Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit b1d7bca5bd4bc2fdda097600dbec77a8fb97c33f 1 parent 50a8667
carlesbellver authored
59 lang/ca/admin.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
$string['adminseesallevents'] = 'Els administradors veuen tots els esdeveniments';
@@ -9,8 +9,61 @@
$string['cachetext'] = 'Durada de la memòria cau de text';
$string['calendarsettings'] = 'Calendari';
$string['change'] = 'Canvia';
+$string['configallowcoursethemes'] = 'Si habiliteu aquesta opció, cada curs podrà definir el seu tema. Els temes dels cursos substitueixen qualsevol altra selecció de tema: tema del lloc, de l\'usuari o de la sessió.';
+$string['configallowemailaddresses'] = 'Si voleu limitar les noves adreces de correu a certs dominis, especifiqueu-los aquí separats per espais. Tots els altres dominis seran rebutjats. P. ex. <strong>uji.es upc.es xtec.es</strong>';
+$string['configallowunenroll'] = 'Si especifiqueu \'\', llavors els estudiants podran cancel·lar quan vulguin la seva inscripció en un curs. Si no, només podran cancel·lar la inscripció els professors i els administradors.';
+$string['configallowuserblockhiding'] = 'Voleu que els usuaris puguin ocultar/mostrar els blocs laterals arreu d\'aquest lloc? Aquesta característica fa servir Javascript i galetes per recordar l\'estat de cada bloc. Només afecta la visualització de cada usuari.';
+$string['configallowuserthemes'] = 'Si habiliteu aquesta opció, els usuaris podran definir els seus temes. Els temes dels usuaris substitueixen el tema del lloc (però no substitueixen els temes dels cursos).';
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'Cal considerar com a estudiants TOTS els usuaris en les activitats de la pàgina inicial d\'aquest lloc? Si la resposta és \"Sí\", llavors qualsevol usuari amb un compte confirmat podrà participar com a estudiant en aquestes activitats. Si la resposta és \"No\", llavors només els usuaris que ja siguin membres d\'almenys un curs podran participar en aquestes activitats de la pàgina inicial. Només els administradors i els professors que hi hagin estat assignats poden actuar com a professors d\'aquestes activitats.';
+$string['configautologinguests'] = 'Cal fer entrar automàticament com a visitants els usuaris externs que intenten entrar en un curs que permet l\'accés de visitants?';
+$string['configcachetext'] = 'Aquest paràmetre pot agilitzar el funcionament de llocs amb molts usuaris o llocs que utilitzen filtres de text. Durant el temps que s\'especifica aquí es reté una còpia del text ja filtrat. Teniu en compte que si el temps especificat és massa breu el funcionament es podria alentir i tot, i que un temps massa prolongat podria implicar que els textos triguessin massa a actualitzar-se.';
+$string['configclamactlikevirus'] = 'Tracta els fitxers com a virus';
+$string['configclamdonothing'] = 'Dóna els fitxers per bons';
+$string['configclamfailureonupload'] = 'Si heu configurat el clam per escanejar els fitxers que es pugin, però està configurat incorrectament o no es pot executar per alguna raó desconeguda, com s\'hauria de comportar? Si trieu \"Tracta els fitxers com a virus\", tots els fitxers es mouran a l\'àrea de quarantena, o seran suprimits. Si trieu \"Dóna els fitxers per bons\", els fitxers es mouran al seu directori de destinació com és normal.';
+$string['configcountry'] = 'Si definiu un país aquí, llavors aquest país quedarà seleccionat per defecte en els nous comptes d\'usuari. Si voleu que els usuaris triïn obligatòriament un país, no n\'especifiqueu cap aquí.';
+$string['configdbsessions'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, la base de dades emmagatzemarà la informació de les sessions dels usuaris. Això és especialment útil en llocs amb molts usuaris o en llocs que funcionen en clústers de servidors. Per a la majoria de llocs problema és millor no habilitar-lo i utilitzar el disc del servidor en lloc de la base de dades. Teniu en compte que si canvieu ara aquest paràmetre tancareu les sessions de tots els usuaris (la vostra inclosa).';
+$string['configdebug'] = 'Si activeu aquest paràmetre s\'incrementarà l\'error_reporting del PHP, de manera que es visualitzaran més avisos. Útil només per a desenvolupadors.';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Si esteu utilitzant l\'autenticació per correu electrònic, aquest és el període dins del qual s\'acceptarà la resposta dels usuaris. Després d\'aquest període, els comptes no confirmats se suprimeixen.';
+$string['configdenyemailaddresses'] = 'Per refusar les adreces de correu de certs dominis, especifiqueu-les aquí de la mateixa manera. Tots els altres dominis seran acceptats. P. ex. <strong>hotmail.com yahoo.com</strong>';
+$string['configdigestmailtime'] = 'Les persones que triïn rebre el correu electrònic en format resum, el rebran una vegada al dia. Aquest paràmetre controla a quina hora s\'envia el resum diari (el següent cron que s\'executi després d\'aquesta hora l\'enviarà).';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Aquest paràmetre permet que usuaris seleccionats visualitzin informació sobre intents d\'entrada erronis.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Aquest commutador habilita l\'RSS per a tot el lloc. Per a utilitzar realment l\'RSS, l\'haureu d\'activar també en cada mòdul. Aneu als paràmetres dels mòduls en Administració > Configuració.';
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'No està disponible perquè l\'RSS està inhabilitat per a tot el lloc. Per habilitar-lo, aneu a la pantalla de variables en Administració > Configuració.';
+$string['configerrorlevel'] = 'Trieu el nivell d\'avisos del PHP que voleu visualitzar. Generalment \'Normal\' és la millor opció.';
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Habiliteu aquest paràmetre perquè els estudiants puguin usar qualsevol caràcter en el seu nom d\'usuari (no afecta els noms actuals). El valor per defecte és \"fals\", la qual cosa limita els noms d\'usuari a caràcters alfanumèrics.';
+$string['configfilterall'] = 'Filtra totes les cadenes, inclosos encapçalaments, títols, barres de navegació, etc. Útil sobretot amb el filtre multillenguatge. Si no, pot crear una càrrega extra al servidor sense guanyar res a canvi.';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Habilitar aquest paràmetre fa que Moodle processi amb els filtres, abans de visualitzar-los, tots els fitxers de text i HTML que es pengin.';
+$string['configforcelogin'] = 'Normalment la pàgina inicial del lloc i la llista de cursos es poden llegir sense entrar-hi amb nom d\'usuari i contrasenya. Si voleu imposar que els usuari entrin abans de veure o fer RES en aquest lloc, habiliteu aquest paràmetre.';
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Habiliteu aquest paràmetre per imposar que els usuaris entrin amb un compte real (no com a visitants) abans que puguin veure les pàgines dels perfils dels usuaris. Per defecte està inhabilitat (\"fals\"), la qual cosa vol dir que els possibles estudiants poden llegir la informació dels professors de cada curs, i també que els motors de recerca web, com ara Google, poden entrar-hi.';
