÔ¹â´Â $a';
$string['assessmentdropped'] = 'ÅСÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['assessmentgrade'] = 'ÃдѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹: $a';
-$string['assessmentnotyetagreed'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÂѧäÁèàËç¹´éÇÂ';
+$string['assessmentnotyetagreed'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¢éÍÊÃØ»¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['assessmentofresubmission'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹§Ò¹·Õèä´éÃѺ¡ÒõÃǨ·Ò¹áÅéÇ áºº¿ÍÃìÁ¹ÕéáÊ´§¤Ðá¹¹áÅФÇÒÁ¤Ô´àËç¹à´ÔÁ·Õèä´éÃѺ ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹·Ó¡ÒáàÅÔ¡¤Ðá¹¹´Ñ§¡ÅèÒÇàÁ×èÍ·Ó¡ÒÃá¡é䢧ҹáÅéÇ';
$string['assessmentofthissubmission'] = '¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§';
$string['assessments'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['assessmentsareok'] = '¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹ :: àÃÕºÃéÍ´Õ';
$string['assessmentsby'] = '»ÃÐàÁÔ¹â´Â $a';
$string['assessmentsdone'] = '»ÃÐàÁÔ¹¼ÅáÅéÇ';
$string['assessmentsexcluded'] = '¨Ó¹Ç¹¢Í§¡ÒûÃÐàÁÔ¹äÁèÃÇÁ $a';
-$string['assessmentsmustbeagreed'] = '¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹µéͧàËç¹¾éͧ¡Ñ¹';
-$string['assessmentwasagreedon'] = '¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹àËç¹¾éͧ¡Ñ¹àÁ×èÍ $a';
+$string['assessmentsmustbeagreed'] = '¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹µéͧà»ç¹àÍ¡©Ñ¹·ì';
+$string['assessmentwasagreedon'] = '¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹à»ç¹àÍ¡©Ñ¹·ìàÁ×èÍ $a';
$string['assessor'] = '¼Ùé»ÃÐàÁÔ¹';
$string['assessthissubmission'] = 'ÂÍÁÃѺ¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹¹Õé';
$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'ÁͺËÁÒ¡Ԩ¡ÃÃÁ¼Ô´¢Ñ鹵͹';
$string['authorofsubmission'] = '¼ÙéÊè§';
$string['averageerror'] = '¢éͼԴ¾ÅÒ´à©ÅÕèÂ';
-$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'ÃÍà¡Ã´â´Â $a';
+$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'ÃÍ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹â´Â $a';
$string['beforedeadline'] = '¡è͹¡Ó˹´: $a';
-$string['calculationoffinalgrades'] = '¼Åà¡Ã´¢Ñé¹ÊØ´·éÒÂ';
+$string['calculationoffinalgrades'] = '¤Ðá¹¹ÊØ´·éÒÂ';
$string['closeassignment'] = '»Ô´¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['comment'] = '¢éÍàʹÍá¹Ð';
$string['commentby'] = 'àʹÍá¹Ðâ´Â';
@@ -51,57 +51,57 @@
$string['description'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´';
$string['detailsofassessment'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['disagreewiththisassessment'] = 'äÁèàËç¹´éÇ¡Ѻ¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹¹Õé';
-$string['displayoffinalgrades'] = 'áÊ´§à¡Ã´¢Ñé¹ÊØ´·éÒÂ';
-$string['dontshowgrades'] = 'äÁèµéͧáÊ´§à¡Ã´';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'áÊ´§¤Ðá¹¹·Õèä´é';
+$string['dontshowgrades'] = 'äÁèµéͧáÊ´§¤Ðá¹¹';
$string['edit'] = 'á¡éä¢';
