Permalink
Browse files

Merge branch 'install_21_STABLE' of git://github.com/amosbot/moodle i…

…nto MOODLE_21_STABLE
  • Loading branch information...
2 parents 5127b43 + fc07639 commit af08d144c935cb11411a89620273d3869883cd8d @danpoltawski danpoltawski committed Jul 19, 2012
Showing with 9 additions and 4 deletions.
  1. +5 −0 install/lang/ca/install.php
  2. +1 −1 install/lang/is/langconfig.php
  3. +3 −3 install/lang/pt/admin.php
@@ -68,6 +68,11 @@
$string['pathssubadmindir'] = 'Alguns serveis d\'allotjament web (pocs) utilitzen un URL especial /admin p. ex. per a accedir a un tauler de control o quelcom semblant. Malauradament això entra en conflicte amb la ubicació estàndard de les pàgines d\'administració de Moodle. Podeu arreglar aquest problema canviant el nom del directori d\'administració de Moodle en la vostra instal·lació i posant el nou nom aquí. Per exemple <em>moodleadmin</em>. Això modificarà els enllaços d\'administració de Moodle.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Necessiteu un espai on Moodle pugui desar els fitxers penjats. Aquest directori hauria de tenir permisos de lectura I ESCRIPTURA per a l\'usuari del servidor web (normalment \'nobody\' o \'apache\'), però no cal que sigui accessible directament via web. L\'instal·lador provarà de crear-lo si no existeix.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Camí complet del directori d\'instal·lació de Moodle.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'L\'adreça web completa on s\'accedirà a Moodle.
+No és possible accedir a Moodle en diferents adreces.
+Si el vostre lloc té múltiples adreces públiques haureu de configurar redireccions permanents per a totes excepte aquesta.
+Si el vostre lloc és accessible tant des d\'Internet com des d\'una intranet, utilitzeu aquí l\'adreça pública i configureu el DNS de manera que els usuaris de la intranet puguin utilitzar també l\'adreça pública.
+Si l\'adreça no és correcta, canvieu l\'URL en el vostre navegador per reiniciar la instal·lació amb un altre valor.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'La ubicació del dataroot no és segura.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'No existeix el directori d\'administració';
$string['phpextension'] = 'Extensió PHP {$a}';
@@ -31,4 +31,4 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = '&Iacute;slenska';
+$string['thislanguage'] = 'Íslenska';
@@ -35,10 +35,10 @@
$string['cliincorrectvalueerror'] = 'Erro. Valor "{$a->value}" incorreto para "{$a->option}"';
$string['cliincorrectvalueretry'] = 'Valor incorreto, por favor tente novamente';
$string['clitypevalue'] = 'valor do tipo';
-$string['clitypevaluedefault'] = 'Escreva o valor. Ou Enter para usar o valor por omissão ({$a}).';
+$string['clitypevaluedefault'] = 'valor do tipo, pressione a tecla Enter para usar o valor predefinido ({$a})';
$string['cliunknowoption'] = 'Opções desconhecidas:
{$a}
Por favor use a opção --help';
$string['cliyesnoprompt'] = 'digite s (para sim) ou n (para não)';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'é necessário estar instalada/ativa';
-$string['environmentrequireversion'] = 'É requerida a versão {$a->needed} e está a correr a versão {$a->current}';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'deve estar instalada e ativa';
+$string['environmentrequireversion'] = 'é requerida a versão {$a->needed} e está a correr a versão {$a->current}';

0 comments on commit af08d14

Please sign in to comment.