Permalink
Browse files

updating the rest of docs

  • Loading branch information...
1 parent 01ed7b9 commit b442307081e3b9b5908ae6f63be11558f3c8e36a rcantada committed Jun 4, 2005
View
4 lang/tl/admin.php
@@ -82,14 +82,14 @@
$string['configsmtphosts'] = 'Ibigay ang buong pangalan ng isa o mahigit pang lokal na SMTP server na dapat gamitin ng Moodle upang makapagpadala ng liham (hal \'liham.a.com\' o \'liham.a.com;liham.b.com\'). Kung pabayaan mo itong blangko, gagamitin ng Moodle ang PHP default na paraan ng pagpapadala ng liham.';
$string['configsmtpuser'] = 'Kung nagtakda ka ng SMTP server sa itaas at kailangan ng server ng authentication, ilagay ang username at password dito.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Dapat bang pahintulutan ang mga ordinaryong gurò na magtakda ng ibang gurò sa kursong pinagtuturuan nila? Kung \'Hindi\', tanging ang mga tagalikha ng kurso at admin ang maaaring magtakda ng gurò.';
-$string['configthemelist'] = 'Pabayaan itong blangko upang mapahintulutan ang paggamit ng anumang tanggap na tema. Kung nais mong paikliin ang menu ng tema, maaari kang magtakda dito ng listahan ng pangalan na pinaghiwalay ng kuwit. Halimbawa: standard,orangewhite';
+$string['configthemelist'] = 'Pabayaan itong blangko upang mapahintulutan ang paggamit ng anumang tanggap na tema. Kung nais mong paikliin ang menu ng tema, maaari kang magtakda dito ng listahan ng pangalan na pinaghiwalay ng kuwit (Huwag gagamit ng mga espasyo!). Halimbawa: standard,orangewhite';
$string['configtimezone'] = 'Maaari mong itakda ang default na timezone dito. DEFAULT timezone lamang ito para sa padidispley ng mga petsa - maaari itong baguhin ng bawat user sa pamamagitan ng pagtakda ng sarili nila sa kanilang pagkakakilanlan. Ang \"Oras ng server\" dito ay gagawing default ng Moodle ang setting ng operating system ng server, nguni\'t ang \"Oras ng server\" sa pagkakakilanlan ng user ay gagawing default ng user ang kaayusan ng timezone na ito.';
$string['configunzip'] = 'Isulat ang lokasyon ng unzip program mo (pang-Unix lamang, opsiyonal). Kung itinakda, gagamitin ito sa paglalabas ng laman ng mga zip archive sa server. Kung pabayaan mo itong blangko, gagamitin ng Moodle ang mga internal na routine.';
$string['configvariables'] = 'Mga Baryabol';
$string['configwarning'] = 'Mag-ingat sa pagbabago ng mga kaayusang ito - ang dikilalang halaga ay maaaring magdulot ng problema.';
$string['configzip'] = 'Isulat ang lokasyon ng zip program mo (pang-Unix lamang, opsiyonal). Kung itinakda, gagamitin ito sa paglikha ng zip archive sa server. Kung pabayaan mo itong blangko, gagamitin ng Moodle ang mga internal na routine.';
$string['confirmation'] = 'Kumpirmasyon';
-$string['cronwarning'] = 'Ang <a href=\"cron.php\">cron.php maintenance script</a> ay hindi pinatakbo sa loob ng 24 na oras. <br />Ipinapaliwanag ng <a href=\"../doc/?frame=install.html&#8834;=cron\">dokumentasyon sa pag-iinstol</a>kung paano mo mapapatakbo ng auwtomatiko ito.';
+$string['cronwarning'] = 'Ang <a href=\"cron.php\">cron.php maintenance script</a> ay hindi pinatakbo sa loob ng 24 na oras. <br />Ipinapaliwanag ng <a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">dokumentasyon sa pag-iinstol</a>kung paano mo mapapatakbo ng auwtomatiko ito.';
$string['edithelpdocs'] = 'Iedit ang mga tulong na dokumento';
$string['editstrings'] = 'Iedit ang mga string';
$string['filterall'] = 'Ifilter ang lahat ng string';
View
20 lang/tl/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
$string['alternatelogin'] = 'Kapag nagpasok ka ng URL dito, gagamitin ito bilang pahinang panglog-in para sa site na ito. Dapat maglaman ang pahina ng isang form na ang action property ay nakatakda sa <strong>\'$a\'</strong> at mga return field na <strong>username</strong> at <strong>password</strong>.<br />Ingatan na huwag makapagpasok ng maling URL, kundi\'y masasarhan kayo ng site na ito.<br />Iwanang blangko ang kaayusang ito upang gamitin ang default na pahinang panglog-in.';
@@ -31,8 +31,6 @@
$string['auth_dbtitle'] = 'Gumamit ng panlabas na database';
$string['auth_dbtype'] = 'Ang uri ng database (Tingnan ang <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">Dokumentasyon ng ADOdb</a> para sa detalye)';
$string['auth_dbuser'] = 'Username na may karapatang basahin ang database';
-$string['auth_editlock'] = 'Ikandado ang halaga';
-$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Ikandado ang halaga:</b> Kapag binuhay, ay pipigil sa mga Moodle user at admin na editin ang field nang direkta. Gamitin ang opsiyong ito kung pinapanatili mo ang datos na ito sa panlabas na auth system. </p>';
$string['auth_emaildescription'] = 'Ang email confirmation ang default na paraan ng pag-aauthenticate. Kapag nag-sign-up ang user at napili na nila ang sarili nilang username at password, may ipapadalang confirmation email sa email address ng user. Ang email na ito ay may ligtas na link sa isang pahina na maaaring kumpirmahin ng user ang account niya. Sa mga susunod na log-in ay itsetsek na lamang ang username at password kung nasa Moodle database nga ito.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Pag-aauthenticate na nakabatay sa email';
$string['auth_fccreators'] = 'Listahan ng mga pangkat na ang mga miyembro ay pinapahintulutan na lumikha ng mga bagong kurso. Paghiwalayin ang maraming pangkat ng \';\'. Ang mga pangalan ay kailangang baybayin nang katulad-na-katulad ng nasa FirstClass server. Mahalaga sa sistema ang pagkakaiba ng laki ng mga titik (case-sensitive).';
@@ -42,6 +40,8 @@
$string['auth_fcpasswd'] = 'Password para sa account na nasa itaas.';
$string['auth_fctitle'] = 'Gumamit ng FirstClass server';
$string['auth_fcuserid'] = 'Userid para sa FirstClass account na may pribilehiyong \'Subadministrator\' na itinakda.';
+$string['auth_fieldlock'] = 'Ikandado ang halaga';
+$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Ikandado ang halaga:</b> Kapag binuhay, ay pipigil sa mga Moodle user at admin na editin ang field nang direkta. Gamitin ang opsiyong ito kung pinapanatili mo ang datos na ito sa panlabas na auth system. </p>';
$string['auth_imapdescription'] = 'Gumagamit ang paraang ito ng IMAP server upang matsek kung tanggap ang ibinigay na username at password.';
$string['auth_imaphost'] = 'Ang address ng IMAP server. Gamitin ang IP number, huwag ang DNS name.';
$string['auth_imapport'] = 'Port number ng IMAP server. Ito ay karaniwang 143 o 993.';
@@ -107,11 +107,10 @@
$string['auth_shib_username_description'] = 'Pangalan ng webserver Shibboleth environment baryabol na gagamitin bilang Moodle username';
$string['auth_shibboleth_login'] = 'Shibboleth Log-in';
$string['auth_shibboleth_manual_login'] = 'Mano-manong Log-in';
-$string['auth_shibbolethdescription'] = 'Sa pamamagitan ng paraang ito, ang mga user ay lilikhain at iaauthenticate sa pamamagitan ng <a href=\"http://shibboleth.internet2.edu/\" target=\"_blank\">Shibboleth</a>. <br>Tiyakin ninyo na nabasa ninyo ang <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README</a> ng Shibboleth, ito ay para sa kung paano iaayos ang Moodle mo na may Shibboleth
-';
+$string['auth_shibbolethdescription'] = 'Sa pamamagitan ng paraang ito, ang mga user ay lilikhain at iaauthenticate sa pamamagitan ng <a href=\"http://shibboleth.internet2.edu/\" target=\"_blank\">Shibboleth</a>. <br>Tiyakin ninyo na nabasa ninyo ang <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README</a> ng Shibboleth, ito ay para sa kung paano iaayos ang Moodle mo na may Shibboleth';