$string['editacomment'] = 'á¡é䢢éÍàʹÍá¹Ð';
$string['editingassessmentelements'] = '¡ÒÃá¡éä¢Í§¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['element'] = 'ͧ¤ì»ÃСͺ';
$string['elementweight'] = '¤èÒ¹éÓ˹ѡͧ¤ì»ÃСͺ';
-$string['errorbanded'] = '¤èÒ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´';
-$string['errortable'] = 'µÒÃÒ§¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´';
+$string['errorbanded'] = 'ªèǧ¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×è͹';
+$string['errortable'] = 'µÒÃÒ§¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×è͹';
$string['excellent'] = '´ÕÁÒ¡';
$string['excludingdroppedassessments'] = 'äÁèÃÇÁ¡ÒûÃÐàÁÔ¹·Õè¶Ù¡¤Ñ´ÍÍ¡';
-$string['expectederror'] = '¤èÒ¼Ô´¾ÅÒ´¤ÇÒÁÇèÒ¨Ðà»ç¹: $a';
+$string['expectederror'] = '¤Ô´ÇèÒÁÕ¤ÇÒÁ¤Ò´à¤Å×è͹: $a';
$string['feedbackgoeshere'] = 'àʹÍá¹Ðä´é·Õè¹Õè';
$string['generalcomment'] = '¢éÍàʹÍá¹Ð·ÑèÇä»';
$string['good'] = '´Õ';
-$string['grade'] = 'à¡Ã´';
+$string['grade'] = '¤Ðá¹¹';
$string['gradeassessment'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹à¡Ã´';
-$string['graded'] = 'à¡Ã´';
-$string['gradedbyteacher'] = 'ãËéà¡Ã´â´Â $a';
-$string['gradeforassessments'] = 'ÃдѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
-$string['gradeforbias'] = 'ÃдѺ¤ÇÒÁÅÓàÍÕ§';
-$string['gradeforreliability'] = 'ÃдѺ¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹';
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'ÃдѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹â´Â¼ÙéàÃÕ¹';
-$string['gradeforsubmission'] = 'à¡Ã´¢Í§¡ÒÃÊ觧ҹ';
-$string['gradeofsubmission'] = 'à¡Ã´¢Í§¼Ùé͹ØÁѵÔ: $a';
-$string['gradetable'] = 'µÒÃÒ§à¡Ã´';
-$string['gradingstrategy'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃãËéà¡Ã´';
-$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'äÁèáÊ´§à¡Ã´¡è͹¡ÒÃàËç¹´éÇÂ';
-$string['hidenamesfromstudents'] = 'äÁèáÊ´§ª×èͨҡ $a';
-$string['includeteachersgrade'] = 'ÃÇÁà¡Ã´¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÊ͹';
+$string['graded'] = 'ãËé¤Ðá¹¹áÅéÇ';
+$string['gradedbyteacher'] = 'ãËé¤Ðá¹¹â´Â $a';
+$string['gradeforassessments'] = '¤Ðá¹¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
+$string['gradeforbias'] = '¤Ðá¹¹¤ÇÒÁÅÓàÍÕ§';
+$string['gradeforreliability'] = '¤Ðá¹¹¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = '¤Ðá¹¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹µ¹àͧ';
+$string['gradeforsubmission'] = '¤Ðá¹¹¡ÒÃÊ觧ҹ';
+$string['gradeofsubmission'] = '¤Ðá¹¹¡ÒÃÊ觧ҹ: $a';
+$string['gradetable'] = 'µÒÃÒ§¤Ðá¹¹';
+$string['gradingstrategy'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
+$string['hidegradesbeforeagreement'] = '«è͹¤Ðá¹¹äÇ騹¡ÇèÒ¨ÐàËç¹¾éͧ';
+$string['hidenamesfromstudents'] = '«è͹ª×èÍäÁèãËé $a àËç¹';
+$string['includeteachersgrade'] = 'ÃÇÁ¤Ðá¹¹¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÊ͹';
$string['incorrect'] = 'äÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['iteration'] = 'µÃǨ·Ò¹ä» $a ¤ÃÑé§';
