Permalink
Browse files

Updates in Dutch from dev

  • Loading branch information...
1 parent 9da3e73 commit af1cb63f721c29e4c751f066df5374ce574356fc moodler committed Jul 16, 2004
Showing with 11 additions and 5 deletions.
  1. +2 −1 lang/nl/block_course_summary.php
  2. +3 −3 lang/nl/moodle.php
  3. +6 −1 lang/nl/quiz.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['blockname'] = 'Vak samenvatting';
+$string['siteinfo'] = 'Site informatie';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -348,7 +348,7 @@
In de meeste e-mail programma\'s zou dit moeten verschijnen als een blauwe link waarop je kunt klikken. Als dat niet werkt, knip en plak het adres dan in de adresbalk van je browser.
Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de site-beheerder, $a->admin';
-$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: bevestiging van de wijziging van het paswoord';
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: bevestiging van de wijziging van het wachtwoord';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Er is een e-mail verstuurd naar jouw adres: <b>$a</b>.
<p>Indien je moeilijkheden blijft ondervinden, neem dan contact op met je site-beheerder.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Bedankt voor de bevestiging van de wijziging van je wachtwoord.
@@ -836,7 +836,7 @@
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
-$string['strftimedayshort'] = '%%A %%B %%d';
+$string['strftimedayshort'] = '%%A %%d %%B';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -132,6 +132,7 @@
$string['notenoughsubquestions'] = 'Er zijn onvoldoende deelvragen gedefinieerd!<br>Wil je teruggaan en deze vraag herstellen?';
$string['numerical'] = 'Numeriek';
$string['paragraphquestion'] = 'Vraagparagraaf niet ondersteund op lijn $a. De vraag wordt genegeerd';
+$string['passworderror'] = 'Het wachtwoord was niet juist';
$string['percentcorrect'] = 'Percentage juist';
$string['publish'] = 'Publiceer ';
$string['publishedit'] = 'Je moet rechten hebben in het vak dat deze vragen publiceert om in deze categorie vragen te kunnen toevoegen of bewerken.';
@@ -170,6 +171,9 @@
$string['reportoverview'] = 'Overzicht';
$string['reportregrade'] = 'Herwaarderen van de pogingen';
$string['reportsimplestat'] = 'Eenvoudige statistieken';
+$string['requirepassword'] = 'Wachtwoord nodig';
+$string['requirepasswordmessage'] = 'Je hebt het wachtwoord voor deze test nodig om de test te kunnen maken';
+$string['requiresubnet'] = 'Netwerkadres is nodig';
$string['review'] = 'Lees na';
$string['save'] = 'Bewaar';
$string['savegrades'] = 'Bewaar cijfers';
@@ -185,6 +189,7 @@
$string['showfeedback'] = 'Feedback laten zien na het beantwoorden?';
$string['shuffleanswers'] = 'Mix de antwoorden';
$string['shufflequestions'] = 'Mix de vragen';
+$string['subneterror'] = 'Deze test is zo beveiligd dat hij alleen toegankelijk is vanop bepaalde plaatsen. Jouw computer staat niet in de lijst met toegelaten machines om deze test te maken.';
$string['time'] = 'Tijd ';
$string['timecompleted'] = 'Voltooid';
$string['timeleft'] = 'Resterende tijd';

0 comments on commit af1cb63

Please sign in to comment.