Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080326)

  • Loading branch information...
1 parent 18dd81c commit b10c986edccf9391c7f418f2285ba5ddf18ad24a moodlerobot committed Mar 26, 2008
Showing with 19 additions and 0 deletions.
  1. +9 −0 install/lang/no_utf8/installer.php
  2. +10 −0 install/lang/sv_utf8/installer.php
@@ -93,6 +93,12 @@
<b>Bruker:</b> ditt brukernavn til databasen<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavnene (valgfritt)';
+$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Type:</b> Forbedret MySQL<br />
+<b>Vert:</b> f.eks localhost or db.isp.no<br />
+<b>Navn:</b> databasenavn, eks moodle<br />
+<b>Bruker<:</b> databasebrukernavnet ditt<br />
+<b>Password:</b> databasepassordet ditt<br />
+<b>Tabellprefiks:</b> prefiks å bruke for alle tabell navn (valgfritt)';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Type:</b> Oracle<br />
<b>Vert:</b> brukes ikke, må være blank<br />
<b>Navn:</b> gitt navn på tnsnames.ora forbindelsen<br />
@@ -111,6 +117,7 @@
<b>Bruker:</b> ditt brukernavn til databasen<br />
<b>Passord:</b> databasepassordet ditt<br />
<b>Tabell prefix:</b> prefiks å bruke foran alle tabellnavnene (obligatorisk)';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>NB:</b> Installeringen vil prøve å lage databasen automatisk hvis den ikke eksisterer.';
$string['dataroot'] = 'Datamappe';
$string['datarooterror'] = '\"Datamappen\" du oppga kunne ikke bli funnet eller opprettet. Vennligst rett stien eller opprett katalogen manuelt.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Fikk ingen forbindelse til databasen du oppga. Vennligst sjekk database-innstillingene dine.';
@@ -237,6 +244,8 @@
$string['mysql416bypassed'] = 'Likevel, dersom Moodle-siten bare bruker iso-8859-1 (latin, KAN du likevel bruke din installerte MySQL 4.1.12 (eller høyere).';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 er minstekravet for Moodle 1.6.x, hvis vi skal garantere at alle data skal kunne konverteres til UTF-8 i fremtiden.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har ikke blitt ordentlig konfigurert med MySQL innstillingene slik at den kan kommunisere med MySQL. Vær vennlig å sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP.';
+$string['mysqli'] = 'Forbedret MySQL (mysqli)';
+$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke ordentlig innstilt med MySQLi tillegget slik at den kan kommunisere med MySQL. Sjekk php.ini fila di eller rekompiler PHP. MySQLi tillegget finnes ikke for PHP 4.';
$string['name'] = 'Navn';
$string['next'] = 'Neste';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
@@ -90,6 +90,13 @@
<b>User (användare):</b> Ditt användarnamn för tillgång till databasen<br />
<b>Password (lösenord):</b> Ditt lösenord för tillgång till databasen<br />
<b>Tables Prefix (prefix för tabeller):</b> ett valfritt prefix som kopplas till alla namn på tabeller';
+$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Type (typ):</b> Förbättrad MySQL<br />
+<b>Host (värd):</b> t.ex. localhost eller db.isp.com<br />
+<b>Namn:</b> databasnamn, t.ex. moodle<br />
+<b>Användare:</b> Ditt användarnamn till databasen<br />
+<b>Lösenord:</b> Ditt lösenord till databasen<br />
+<b>Tabellprefix:</b> prefix som ska användas i alla tabellnamn (valfritt)
+databasesettingssub_mysqli';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Type (typ):</b>Oracle <br />
<b>Host (värd):</b>används inte, måste vara tomt<br />
<b>Name (namn):</b> det givna namnet på tnsnames.ora anslutningen<br />
@@ -189,6 +196,7 @@
$string['installation'] = 'Installation';
$string['invalidemail'] = 'Ogiltig e-postadress';
$string['invalidmd5'] = 'Ogiltig md5';
+$string['invalidurl'] = 'Ogiltig url';
$string['langdownloaderror'] = 'Språket \"$a\" installerades tyvärr inte. Installationen kommer att fullföljas på engelska.';
$string['langdownloadok'] = 'Språket \"$a\" installerades framgångsrikt. Installationen kommer att fullföljas på detta språk.';
$string['language'] = 'Språk';
@@ -217,6 +225,8 @@
$string['mysql416bypassed'] = 'Om Du emellertid på Din webbplats använder BARA språk som är kodade enligt ISO-8859-1 så kan Du fortsätta att använda Din aktuella installation av MySQL 4.1.12 (eller högre).';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 är den äldsta version som Du kan använda tillsammans med Moodle 1.6 om Du vill säkerställa att alla data kan konverteras till UTF-8 i framtiden.';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har inte konfigurerats på det sätt som måste i förhållande till MySQL-extensionen för att kunna kommunicera med MySQL. Var snäll och kontrollera Din php.ini-fil eller kompilera om PHP.';
+$string['mysqli'] = 'Förbättrad MySQL (mysqli)';
+$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP har inte konfigurerats på ettt korrekt sätt i förhållande till MySQLi extensionen så att den kan kommunicera med PHP. Det finns ingen MySQLi extension för PHP4.';
$string['name'] = 'Namn';
$string['next'] = 'Nästa';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';

0 comments on commit b10c986

Please sign in to comment.