$string['leaguetable'] = 'µÒÃÒ§¨Ñ´ÅӴѺ§Ò¹·ÕèÊè§ÁÒ';
$string['listassessments'] = 'ÃÒ¡ÒáÒûÃÐàÁÔ¹';
-$string['listofallsubmissions'] = 'ÃÒ¡ÒüÙé͹ØÁѵÔ';
-$string['liststudentsassessments'] = 'ÃÒ¡ÒáÒûÃÐàÁÔ¹¤èҢͧ¹Ñ¡àÃÕ¹ ';
-$string['loadingforteacherassessments'] = 'Iteration $a completed';
+$string['listofallsubmissions'] = 'ÃÒ¡Òçҹ·ÕèÊè§';
+$string['liststudentsassessments'] = 'ÃÒ¡ÒáÒûÃÐàÁÔ¹µ¹àͧ';
+$string['loadingforteacherassessments'] = '¡ÓÅѧâËÅ´¡ÒûÃÐàÁÔ¹ $a ';
$string['mail1'] = '§Ò¹¢Í§¤Ø³ \'$a\' ä´éÃѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹â´Â';
-$string['mail10'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃÐàÁÔ¹§Ò¹¤Ø³ã¹àÇÔÃ졪ͻä´é';
+$string['mail10'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃÐàÁÔ¹§Ò¹ä´é㹧ҹÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ';
$string['mail2'] = '¤ÇÒÁàËç¹áÅФÐá¹¹ÊÒÁÒö´Ùä´é¨Ò¡§Ò¹ÀÒ¤»¯ÔºÑÔµÔ \'$a\'';
$string['mail3'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö´ÙÁѹä´é㹧ҹÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ';
$string['mail4'] = '¤ÇÒÁàËç¹·ÕèÁÕµèͧҹ \'$a\' â´Â';
$string['mail5'] = '¤ÇÒÁàËç¹ãËÁèÊÒÁÒö´Ùä´é¨Ò¡§Ò¹ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ \'$a\'';
$string['mail6'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ \'$a\' ä´éÃѺ¡ÒÃÇÔ¨Òóìâ´Â';
$string['mail7'] = '¤ÇÒÁàË繢ͧ $a ÊÒÁÒö´Ùä´é¨Ò¡§Ò¹ÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ';
$string['mail8'] = '¼Å§Ò¹ $a ¹Õéà»ç¹§Ò¹·Õèä´éÃѺ¡ÒÃá¡éä¢áÅéÇ';
-$string['mail9'] = '¡ÃسһÃÐàÁÔ¹Áѹ㹧ҹÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ';
+$string['mail9'] = '¡ÃسһÃÐàÁԹ㹧ҹÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ';
$string['managingassignment'] = '¡ÒèѴ¡ÒáԨ¡ÃÃÁ';
$string['maximumsize'] = '¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´';
-$string['modulename'] = 'ÊÑÁÁ¹Ò';
-$string['modulenameplural'] = 'ÊÑÁÁ¹Ò';
+$string['modulename'] = 'Ëéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ';
+$string['modulenameplural'] = 'Ëéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ';
$string['movingtophase'] = 'ÂéÒ¢Öé¹ä» $a';
$string['namesnotshowntostudents'] = 'ª×èÍäÁè¶Ù¡áÊ´§µèÍ $a';
$string['newassessments'] = '§Ò¹ªÔé¹ãËÁè';
@@ -112,64 +112,60 @@
$string['nosubmission'] = 'äÁè¡ÒÃÊ觧ҹ';
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃ͹ØÁѵÔÊÓËÃѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['notavailable'] = 'äÁ辺';
-$string['noteonassessmentelements'] = 'ËÁÒÂà赯 ¡ÒÃãËéà¡Ã´¢Öé¹ÍÂÙè¡Ñº¨Ó¹Ç¹Í§¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ <BR>
-à¾×èÍãËé¡ÒèѴ¡ÒÃà¡Ã´§èÒÂáÅж١µéͧàËÁÒÐÊÁ ¼ÙéÊ͹µéͧ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¾ÔèÁÊèǹ»ÃСͺàËÅèÒ¹Õé <BR>
-¡è͹·Ó¡ÒÃÁͺËÁÒ¡Ԩ¡ÃÃÁãËé¼ÙéàÃÕ¹
-¤Ø³ÊÒÁÒö·Óä´éâ´Â <BR>
-¡ÒäÅÔ¡·Õè¡ÒáÓ˹´¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ÃÒÂÇÔªÒä´éàÅÂ
-';
-$string['notgraded'] = 'äÁèãªèà¡Ã´';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'ËÁÒÂà赯 ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹¨Ðáºè§à»ç¹Êèǹ æ â´Âáºè§ãËé¤Ðá¹¹áµèÅÐͧ¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ <BR>
