Browse files

new helpfile

  • Loading branch information...
1 parent 2f8eca8 commit b5e9c44bbb655f0927eb5b32828c116b89c64511 koenr committed Jan 14, 2005
Showing with 21 additions and 0 deletions.
  1. +17 −0 lang/nl/help/quiz/categories_edit.html
  2. +4 −0 lang/nl/help/quiz/review2.html
View
17 lang/nl/help/quiz/categories_edit.html
@@ -0,0 +1,17 @@
+<p align="center"><b>Categorieën met vragen</b></p>
+
+<p>Eerder dan een lange lijst met vragen aan te leggen, kun je beter categorieën maken waarin je je vragen bewaart.</p>
+
+<p>Elke categorie bestaat uit een naam en een korte beschrijving.</p>
+
+<p>Elke categorie kan "gepubliceerd" worden, wat betekent dat de categorie (en alle vragen er in) beschikbaar zijn in alle vakken op deze server, zodat andere vakken jouw vragen kunnen gebruiken in hun testen.</p>
+
+<p><b>Beschrijving van de velden</b></p>
+
+<p><b>Bovenliggende categorie:</b> De categorie waarin deze categorie geplaatst zal worden. Als er nog geen andere categorieën gemaakt zijn, dan zal je hier alleen voor 'Top' kunnen kiezen.</p>
+
+<p><b>Categorie:</b> De naam van de categorie.</p>
+
+<p><b>Categorie info:</b> Een korte beschrijving van de categorie.</p>
+
+<p><b>Publiceer:</b> Of je deze categorie al dan niet wil publiceren.</p>
View
4 lang/nl/help/quiz/review2.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Sta nalezezn toe</b></p>
+
+<p>Deze optie controleert of leerlingen hun laatste pogingen voor deze test mogen nalezen.</p>
+

0 comments on commit b5e9c44

Please sign in to comment.