Skip to content
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com)

  • Loading branch information...
1 parent e97e6dc commit b2095ac8a2d154af89170b20e5b77c5cb17dd462 ethem committed Apr 27, 2005
Showing with 18 additions and 0 deletions.
  1. +18 −0 lang/tr/block_quiz_results.php
View
18 lang/tr/block_quiz_results.php
@@ -4,7 +4,25 @@
$string['bestgrade'] = 'En yüksek not:';
$string['bestgrades'] = 'En yüksek $a notları:';
+$string['bestgroupgrade'] = 'En yüksek ortalamalı grup';
+$string['bestgroupgrades'] = 'En yüksek ortalamalı $a grup';
+$string['config_format_absolute'] = 'Tam sayı';
+$string['config_format_fraction'] = 'Kesirli';
+$string['config_format_percentage'] = 'Yüzdelik';
+$string['config_grade_format'] = 'Not görünümü';
+$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Bu kursa ait hiç sınav etkinliği yok. Bu bloğun doğru olarak görülmesi için en az bir tane sınav eklemelisiniz.';
+$string['config_select_quiz'] = 'Hangi sınavın sonuçları bu blokta gösterilecek';
+$string['config_show_best'] = 'Kaç tane en yüksek not görünecek (0: etkin değil)';
+$string['config_show_worst'] = 'Kaç tane en düşük not görünecek (0: etkin değil)';
+$string['config_use_groups'] = 'Öğrenciler yerine grupları göster (sadece sınavın desteği varsa)';
+$string['configuredtoshownothing'] = 'Bu bloğun ayarları şu anda hiç bir sınav sonucunun gösterilmesine izin vermiyor. Bu bloğu yapılandırabilir veya gizleyebilirsiniz.';
+$string['error_emptyquizid'] = 'Şu anda bu blokta bir hata var: Hangi sınav sonuçlarının bu blokta görünmesini istediğinizi seçmeniz gerekiyor.';
+$string['error_emptyquizrecord'] = 'Şu anda bu blokta bir hata var: Seçilen sınav şu anda veritabanında yok.';
+$string['error_nogroupsexist'] = 'Şu anda bu blokta bir hata var: Notları grup modunda gösterilmek için ayarlanış, ancak hiç bir grup tanımlanmamış.';
$string['formaltitle'] = 'Sınav Sonuçları';
$string['worstgrade'] = 'En düşük not:';
+$string['worstgrades'] = 'En düşük $a not:';
+$string['worstgroupgrade'] = 'En düşük ortalamalı grup';
+$string['worstgroupgrades'] = 'En düşük ortalamalı $a grup';
?>

0 comments on commit b2095ac

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.