$string['auth_shibbolethtitle'] = 'Shibboleth';
-$string['auth_updatelocal'] = 'Baguhin ang lokal na datos';
-$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Baguhin ang lokal na datos:</b> Kapag binuhay, ang field ay babaguhin (mula sa panlabas na auth) tuwing maglalog-in ang user o may user synchronization. Dapat ikandado ang field na inayos na lokal ang pagbabago.</p>';
+$string['auth_updatelocal'] = 'Baguhin ang lokal';
+$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Baguhin ang lokal:</b> Kapag binuhay, ang field ay babaguhin (mula sa panlabas na auth) tuwing maglalog-in ang user o may user synchronization. Dapat ikandado ang field na isinaayos na magpanibago nang lokal.</p>';
$string['auth_updateremote'] = 'Baguhin ang panlabas na datos';
$string['auth_updateremote_expl'] = '<p><b>Baguhin ang panlabas na datos:</b> Kapag binuhay, babaguhin ang panlabas na auth kpag ang rekord ng user ay binago. Dapat alisin ang kandado ng mga field upang mapahintulutan ang pag-eedit.</p>';
$string['auth_updateremote_ldap'] = '<p><b>Tandaan:</b> Ang pagbabago ng panlabas na datos ng LDAP ay nangangailangan na iayos mo ang binddn at bindpw na maging isang bind-user na may pribelehiyo na mag-edit ng lahat ng rekord ng user. Sa kasalukuyan ay hindi nito pinananatili ang mga attribute na marami ang halaga, at tatanggalin nito ang labis na halaga kapag may binago na ito. </p>';
@@ -128,11 +127,18 @@
$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Pilitin ang mga user na palitan ang password nila sa unang log-in nila sa Moodle.';
$string['guestloginbutton'] = 'Buton na panlog-in ng bisita';
$string['instructions'] = 'Mga Panuto';
+$string['locked'] = 'Nakakandado';
$string['md5'] = 'MD5 encryption';
$string['plaintext'] = 'Plain text';
$string['showguestlogin'] = 'Maari mong itago o ilantad ang buton na panlog-in ng bisita sa pahinang panlog-in.';
$string['stdchangepassword'] = 'Gumamit ng istandard na Pahinang Pampalit ng Password';
$string['stdchangepassword_expl'] = 'Kung pinapahintulutan ng panlabas na sistemang pan-authenticate ang pagbabago ng password sa pamamagitan ng Moodle, iswits ito sa Oo. Nananaig ang kaayusang ito sa \'Baguhin ang Password URL\'.';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'TANDAAN: Iminumungkahi na gumamit kayo ng LDAP sa isang SSL encrypted tunnel (ldaps://) kung nasa ibang lugar ang LDAP server.';
+$string['unlocked'] = 'Inalis ang kandado';
+$string['unlockedifempty'] = 'Inalis ang kandado kung walang laman';
+$string['update_never'] = 'Dikailanman';
+$string['update_oncreate'] = 'Sa paglikha';
+$string['update_onlogin'] = 'Sa tuwing maglalog-in';
+$string['update_onupdate'] = 'sa pagpapanibago';
?>
View
27 lang/tl/docs/background.html
@@ -1,18 +1,20 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
<head>
<title>Mga Moodle Dok: Kasaysayan</title>
<link rel="stylesheet" href="../theme/standard/styles.php" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h1>Kasaysayan</h1>
<p>Ang Moodle ay isang aktibo at patuloy na nageevolve na gawain. Ang
development nito ay sinimulan ni<a
-href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1"
+href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1"
target="_top">Martin Dougiamas</a> na siyang patuloy na namumuno sa
proyekto: </p>
@@ -33,7 +35,6 @@
matulungan silang magamit ang kanilang kasanayan sa pagtuturo sa isang
online na kapaligiran. </em></p>
-
<p><em> Bunga ng marubdob kong paniniwala sa hindi pa nasusubok na mga
posibilidad ng Internet-based na edukasyon ay nagtapos ako ng Master at
pagkatapos ay PhD sa Edukasyon, alipala'y pinagsanib ko ang dati kong
@@ -57,7 +58,6 @@
</blockquote>
-
<p>Maraming naunang prototype na nalikha at itinapon bago niya
inirelease ang bersiyon 1.0 sa isang walang malay na daigdig noong
Agosto 20, 2002. Ang bersiyong ito ay dinisenyo para sa mas maliit, mas
@@ -81,7 +81,6 @@
detalye tingnan ang pahina ng <a href="?file=credits.html">Pasasalamat
(Credits)</a></p>
-
<p>Isang importanteng feature ng proyektong Moodle ay ang <a
href="http://moodle.org" target="_top">moodle.org</a> na web site, na
nagiging sentro ng impormasyon, talakayan at bayanihan ng mga user ng
@@ -93,17 +92,13 @@
<p>Noong 2003, ang <a href="http://moodle.com/">moodle.com</a> ay
pinasinayaan bilang isang kumpanyang nagbibigay ng dagdag na komersiyal
-na suporta para sa mga nangangailangan nito, gayundin ay may mga
-samutsaring magagaling na bagong serbisyo.</p>
+na suporta para sa mga nangangailangan nito, gayundin ang pinamahalaang paghohost, konsultasyon at iba pang serbisyo.</p>
<p> Para sa mga binabalak na plano para sa Moodle, tingnan ang mapa ng
<a href="?file=future.html">Kinabukasan</a>.</p>
-
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="."
-target="_top">Dokumentasyon ng Moodle </a></font></p>
-
-<p align="CENTER"><font size="1">Bersiyon: $Id$</font></p>
-
+</blockquote>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
</html>
View
18 lang/tl/docs/cvs.html
@@ -1,9 +1,12 @@
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
<head>
<title>Moodle Doks: Paano gumamit ng CVS</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #990000}
@@ -15,7 +18,7 @@
-->
</style>
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h1>CVS para sa mga Debeloper ng Moodle</h1>
<blockquote>
@@ -213,7 +216,6 @@
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-
<h3><a name="3.2" id="3.2"></a>3.2 Paggamit ng CVS sa Windows </h3>
<blockquote>
@@ -382,7 +384,6 @@
bawat release</h3>
<blockquote>
-
<p>Kapag nabuo na ang stable branch na <span
class="style3">MOODLE_XX_STABLE</span> ay pansamantalang magsasanga ang
pagdedebelop sa dalawang agos. May ilang taong magpapatuloy ng
@@ -459,7 +460,6 @@
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
-
<h3><a name="4.3" id="4.3"></a>4.3 Mga branch ng katangian para sa
malalaking pagbabago </h3>
@@ -521,7 +521,9 @@
<p align="center">Good luck, mag-ingat at magpakasaya sana kayo!</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Bersiyon: $Id$</font></p>
+
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">
+Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
</html>
View
21 lang/tl/docs/developer.html
@@ -1,13 +1,14 @@
-<html>
-
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Moodle Doks: Manwal ng mga Developer</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body bgcolor="#FFFFFF">
+<body>
<h1>Manwal ng mga Developer</h1>
<blockquote>
<p>Inilalarawan ng dokumentong ito ang ilan sa disenyo ng Moodle at kung
@@ -179,7 +180,6 @@
na naglalaman ng mga string para sa modyul na iyon. Tingnan sa ibaba.</li>
</ul>
-
<p>Ang pinakamadaling paraan para magsimula ng bagong learning
activity module ay gamitin ang template sa
<strong><a
@@ -258,7 +258,6 @@
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
-
<h3><a name="languages" id="languages"></a>Mga Wika</h3>
<blockquote>
<p>Ang Moodle ay idinesenyo para sa internasiyonalisasyon. Ang
@@ -281,7 +280,6 @@
<li>survey.php - mga string para sa survey module</li>
<li>.... kasama pa ang ibang modyul kung mayroon man.<br />
-
<br />
Ang string ay tinatawag mula sa mga file na ito sa
pamamagitan ng <strong><em>get_string()</em></strong><em> </em>o<em>
@@ -327,7 +325,6 @@
</blockquote>
<p><br />
-
<h3><a name="database" id="database"></a>Mga Schema ng Database
</h3>
<blockquote>
@@ -416,8 +413,10 @@
<blockquote>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="."
