Permalink
Browse files

Updated log file

  • Loading branch information...
1 parent 7626969 commit b51b51dc0065f7f36bdc814049b80546f2d3d0b0 stigbjarne committed Mar 29, 2004
Showing with 5 additions and 6 deletions.
  1. +5 −6 lang/no/README
View
@@ -1,18 +1,17 @@
Logg for endringer
-Oversettelse til Moodle v. 1.1.1.
+Oversettelse til Moodle v. 1.2.
+Endringer 29. mars 2004:
+Flere oppdateringer tilpasset versjon 1.2, og noen nye filer. (Kun php-filer endret.) Enda flere vil komme etter hvert.
+Endring i spr�kbruk: Bruk av begrepet "kurs" erstattes med "klasse".
-Sist endret 8. des. 2003.
-
+Endringer 8. des. 2003. (v. 1.1.1)
St�rst tilskudd i det siste er mange hjelpefiler.
Php-filene kommer etter hvert med st�rre oppdateringer.
-
Denne oversettelsen er tilpasset hovedsakelig for bruk i h�gskole og universitet, men kan med mindre endringer modifiseres til videreg�ende/grunnskole/annet.
Dette kommer tydeligst frem i bruken av begreper som 'studenter' og 'studier' i stedet for 'elever' og 'fag'.
-
Oversettelsen er kraftig videreutviklet fra opprinnelig oversettelse fra november 2002 av J�ran S�rb�, joran.sorbo@teleweb.no.
-
Stig Bjarne Haugen, sbh@hinesna.no (Vedlikeholder oversettelsen)

0 comments on commit b51b51d

Please sign in to comment.