Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent b619008 commit b2919baf5546a801b0a4c399928a4faab798c1f4 koenr committed Jul 30, 2004
Showing with 139 additions and 40 deletions.
  1. +8 −1 lang/nl/chat.php
  2. +8 −7 lang/nl/glossary.php
  3. +46 −20 lang/nl/moodle.php
  4. +37 −1 lang/nl/quiz.php
  5. +15 −10 lang/nl/resource.php
  6. +25 −1 lang/nl/scorm.php
View
@@ -1,15 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // chat.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
+ // chat.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
$string['beep'] = 'Beep';
$string['chatintro'] = 'Inleidende tekst';
$string['chatname'] = 'Naam van deze chatroom';
$string['chatreport'] = 'Chatsessies';
$string['chattime'] = 'Volgende chat-tijd';
+$string['configmethod'] = 'De gewone chatmethode laat de clients regelmatig contact opnemen met de server voor updates. Deze methode vraagt geen configuratie en werkt op alle servers, maar kan een zware belasting op de server veroorzaken wanneer er veel chatters tegelijk online zijn. Om een serverdaemon te kunnen gebruiken heb je shell-toegang tot Unix nodig, maar je krijgt er een snelle, schaalbare chatomgeving mee.';
$string['configoldping'] = 'Na hoeveel tijd wil je een gebruiker als weg beschouwen, nadat deze een tijd niets van zich heeft laten horen?';
$string['configrefreshroom'] = 'Hoe vaak moet de chatroom ververst worden? (in seconden). Als je deze waarde laag in stelt kan de chatroom sneller lijken te werken, maar het kan ook, als veel mensen aan het chatten zijn, een hogere belasting op de webserver veroorzaken.';
$string['configrefreshuserlist'] = 'Hoe vaak moet de lijst met gebruikers ververst worden? (in seconden)';
+$string['configserverhost'] = 'De naam van de computer waarop de server daemon geïnstalleerd is';
+$string['configserverip'] = 'Het IP-adres dat hoort bij bovenstaande computernaam';
+$string['configservermax'] = 'Maximum aantal toegelaten clients';
+$string['configserverport'] = 'Poort die de server moet gebruiken voor de daemon';
$string['currentchats'] = 'Actieve chatsessies';
$string['currentusers'] = 'Huidige gebruikers';
$string['deletesession'] = 'Verwijder de sessie';
@@ -24,6 +29,8 @@
$string['messageenter'] = '$a is net deze chat binnen gekomen';
$string['messageexit'] = '$a heeft deze chat verlaten';
$string['messages'] = 'Berichten';
+$string['methoddaemon'] = 'Chat server daemon';
+$string['methodnormal'] = 'Gewone methode';
$string['modulename'] = 'Chat';
$string['modulenameplural'] = 'Chats';
$string['neverdeletemessages'] = 'Berichten nooit verwijderen';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.4 development (2004072901)
$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
@@ -61,13 +61,13 @@
$string['descending'] = '(aflopend)';
$string['destination'] = 'Bestemming';
$string['displayformat'] = 'Kies opmaak';
-$string['displayformat2'] = 'Toon bijhorende gegevens, met auteur';
-$string['displayformat3'] = 'Encyclopedie';
-$string['displayformat4'] = 'FAQ';
-$string['displayformat5'] = 'Toon bijhorende gegevens, zonder auteur';
-$string['displayformat6'] = 'Itemlijst';
$string['displayformatcontinuous'] = 'Volledige lijst zonder auteur';
-$string['displayformatdefault'] = 'Eenvoudig, stijl woordenboek';
+$string['displayformatdictionary'] = 'Gewone, woordenboekstijl';
+$string['displayformatencyclopedia'] = 'Encyclopedie';
+$string['displayformatentrylist'] = 'Lijst met items';
+$string['displayformatfaq'] = 'FAQ';
+$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Volledig met auteur';
+$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Volledig zonder auteur';
$string['displayformats'] = 'Bekijk opmaakmogelijkheden';
$string['displayformatssetup'] = 'Instellingen van de opmaakmogelijkheden';
$string['duplicateentry'] = 'Dupliceer item';
@@ -100,6 +100,7 @@
$string['fillfields'] = 'Concept en definitie zijn verplichte velden.';
$string['filtername'] = 'Automatisch links maken van de woordenlijst';
$string['fullmatch'] = 'Alleen volledige woorden gebruiken<br><small>(wanneer automatisch gelinkt)</small>';
+$string['globalglossary'] = 'Globale woordenlijst';
$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Standaard instellingen woordenlijst';
$string['glossarytype'] = 'Type woordenlijst';
$string['glosssaryexported'] = 'De woordenlijst is geëxporteerd';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit b2919ba

Please sign in to comment.