-target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">
+Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
</body>
</html>
View
45 lang/tl/docs/faq.html
@@ -1,12 +1,15 @@
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
<head>
<title>Moodle Doks: Frequently Asked Questions (FAQ)</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body bgcolor="#FFFFFF">
+<body>
<h1>Malimit na Itinatanong (FAQ)</h1>
<p class="normaltext">Nilalaman ng pahinang ito ang mga sagot sa ilang
@@ -95,7 +98,6 @@
<p class="questionlink">&nbsp;</p>
-
<h3><a name="filenotfound"></a>Kapag tinatangka kong pasukin o tingnan
ang isang file na inaplowd ko, nakakatanggap ako ng error na &quot;Hindi
Nahanap ang File (File not Found)&quot; </h3>
@@ -163,7 +165,6 @@
<p>&nbsp; </p>
-
<h3><a name="errorgetstring"></a>Naghuhudyat ng mga fatal na error ang
mga pahina ko, tulad ng: call to undefined function: get_string() </h3>
@@ -186,7 +187,6 @@
<p>&nbsp;</p>
-
<h3><a name="headerssent"></a>Bakit palagi akong nakakatanggap ng mga
hudyat ng error hinggil sa &quot;headers already sent&quot;? </h3>
@@ -225,8 +225,6 @@
<p class="answer">&nbsp;</p>
-
-
<h3><a name="quotes" id="quotes"></a>Kapag nagsulat ako ng teksto na may
apostrophe (') o quote (&quot;), nagbubunga ito ng error o lumilitaw na
may kasamang slash </h3>
@@ -236,7 +234,6 @@
mga sumusunod na setting (na siyang karaniwang default Moodle requires
the following settings (which :</p>
-
<p class="answercode">magic_quotes_gpc = On<br />
magic_quotes_runtime = Off</p>
@@ -247,7 +244,6 @@
<p class="answer">&nbsp;</p>
-
<h3><a name="sessiontmp"></a>Palagi akong nakakatanggap ng hudyat ng
error hinggil sa session_start </h3>
@@ -271,7 +267,6 @@
/tmp). Ang kadalasang dahilan ay WALA kang direktoryong /tmp sa
kompyuter mo. Kalimitan itong kaso sa mga instalasyon sa Windows.
-
<p class="answer">Ang solusyon ay ayusin ang PHP setting para sa path na
ito na tumuro sa isang tunay na direktoryo. Maaari mo itong gawin sa
iyong php.ini file: </p>
@@ -285,7 +280,6 @@
<p class="answercode">&nbsp;</p>
-
<h3><a name="fixdirroot"></a>Kapag nagpunta ako sa pahinang pang-admin,
sinasabihan ako na gawing blangko ang dirroot! </h3>
@@ -322,7 +316,6 @@
<p class="answercode">&nbsp;</p>
-
<h3><a name="loginsetting"></a>Naglalog-in ako pero hindi lumalabas na
nakalog-in nga ako. Nakapaglog-in na ako at nakapag-ikot ng maalwan.
</h3>
@@ -333,7 +326,6 @@
<p class="answer">&nbsp;</p>
-
<h3><a name="resource1"></a>Kapag nagtangka akong magdagdag ng rekurso
nakakatanggap ako ng hudyat ng error. </h3>
@@ -344,7 +336,6 @@
<p class="answer">&nbsp;</p>
-
<h3><a name="noadmin"></a>Sa panahon ng panimulang proseso ng
pagse-set-up, hindi ako kailanman tinanong kung nais kong lumikha ng
admin account! </h3>
@@ -371,7 +362,6 @@
<p class="answer">&nbsp;</p>
-
<h3><a name="nologin"></a>Hindi ako makapag-log-in - nananatili lamang
ako sa log-in screen. </h3>
@@ -449,16 +439,13 @@
dinakukumpirmang user, pagsipa sa mga nakaenrol na dating mag-aaral at
gayon nang gayon. </p>
-
-
<p class="answer">Kailangan mong magsaayos ng isang proseso na regular
na tatawag sa
script http://yoursite/admin/cron.php. Pakitingnan ang <a
href="./?file=install.html#cron">seksiyon hinggil sa cron sa
dokumentasyon tungkol sa Pag-iinstol </a>.</p>
-
<p class="answer">Tip: Subukin ninyo ang default na setting sa pahina ng
mga baryabol ng Moodle . Bayaan ninyong blangko ang smtphost.
@@ -467,10 +454,8 @@
<p class="answer">&nbsp;
<p class="answer">&nbsp;
-
<hr />
-
<p align="center" class="normaltext"><a
href='ma&#105&#108t&#111:ma%72%74in@%6d%6fo%64%6c%65.o%72g'
title='mar&#116&#105n@&#109oo&#100&#108&#101&#46&#111&#114g'>
@@ -482,20 +467,10 @@
John Eyre para sa pagtulong sa pagmementina ng FAQ ito.
</em></strong></p>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="."
-target="_top">Dokumentasyon ng Moodle
-</a></font></p>
-
-
-
-<p align="CENTER"><font size="1">Bersiyon: $Id: faq.html,v 1.6
-2003/03/30
-13:54:28
-moodler Exp $</font></p>
-
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">
+Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id: faq.html,v 1.6 2003/03/30 13:54:28
+ moodler Exp $</font></p>
</body>
-
-
</html>
-
View
47 lang/tl/docs/features.html
@@ -1,5 +1,6 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
@@ -8,9 +9,9 @@
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h1>Mga Katangian</h1>
<blockquote>
@@ -61,9 +62,8 @@
<h3 >Pamamahala ng Site</h3>
<ul>
<li>
-
-Site is managed by an admin user, defined during setup
-
+Ang site ay pinamamahalaan ng admin user, na itinatakda sa panahon ng
+pagsasaayos
</li>
<li>Pinahihintulutan ng plug-in na "tema" ang admin na ipasadya ang
@@ -97,21 +97,17 @@ <h3 >Pamamahala sa mga user</h3>
module, na nagpapadalit sa integrasyon nito sa kasalukuyang
sistema.</li>
-
<li>Istandard na paraang email: maaaring lumikha ng sarili nilang
login account ang mga mag-aaral. Tinitiyak ang mga email address sa
pamamagitan ng kumpirmasyon. </li>
-
<li>Paraang LDAP: maaaring suriin ang account login batay sa isang
LDAP server. Maitatakda ng Admin kung alin-aling mga field ang
gagamitin. </li>
-
<li>IMAP, POP3, NNTP: sinusuri ang mga account login batay sa isang
mail o news server. Sinusuportahan ang SSL, certificate at TLS. </li>
-
<li>Panlabas na database: maaring gamitin ang anumang database na
may hindi bababa sa dalawang field bilang palabas na sanggunian ng
authentication.
@@ -161,7 +157,6 @@ <h3 >Pamamahala sa mga user</h3>
</li>
</ul>
-
<h3 >Pamamahala ng kurso</h3>
<ul>
@@ -174,7 +169,7 @@ <h3 >Pamamahala ng kurso</h3>
</li>
<li>Hanay ng mga pangkursong aktibidad na naiaakma sa iba't-ibang
-sitwasyon - Talakayan, Diyornal, Pagsusulit, Rekurso, Pagpipilian,
+sitwasyon - Talakayan, Diyornal, Pagsusulit, Rekurso, Pagpilì,
Sarbey, Takdang-Aralin, Chat(Huntahan), Workshop </li>
<li>Naipapakita sa home page ng kurso ang mga huling pagbabago sa
@@ -190,7 +185,7 @@ <h3 >Pamamahala ng kurso</h3>
Takdang-Aralin.