+¤ÃÙ¼ÙéÊ͹¨Óà»ç¹µéͧÃкءè͹ÇèÒ¨ÐãËé¤Ðá¹¹´éҹ㴺éÒ§áÅéǨ֧ÊÑ觧ҹ¹Ñ¡àÃÕ¹';
+$string['notgraded'] = 'äÁèÁÕ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
$string['notitlegiven'] = 'äÁèÁÕª×èÍàÃ×èͧãËé';
-$string['numberofassessmentelements'] = '¨Ó¹Ç¹¢éÍàʹÍá¹Ð ͧ¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ¡ÒÃãËéࡳ±ì';
+$string['numberofassessmentelements'] = '¨Ó¹Ç¹¢éÍàʹÍá¹Ð,ͧ¤ì»ÃСͺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹,ÃдѺ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹,ࡳ±ì¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹, »ÃÐàÀ·ã¹ÃÙºÃÔ¡';
$string['numberofassessments'] = '¨Ó¹Ç¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['numberofassessmentschanged'] = '¨Ó¹Ç¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹¶Ù¡à»ÅÕè¹à»ç¹: $a';
-$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = '¨Ó¹Ç¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹¨Ò¡¼ÙéàÃÕ¹';
+$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = '¨Ó¹Ç¹§Ò¹·ÕèÊÒÁÒö·Ó¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = '¨Ó¹Ç¹µÑÇÍÂèÒ§¡ÒûÃÐàÁÔ¹¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂì';
$string['numberofentries'] = '¨Ó¹Ç¹·Ñé§ËÁ´';
$string['numberofnegativeresponses'] = '¨Ó¹Ç¹¡Òõͺ¡ÅѺ㹷ҧź';
$string['numberofsubmissions'] = '¨Ó¹Ç¹¡ÒÃÊè§: $a';
$string['on'] = '·Õè $a';
$string['openassignment'] = 'àÃÔèÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
-$string['optionaladjustment'] = '·Ò§àÅ×Í¡ÊÓËÃѺ¡ÒûÃѺ';
-$string['optionforpeergrade'] = '·Ò§àÅ×Í¡ÊÓËÃѺà¡Ã´·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ';
-$string['optionsusedinanalysis'] = '·Ò§·Õèãªé㹡ÒÃÇÔà¤ÒÐËì';
-$string['overallgrade'] = 'à¡Ã´·Ñé§ËÁ´';
-$string['overallocation'] = 'ÁÒ¡à¡Ô¹¡ÇèÒ·Õè¨Ðà»ç¹ä»ä´é';
-$string['overallpeergrade'] = 'ÀÒ¾ÃÇÁà¡Ã´·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ: $a';
-$string['overallteachergrade'] = 'ÀÒ¾ÃÇÁà¡Ã´¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂì: $a';
+$string['optionaladjustment'] = '»ÃѺ¤Ðá¹¹';
+$string['optionforpeergrade'] = '¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹â´Âãªé¼ÙéÃèÇÁ»ÃÐàÁÔ¹';
+$string['optionsusedinanalysis'] = 'ÇÔ¸Õ·Õèãªé㹡ÒÃÇÔà¤ÒÐËì';
+$string['overallgrade'] = '¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´';
+$string['overallocation'] = 'Over Allocation';
+$string['overallpeergrade'] = '¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´·Õè¼ÙéÍ×è¹»ÃÐàÁÔ¹: $a';
+$string['overallteachergrade'] = '¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´·ÕèÍÒ¨ÒÃÂì»ÃÐàÁÔ¹: $a';
$string['ownwork'] = 'à¨éҢͧ§Ò¹';
$string['percentageofassessments'] = 'à»ÍÃìà«ç¹µì¢Í§¡ÒûÃÐàÁÔ¹·Õè¨Ð¶Ù¡¤Ñ´ÍÍ¡';
$string['phase'] = '¢Ñ鹵͹';
-$string['phase1'] = '¡Ó˹´¡Ô¨¡ÃÃÁ';
-$string['phase1short'] = '¡Ó˹´';
-$string['phase2'] = '$a ¡ÒÃ͹ØÁѵÔáÅСÒûÃÐàÁÔ¹¼Å';
+$string['phase1'] = 'µÑ駤èÒ¡ÒúéÒ¹';
+$string['phase1short'] = 'µÑ駤èÒ';
