Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 9a8247c commit b0942cf14535f1bcf123302d64eb87911f89a6e2 carlesbellver committed May 5, 2004
Showing with 8 additions and 2 deletions.
  1. +8 −2 lang/ca/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004042703)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -101,6 +101,7 @@
$string['backupuserfileshelp'] = 'Trieu si voleu que els fitxers dels usuaris (p. e. la imatge del perfil) s\'incloguin a les còpies de seguretat automàtiques';
$string['backupusershelp'] = 'Trieu si voleu incloure tots els usuaris del servidor o només els necessaris per a cada curs.';
$string['backupversion'] = 'Versió de la còpia';
+$string['blocks'] = 'Blocs';
$string['blocksetup'] = 'S\'estan configurant les taules de blocs';
$string['blocksuccess'] = 'S\'han configurat correctament $a taules';
$string['bycourseorder'] = 'Curs';
@@ -450,6 +451,9 @@
$string['helptext'] = 'Com escriure text';
$string['helpwiki'] = 'Com escriure text Wiki';
$string['helpwriting'] = 'Escriviu amb cura';
+$string['hiddentopics'] = 'Temes ocults';
+$string['hiddentopicscollapsed'] = 'Els temes ocults es mostren en forma reduïda';
+$string['hiddentopicsinvisible'] = 'Els temes ocults són completament invisibles';
$string['hide'] = 'Oculta';
$string['hidepicture'] = 'Oculta imatge ';
$string['hits'] = 'Peticions';
@@ -665,7 +669,7 @@
$string['other'] = 'Altre';
$string['outline'] = 'Esquema';
$string['page'] = 'Pàgina';
-$string['parentlanguage'] = 'Idioma pare';
+$string['parentlanguage'] = 'es';
$string['participants'] = 'Participants';
$string['password'] = 'Contrasenya';
$string['passwordchanged'] = 'S\'ha canviat la contrasenya';
@@ -836,6 +840,8 @@
$string['turneditingon'] = 'Activa edició';
$string['undecided'] = 'No decidit';
$string['unenrol'] = 'Cancel·la la inscripció en aquest curs';
+$string['unenrolallstudents'] = 'Cancel·la la inscripció de tots els estudiants';
+$string['unenrolallstudentssure'] = 'Esteu segur que voleu cancel·lar la inscripció en aquest curs de tots els estudiants?';
$string['unenrolme'] = 'Cancel·la la meva inscripció en $a';
$string['unenrolsure'] = 'Esteu segur que voleu cancel·lar la inscripció de: $a en aquest curs?';
$string['unknowncategory'] = 'Categoria desconeguda';

0 comments on commit b0942cf

Please sign in to comment.