Permalink
Browse files

Changed send pasword button

  • Loading branch information...
1 parent 5c05d23 commit b43877928e6f2c3c493f9db6a47a5c1848d9da23 koenr committed Oct 23, 2004
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -877,7 +877,7 @@
$string['select'] = 'Kies';
$string['selectacountry'] = 'Kies een land';
$string['selectednowmove'] = '$a bestanden zijn geselecteerd voor verplaatsen. Ga nu naar de bestemming en klik op \'Verplaats bestanden hier naar toe\'';
-$string['senddetails'] = 'Verstuur mijn details via e-mail';
+$string['senddetails'] = 'Stuur me mijn gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord';
$string['separateandconnected'] = 'Gescheiden en Verbonden/relationele manieren van kennen';
$string['serverlocaltime'] = 'De lokale tijd van de server';
$string['settings'] = 'Instellingen';

0 comments on commit b438779

Please sign in to comment.