Permalink
Browse files

NOBUG: Initial commit of Dhivehi installer lang pack. Backported from…

… HEAD
  • Loading branch information...
1 parent 88c3f45 commit af2d893d694151f16d244eeb03d6b9750a5fcf67 @stronk7 stronk7 committed Nov 8, 2009
Showing with 79 additions and 0 deletions.
  1. +79 −0 install/lang/dv_utf8/installer.php
@@ -0,0 +1,79 @@
+<?php
+/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
+/// contents stored in your standard lang pack files:
+/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
+///
+/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
+/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
+///
+/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
+/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
+
+$string['bypassed'] = 'ބައިޕާސްޑް';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'ލޭންގް (lang) ޑައިރެކްޓްރީއެއް ނުހެދުނު';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'ޓެމްޕް ޑައިރެކްޓްރީ ނުހެދުނު';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'ކޮމްޕޯނަންޓްތައް ޑައުންލޯޑެއް ނުކުރެވޭ';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ޒިޕް ފައިލް ޑައުންލޯޑެއް ނުކުރެވުނު';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'ކޮމްޕޯނަންޓް ނުފެނުނު';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'އެމްޑީފައިވް ފައިލް ސޭވެއް ނުކުރެވުނު';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'ޒިޕް ފައިލް ސޭވެއް ނުކުރެވުނު';
+$string['cannotunzipfile'] = 'ފައިލް އަންޒިޕެއް ނުކުރެވުނު';
+$string['check'] = 'ޗެކް';
+$string['closewindow'] = 'މި ވިންޑޯ ނިވާލަން';
+$string['componentisuptodate'] = 'ކޮމްޕޯނަންޓް އިނީ އަޕްޑޭޓްކޮށް';
+$string['continue'] = 'ކުރިޔަށްދިޔުމަށް';
+$string['ctyperecommended'] = ''; // ORPHANED
+$string['ctyperequired'] = ''; // ORPHANED
+$string['curlrecommended'] = ''; // ORPHANED
+$string['customcheck'] = ''; // ORPHANED
+$string['download'] = 'ޑައުންލޯޑް';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'ޑައުންލޯޑް ކުރެވުނު ފައިލްގެ ޗެކް ފެއިލްވެއްޖެ';
+$string['environmenterrortodo'] = ''; // ORPHANED
+$string['environmentrecommendcustomcheck'] = ''; // ORPHANED
+$string['environmentrecommendinstall'] = ''; // ORPHANED
+$string['environmentrecommendversion'] = ''; // ORPHANED
+$string['environmentrequirecustomcheck'] = ''; // ORPHANED
+$string['environmentrequireinstall'] = ''; // ORPHANED
+$string['environmentrequireversion'] = ''; // ORPHANED
+$string['environmentxmlerror'] = ''; // ORPHANED
+$string['error'] = 'މައްސަލަ';
+$string['gdversion'] = ''; // ORPHANED
+$string['globalswarning'] = ''; // ORPHANED
+$string['help'] = 'އެހީ';
+$string['iconvrecommended'] = ''; // ORPHANED
+$string['info'] = 'މަޢުލޫމާތު';
+$string['invalidmd5'] = 'އެމްޑީފައިވް ކަމަކުނުދޭ';
+$string['language'] = 'ބަސް';
+$string['mbstringrecommended'] = ''; // ORPHANED
+$string['missingrequiredfield'] = 'ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ފީލްޑެއް އިނީ ހުސްކޮށް';
+$string['moodledocslink'] = 'މި ޞަފުޙާގެ މޫޑުލްޑޮކްސް';
+$string['mysql416bypassed'] = ''; // ORPHANED
+$string['mysql416required'] = ''; // ORPHANED
+$string['name'] = 'ނަން';
+$string['next'] = 'ދެން ޖެހިގެން';
+$string['ok'] = 'ރަނގަޅު';
+$string['opensslrecommended'] = ''; // ORPHANED
+$string['parentlanguage'] = 'ތަރުޖަމާކުރާ ފަރާތްތައް: ތިބާގެ ބަހުގައި މައި ބަހެއް ވާނަމަ، އެ ބޭނުންކުރެވެންވާނީ ތިބާގެ ބަސްޕެކޭޖުގައި ބަހެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް މަދުވާނަމަ. އޭގެ ކޯޑު މިތާ ލިޔޭ. ހުސްކޮށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދެން އިނގިރޭސި ބޭނުންކުރެވޭނެ.';
+$string['password'] = 'ޕާސްވޯޑް';
+$string['php50restricted'] = ''; // ORPHANED
+$string['previous'] = 'ކުރި';
+$string['qtyperqpwillberemoved'] = ''; // ORPHANED
+$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = ''; // ORPHANED
+$string['remotedownloaderror'] = '\"$a->url\">$a->url</a> file manually, copy it to \"$a->dest\" in your server and unzip it there.';
+$string['remotedownloadnotallowed'] = '\"$a->url\">$a->url</a> file manually, copy it to \"$a->dest\" in your server and unzip it there.';
+$string['report'] = 'ރިޕޯޓު';
+$string['restricted'] = 'ހަރުކަށި ކުރެވިފަ';
+$string['serverchecks'] = ''; // ORPHANED
+$string['status'] = 'ހާލަތު';
+$string['thischarset'] = 'UTF-8';
+$string['thisdirection'] = 'rtl';
+$string['thislanguage'] = 'ދިވެހި';
+$string['unicoderecommended'] = ''; // ORPHANED
+$string['unicoderequired'] = ''; // ORPHANED
+$string['user'] = 'ޔޫސަރ';
+$string['wrongdestpath'] = 'މަންޒިލް ނުބައި';
+$string['wrongsourcebase'] = 'ސޯރސް ޔޫއާރްއެލް ބޭސް ނުބައި';
+$string['wrongzipfilename'] = 'ޒިޕްފައިލްގެ ނަން ނުބައި';
+$string['xmlrpcrecommended'] = ''; // ORPHANED
+$string['ziprequired'] = ''; // ORPHANED
+?>

0 comments on commit af2d893

Please sign in to comment.