</li>
- <li>Ganap na paglog at pagtrack (pagmatyag) sa user - may ulat ng
+ <li>Ganap na paglog at pagsubaybay sa user - may ulat ng
aktibidad para sa bawat mag-aaral na may mga graph at detalye hinggil sa
bawat modyul (huling pagpasok, ilang beses na binasa) at saka isang
detalyadong "kuwento" ng paglahok ng bawat mag-aaral, kabilang ang mga
@@ -209,14 +204,14 @@ <h3 >Pamamahala ng kurso</h3>
</ul>
- <h3 >Modyul ng Takdang-Araling</h3>
+ <h3 >Modyul ng Takdang-Aralin</h3>
<ul>
<li>Maaaring magtakda ng taning at maksimum na marka sa mga
-takdang-aralan. </li>
+takdang-aralin. </li>
- <li>Maaaring i-upload ng mga mag-aaral ang mga takdang-aralin
+ <li>Maaaring iaplowd ng mga mag-aaral ang mga takdang-aralin
(anumang file format) nila sa server - lalagyan ito ng petsa. </li>
<li>Pinapahintulutan ang mga nahuling takdang-aralin, pero ang tagal
@@ -322,7 +317,6 @@ <h3 >Modyul na Diyornal</h3>
<h3 >Modyul na Pagsusulit</h3>
<ul>
-
<li>Maaaring lumikha ang guro ng database ng mga tanong na magagamit
muli sa iba't-ibang pagsusulit
</li>
@@ -365,7 +359,7 @@ <h3 >Modyul na Pagsusulit</h3>
isang sesyon
</li>
- <li>Multiple-choice na mga tanong, na puwedeng tanging isa lamang o
+ <li>Maraming pagpipilian na sagot na mga tanong, na puwedeng tanging isa lamang o
marami ang sagot mula sa mga pagpipilian
</li>
@@ -374,11 +368,11 @@ <h3 >Modyul na Pagsusulit</h3>
(salita o parapo)</li>
<li>Tama-Mali na mga tanong </li>
- <li>Matching na mga tanong</li>
+ <li>Tugmaan na mga tanong</li>
<li>Random na mga tanong</li>
- <li>Numerical na mga tanong (puwedeng magtakda ng hangganan)
+ <li>Denumero na mga tanong (puwedeng magtakda ng hangganan)
</li>
<li>Naka-embed ang mga sagot sa tanong (estilong cloze), na ang mga
@@ -397,7 +391,7 @@ <h3 >Modyul na Rekurso
Word, Powerpoint, Flash, Video, Sound atbp.
</li>
- <li>Alin sa dalawa, maaaring i-upload at pamahalaan ang mga file sa
+ <li>Alin sa dalawa, maaaring iaplowd at pamahalaan ang mga file sa
server, o likhain sa pamamagitan ng web form (teksto o HTML)
</li>
<li>Alin sa dalawa, puwedeng ilink ang panlabas na nilalamang nasa
@@ -429,10 +423,9 @@ <h3 >Modyul na Sarbey</h3>
</li>
</ul>
- <h3 >Modyul ng Workshop</h3>
+ <h3 >Modyul na Workshop</h3>
<ul>
-
<li>Pinahihintulutan ang pagmamarka ng mga kapwa mag-aaral
sa mga dokumento ng iba, at ang guro ang nakapamamahala at
nakapagmamarka sa mga pagsusuri (ng mga mag-aaral).
@@ -452,7 +445,9 @@ <h3 >Modyul ng Workshop</h3>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Moodle Documentation</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">
+Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
</body>
</html>
View
2 lang/tl/docs/future.html
@@ -12,7 +12,7 @@
charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body bgcolor="#FFFFFF">
+<body>
<h1>Kinabukasan</h1>
<blockquote>
View
17 lang/tl/docs/installamp.html
@@ -1,13 +1,14 @@
-<html>
-
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Moodle Doks: Pag-iinstol ng PHP at MySQL</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body bgcolor="#FFFFFF">
+<body>
<h1>Pag-instol ng Apache, MySQL at PHP</h1>
<blockquote>
<p>Nakasulat ang Moodle sa isang scripting language na tinatawag na
@@ -69,7 +70,6 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="mac" id="mac"></a>Mac OS X</h3>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-
<h3 class="sectionheading"><a name="redhat"></a>Redhat Linux</h3>
<blockquote>
<p>Dapat mong iinstol ang lahat ng RPM na pakete para sa Apache, PHP
@@ -85,7 +85,6 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="redhat"></a>Redhat Linux</h3>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
-
<h3 class="sectionheading"><a name="windows" id="windows"></a>Windows</h3>
<blockquote>
@@ -250,9 +249,9 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="windows" id="windows"></a>Windows</h3>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
</blockquote>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="."
-target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Bersiyon: $Id$</font></p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">
+Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
</html>
View
22 lang/tl/docs/intro.html
@@ -1,17 +1,17 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-
-<html>
<head>
<title>Moodle Doks: Introduksiyon</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h1>Introduksiyon</h1>
<blockquote>
@@ -34,7 +34,7 @@
<strong>gamitin din ang lisensiyang ito sa anumang gawa na
ibinatay sa orihinal</strong>. Basahin ang lisensiya para sa kabuuang
detalye at pakikontak ang <a
-href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1">copyright
+href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1">copyright
holder</a> nang direkta kung may mga tanong ka pa.
</p>
@@ -47,7 +47,7 @@
<p>Ang salitang Moodle ay nagmula sa acronym na Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment, kahulugan na mas
kapakipakinabang sa mga programer at teyorista ng edukasyon. &nbsp; Sa
-ingles ay isang pandiwa ito na lumalarawan sa proseso ng pa-easy-easy'ng
+ingles ay isang pandiwa ito na lumalarawan sa proseso ng pa-easy-easy na
paggawa ng isang bagay; ginagawa ang isang bagay kung kailan mo
maisipang gawin ito, isang nakakaaliw na pagbutingting na
karaniwang nauuwi sa pagkatuklas at paglikha. Kaya nagaaplay ito sa
@@ -61,8 +61,10 @@
</blockquote>
<p><br />
</p>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="."
+<p align="center"><font size="1"><a href="."
target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+
</body>
-</html>
+</html>
View
14 lang/tl/docs/other.html
@@ -1,12 +1,15 @@
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
<head>
<title>Moodle Doks: Mga Karaniwang Itinatanong (FAQ)</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body bgcolor="#FFFFFF">
+<body>
<h1>Iba pang dokumentasyon</h1>
<p class="normaltext">Narito ang ilang link sa iba pang source ng
dokumentasyon ng Moodle:
@@ -23,8 +26,7 @@
<p align="center" class="normaltext">&nbsp;</p>
<hr />
-<p align="center"><font size="1"><a href="."
-target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
-</html>
+</html>
View
17 lang/tl/docs/philosophy.html
@@ -1,15 +1,16 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Moodle Doks: Pilosopiya</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body bgcolor="#ffffff">
+<body>
<h1>Pilosopiya</h1>
@@ -62,7 +63,6 @@
</p>
</blockquote>
-
<h3>2. Constructionism</h3>
<blockquote>
@@ -83,7 +83,6 @@
</p>
</blockquote>
-
<h3>3. Social Constructivism</h3>
<blockquote>
@@ -150,8 +149,8 @@
</blockquote>
<hr />
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="."
