Permalink
Browse files

modifications by evelien roos

  • Loading branch information...
1 parent 9fb9dac commit b5ef9489bf9b17dc405bfc83584b195ceca74051 koenr committed Dec 23, 2003
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 lang/nl/attendance.php
View
@@ -13,11 +13,11 @@
$string['autoattendshort'] = 'Automatisch uit logbestanden';
$string['choosedays'] = 'Dagen van de week om aanwezigheden te nemen';
$string['dayofroll'] = 'Datum voor de lijst';
-$string['defaultautoattend'] = 'Aanwezigheden nemen, gebaseerd op logbestanden van gebruikersactiviteit als stanaard instellen';
+$string['defaultautoattend'] = 'Aanwezigheden nemen, gebaseerd op logbestanden van gebruikersactiviteit als standaard instellen';
$string['defaultdynamicsection'] = 'Aanwezigheidslijsten standaard naar de juiste week verplaatsen';
$string['defaultgrade'] = 'Aanwezigheidslijsten standaard op punten zetten';
$string['defaulthoursinclass'] = 'Standaard aantal uur in een aanwezigheidslijst';
-$string['defaultmaxgrade'] = 'Maximumcijfer voor iemand die altijd aanwezig was';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'Maximumcijfer voor iemand nooit afwezig was';
$string['defaultstudentstatus'] = 'De standaard status van een leerling op aanwezigheidslijsten';
$string['downloadexcelfull'] = 'Download volledig Excell-blad';
$string['downloadexceltotals'] = 'Download samenvattend Excell-blad';
@@ -54,7 +54,7 @@
$string['startmulti'] = 'Datum voor de eerste aanwezigheidslijst';
$string['sunday'] = 'Zo';
$string['takeroll'] = 'Maak een aanwezigheidslijst op deze dag?';
-$string['tardiesperabsence'] = 'Hoe dikwijls te laat komen telt als één afwezigheid?';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Hoe vaak te laat komen telt als één afwezigheid?';
$string['tardylong'] = 'Te laat';
$string['tardyshort'] = 'L';
$string['thursday'] = 'Do';

0 comments on commit b5ef948

Please sign in to comment.