+$string['phase2'] = 'ãËé$a Ê觧ҹ';
$string['phase2short'] = '¡ÒÃÊ觧ҹ';
-$string['phase3'] = '¼Å¡Òäӹdzà¡Ã´¢Ñé¹ÊØ´·éÒÂ';
+$string['phase3'] = 'ãËé$a Ê觧ҹáÅлÃÐàÁÔ¹¼Å';
$string['phase3short'] = '·Ñé§Êͧ';
-$string['phase4'] = 'áÊ´§à¡Ã´¢Ñé¹ÊØ´·éÒÂ';
+$string['phase4'] = 'ãËé $a »ÃÐàÁÔ¹';
$string['phase4short'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
-$string['phase5'] = '¤Ó¹Ç¹à¡Ã´';
-$string['phase5short'] = '¡Òäӹǹ';
-$string['phase6'] = 'áÊ´§à¡Ã´ÊØ´·éÒÂ';
-$string['phase6short'] = 'áÊ´§à¡Ã´';
-$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'â»Ã´»ÃÐàÁÔ¹µÑÇÍÂèÒ§àËÅèÒ¹Õé·ÕèÁÒ¨Ò¡ $a';
+$string['phase5'] = '¤Ó¹Ç³¤Ðá¹¹ÊØ´·éÒÂ';
+$string['phase5short'] = '¤Ó¹Ç³¤Ðá¹¹';
+$string['phase6'] = 'áÊ´§¤Ðá¹¹ÊØ´·éÒÂ';
+$string['phase6short'] = 'áÊ´§¤Ðá¹¹';
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'â»Ã´»ÃÐàÁÔ¹µÑÇÍÂèÒ§àËÅèÒ¹Õé ¨Ò¡ $a';
$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'â»Ã´»ÃÐàÁÔ¹ $a ´éÇÂ';
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = '¡ÃسһÃÐàÁÔ¹§Ò¹·ÕèÊè§ÁÒ';
$string['poor'] = 'µéͧ»ÃѺ»Ãا';
$string['present'] = 'ÁÒ';
-$string['reasonforadjustment'] = 'à˵ؼŢͧ¡ÒûÃѺ';
+$string['reasonforadjustment'] = 'à˵ؼŢͧ¡ÒûÃѺ¤Ðá¹¹';
$string['reassess'] = '»ÃÐàÁÔ¹ãËÁèÍÕ¡¤ÃÑé§';
$string['repeatanalysis'] = 'ÇÔà¤ÒÐËì«éÓ';
$string['reply'] = 'µÍº¡ÅѺ';
$string['returnto'] = '¡ÅѺ价Õè';
$string['returntosubmissionpage'] = '¡ÅѺ价Õè˹éÒ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ';
-$string['rubric'] = 'ËÁÒÂà˵Ø';
+$string['rubric'] = 'Rubric';
$string['savedok'] = '¡Òúѹ·Ö¡àÃÕºÃéÍÂ';
-$string['saveleaguetableoptions'] = 'ºÑ¹·Ö¡µÑÇàÅ×Í¡¢Í§µÒÃÒ§¡ÅØèÁ';
+$string['saveleaguetableoptions'] = 'ºÑ¹·Ö¡µÒÃÒ§¨Ñ´ÅӴѺ';
$string['savemyassessment'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒûÃÐàÁÔ¹¢Í§©Ñ¹';
$string['savemycomment'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒâéÍàʹÍá¹Ð¢Í§©Ñ¹';
$string['savemygrading'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãËéà¡Ã´¢Í§©Ñ¹';
-$string['saveoverallocation'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒèѴÊÃ÷Õèà¡Ô¹';
+$string['saveoverallocation'] = 'ºÑ¹·Ö¡ÃдѺ Over Allocation';
$string['scale10'] = '¨Ò¡ 10 ¤Ðá¹¹';
$string['scale100'] = '¨Ò¡ 100 ¤Ðá¹¹';
$string['scale20'] = '¨Ò¡ 20 ¤Ðá¹¹';
@@ -182,20 +178,20 @@
$string['scaleyes'] = 'Êà¡Å 2 ÃдѺ äªè/äÁèãªè';
$string['select'] = 'àÅ×Í¡';
$string['selfassessment'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹µ¹àͧ';
-$string['setoverallocation'] = 'µÑ駤èÒ¡ÒèѴÊÃ÷Õèà¡Ô¹';
-$string['showgrades'] = 'áÊ´§à¡Ã´';
-$string['specimenassessmentform'] = 'ÃٻẺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤èÒµÑÇÍÂèÒ§';
+$string['setoverallocation'] = 'µÑ駤èÒÃдѺ Over Allocation';
+$string['showgrades'] = 'áÊ´§¤Ðá¹¹';
+$string['specimenassessmentform'] = 'ÃٻẺµÑÇÍÂèÒ§¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['standarddeviation'] = '¤èÒàºÕè§ູ¢Í§Í§¤ì»ÃСͺ $a:';