-target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Bersiyon: $Id$</font></p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">
+Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
</html>
View
107 lang/tl/docs/teacher.html
@@ -1,12 +1,14 @@
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Moodle Doks: Manwal ng mga Guro</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body bgcolor="#FFFFFF">
+<body>
<h1>Manwal ng Guro</h1>
<p>Ang pahinang ito ay isang mabilisang gabay sa paglikha ng online na
kurso sa pamamagitan ng Moodle. Binabalangkas nito ang ilang
@@ -17,13 +19,13 @@
<p>Mga seksiyon ng dokumentong ito:</p>
<ol>
<li><a href="#started">Pagsisimula</a></li>
- <li><a href="#settings">Mga setting ng Kurso</a></li>
- <li><a href="#upload">Paga-Upload ng mga file</a></li>
- <li><a href="#activities">Pagseset-up ng mga aktibidad</a></li>
+ <li><a href="#settings">Mga kaayusan ng Kurso</a></li>
+ <li><a href="#upload">Paga-aplowd ng mga file</a></li>
+ <li><a href="#activities">Pagsasaayos ng mga aktibidad</a></li>
<li><a href="#course">Pagpapatakbo ng kurso</a></li>
<li><a href="#further">Dagdag na impormasyon</a></li>
</ol>
-<h3 class="sectionheading"><a name="started"></a>Pagsisimula</h3>
+<h3 class="sectionheading"><a id="started" name="started"></a>Pagsisimula</h3>
<blockquote>
<p>Ipinapalagay sa dokumentong ito na isinet-up na ng site
administrator mo ang Moodle at binigyan ka niya ng bagong blankong kurso
@@ -42,16 +44,16 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="started"></a>Pagsisimula</h3>
</blockquote>
<li><strong>Tandaan at gamitin ang mga maliliit na icon na ito</strong>:
<blockquote>
- <p>&nbsp;<img src="../pix/i/edit.gif"> - ang <strong>edit
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/edit.gif" /> - ang <strong>edit
icon</strong> ay para sa pag-eedit ng anumang bagay na sinundan nito.</p>
- <p><img src="../pix/help.gif" width="22" height="17"> - ang
+ <p><img src="../pix/help.gif" width="22" height="17" /> - ang
<strong>help icon</strong> ay magpapalitaw ng <a target="helpwindow"
href="../help.php?file=index.html">popup help window</a></p>
- <p>&nbsp;<img src="../pix/i/hide.gif" width="16" height="16"> -
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/hide.gif" width="16" height="16" /> -
ang <strong>open-eye icon</strong> ay para sa pagtatago ng anumang bagay
-sa mga estudeyante</p>
- <p>&nbsp;<img src="../pix/i/show.gif" width="16" height="16"> -
+sa mga estudyante</p>
+ <p>&nbsp;<img src="../pix/i/show.gif" width="16" height="16" /> -
ang <strong>closed-eye icon</strong> ay para sa pagpapalitaw ng
nakatagong aytem</p>
</blockquote>
@@ -65,18 +67,18 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="started"></a>Pagsisimula</h3>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-<h3 class="sectionheading"><a name="settings"></a>Mga Setting ng
+<h3 class="sectionheading"><a id="settings" name="settings"></a>Mga Kaayusan ng
Kurso</h3>
<blockquote>
<p>Ang una mong gawin ay pumasok sa &quot;Administrasyon&quot;
sa home page mo at iklik ang
-&quot;<strong>Mga Setting...</strong>&quot;
+&quot;<strong>Mga Kaayusan...</strong>&quot;
(Tandaan na tanging ikaw (at ang administrador ng site) ang
makakakita ng link na ito, gayundin ang kabuuang seksiyon ng
Administrasyon. Hindi makikita ng mga mag-aaral ang mga link na ito).
</p>
- <p>Marami kang setting na mababago sa pahina ng Setttings hinggil sa
+ <p>Marami kang kaayusang na mababago sa pahina ng Kaayusan hinggil sa
iyong kurso, mula pangalan hanggang sa kunag anong araw ito magsisimula.
Hindi ko na iisa-isahin ito, dahil may mga help icon naman na
katabi ng mga ito na magpapaliwanag sa lahat ng ito nang detalyado.
@@ -97,13 +99,13 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="settings"></a>Mga Setting ng
</p>
<p align="center"><strong>Lingguhang format:</strong></p>
- <p align="center"><img src="pix/weekly.jpg" width="570" height="527"></p>
+ <p align="center"><img src="pix/weekly.jpg" width="570" height="527" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Paksaang format:</strong></p>
- <p align="center"><img src="pix/topics.jpg" width="570" height="463"></p>
+ <p align="center"><img src="pix/topics.jpg" width="570" height="463" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Panlipunang format:</strong></p>
- <p align="center"><img src="pix/social.jpg" width="570" height="429"></p>
+ <p align="center"><img src="pix/social.jpg" width="570" height="429" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pansinin na magkahawig na magkahawig ang lingguhan at paksaang
format sa istruktura. Ang pangunahing pinagkaiba nila ay, sa lingguhang
@@ -114,59 +116,59 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="settings"></a>Mga Setting ng
nakadispley sa pangunahing pahina.
</p>
- <p>Tingnan ang mga help button sa pahina ng Mga Setting ng Kurso para
+ <p>Tingnan ang mga help button sa pahina ng Mga Kaayusan ng Kurso para
sa detalye.
</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-<h3 class="sectionheading"><a name="upload"></a>Pag-a-upload ng mga file</h3>
+<h3 class="sectionheading"><a id="upload" name="upload"></a>Pag-aaplowd ng mga file</h3>
<blockquote>
<p>Marami kang puwedeng isama sa kurso mo, tulad ng mga web page,
audio file, video file, dokumentong word, o flash animation. Anumang
-uri ng file ay maaaring i-upload sa kurso mo at itago sa server. Habang
+uri ng file ay maaaring iaplowd sa kurso mo at itago sa server. Habang
nasa server ang mga file mo, maaari mo itong ilipat, baguhin ang
-pangalan, i-edit o burahin.
+pangalan, iedit o burahin.
</p>
<p>Maaaring magawa ang lahat ng ito sa pamamagitan ng
-<strong>Files</strong> na link sa iyong menu ng Administrasyon.
+<strong>Mga File</strong> na link sa iyong menu ng Administrasyon.
Ganito ang itsura ng seksiyon ng File:
</p>
- <p align="center"><img src="pix/files.jpg" width="400" height="347"></p>
+ <p align="center"><img src="pix/files.jpg" width="400" height="347" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tanging guro ang makakagamit ng interface na ito - hindi ito
puwedeng ma-access ng mga estudyante. Ang mga indibidwal na file ay
-makikita ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng &quot;Mga Rekurso&quot;
+makikita ng mga mag-aaral paglaon (bilang &quot;Mga Rekurso&quot;
- tingnan ang susunod na seksiyon).
</p>
<p>Makikita ninyo sa screenshot na ang mga file ay nakalista sa tabi
ng mga subdirektoryo. Maaari kang lumikha ng kahit ilang subdirektoryo
para iorganisa ang mga file mo at mapaglipat-lipat ang mga file mo sa
mga subdirektoryong ito.
</p>
- <p>Sa kasalukuyan, isa-isang file lamang ang maaaring i-upload sa
+ <p>Sa kasalukuyan, isa-isang file lamang ang maaaring iaplowd sa
pamamagitan ng web sa bawat pagpapadala. Kung gusto mong mag-upload ng
maraming file sa isang bira (halimbawa ay isang buong web site),
mapapadali ito sa pamamagitan ng paggamit ng
<strong>zip program</strong> para ma-compress ang mga ito sa isang file.
I-upload mo ang zip file at pagkatapos ay i-unzip ito sa server
(makakakita ka ng &quot;unzip&quot; na link sa tabi ng mga zip archive).
</p>
- <p>Kung gusto mong i-preview ang anumang file na inapload mo, iklik mo
+ <p>Kung gusto mong silipin ang anumang file na inaplowd mo, iklik mo
lamang ang pangalan nito. Bahala na ang web browser mo na idispley ito
o idownload sa kompyuter mo.