+$string['configframename'] = 'Si teniu incrustat Moodle dins d\'un marc web, escriviu aquí el nom del marc. Si no aquest valor hauria de ser \'_top\'.';
+$string['configfullnamedisplay'] = 'Aquest paràmetre defineix el format dels noms quan es visualitzen complets. En la majoria de llocs el valor per defecte és el més adequat: \"Nom + Cognoms\". Però si voleu podeu ocultar els cognoms, o deixar que el paquet d\'idioma decideixi el format (alguns idiomes tenen convencions diferents).';
+$string['configgdversion'] = 'Indiqueu la versió instal·lada de GD. La versió que es mostra per defecte és la que s\'ha detectat automàticament. No la canvieu si no esteu segur del que feu.';
+$string['confightmleditor'] = 'Trieu si voleu permetre l\'ús de l\'editor HTML integrat. Encara que decidiu permetre\'n l\'ús, aquest editor només apareixerà si l\'usuari fa servir un navegador web compatible. Els usuaris també poden triar no usar-lo.';
+$string['configidnumber'] = 'Aquesta opció especifica si: a) no es demana cap número d\'identificació als usuaris; b) es demana un número d\'identificació als usuaris però poden deixar-lo en blanc o c) es demana un número d\'identificació als usuaris i no poden deixar-lo en blanc. Si l\'usuari ha donat un número d\'identificació, aquest número es mostra al seu perfil.';
+$string['configintro'] = 'En aquesta pàgina podeu especificar un gran nombre de variables de configuració que contribueixen a fer funcionar Moodle de la manera adequada en el vostre servidor. Però no cal que us amoïneu: els valors per defecte solen anar molt bé i sempre podeu tornar-hi més tard per fer canvis en aquests paràmetres.';
+$string['configintroadmin'] = 'En aquesta pàgina hauríeu de configurar el compte de l\'administrador principal que tindrà control complet sobre aquest lloc. Doneu-li un nom i una contrasenya segurs i una adreça de correu electrònic vàlida. Després podreu crear més comptes d\'administració.';
+$string['configintrosite'] = 'Aquesta pàgina us permet configurar la pàgina inicial i el nom d\'aquest lloc. Podeu tornar-hi després en qualsevol moment per canviar aquests paràmetres, per mitjà de l\'enllaç \"Paràmetres del lloc\" de la pàgina inicial.';
+$string['configintrotimezones'] = 'Aquesta pàgina cercarà informació nova sobre zones horàries (inclosos horaris d\'estiu) i actualitzarà la vostra base de dades. S\'inspeccionaran, per ordre, aquestes ubicacions: $a Aquest procediment generalment és molt segur i no pot perjudicar les instal·lacions normals. Desitgeu actualitzar ara les zones horàries?';
+$string['configlang'] = 'Trieu un idioma per defecte per a tot el lloc. Casa usuari podrà triar després el seu idioma. ';
+$string['configlangdir'] = 'La majoria d\'idiomes s\'escriuen d\'esquerra a dreta, però alguns, com l\'àrab o l\'hebreu, s\'escriuen de dreta a esquerra.';
+$string['configlanglist'] = 'Deixeu en blanc aquest camp per tal que els usuaris puguin triar qualsevol idioma instal·lat. Si voleu abreujar el menú d\'idiomes, introduïu aquí una llista de codis separats per comes. Per exemple: ca,es_es,en,fr,it.';
+$string['configlangmenu'] = 'Trieu si voleu visualitzar o no el menú d\'idioma a la pàgina inicial, pàgina d\'entrada, etc. No impedeix que l\'usuari pugui definir el seu idioma preferit en el seu perfil.';
+$string['configlocale'] = 'Trieu un <em>locale</em> per a tot el lloc. Afecta el format i l\'idioma de les dates. Heu de tenir instal·lades les dades d\'aquest <em>locale</em> en el vostre sistema operatiu. P. ex. ca_ES, es_ES o en_US. Si no sabeu què triar deixeu-lo en blanc.';
+$string['configloginhttps'] = 'Activar aquest paràmetre fa que Moodle utilitzi una connexió https segura en la pàgina d\'entrada, tot proporcionant així una entrada segura, i després torni als URL normals amb http per a mantenir la velocitat normal. ALERTA: aquest paràmetre requereix que l\'https estigui habilitat en el vostre servidor. Si no està habilitat US PODRÍEU QUEDAR FORA SENSE POSSIBILITAT D\'ENTRAR AL VOSTRE LLOC.';
+$string['configsectioninterface'] = 'Interfície';
+$string['configsectionmail'] = 'Correu';
+$string['configsectionmaintenance'] = 'Manteniment';
+$string['configsectionmisc'] = 'Miscel·lània';
+$string['configsectionoperatingsystem'] = 'Sistema Operatiu';
+$string['configsectionpermissions'] = 'Permisos';
+$string['configsectionsecurity'] = 'Seguretat';
+$string['configsectionuser'] = 'Usuari';
+$string['configvariables'] = 'Variables';
$string['confirmation'] = 'Confirmació';
-$string['cronwarning'] = 'La <a href=\"cron.php\">seqüència de manteniment cron.php</a> no s\'ha executat en les darreres 24 hores com a mínim.<br />La <a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">documentació d\'instal·lació</a> explica com podeu automatitzar-ho.';
+$string['cronwarning'] = 'La <a href=\"cron.php\">seqüència de manteniment cron.php</a> no s\'ha executat en les darreres 24 hores com a mínim.<br />La <a href=\"../doc/?frame=install.html?=cron\">documentació d\'instal·lació</a> explica com podeu automatitzar-ho.';
+$string['edithelpdocs'] = 'Edita documents d\'ajuda';
+$string['editstrings'] = 'Edita cadenes';
+$string['filterall'] = 'Filtra totes les cadenes';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrar fitxers penjats';
$string['helpadminseesall'] = 'Veuen els administradors tots els esdeveniments o només aquells que se\'ls hi apliquin?';
$string['helpcalendarsettings'] = 'Configureu diversos aspectes de Moodle relatius al calendari i a les dates i horaris.';
@@ -18,6 +71,8 @@
$string['helpupcominglookahead'] = 'Quants dies per endavant considera el calendari per determinar els esdeveniments pròxims?';
$string['helpupcomingmaxevents'] = 'Quin nombre màxim d\'esdeveniments pròxims es mostra per defecte als usuaris?';
$string['helpweekenddays'] = 'Quins dies de la setmana es consideren \"cap de setmana\" i es mostren amb un color diferent?';
+$string['importtimezones'] = 'Actualitza la llista completa de zones horàries';
+$string['sitemaintenancemode'] = 'Mode manteniment';
$string['therewereerrors'] = 'Hi ha errors en aquestes dades';
$string['upgradelogs'] = 'Per a disposar de totes les funcionalitats, els vostres registres s\'han d\'actualitzar. <a href=\"$a\">Més informació</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'S\'han introduït alguns canvis en la manera d\'emmagatzemar els registres. Per tal de poder veure tots els vostres registres vells per activitat, els vostres registres vells s\'han d\'actualitzar. Depenent del vostre servidor això pot trigar una bona estona (unes quantes hores) i en una instal·lació gran pot carregar una mica la base de dades. Una vegada hàgeu engegat aquest procés haureu de deixar que acabi (mantenint la finestra del navegador oberta). No us amoïneu: el vostre lloc seguirà actiu per als usuaris mentre els registres s\'actualitzen. <br /><br />Voleu actualitzar els registres ara?';
5 lang/ca/assignment.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
@@ -13,6 +13,7 @@
Podeu veure-ho adjunts a la vostra <a href=\"$a->url\">tramesa</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Nom de la tasca';
$string['assignmenttype'] = 'Tipus de tasca';
+$string['availabledate'] = 'Disponible des de';
