Permalink
Browse files

Added index.html

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jun 17, 2005
1 parent 968f1d5 commit b1b27e4d43f4da317e4a27fcf35837ff80ce8b22
Showing with 14 additions and 0 deletions.
  1. +13 −0 lang/vi_utf8/help/assignment/index.html
  2. +1 −0 lang/vi_utf8/help/attendance/index.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<p>Các bài tập</p>
+
+<ul>
+
+ <li><a href="help.php?module=moodle&amp;file=assignment/types.html">Các kiểu bài tập chỉ định</a> </li>
+
+ <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=commentinline.html">Lời phê xen giữa các dòng</a> </li>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=emailteachers.html">Gửi thư báo cho giáo viên</a> </li>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&amp;file=resubmit.html">Làm lại</a> </li>
+
+</ul>
+
+
@@ -0,0 +1 @@
+<p>Chuyên cần</p><ul> <li><a href="help.php?module=attendance&amp;file=autoattend.html">Ghi chỉ số chuyên cần tự động</a></li> <li><a href="help.php?module=attendance&amp;file=choosedays.html">Ngày trong tuần muốn ghi lại chỉ số chuyên cần</a></li> <li><a href="help.php?module=attendance&amp;file=dynsection.html">Xác định khu vực ghi nhận chuyên cần dựa trên ngày đã chọn</a></li> <li><a href="help.php?module=attendance&amp;file=grade.html">Cho điểm một roll</a></li> <li><a href="help.php?module=attendance&amp;file=hours.html">Số giờ trong một buổi học</a></li> <li><a href="help.php?module=attendance&amp;file=maxgrade.html">Điểm chuyên cần tối đa</a></li></ul>

0 comments on commit b1b27e4

Please sign in to comment.