</p>
- <p>Puwedeng i-edit online ang mga HTML at text file. Ang ibang file
-ay kailangang i-edit sa lokal na kompyuter mo at i-upload na lamang
-muli. Kung mag-upload ka ng file na may kaparehong pangalan, papalitan
+ <p>Puwedeng iedit nang online ang mga HTML at text file. Ang ibang file
+ay kailangang iedit sa lokal na kompyuter mo at iaplowd na lamang
+muli. Kung mag-aplowd ka ng file na may kaparehong pangalan, papalitan
nito ang lumang file. </p>
- <p>Panghuling tala: kung ang nilalaman mo ay nasa web, hindi mo na
-kailangang i-upload ang mga file - puwede mong i-link ang mga ito nang
+ <p>Panghuling talâ: kung ang nilalaman mo ay nasa web, hindi mo na
+kailangang iaplowd ang mga file - puwede mong ilink ang mga ito nang
direkta sa kurso (tingnan ang mga modyul ng Rekurso at ang susunod na
seksiyon).</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-<h3 class="sectionheading"><a name="activities"></a>Pagseset-up ng mga
+<h3 class="sectionheading"><a id="activities" name="activities"></a>Pagsasaayos ng mga
aktibidad</h3>
<blockquote>
@@ -192,20 +194,20 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="activities"></a>Pagseset-up ng mga
<dl>
<dt><strong>Takdang Aralin</strong></dt>
<dd>Ang takdang-aralin ay ang aktibidad na nagseset ka ng araw ng
-pasahan at maksimum na marka. Makapag-a-upload ang mga mag-aaral ng
+pasahan at maksimum na marka. Makapag-aaplowd ang mga mag-aaral ng
isang file para masunod ang kinakailangan. Itinatala ang araw na
-inapload nila ang file nila. Pagkatapos, magkakaroon ka ng isang pahina
+inaplowd nila ang kanilang file. Pagkatapos, magkakaroon ka ng isang pahina
kung saan mo makikita ang bawat file (at kung gaano kahuli o kaaga ito),
at tapos ay mairerekord mo na ang isang marka at isang komento.
Kalahating oras matapos mong markahan ang sinumang partikular na
-estudyante, awtomatikong padadalhan ng notipikasyon sa email ng Moodle
+estudyante, awtomatikong padadalhan ng patalastas na email ng Moodle
ang mag-aaral na iyon.
</dd>
<br />
<br />
- <dt><strong>May Pagpipilian</strong></dt>
- <dd>Ang may pagpipiliang aktibidad ay napakasimple - magtatanong ka
+ <dt><strong>Pagpilì</strong></dt>
+ <dd>Ang pagpiling aktibidad ay napakasimple - magtatanong ka
at magtatakda ng ilang pagpipiliang sagot. Mamimili ang mga mag-aaral,
at makikita mo ang ulat ng mga resulta sa isang screen. Ginagamit ko
ito sa pangangalap ng research consent mula sa mga estudyante ko, pero
@@ -253,17 +255,17 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="activities"></a>Pagseset-up ng mga
<dd>Sa modyul na ito, puwede kang magdisenyo at magtakda ng mga
pagsusulit, na maaring multiple choice, tama-mali, at tanong na
sasagutin ng maikli. Ang mga tanong na ito ay iniipon sa isang
-categorised database, at maaaring gamitin-muli sa loob ng isang kurso at
+may kategoriyang database, at maaaring gamitin-muli sa loob ng isang kurso at
maging sa iba pang kurso. Puwedeng payagang umulit sa pagkuha ng
pagsusulit ang mga mag-eeksam. Ang bawat pagkuha ay awtomatikong
-minamarkahan, at puwedeng lagyan ng feedback o ipakita ng mga guro ang
+minamarkahan, at puwedeng lagyan ng puna o ipakita ng mga guro ang
tamang sagot. May kasamang pasilidad para sa pagmamarka ang modyul na
ito.
</dd>
<br />
<br />
- <dt><strong>Survey</strong></dt>
+ <dt><strong>Sarbey</strong></dt>
<dd>Nagbibigay ng mga predefined na survey instrument ang modyul na
survey, na magagamit sa pag-evaluate at pag-unawa sa klase mo. Sa
kasalukuyan, ang mayroon ay ang COLLES at ang ATTLS na mga instrumento.
@@ -276,18 +278,18 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="activities"></a>Pagseset-up ng mga
<br />
<p>Pagkatapos mong mailagay ang mga aktibidad mo, maaari mo itong
ilipat pataas o pababa sa layout ng kurso sa pamamagitan ng pagklik sa
-maliit na arrow icon (<img src="../pix/t/up.gif" width="9" height="10">
-<img src="../pix/t/down.gif" width="9" height="10">) sa tabi ng
+maliit na arrow icon (<img src="../pix/t/up.gif" width="9" height="10" />
+<img src="../pix/t/down.gif" width="9" height="10" />) sa tabi ng
bawat isa. Puwede mo ring burahin ang mga ito sa pamamagitan ng
-krus na icon <img src="../pix/t/delete.gif" width="10" height="10">,
+krus na icon <img src="../pix/t/delete.gif" width="10" height="10" />,
at muling i-edit ang mga ito sa pamamagitan ng edit icon <img
-src="../pix/t/edit.gif" width="10" height="11">.
+src="../pix/t/edit.gif" width="10" height="11" />.
</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-<h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>Pagpapatakbo ng kurso</h3>
+<h3 class="sectionheading"><a id="course" name="course"></a>Pagpapatakbo ng kurso</h3>
<blockquote>
<p>May plano na palakihin ang dokumentong ito at gawing isang masaklaw
na tyutoryal. Hangga't hindi naisasakatuparan ito, narito ang ilang
@@ -324,11 +326,11 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="course"></a>Pagpapatakbo ng kurso</h3>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-<h3 class="sectionheading"><a name="further"></a>Dagdag na
+<h3 class="sectionheading"><a id="further" name="further"></a>Dagdag na
impormasyon</h3>
<blockquote>
<p>Kung may nararanasan kayong problema sa site ninyo, kontakin
-ninyo ang inyong lokal na site administrator.</p>
+ninyo ang inyong lokal na administrador ng site.</p>
<p>Kung may magagandang ideya kayo para paunlarin ang Moodle, o kahit
magagandang kuwento, tumungo sa <a href="http://moodle.org/"
target="_top">moodle.org</a> at sumali sa kurso naming
@@ -338,7 +340,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="further"></a>Dagdag na
<p>Kung gusto ninyong mag-ambag sa pagpoprogram ng mga bagong modyul,
o pagsusulat ng dokumentasyon, o papel, pakikontak ako: <a
-href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1" target="_top">
+href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&amp;course=1" target="_top">
Martin Dougiamas</a> o tingnan ang &quot;bug tracker&quot; site para sa
Moodle, sa <a href="http://moodle.org/bugs/"
target="_top">moodle.org/bugs</a></p>
@@ -350,10 +352,9 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="further"></a>Dagdag na
<hr />
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="."
-target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Bersiyon: $Id: teacher.html,v 1.4
-2002/08/18 10:00:01
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">
+Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id: teacher.html,v 1.4 2002/08/18 10:00:01
martin Exp $</font></p>
</body>
</html>
View
131 lang/tl/docs/translation.html
@@ -1,12 +1,14 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html><head>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<head>
<title>Gabay sa pagsasalin ng Moodle</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body style="background-color: rgb(255, 255, 255);">
+<body>
<h1>Gabay sa Pagsasalin ng Moodle</h1>
@@ -23,23 +25,19 @@
ay nasa isang direktoryo na ang pangalan ay katulad ng maikling pangalan
ng wika (tg, en, fr, nl, es ...). </p>
-
<p style="margin-left: 40px;">Lahat ng pangunahing file ay nasa folder
na ito, na ang mga pangalan ay may .php na extension
(eg moodle.php, resource.php atbp).
&nbsp; Naglalaman ng maiikling parirala ang bawat file na ito na ang
karaniwang tawag ay "<span style="font-style: italic;">string</span>".