$string['configmaxbytes'] = 'Mida màxima per defecte de la tasca per a totes les tasques del lloc (subjecta als límits del curs i a altres paràmetres locals)';
$string['description'] = 'Descripció';
$string['duedate'] = 'Data de venciment';
@@ -36,6 +37,7 @@
$string['modulename'] = 'Tasca';
$string['modulenameplural'] = 'Tasques';
$string['newsubmissions'] = 'Tasques trameses';
+$string['noassignments'] = 'Encara no hi tasques';
$string['notgradedyet'] = 'No s\'ha qualificat encara';
$string['notsubmittedyet'] = 'No s\'ha tramès encara';
$string['overwritewarning'] = 'Avís: si torneu a penjar un fitxer REEMPLAÇAREU la tramesa existent';
@@ -45,6 +47,7 @@
$string['submitassignment'] = 'Trameteu la vostra tasca per mitjà d\'aquest formulari';
$string['submitted'] = 'S\'ha tramès';
$string['typeoffline'] = 'Activitat fora de línia';
+$string['typeonline'] = 'Activitat en línia';
$string['typeuploadsingle'] = 'Penjar un fitxer';
$string['uploadbadname'] = 'El nom d\'aquest fitxer contenia caràcters estranys i no s\'ha pogut penjar';
$string['uploadedfiles'] = 'fitxers penjats';
21 lang/ca/forum.php
View
@@ -1,9 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
$string['addanewtopic'] = 'Afegeix un nou tema';
+$string['allforums'] = 'Tots els fòrums';
$string['allowchoice'] = 'Permet triar a tothom';
$string['allowdiscussions'] = 'Pot un $a enviar un missatge a aquest fòrum?';
$string['allowratings'] = 'Permeteu valorar els missatges?';
@@ -43,6 +44,7 @@
$string['discussthistopic'] = 'Debat aquest tema';
$string['eachuserforum'] = 'Cada persona inicia un debat';
$string['edit'] = 'Edita';
+$string['editedby'] = 'Editat per $a->name - $a->date';
$string['editing'] = 'S\'està editant';
$string['emptymessage'] = 'El vostre missatge presentava algun problema. Potser l\'havíeu deixat en blanc, o el fitxer adjunt era massa gran. Els canvis NO s\'han desat.';
$string['everyonecanchoose'] = 'Cadascú pot triar subscriure\'s';
@@ -53,6 +55,7 @@
$string['forum'] = 'Fòrum';
$string['forumintro'] = 'Introducció al fòrum';
$string['forumname'] = 'Nom del fòrum';
+$string['forumposts'] = 'Missatges del fòrum';
$string['forums'] = 'Fòrums';
$string['forumtype'] = 'Tipus de fòrum';
$string['generalforum'] = 'Fòrum estàndard per a ús general';
@@ -82,7 +85,8 @@
$string['nameteacher'] = 'Fòrum del professorat';
$string['newforumposts'] = 'Nous missatges dels fòrums';
$string['nodiscussions'] = 'Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum';
-$string['noguestpost'] = 'Els usuaris visitants no poden enviar missatges';
+$string['noguestpost'] = 'Els visitants no poden enviar missatges.';
+$string['noguestsubscribe'] = 'Els visitants no poden subscriure\'s per rebre els missatges del fòrum per correu electrònic.';
$string['nomorepostscontaining'] = 'No s\'han trobat més missatges que continguin \'$a\'';
$string['nonews'] = 'Encara no s\'han enviat notícies';
$string['noposts'] = 'No hi ha missatges';
@@ -93,6 +97,7 @@
$string['nowsubscribed'] = '$a->name rebrà còpies de \'$a->forum\' per correu electrònic.';
$string['numposts'] = '$a missatges';
$string['olderdiscussions'] = 'Debats anteriors';
+$string['oldertopics'] = 'Temes anteriors';
$string['openmode0'] = 'Debats no, respostes no';
$string['openmode1'] = 'Debats no, però respostes sí';
$string['openmode2'] = 'Debats i respostes sí';
@@ -135,9 +140,21 @@
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Visualitza l\'RSS dels debats \'$a\'';
$string['rsssubscriberssposts'] = 'Visualitza l\'RSS dels missatges \'$a\'';
$string['search'] = 'Cerca';
+$string['searchdatefrom'] = 'Missatges posteriors a aquesta data';
+$string['searchdateto'] = 'Missatges anteriors a aquesta data';
+$string['searchforumintro'] = 'Introduïu els termes de la cerca en els camps següents:';
$string['searchforums'] = 'Cerca als fòrums';
+$string['searchfullwords'] = 'Aquests mots haurien d\'aparèìxer com a mots complets';
+$string['searchnotwords'] = 'Aquests mots NO s\'hi haurien d\'incloure';
$string['searcholderposts'] = 'Cerca missatges anteriors...';
+$string['searchphrase'] = 'Aquesta frase exacta ha d\'aparèixer al missatge';
$string['searchresults'] = 'Resultats de la recerca';
+$string['searchsubject'] = 'Aquests mots haurien de ser a l\'assumpte';
+$string['searchuser'] = 'Aquest nom hauria de coincidir amb l\'autor';
+$string['searchuserid'] = 'Moodle ID de l\'autor';
+$string['searchwhichforums'] = 'Trieu quins fòrums voleu cercar';
+$string['searchwords'] = 'Aquests mots poden aparèixer en qualsevol part del missatge';
+$string['seeallposts'] = 'Visualitza tots els missatges d\'aquest usuari';
$string['sendinratings'] = 'Envia les meves darreres valoracions';
$string['showsubscribers'] = 'Mostra/edita els subscriptors';
$string['singleforum'] = 'Un debat simple';
113 lang/ca/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Actualment aquesta activitat està oculta';
$string['activitymodule'] = 'Mòdul d\'activitat';
$string['activityreport'] = 'Informe d\'activitat';
+$string['activityreports'] = 'Informes d\'activitat';
$string['activityselect'] = 'Seleccioneu aquesta activitat per moure-la a un altre lloc';
$string['activitysince'] = 'Activitat des de $a';
$string['add'] = 'Afegeix';
@@ -61,9 +62,11 @@
$string['administrators'] = 'Administradors';
$string['administratorsall'] = 'Tots els administradors';
$string['administratorsandteachers'] = 'Administradors i professors';
-$string['advancedfilter'] = 'Filtre avançat';
-$string['advancedsettings'] = 'Parametres avançats';
+$string['advanced'] = 'Avançat';
+$string['advancedfilter'] = 'Cerca avançada';
+$string['advancedsettings'] = 'Paràmetres avançats';
$string['again'] = 'una altra vegada';
+$string['aimid'] = 'AIM ID';
$string['all'] = 'Tots';
$string['allactivities'] = 'Totes les activitats';
$string['alldays'] = 'Tots els dies';
@@ -124,6 +127,8 @@
$string['blockdeletefiles'] = 'S\'han suprimit tots els registres de la base de dades associats amb el bloc \'$a->block\'. Per tal de completar la supressió (i impedir que el bloc es reinstal·li automàticament), ara hauríeu de suprimir aquest directori del servidor: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Blocs';
$string['blocksaddedit'] = 'Afegeix/edita blocs';
+$string['blockseditoff'] = 'Edició de blocs desactivada';
+$string['blocksediton'] = 'Edició de blocs activada';
$string['blocksetup'] = 'S\'estan configurant les taules de blocs';
$string['blocksuccess'] = 'S\'han configurat correctament les taules $a';
$string['bycourseorder'] = 'Curs';
@@ -139,6 +144,7 @@
$string['changessaved'] = 'S\'han desat els canvis';
$string['checkingbackup'] = 'S\'està comprovant la còpia de seguretat';
$string['checkingcourse'] = 'S\'està comprovant el curs';
+$string['checkingforbbexport'] = 'S\'està fent la comprovació per exportar a BlackBoard';
$string['checkinginstances'] = 'S\'estan comprovant les instàncies';
$string['checkingsections'] = 'S\'estan comprovant les seccions';
$string['checklanguage'] = 'Comprova l\'idioma';
@@ -168,74 +174,14 @@
$string['closewindow'] = 'Tanca aquesta finestra';
$string['comparelanguage'] = 'Compara i edita l\'idioma actual';
$string['complete'] = 'Complet';
-$string['configallowunenroll'] = 'Si seleccioneu \"Sí\", aleshores els estudiants poden esborrar-se ells mateixos dels cursos quan vulguin.