$string['standarddeviationnote'] = 'ͧ¤ì»ÃСͺ·ÕèÁҡѺ¤èÒàºÕè§ູ·Õèà·èҡѺÈÙ¹ÂìËÃ×ͤèÒÍ×è¹à¾Õ§àÅ硹éÍ¡çÊÒÁÒö¨ÐºÔ´àº×͹¡ÒÃÔÇà¤ÒÐËì¼Åä´é.<br /> ͧ¤ì»ÃСͺ¹Õé¶Ù¡¤Ñ´ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
-$string['studentassessments'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹·Ñé§ËÁ´ $a ªÔé¹';
-$string['studentgrades'] = '¤Ðá¹¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ $a ¤¹';
-$string['studentsubmissions'] = '§Ò¹·ÕèÊè§ $a ªÔé¹';
+$string['studentassessments'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¢Í§$a';
+$string['studentgrades'] = '¤Ðá¹¹¢Í§$a';
+$string['studentsubmissions'] = '§Ò¹¢Í§$a ';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '§Ò¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹·ÕèÊè§à¾×èÍÃѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ $a ªÔé¹';
$string['submission'] = '§Ò¹·ÕèÊè§';
$string['submissions'] = '§Ò¹·ÕèÊè§';
$string['submissionsnolongerallowed'] = 'äÁè͹حҵãËéÊ觧ҹ';
$string['submissionsused'] = '$a ¤ÃÑ駢ͧ¡ÒÃÊ觧ҹ¶Ù¡ãªéã¹µÒÃÒ§¹Õé';
-$string['submitassignment'] = 'Êè§Áͺ§Ò¹';
+$string['submitassignment'] = 'Ê觧ҹ';
$string['submitassignmentusingform'] = 'Ê觧ҹ¢Í§¤Ø³â´Âãªé¿ÍÃìÁ¹Õé';
$string['submitexampleassignment'] = 'Êè§ÁͺµÑÇÍÂèÒ§§Ò¹';
$string['submitrevisedassignment'] = 'Ê觧ҹ·Õèá¡éä¢áÅéÇâ´Âãªé¿ÍÃìÁ¹Õé';
@@ -204,16 +200,16 @@
$string['suggestedgrade'] = '¤Ðá¹¹·Õè¤ÇÃä´é';
$string['teacherassessments'] = '$a ¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['teacherscomment'] = '¢éÍàʹÍá¹Ð¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂì';
-$string['teachersgrade'] = 'à¡Ã´¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂì';
+$string['teachersgrade'] = '¤Ðá¹¹¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂì';
$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a ÍÒ¨ÒÃÂì·Õè͹ØÁѵԡÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['thegradeis'] = 'ÃдѺ¤Ðá¹¹·Õèä´é $a';
$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = 'ÁÕ¤ÇÒÁàË繨ҡ $a ';
-$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹¹ÕéãËéà¡Ã´â´Â $a';
+$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¡ÒûÃÐàÁÔ¹¹Õéâ´Â $a';
$string['timeassessed'] = 'àÇÅÒ»ÃÐàÁÔ¹';
-$string['title'] = 'ÃÒ¡ÒÃ';
+$string['title'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
$string['typeofscale'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§Êà¡Å';
-$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤èҢͧ¹ÔÊÔµäÁèáºè§ÃдѺ¤Ðá¹¹';
-$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤èҢͧÍÒ¨ÒÃÂìäÁèáºè§ÃдѺ¤Ðá¹¹';
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = 'ÁÕ§Ò¹·ÕèÂѧäÁèä´éãËé¤Ðá¹¹¨Ò¡¹Ñ¡àÃÕ¹ $a ªÔé¹';
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = 'ÁÕ§Ò¹·ÕèÂѧäÁèä´éÃѺ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¨Ò¡ÍÒ¨ÒÃÂì $a ªÔé¹';
$string['verypoor'] = 'áÂèÁÒ¡';
$string['view'] = 'áÊ´§¤èÒ';
$string['viewassessmentofteacher'] = 'áÊ´§¤èÒ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¢Í§ $a';

0 comments on commit aea8362

Please sign in to comment.