</p>
-
<p style="margin-left: 40px;">Maaari ring may mga folder itong
naglalaman ng mga .html web pages:
</p>
-
<ul style="margin-left: 40px;">
-
<li><strong>help</strong>: naglalaman ng
mga context-sensitive help file na lumilitaw kapag ikinlik mo ang mga
@@ -49,24 +47,15 @@
</li>
</ul>
-
-
<p>&nbsp;</p>
-
-
<h2>Paglikha ng isang ganap na bagong pakete ng wika</h2>
-
-
-
<p style="margin-left: 40px;">Kung hindi pa sinusuportahan ng Moodle ang
wika ninyo, o kung gusto mo lamang ng ilang pasadyang pagbabago sa
interface ng site mo, puwede kang magsimula ng bagong pagsasalin.
</p>
-
-
<p style="margin-left: 40px;">Ang kailangan mo lang gawin ay lumikha ng
isang bagong folder sa <i>lang</i> directory na ang pangalan ay ang 2-titik na
code ng wika mo. Makikita mo ang mga istandard na code na ito sa
@@ -80,25 +69,30 @@
<span style="font-style: italic;">sr_utf8</span>).<br />
</p>
-
-
-<p style="margin-left: 40px;">Pagkatapos, kopyahin mo ang moodle.php
+<p style="margin-left: 40px;">Pagkatapos, likhain mo sa bago mong folder ng wika ang file an
+&quot;moodle.php&quot;, na naglalaman ng mga sumusunod na linya:<br /><br />
+<code>
+&lt;?PHP <br />
+$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';<br />
+$string['thisdirection'] = 'ltr';<br />
+$string['thislanguage'] = 'new language pack';<br />
+?>
+</code>
+<br /><br />
+
+o kopyahin mo ang moodle.php
mula sa ibang wika, sa bago mong direktoryo.&nbsp; Ang nasa "en" na
folder ang pinakamaigi pero hindi na ito mahalaga dahil babaguhin mo rin
-naman.
+naman. Ang paglikha ng sarili mong moodle.php ay may bentahe na magsisimula
+ka sa isang kumpletong blangkong pakete ng wika.
<br />
</p>
-
-
-
<p style="margin-left: 40px;">Handa ka nang magsimulang maginsert ng mga
bagong string sa pamamagitan ng pag-edit ng wika mo...tingnan sa ibaba
ang mga detalye nito.
</p>
-
-
<p style="margin-left: 40px;">Para sa isang bagong pakete ng wika, ang
kauna-unahan mong kailangang gawin ay editin ang string na maypangalang
"thischarset" sa moodle.php. Kailangan nitong magkaroon ng balidong web
@@ -108,23 +102,14 @@
mo nang ituloy ang pagbabago sa iba pang string.
</p>
-
-
<p>&nbsp;</p>
-
-
<h2>Pag-edit ng tapos nang gawin na pakete ng wika</h2>
-
-
-
<h3 style="margin-left: 40px;">Paggawa ng maliliit na pasadyang
pagbabago<br />
</h3>
-
-
<p style="margin-left: 80px;">Kung gusto mo lamang na magbago ng ilang
bagay sa interface para sumunod ito sa estilong gusto mo,
<span style="font-weight: bold;">huwag mong editin ang isa sa mga
@@ -143,8 +128,8 @@ <h3 style="margin-left: 40px;">Paggawa ng maliliit na pasadyang
<p style="margin-left: 80px;">Tandaan na kung gusto mong makita ng lahat
sa site mo ang bagong paketeng ito, kailangan mong iselect ito na wika
ng site at irestrict ang mga wikang mapagpipilian sa
-<span style="font-weight: bold;">Admin &gt;&gt; Configuration &gt;&gt;
-Variables</span>.
+<span style="font-weight: bold;">Admin &gt;&gt; Pagsasaayos &gt;&gt;
+Baryabol</span>.
<br />
<br />
</p>
@@ -159,10 +144,10 @@ <h3 style="margin-left: 40px;">
<ol>
<li>Mag-log-on sa Moodle server mo bilang administrador.</li>
<li>Magpunta ka sa <span style="font-weight: bold;">Administrasyon
-&gt;&gt; Configuration &gt;&gt; Wika</span>, na siyang pahina sa
+&gt;&gt; Pagsasaayos &gt;&gt; Wika</span>, na siyang pahina sa
pamamahala ng wika. </li>
<li>Sa pahinang ito mapipili mo ang wika mo mula sa menu, pagkatapos
-ay piliin ang "Paghambingin at I-edit ang Wika".</li>
+ay piliin ang "Paghambingin at Iedit ang Wika".</li>
<li>Makakakita ka ng mga form na maeedit mo para sa bawat file.
Kung hindi ka makakita ng form, kailangan mong tiyakin na ang mga file
ay masusulatan - maaring kailangan mong magbago ng mga file permission.</li>
@@ -189,21 +174,26 @@ <h3 style="margin-left: 40px;">
</ol>
</ol>
-
<h3 style="margin-left: 40px;">Pagsasalin ng mga tulong at
dokumentasyong file
</h3>
-
-
<p style="margin-left: 80px;">Walang pang built-in na editor sa Moodle
para ipangsalin ng mga tulong na file, subalit hindi naman ito
-kahirapan (Tala ng nagsalin: Mayroon na noong isinusulat ang pagsasalin
+kahirapan
+
+(Tala ng nagsalin: Mayroon na noong isinusulat ang pagsasalin
na ito. Ang pangalan ng file ay langdoc.php na dapat ay nasa admin
na folder. Kung wala ka ng file na ito, kunin sa cvs ng
moodle. Maglog-in bilang admin sa site mo at pumunta sa
-sitemo.org/admin/langdoc.php--Roel). Mahalaga na gamitin ang
-<span style="font-weight: bold;">en</span> na pakete ng wika
+sitemo.org/admin/langdoc.php o sa bersiyon ng Moodle na 1.55 pataas;
+Pumunta ka sa Pagsasaayos &gt;&gt; Wikà &gt;&gt; Iedit ang mga tulong na
+dokumento. Makakakita ka ng isang pahina na may drop down na listahan
+ng mga doks at tulong na file; at may dalawang form na textarea, ang
+nasa itaas ay ang Ingles na bersiyon ng dokumento ang ang nasa ibaba ay
+ang sa wika mo.--Roel).
+
+Mahalaga na gamitin ang <span style="font-weight: bold;">en</span> na pakete ng wika
bilang sangguniang wika. Kopyahin ang tulong na file mula sa en na
pakete ng wika at i-paste ito sa katugma nitong lokasyon sa iyong pakete
ng wika. Tapos ay gumamit ng plain text na editor upang maisalin ang
@@ -213,6 +203,31 @@ <h3 style="margin-left: 40px;">Pagsasalin ng mga tulong at
program na ito sa file).
</p>
+<p style="margin-left: 80px;">Pag-ingatan na isulat ang mga helpfile sa
+anyong XHTML-compliant. Sa madaling salita ay:</p>
+<ul style="margin-left: 80px;">
+ <li>Dapat ay sarado lahat ng tag: <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;p&gt;</span>lalala<span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;/p&gt;</span></li>
+ <li>Dapat ay nakanest ang lahat ng elemento: <span style="color:rgb(255, 0, 0);">&lt;p&gt;</span> lalala <span style="color:rgb(0, 0, 255);" >&lt;em&gt;</span>lalala<span style="color:rgb(0, 0, 255);" >&lt;/em&gt;</span> <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;/p&gt;</span></li>
+ <li>Dapat ay maliit ang mga titik ng lahat ng elemento at attribute</li>
+ <li>Dapat ay isulat ng buo at nasa loob ng panipi ang lahat ng attribute: <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;</span> lalala &lt;/p&gt;</li>
+ <li>Dapat ay magtapos ang mga walang laman na elemento sa /&gt;: <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;br /&gt; &lt;hr /&gt;</span>.