-En cas contrari no els és permès i aquest procés és controlat únicament pels professors i els administradors.';
-$string['configallusersaresitestudents'] = 'En les activitats de la pàgina principal d\'aquest lloc, cal considerar com a estudiants TOTS els usuaris? Si la vostra resposta és \"Sí\", aleshores es permetrà participar com a estudiants en aquestes activitats tots els usuaris que hagin confirmat el seu compte. Si la resposta es \"No\", aleshores només podran prendre part en aquestes activitats aquells usuaris que ja siguin participants d\'algun curs. Només poden actuar com a professors d\'aquestes activitats de la pàgina principal els administradors i aquells professors que hi siguin assignats.';
-$string['configautologinguests'] = 'Cal connectar un usuari automàticament com a visitant quan entra en un curs que permet l\'accés als visitants?';
-$string['configcachetext'] = 'En llocs grans o llocs que utilitzen filtres de text, aquest paràmetre pot accelerar realment les coses. S\'emmagatzemen còpies del text ja processat durant el temps que s\'especfica aquí. Si configureu un temps massa breu, de fet el funcionament es pot alentir una mica, però si configureu un temps massa llarg pot implicar que els texts triguin massa a refrescar-se (amb nous enllaços, per exemple).';
-$string['configclamactlikevirus'] = 'Tracta els fitxers com si fossin virus';
-$string['configclamdonothing'] = 'Tracta els fitxers com si fossin bons';
-$string['configclamfailureonupload'] = 'Si heu configurat Clam per escanejar els fitxers que es pengin, però la configuració és incorrecta o no es pot executar per alguna raó desconeguda, com s\'hauria de comportar? Si trieu \'Tracta els fitxers com si fossin virus\', els tots els fitxers es mouran a l\'àrea de quarantena o seran suprimits. Si trieu \'Tracta els fitxers com si fossin bons\', els fitxers es mouran al directori de destinació de la manera normal. En tots dos casos, s\'avisarà als administradors que Clam ha fallat. Si trieu \'Tracta els fitxers com si fossin virus\' i per alguna raó Clam no es pot executar (normalment perquè heu introduït un camí incorrecte), TOTS els fitxers que es pengin es mouran a l\'àrea de quarantena o se suprimiran. Tingueu molt de compte amb aquest paràmetre.';
-$string['configcountry'] = 'Si definiu aquí un país, quedarà seleccionat per defecte en els nous comptes. Deixeu-lo en blanc per forçar els usuaris a triar un país.';
-$string['configdbsessions'] = 'Si l\'habiliteu, aquest paràmetre farà que la base de dades emmagatzemi información sobre les sessions actives. Això és útil especialment en llocs grans/molt ocupats o en <i>clusters</i> de servidors. En la majoria de llocs probablement és millor deixar-lo inhabilitat, de manera que s\'utilitzi el disc en lloc de la base de dades. Teniu en compte que si canvieu ara aquest paràmetre desconnectareu tots els usuaris (inclòs vós).';
-$string['configdebug'] = 'Si l\'activeu, s\'incrementaran els informes d\'errors de PHP i apareixeran més avisos. Això només és útil per a desenvolupadors.';
-$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Si esteu utilitzant autenticació per correu electronic, aquest es el període de temps durant el qual s\'acceptarà la resposta de l\'usuari. Després d\'aquest períde, els comptes no confirmats se suprimiran.';
-$string['configdigestmailtime'] = 'La gent que vulgui els correus en format resum els rebrà una vegada al dia. Aquest paràmetre controla a quina hora s\'enviarà el resum diari (l\'enviarà el següent cron que s\'executi després d\'aquesta hora).';
-$string['configdisplayloginfailures'] = 'Determinats usuaris visualitzaran informació sobre intents d\'entrada fracassats.';
-$string['configenablerssfeeds'] = 'Aquest commutador habilitarà l\'RSS en tot el lloc. Per veure realment cap canvi haureu d\'habilitar també l\'RSS en cada mòdul: aneu als paràmetres dels mòduls en el menú de configuració.';
-$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'No està disponible perquè l\'RSS està inhabilitat en tot el lloc. Per habilitar-lo, aneu a les variables en el menú de configuració.';
-$string['configerrorlevel'] = 'Trieu la quantitat d\'avisos de PHP que voleu visualitzar. La millor elecció sol ser Normal.';
-$string['configextendedusernamechars'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, els estudiants podran utilitzar qualsevol caràcter en els seus noms d\'usuari (això no afectarà els seus noms actuals). Per defecte no està habilitat, de manera que només es poden utilitzar caràcters alfanumèrics.';
-$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Habilitar aquest paràmetre farà que Moodle processi amb els filtres, abans de visualitzar-los, tots els fitxers de text i fitxers HTML que es pengin al servidor.';
-$string['configforcelogin'] = 'Normalment la gent pot veure la pàgina inicial del lloc i les llistes de cursos (no els cursos) sense autenticar-se. Si voleu imposar que la gent s\'autentiqui abans que pugui fer RES, aleshores heu d\'habilitar aquest paràmetre.';
-$string['configforceloginforprofiles'] = 'Habiliteu aquest paràmetre per obligar la gent a connectar-se amb un compte real (no com a visitants) abans que no se\'ls permeti veure les pàgines dels perfils d\'usuari. Per defecte està inhabilitat, de manera que els estudiants puguin informar-se sobre els professors de cada curs abans d\'inscriure-s\'hi, però això vol dir que els motors de cerca del web (com ara Google) també poden entrar-hi. ';
-$string['configframename'] = 'Si esteu incrustant Moodle dins d\'un marc (<i>frame</i>), poseu aquí el nom del marc. En cas contrari deixeu el valor \'_top\'';
-$string['configfullnamedisplay'] = 'Això defineix com es mostren els noms quan es visualitzen complets. Per a la majoria de llocs monolingües el paràmetre més eficient és el de \"Noms + cognoms\" que hi ha per defecte, però podeu triar d\'amagar totalment els cognoms, o deixar que ho decideixi el paquet actual d\'idioma (hi ha llengües que tenen convencions diferents).';
-$string['configgdversion'] = 'Indiqueu la versió de GD instal·lada. La versió mostrada per defecte és la que s\'ha detectat automàticament. No la canvieu si no sabeu el que esteu fent.';
-$string['confightmleditor'] = 'Trieu si voleu permetre l\'ús de l\'editor de text HTML incrustat. Encara que trieu permetre\'l, aquest editor només apareixerà si l\'usuari està utilitzant un navegador compatible. Els usuaris podran també triar usar-lo o no.';
-$string['configidnumber'] = 'Aquesta opció especifica si (a) no es demanarà mai un número d\'identificació als usuaris, (b) es demanarà als usuaris un número d\'identificació però podran deixar-lo en blanc o (c) es demanarà un número d\'identificació als usuaris i no podran deixar-lo en blanc. Si existeix, el numero d\'identificació de l\'usuari es visualitza al seu perfil.';
