Permalink
Browse files

new file

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Oct 13, 2004
1 parent 6e507c4 commit b0760534b0572c62f3919ca33409c165352de7b5
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 lang/nl/help/workshop/gradinggrade.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Cijfer voor de leerlingbeoordelingen</b></p>
+
+<p>Dit is het maximumcijfer dat een leerling kan krijgen voor zelfevaluatie of peerevaluatie. Dat is dus het cijfer voor de kwaliteit van hun beoordeligen. Het eigenlijke cijfer voor de beoordelingen wordt in de workshopmodule berekend door die beoordeling te vergelijken met de "beste" beoordeling voor dezelfde inzending. De "beste" beoordeling is diegene die het dichtste aansluit bij het gemiddelde van alle beoordelingen. (Dit is een gewogen gemiddelde als de beoordeling door de leraar een weging groter dan 1 heeft gekregen).
+Merk op dat wanneer er voor een inzending maar één beoordeling is, dat die ene dan als de beste genomen wordt. Als er twee beoordelingen voor een inzending zijn, dan worden beide als &quot;beste&quot; genomen. Pas wanneer er drie of meer beoordelingen zijn gaat de module onderscheid beginnen maken tussen de beoordelingen</p>
+
+<p>Dit cijfer wordt soms het &quot;beoordelingscijfer&quot; genoemd en het is <i><b>niet</b></i> het maximumcijfer dat aan een werk gegeven is. Dat cijfer wordt het &quot;Cijfer voor de inzendingen&quot; genoemd.</p>
+
+<p>Het cijfer dat een leerling uiteindelijk krijgt voor een workshop is de som van dit cijfer en het cijfer voor hun taak. Als het maximumcijfer voor de beoordelingen door de leerlingen op 20 staat en het maximumcijfer voor de ingezonden taak staat op 80, dan is het maximumcijfer voor de workshop 100.</p>
+
+<p>Deze waarden kunnen op elk moment gewijzigd worden en het effect op de cijfers is voor leerlingen en leraren onmiddellijk zichtbaar.</p>

0 comments on commit b076053

Please sign in to comment.