+Dapat ay magdagdag ka ng ekstrang espasyo sa unahan ng &quot;/&quot; na simbolo.</li>
+ <li>Dapat ay may alt=&quot;&quot; (puwedeng walang laman) ang &lt;img at tulad ng iba pang walang laman na elemento ay dapat magtapos sa espasyo at /&gt; tulad ng <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;img alt="" src="picture.gif" /></span></li>
+ <li>Ang <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;?=</span> at <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;?</span> ay dapat na maging <span style="color:rgb(255, 0, 0);" >&lt;?php</span></li>
+
+ <li>Dapat ay walang ANUMANG font tag. <span style="color:rgb(255, 0, 0);" > &lt;p&gt;&lt;em&gt; &lt;h1&gt; &lt;h2&gt;</span> atbp. ay dapat sumapat na para sa mga pakete ng wika ...</li>
+ <li>Ang pangalan ng wika sa languagepack ($string['thislanguage'] sa moodle.php) ay dapat na gumamit ng Unicode Numeric Character References (NCR) hangga't maaari, dahil pinapahintulutan nitong mabasa ang pangalan sa ANUMANG encoding context (tingnan ang paketeng Tsino halimbawa).</li>
+
+</ul>
+<p style="margin-left: 80px;">Hindi nangangailangan ang mga file sa help
+folder ng panimula at pangwakas na mga tag na doc type, html, body,
+at head - ang mga tag na ito ay kasama na sa help.php. Bahala na ang
+script sa pagsasaayos ng mga pahina. Nangangahulugan din na walang
+gaanong puwang para sa pagiging malikhain sa HTML! Pilitin po ninyong
+gumaya sa sa halimbawang Ingles.</p>
+
+<p style="margin-left: 80px;">Dapat maging ganap na XHTML compliant ang mga file sa docs na folder, kasama ang doc type, header atbp.</p>
+
<p style="margin-left: 80px;">Ang pagklik ng "Magtsek ng mga nawawalang
string" sa language administration screen ay magpapakita rin sa iyo ng
@@ -223,17 +238,14 @@ <h3 style="margin-left: 40px;">Pagsasalin ng mga tulong at
<p>&nbsp;</p>
-
<h2>Pagpapasa ng pakete ng wika mo sa proyektong Moodle</h2>
-
<p style="margin-left: 40px;">Ang pagbabahagi mo ng pagsasalin mo ng
Moodle ay makakatulong sa ibang taong nagsasalita ng wika mo.
&nbsp;&nbsp;Masasama ang wika ng interface mo sa mga susunod na bersiyon
ng Moodle.<br />
</p>
-
<p style="margin-left: 40px;">I-archive lamang ang buo mong bagong
direktoryo ng wika bilang isang <span style="font-weight:
bold;">zip</span> file at i-email ito sa <a
@@ -243,15 +255,27 @@ <h3 style="margin-left: 40px;">Pagsasalin ng mga tulong at
detalye.<br />
</p>
-
<p>&nbsp;</p>
+<p style="margin-left: 40px;">Checklist na magagamit mo bago magcommit::</p>
+<ul type="circle" style="margin-left: 80px;">
+<li>Wala bang blangkong file?</li>
+<li>Wala bang hindi naisasalin na file o string?</li>
+<li>Hindi ba inedit ang mga help file sa pamamagitan ng wordprocessor?</li>
+<li>Laman ba ng README file ang wika, pangalan at emailadress ng
+nagsalin?</li>
+<li>Tama ba ang language code ng foldername (tingnan ang
+moodle\lib\languages.php)?</li>
+<li>Tumatakbo ba ng walang error ang pakete ng wika sa isang
+testsite?</li>
+<li>Kapag naglalaman ang &quot;thislanguage&quot; ng iba pang titik
+maliban sa latin na titik, nakasulat ba ito sa NCR notation?</li>
+<li>XHTML compliant ba ang mga string at file?</li>
+</ul>
<h2>Pagmementina ng isang istandard na pakete ng wika<br />
</h2>
-
-
<p style="margin-left: 40px;">Kung seryoso ka sa pagmementina ng isang
wika sa Moodle, pinakamabuting gumamit ng <a
href="?file=cvs.html">Moodle CVS</a> para magka-up-to-date na bersiyon
@@ -261,7 +285,7 @@ <h3 style="margin-left: 40px;">Pagsasalin ng mga tulong at
kung kailangan mo ng tulong sa pagseset-up nito.<br />
</p>
-<p style="margin-left: 40px;">Kailangan mo ring sumali sa
+<p style="margin-left: 40px;">Makabubuti ring sumali sa
<a target="_top"
href="http://moodle.org/mod/forum/view.php?id=43">Languages Forum</a>
para sa mga balita at diskusyon hinggil sa mga isyung nakakaapekto sa
@@ -283,6 +307,7 @@ <h3 style="margin-left: 40px;">Pagsasalin ng mga tulong at
<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">
Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Bersiyon: $Id$</font></p>
+
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body></html>
View
14 lang/tl/docs/upgrade.html
@@ -1,12 +1,14 @@
-<html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Moodle Doks: Paga-upgrade</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
-charset=iso-8859-15">
+charset=iso-8859-15" />
</head>
-<body bgcolor="#FFFFFF">
+<body>
<h1>Pag-Upgrade ng Moodle</h1>
<blockquote>
@@ -155,9 +157,9 @@ <h3 class="sectionheading">3. Pagtatapos ng upgrade</h3>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="."
-target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Bersiyon: $Id$</font></p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">
+Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
</body>
</html>
View
4 lang/tl/quiz.php
@@ -73,6 +73,7 @@
$string['confirmclose'] = 'Isasara mo na ang pagkuha na ito. Kapag isinara mo na ang pagkuha, hindi mo na mababago ang mga sagot mo.';
$string['confirmserverdelete'] = 'Talaga bang nais mong alisin ang server na <b>$a</b> mula sa listahan?';
$string['confirmstartattempt'] = 'May taning ang Pagsusulit. Talaga bang nais mo nang mag-umpisa?';
+$string['containercategorycreated'] = 'Nilikha ang kategoriyang ito upang maimbak ang lahat ng orihinal na kategoriyang inilipat sa antas site dahil sa mga dahilang babangitin sa ibaba.';
$string['continueattemptquiz'] = 'Ipagpatuloy ang huling pagkuha';
$string['copyingfrom'] = 'Lumilikha ng kopya ng tanong na \'$a\'';
$string['copyingquestion'] = 'Kinokopya ang tanong';
@@ -348,6 +349,7 @@
$string['rqps'] = 'Mga Tanong na mula sa Malayo ';
$string['save'] = 'Isave';
$string['saveandedit'] = 'Isave ang mga pagbabago at iedit ang mga tanong';
+$string['savedfromdeletedcourse'] = 'Isinave mula sa binurang kurso na \"$a\"';
$string['savegrades'] = 'Isave ang mga marka';
$string['savemyanswers'] = 'Isave ang aking mga sagot';
$string['savenosubmit'] = 'Isave nang hindi ipinapasa';
@@ -404,8 +406,10 @@
$string['unit'] = 'Yunit';
$string['unknowntype'] = 'Ang uri ng tanong sa ika- $a na linya ay hindi suportado. Hindi gagamitin ang tanong';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'Hindi suportado ang function na $a';
+$string['unusedcategorydeleted'] = 'Binura ang kategoriyang ito, dahil pagkatapos mabura ang kurso ay hindi na ginagamit ang mga tanong nito sa server.';
$string['upgradesure'] = '<div style=\"color: red;\">Sa partikular, ang modyul na pagsusulit ay gagawa ng malawakang pagbabago ng mga teybol ng pagsusulit at ang upgrade na ito ay hindi pa lubusang nasusubok. Mahigpit ka naming pinapayuhan na ibak-ap ang mga database teybol mo bago ka magpatuloy.</div>';
$string['url'] = 'URL';
+$string['usedcategorymoved'] = 'Inilipat ang kategoriyang ito sa antas site dahil pagkatapos mabura ang kurso, ginagamit pa rin ng ilang pagsusulit sa server ang mga tanong nila.';
$string['validate'] = 'Tingnan kung Tanggap';
$string['viewallanswers'] = 'Tingnan ang $a nakumpletong pagsusulit';
$string['viewallreports'] = 'Tingnan ang mga ulat para sa $a pagkuha';

0 comments on commit b442307

Please sign in to comment.