-$string['configintro'] = 'En aquesta pàgina podeu especificar algunes variables de configuració que ajudaran Moodle a funcionar correctament en el vostre servidor. No us preocupeu massa perquè els valors per defecte solen funcionar bé i sempre podreu tornar a aquesta pàgina i canviar aquests paràmetres.';
-$string['configintroadmin'] = 'En aquesta pàgina heu de configurar el compte de l\'administrador principal que tindrà el control complet del lloc. Assegureu-vos de donar un nom d\'usuari i unacontrasenya segurs així com una adreça de correu vàlida. Podreu crear més comptes d\'administrador més endavant.';
-$string['configintrosite'] = 'Aquesta pàgina us permet configurar la pàgina inicial i el nom d\'aquest nou lloc. Sempre podreu tornar-hi més endavant i canviar les opcions en qualsevol moment per mitja de l\'\'enllaç a \'Paràmetres del lloc\' de la pàgina inicial.';
-$string['configlang'] = 'Trieu l\'idioma per defecte del lloc sencer. Els usuaris podran substituir aquest paràmetre.';
-$string['configlangdir'] = 'La major part d\'idiomes s\'escriuen d\'esquerra a dreta, però alguns, com l\'àrab o l\'hebreu, s\'escriuen de dreta a esquerra.';
-$string['configlanglist'] = 'Deixeu en blanc per permetre que els usuaris triïn qualsevol dels idiomes d\'aquesta instal·lació de Moodle. També podeu escurçar el menú d\'idiomes introduint una llista separada per comes amb els codis dels idiomes que vulgueu. Per exemple: ca,es_es,en,fr,it.';
-$string['configlangmenu'] = 'Trieu si voleu visualitzar o no el menú d\'idioma de propòsit general a la pàgina inicial, pàgina d\'entrada, etc. Això no afecta la possibilitat que l\'usuari especifiqui l\'idioma de preferència al seu perfil.';
-$string['configlocale'] = 'Trieu un <i>locale</i> per al lloc - això afectarà el format i idioma de les dates. Heu de tenir les dades d\'aquest <i>locale</i> instal·lades al sistema operatiu. (ex: ca_ES donarà \'dilluns\', en_US donarà \'monday\' o es_ES donarà \'lunes\'). Si no sabeu què triar deixeu-lo en blanc.';
-$string['configloginhttps'] = 'Si activeu aquest paràmetre Moodle farà servir una connexió segura https només a la pagina d\'entrada (per aconseguir una entrada segura) i tot seguit tornarà als URL http normals que són més ràpids. ALERTA: aquest paràmetre requereix que l\'https estigui habilitat en el servidor web; si no està habilitat podríeu restar fora sense opció d\'entrar al lloc.';
-$string['configloglifetime'] = 'Especifiqueu aquí el temps que voleu mantenir els registres d\'activitat dels usuaris. Els registres més vells se suprimiran automàticament. És millor mantenir els registres tan de temps com es pugui, per si els necessiteu, però si teniu el servidor molt ocupat i experimenteu problemes de rendiment, val més que escurceu la vida dels registres.';
-$string['configlongtimenosee'] = 'Si els estudiants no han entrat durant molt de temps, se\'ls dóna de baixa dels cursos automàticament. Aquest paràmetre especifica el límit de temps.';
-$string['configmaxbytes'] = 'Especifiqueu la mida màxima que poden tenir els fitxers que es pengen en aquest lloc. Aquest paràmetre està limitat pel paràmetre de PHP upload_max_filesize i pel paràmetre d\'Apache LimitRequestBody. Al seu torn, maxbytes limita el rang de mides que es poden triar dins de cada curs o per a cada mòdul.';
-$string['configmaxeditingtime'] = 'Especifiqueu el temps que tenen els usuaris per revisar els enviaments dels fòrums, la retroacció dels diaris, etc. Generalment 30 minuts és una bona opció.';
-$string['configmessaging'] = 'Cal habilitar el sistema de missatgeria interna per als usuaris del lloc?';
-$string['confignoreplyaddress'] = 'Els correus de vegades s\'envien a nom d\'un usuari (p. ex. els missatges dels fòrums). L\'adreça de correu que especifiqueu aquí s\'utilitzarà en el \"From\" en els casos en què els destinataris no haurien de poder contestar directament a l\'usuari (p. ex. quan un usuari tria de mantenir oculta la seva adreça).';
-$string['confignotifyloginfailures'] = 'Si es registren els intents d\'entrada fracassats, se\'n poden enviar notificacions per correu electrònic. Qui hauria de rebre aquestes notificacions.';
-$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Si s\'activen les notificacions sobre intents d\'entrada fracassats, quants intents d\'un usuari o adreça IP cal registrar per enviar la notificació.';
-$string['configopentogoogle'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, llavors Google podrà entrar al vostre lloc com a Visitant. A més a més, la gent que vagi a parar al vostre lloc a través d\'una recerca en Google, hi entrarà automàticament com a Visitant. Adoneu-vos que això només proporciona accés transparent als cursos que permeten l\'accés als visitants. ';
-$string['configpathtoclam'] = 'Camí de Clam AV. Probablement /usr/bin/clamscan o /usr/clamdscan o quelcom semblant. Cal definir aquest paràmetre per tal d\'executar Clam AV.';
-$string['configproxyhost'] = 'Si aquest <b>servidor</b> accedeix a la xarxa a través d\'un intermediari (<i>proxy</i>, p. e. un tallafocs), escriviu aquí el nom del servidor intermediari i el port. En cas contrari deixeu-lo en blanc.';
-$string['configquarantinedir'] = 'Si voleu que Clam AV mogui els fitxers infectats a un directori de quarantena, introduïu-lo aquí. El servidor web ha de tenir-hi permís d\'escriptura. Si deixeu aquest camp en blanc o introduïu un directori inexistent o no s\'hi pot escriure, els fitxers infectats se suprimiran. No poseu la barra final.';
-$string['configrunclamonupload'] = 'Cal executar Clam AV quan es penja un fitxer? Heu de definir un camí correcte en pathtoclam perquè funcioni. (Clam AV és un escanejador de virus gratuït que podeu obtenir en http://www.clamav.net/)';
-$string['configsecureforms'] = 'Moodle pot fer servir un nivell addicional de seguretat a l\'hora d\'acceptar dades dels formularis web. Si habiliteu aquesta opció, la variable HTTP_REFERER del navegador es compara amb l\'adreça real del formulari. Això pot causar problemes en molt pocs casossi l\'usuari fa servir un tallafocs (p. e. Zonealarm) configurat per eliminar l\'HTTP_REFERER del tràfic web. Els símptomes són que us quedeu encallats en un formulari. Si els vostres usuaris tenen problemes amb la pàgina d\'entrada, per exemple, potser vodreu inhabilitar aquest paràmetre, tot i que això podria deixar el vostre lloc més obert als atacs de força bruta que intenten esbrinar una contrasenya. En cas de dubte deixeu aquest paràmetre configurat com \'\'.';
-$string['configsessioncookie'] = 'Aquest paràmetre personalitza el nom de la galeta utilitzada per les sessions de Moodle. Això és opcional, i només resulta útil per evitar que es confonguin les galetes quan hi ha més d\'una còpia de Moodle executant-se dins del mateix lloc web.';
-$string['configsessiontimeout'] = 'Quan els usuaris que han entrat en aquest lloc estan inactius molt de temps (no carreguen pàgines) llavors se\'l fa sortir automàticament (se\'ls tanca la sessió). Aquesta variable especifica quant de temps poden estar inactius.';
-$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Tots aquests estudiants i professors apareixeran a la llista de participants del lloc. Qui podrà veure aquesta llista de participants?';
-$string['configsitepolicy'] = 'Si teniu una normativa que tots els usuaris han de veure i signar abans d\'entrar en aquest lloc, especifiqueu l\'URL aquí. Si no, deixeu el camp en blanc. L\'URL pot apuntar enlloc. Una destinació adequada podria ser un fitxer dins de l\'àrea de fitxers del lloc, p. ex. http://yoursite/file.php/1/policy.html';
-$string['configslasharguments'] = 'Els fitxers (fitxers d\'imatges, fitxers penjats, etc.) passen a través d\'un script que utilitza arguments separats per barres (la segona opció aquí). Aquest mètode facilita que els fitxers restin més fàcilment a la memòria cau dels navegadors, servidors intermediaris, etc. Malauradament alguns servidors PHP no permeten aquest mètode, així que si teniu problemes per veure fitxers penjats o imatges (p. e. les fotos dels usuaris), poseu aquesta variable en la primera opció.';
-$string['configsmtphosts'] = 'Escriviu el nom complet d\'un o més servidors locals de SMTP que Moodle ha d\'utilitzar per enviar correu (ex: \'mail.a.com\' or \'mail.a.com;mail.b.com\'). Si el deixeu en blanc, Moodle utilitzarà el mètode PHP per defecte per enviar correu.';
-$string['configsmtpuser'] = 'Si dalt heu especificat un servidor SMTP i aquest requereix autenticació, introduïu aquí el nom d\'usuari i la contrasenya.';
-$string['configteacherassignteachers'] = 'S\'ha de permetre que els professors assignin nous professors als seus cursos? Si trieu \'No\', aleshores només els creadors de cursos i els administradors podran assignar professors.';
-$string['configtimezone'] = 'Aquí podeu definir la zona horària per defecte. Això és simplement la zona horària PER DEFECTE per a la visualització de dates. Cada usuari pot substituir-la per la seva pròpia al seu perfil. \"L\'hora del servidor\", aquí vol dir la del sistema operatiu, però al perfil de l\'usuari vol dir que es farà servir aquesta zona horària que definiu aquí.';
-$string['configunzip'] = 'Indiqueu la localització del vostre programa unzip (només Unix, opcional). Si l\'especifiqueu, el servidor l\'utilitzarà per desempaquetar els fitxers zip. Si la deixeu en blanc Moodle utilitzarà rutines internes.';
+$string['completereport'] = 'Informe complet';
$string['configuration'] = 'Configuració';
-$string['configvariables'] = 'Variables';
-$string['configwarning'] = 'Pareu compte en modificar aquests paràmetres - un valor estrany podria causar problemes.';
-$string['configzip'] = 'Indiqueu la localització del vostre programa zip (només Unix, opcional). Si l\'especifiqueu, el servidor l\'utilitzarà per crear els fitxers zip. Si la deixeu en blanc Moodle utilitzarà rutines internes.';
$string['confirm'] = 'Confirma';
$string['confirmed'] = 'S\'ha confirmat el vostre registre';
$string['confirmednot'] = 'Encara no s\'ha confirmat el vostre registre!';
$string['continue'] = 'Continua';
$string['continuetocourse'] = 'Feu clic aquí per entrar al curs';
+$string['convertingwikitomarkdown'] = 'S\'està convertint el Wiki a Markdown';
$string['cookiesenabled'] = 'Les galetes han d\'estar habilitades en el vostre navegador';
$string['cookiesnotenabled'] = 'Malauradament no teniu les galetes habilitades al navegador';
$string['copy'] = 'copia';
@@ -245,6 +191,7 @@
$string['copyrightnotice'] = 'Copyright';
$string['cost'] = 'Cost';
$string['costdefault'] = 'Cost per defecte';
+$string['counteditems'] = '$a->count $a->items';
$string['country'] = 'País';
$string['course'] = 'Curs';
$string['courseavailable'] = 'Aquest curs està disponible per als estudiants';
@@ -256,6 +203,7 @@
$string['coursefiles'] = 'Fitxers del curs';
$string['courseformats'] = 'Formats de curs';
$string['coursegrades'] = 'Qualificacions del curs';
+$string['coursehidden'] = 'Aquest curs no està disponible actualment per als estudiants';
$string['courseinfo'] = 'Informació del curs';
$string['courserestore'] = 'Restauració del curs';
$string['courses'] = 'Cursos';
@@ -274,6 +222,7 @@
$string['creatingevents'] = 'S\'estan creant els esdeveniments';
$string['creatinggroups'] = 'S\'estan creant els grups';
$string['creatinglogentries'] = 'S\'estan creant les entrades de registre';
+$string['creatingmessagesinfo'] = 'S\'està creant la informació dels missatges';
$string['creatingmetacoursedata'] = 'S\'està creant la informació de metacurs';
$string['creatingnewcourse'] = 'S\'està creant un curs nou';
$string['creatingscales'] = 'S\'estan creant les escales';
@@ -302,6 +251,7 @@
$string['day'] = 'dia';
$string['days'] = 'dies';
$string['decodinginternallinks'] = 'S\'estan descodificant els enllaços interns';
+$string['default'] = 'Per defecte';
$string['defaultcoursefullname'] = '101 Nom complet del curs';
$string['defaultcourseshortname'] = '101NCC';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Estudiant';
@@ -345,6 +295,7 @@
$string['duplicate'] = 'Duplica';
$string['duplicatinga'] = 'S\'està duplicant: $a';
$string['duplicatingain'] = 'S\'està duplicant $a->what en $a->in';
+$string['edhelpaspellpath'] = 'Per a usar la verificació de l\'ortografia amb l\'editor, heu de tenir instal·lat al servidor l\'<strong>aspell 0.50</strong> o posterior i heu d\'especificar el camí d\'accés correcte al binari d\'aspell. En sistemes Unix/Linux aquest camí sol ser <strong>/usr/bin/aspell</strong>, però podria ser un altre.';
$string['edhelpbgcolor'] = 'Definiu el color de fons de l\'àrea d\'edició<br />Exemples de valors vàlids: #ffffff o white.';
$string['edhelpcleanword'] = 'Aquest paràmetre habilita o inhabilita el filtre específic per a format de Word.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Habiliteu o inhabiliteu la verificació de l\'ortografia. Si l\'habiliteu, cal tenir instal·lat <strong>aspell</strong> al servidor.';
@@ -437,6 +388,7 @@
$string['enrolledincourse'] = 'Inscrit al curs \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'No inscrit al curs \"$a\"';
$string['enrollfirst'] = 'Per poder usar aquestes activitats del lloc abans heu d\'estar inscrits en algun dels cursos';
+$string['enrolme'] = 'Inscriu-me en aquest curs';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Aneu a inscriure-us en aquest curs.<br />Esteu segur que voleu fer això?';
$string['enrolmentkey'] = 'Clau d\'inscripció';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Aquest curs requereix una clau d\'inscripció - una contrasenya<br />d\'un sol ús que us ha d\'haver proporcionat $a';
@@ -487,6 +439,7 @@
$string['forceno'] = 'No imposis';
$string['forcepasswordchange'] = 'Imposa canvi de contrasenya';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'L\'usuari haurà de canviar-la la pròxima vegada que es connecti';
+$string['forcetheme'] = 'Imposa tema';
$string['forgotten'] = 'Heu oblidat el nom d\'usuari o la contrasenya?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'Format HTML';
@@ -504,6 +457,7 @@
$string['frontpagedescription'] = 'Descripció per a la pàgina inicial';
$string['frontpageformat'] = 'Format de la pàgina inicial';
$string['frontpagenews'] = 'Mostra les notícies';
+$string['frontpagetopiconly'] = 'Mostra HTML arbitrari o activitats (secció temes)';
$string['fulllistofcourses'] = 'Tots els cursos';
$string['fullname'] = 'Nom complet';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
@@ -538,8 +492,10 @@
$string['groupaddusers'] = 'Afegeix la selecció al grup ';
$string['groupfor'] = 'per al grup';
$string['groupinfo'] = 'Informació sobre el grup seleccionat';
+$string['groupinfoedit'] = 'Edita els paràmetres del grup';
$string['groupinfomembers'] = 'Informació sobre els membres seleccionats';
$string['groupinfopeople'] = 'Informació sobre les persones seleccionades';
+$string['groupmembers'] = 'Membres del grup';
$string['groupmemberssee'] = 'Visualitza els membres del grup';
$string['groupmembersselected'] = 'Membres del grup seleccionat';
$string['groupmode'] = 'Mode de grup';
@@ -632,6 +588,7 @@
$string['latestnews'] = 'Últimes notícies';
$string['leavetokeep'] = 'Deixeu en blanc per tal de mantenir la contrasenya actual';
$string['license'] = 'Llicència GPL';
+$string['liketologin'] = 'Voleu entrar ara amb un compte d\'usuari complet?';
$string['list'] = 'Llista';
$string['listfiles'] = 'Llista dels fitxers de $a';
$string['listofallpeople'] = 'Llista de tota la gent';
@@ -740,6 +697,7 @@
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Mou els cursos seleccionats a...';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Mou-los a una altra carpeta';
$string['moveup'] = 'amunt';
+$string['msnid'] = 'MSN ID';
$string['mustchangepassword'] = 'La nova contrasenya ha de ser diferent de l\'actual';
$string['mustconfirm'] = 'Necessiteu confirmar el vostre registre';
$string['mycourses'] = 'Els meus cursos';
@@ -781,6 +739,7 @@
$string['nobody'] = 'Ningú';
$string['nocoursesfound'] = 'No s\'ha trobat cap curs que contingui les paraules \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'No hi ha cursos en aquesta categoria';
+$string['nodstpresets'] = 'L\'administrador no ha habilitat l\'horari d\'estiu.';
$string['noexistingadmins'] = 'No hi ha administradors: això és un error seriós i mai no hauríeu d\'haver vist aquest missatge.';
$string['noexistingcreators'] = 'No hi ha creadors';
$string['noexistingstudents'] = 'No hi ha estudiants';
@@ -805,6 +764,7 @@
$string['normal'] = 'Normal';
$string['normalfilter'] = 'Filtre normal';
$string['nostudentsfound'] = 'No s\'ha trobat $a';
+$string['nostudentsingroup'] = 'Encara no hi ha estudiants en aquest grup';
$string['nostudentsyet'] = 'Encara no hi ha cap estudiant inscrit en aquest curs';
$string['nosuchemail'] = 'Adreça de correu desconeguda';
$string['notavailable'] = 'No disponible';
@@ -812,6 +772,7 @@
$string['notenrolled'] = '$a no està inscrit en aquest curs.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Nota: els usuaris d\'un curs s\'han de restaurar quan es restauren les dades d\'usuaris. Aquest paràmetre s\'ha canviat automàticament.';
$string['nothingnew'] = 'Cap novetat des de l\'última entrada';
+$string['nothingtodisplay'] = 'No hi ha res per visualitzar';
$string['noticenewerbackup'] = 'Aquesta còpia de seguretat ha estat creada amb Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) i és més nova que la vostra instal·lació de Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Això pot donar lloc a algunes inconsistències perquè no es pot garantir la compatibilitat de les còpies cap enrere.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, usuari: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Podeu veure aquí aquests registres: $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors';
@@ -819,6 +780,7 @@
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Notificació d\'entrades fracassades';
$string['notincluded'] = 'No inclòs';
$string['notingroup'] = 'Heu de ser part d\'un grup per veure aquesta activitat.';
+$string['notpublic'] = 'No és públic';
$string['nousersmatching'] = 'No s\'han trobat usuaris que coincideixin amb \'$a\'';
$string['nousersyet'] = 'Encara no hi ha usuaris';
$string['now'] = 'ara';
@@ -838,12 +800,12 @@
$string['order'] = 'Ordre';
$string['other'] = 'Altre';
$string['outline'] = 'Esquema';
+$string['outlinereport'] = 'Informe en esquema';
$string['page'] = 'Pàgina';
$string['pageheaderconfigablock'] = 'S\'està configurant un bloc en %%fullname%%';
$string['parentcoursenotfound'] = 'No s\'ha trobat el curs pare';
$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'El curs pare no és un metacurs';
$string['parentfolder'] = 'Nivell superior';
-$string['parentlanguage'] = '';
$string['participants'] = 'Participants';
$string['password'] = 'Contrasenya';
$string['passwordchanged'] = 'S\'ha canviat la contrasenya';
@@ -872,10 +834,12 @@
$string['potentialcreators'] = 'Creadors de cursos en potència';
$string['potentialstudents'] = 'Estudiants en potència';
$string['potentialteachers'] = 'Professors en potència';
-$string['preferredlanguage'] = 'Idioma de preferència';
+$string['preferredlanguage'] = 'Idioma preferit';
+$string['preferredtheme'] = 'Tema preferit';
$string['preview'] = 'Visualització prèvia';
$string['previeworchoose'] = 'Proveu o trieu un tema';
$string['previous'] = 'Anterior';
+$string['profile'] = 'Perfil';
$string['publicdirectory'] = 'Directori públic';
$string['publicdirectory0'] = 'No publiquis el lloc';
$string['publicdirectory1'] = 'Publica només el nom del lloc';
@@ -886,8 +850,12 @@
$string['readme'] = 'LLEGIU-ME';
$string['recentactivity'] = 'Activitat recent';
$string['recentactivityreport'] = 'Informe complet d\'activitat recent...';
+$string['recreatedcategory'] = 'S\'ha recreat la categoria $a';
$string['refreshingevents'] = 'S\'estan refrescant els esdeveniments';
$string['registration'] = 'Registre de Moodle';
+$string['registrationcontact'] = 'Contacte públic';
+$string['registrationcontactno'] = 'No, no vull un formulari de contacte en la llista de llocs';
+$string['registrationcontactyes'] = 'Sí, vull un formulari perquè em contactin altres possibles usuaris de Moodle';
$string['registrationemail'] = 'Notificacions per correu';
$string['registrationinfo'] = '<p>Aquesta pàgina us permet registrar el vostre lloc Moodle en moodle.org. El registre és gratuït.
El principal benefici del registre és que se us afegirà a una llista de correu de poc tràfic per rebre les notificacions més importants, com ara alertes de seguretat o l\'aparició de noves versions de Moodle.</p>
@@ -931,6 +899,7 @@
$string['scalestip'] = 'Per tal de crear escales personalitzades, utilitzeu l\'enllaç \'Escales...\' del menú d\'administració del curs.';
$string['schedule'] = 'Planificació';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Estat de la còpia de seguretat programada';
+$string['screenshot'] = 'Instantània de pantalla';
$string['search'] = 'Cerca';
$string['searchagain'] = 'Torna a cercar';
$string['searchcourses'] = 'Cerca cursos';
@@ -968,6 +937,7 @@
$string['since'] = 'Des de';
$string['sincelast'] = 'des de la darrera entrada';
$string['site'] = 'Lloc';
+$string['sitedefault'] = 'Lloc per defecte';
$string['siteerrors'] = 'Errors del lloc';
$string['sitefiles'] = 'Fitxers del lloc';
$string['sitelogs'] = 'Registres del lloc';
@@ -983,6 +953,7 @@
$string['sizegb'] = 'Gb';
$string['sizekb'] = 'Kb';
$string['sizemb'] = 'Mb';
+$string['skypeid'] = 'Skype ID';
$string['socialheadline'] = 'Fòrum social - darrers temes';
$string['someallowguest'] = 'Alguns cursos poden permetre l\'accés de visitants';
$string['someerrorswerefound'] = 'Falta informació o és incorrecta. Teniu els detalls més avall.';
@@ -991,6 +962,7 @@
$string['startdate'] = 'Data d\'inici del curs';
$string['startsignup'] = 'Comenceu creant-vos un compte d\'usuari!';
$string['state'] = 'Comarca/Província';
+$string['statistics'] = 'Estadístiques';
$string['status'] = 'Estat';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
@@ -1024,14 +996,16 @@
$string['themesaved'] = 'S\'ha desat el nou tema';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Catal&#x00E0;';
+$string['thislanguage'] = 'Català';
$string['time'] = 'Hora';
$string['timezone'] = 'Zona horària';
$string['to'] = 'A';
$string['today'] = 'Avui';
$string['todaylogs'] = 'Registres d\'avui';
+$string['toeveryone'] = 'per a tothom';
$string['toomanybounces'] = 'Aquesta adreça de correu ha produït massa rebots. L\'heu de canviar obligatòriament abans de continuar.';
$string['toomanytoshow'] = 'Hi ha massa usuaris per mostrar-los tots';
+$string['toonly'] = 'només per a $a';
$string['top'] = 'Dalt';
$string['topic'] = 'Tema';
$string['topichide'] = 'Oculta aquest tema a $a';
@@ -1121,6 +1095,7 @@
$string['virusfoundsubject'] = '$a: s\'ha trobat un virus';
$string['virusfounduser'] = 'El fitxer que heu penjat, $a->filename, ha estat escanejat i sembla que conté un virus. El fitxer NO s\'ha penjat.';
$string['virusplaceholder'] = 'S\'ha trobat un virus en aquest fitxer, el qual ha estat mogut o suprimit. S\'ha enviat una notificació a l\'usuari.';
+$string['visibletostudents'] = 'Visible per a $a';
$string['webpage'] = 'Pàgina web';
$string['week'] = 'Setmana';
$string['weekhide'] = 'Oculta aquesta setmana a $a';
@@ -1149,10 +1124,12 @@
$string['writinggroupsinfo'] = 'S\'està escrivint la informació dels grups';
$string['writingheader'] = 'S\'està escrivint la capçalera';
$string['writingloginfo'] = 'S\'està escrivint la informació dels registres';
+$string['writingmessagesinfo'] = 'S\'està escrivint la informació dels missatges';
$string['writingmoduleinfo'] = 'S\'està escrivint la informació dels mòduls';
$string['writingscalesinfo'] = 'S\'està escrivint la informació de les escales';
$string['writinguserinfo'] = 'S\'està escrivint informació dels usuaris';
$string['wrongpassword'] = 'Contrasenya incorrecta per a aquest nom d\'usuari';
+$string['yahooid'] = 'Yahoo ID';
$string['yes'] = '';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Aneu a crear un fitxer zip que conté';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Aneu a restaurar des de';
11 lang/ca/resource.php
View
@@ -1,10 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005010100)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
$string['addresource'] = 'Afegeix un recurs';
$string['chooseafile'] = 'Trieu o pengeu un fitxer';
$string['chooseparameter'] = 'Trieu un paràmetre';
+$string['configallowlocalfiles'] = 'Quan creeu un nou recurs de tipus fitxer, són permesos els enllaços a fitxers d\'un sistema local com ara un CD-ROM o un disc dur? Això pot ser útil en una aula on tots els estudiants tenen accés a un CD-ROM o a dispositius en xarxa comuns. La utilització d\'aquesta característica pot requerir canvis en els paràmetres de seguretat dels navegadors.';
$string['configdefaulturl'] = 'Aquest valor s\'utilitza per omplir per defecte el camp URL quan s\'està creant un nou recurs basat en URL.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Si habiliteu aquest paràmetre, tots els recursos externs (pàgines web, fitxers HTML penjats) seran processats pels filtres definits en aquest lloc (p. e. s\'hi podran afegir enllaços automàtics a un glossari). Activar aquesta opció pot alentir significativament les pàgines dels cursos; utilitzeu-la amb precaució i només si realment la necessiteu.';
$string['configframesize'] = 'Quan una pàgina web o un fitxer penjat es visualitzen dins d\'un marc, aquest valor és la mida (en píxels) del marc superior (el que conté la navegació).';
@@ -37,6 +38,12 @@
$string['frameifpossible'] = 'Posa el recurs en un marc per mantenir visible la navegació local';
$string['fulltext'] = 'Text complet';
$string['htmlfragment'] = 'Fragment HTML';
+$string['localfile'] = 'Fitxer local';
+$string['localfilechoose'] = 'Trieu un fitxer local (CD-ROM)';
+$string['localfilehelp'] = 'Ajuda per a la visualització de fitxers locals';
+$string['localfileinfo'] = '<p>Trieu un fitxer local del vostre ordinador. El fitxer no es penjarà al servidor web, sinó que Moodle el buscarà a l\'ordinador de qualsevol usuari que vulgui visualitzar aquest recurs.</p><p>Útil sobretot si teniu fitxers grans, p. ex. vídeo, emmagatzemats en un CD-ROM estàndard que distribuïu a tots els participants. Cada participant pot definir el camí local d\'aquests fitxers en el seu ordinador, <a href=\"$a\" target=\"_blank\">editant el seu perfil d\'usuari</a>.</p>';
+$string['localfilepath'] = 'Per definir el camí local d\'aquest recurs, trieu qualsevol fitxer del disc (generalment un CD-ROM) amb el vostre ordinador. El fitxer no es penjarà, però la informació s\'emmagatzemarà i s\'utilitzarà amb els recursos de fitxers locals.';
+$string['localfileselect'] = 'Trieu el camí d\'aquest fitxer';
$string['maindirectory'] = 'Directori principal';
$string['modulename'] = 'Recurs';
$string['modulenameplural'] = 'Recursos';
@@ -53,6 +60,7 @@
$string['newwidth'] = 'Amplada de la finestra (en píxels)';
$string['newwindow'] = 'Nova finestra';
$string['newwindowopen'] = 'Mostra el material en una nova finestra emergent';
+$string['notallowedlocalfileaccess'] = 'Actualment l\'accés als fitxers locals està inhabilitat, així que aquest recurs no està disponible.';
$string['note'] = 'Nota';
$string['notefile'] = 'Per penjar més fitxers al curs (de manera que apareguin en aquesta llista) feu servir l\'<a href=\"$a\">Gestor de fitxers</a>.';
$string['notypechosen'] = 'Heu de triar un tipus. Torneu enrere i proveu una altra vegada.';
@@ -78,6 +86,7 @@
$string['resourcetypelabel'] = 'Insereix una etiqueta';
$string['resourcetypetext'] = 'Compon una pàgina de text';
$string['searchweb'] = 'Cerca una pàgina web';
+$string['serverurl'] = 'URL del servidor ($a->wwwroot)';
$string['variablename'] = 'Nom de variable';
?>
3  lang/ca/wiki.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005041101)
$string['action'] = '-- Acció --';
@@ -159,6 +159,7 @@
$string['thanksforcontribution'] = 'Gràcies per la vostra col·laboració';
$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'No hi ha cap enllaç que meni a aquesta pàgina.';
$string['updatedpages'] = 'Pàgines actualitzades';
+$string['updatedwikipages'] = 'Pàgines wiki actualitzades';
$string['uplerror'] = 'Alguna cosa no ha funcionat bé durant la càrrega del fitxer.';
$string['uplinsect'] = 'Penja en';
$string['uplnewnam'] = 'Desa amb un altre nom';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.