Permalink
Browse files

Merge branch 'install_20_STABLE' of git://github.com/amosbot/moodle i…

…nto MOODLE_20_STABLE
  • Loading branch information...
stronk7 committed Jan 27, 2012
2 parents 3e26be8 + 4f51bef commit b5f59f54da4009fff3e5be55873217dcfbfa21b1
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +1 −1 install/lang/de_kids/langconfig.php
  2. +1 −2 install/lang/he/install.php
  3. +1 −0 install/lang/pl/install.php
@@ -31,5 +31,5 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['parentlanguage'] = 'de_du';
$string['thisdirection'] = '';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Deutsch - Kids';
@@ -89,8 +89,7 @@
(במקרים של גרסת 5.0.x תוכל גם לרדת בגירסה ל- 4.4.x)
</p>';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'הינך רואה את עמוד זה מפני שהתקנת והפעלת בהלכה את <strong> $a-packname {$a->packversion}
</strong>
$string['welcomep20'] = 'הינך רואה את עמוד זה מפני שהתקנת והפעלת בהלכה את <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>
חבילה במחשבך. ברכותינו!';
$string['welcomep30'] = 'גירסת <strong>{$a->installername}</strong> כוללת את היישומים ליצור סביבה אשר בה <strong> Moodle </strong>
יפעל דהיינו:';
@@ -41,6 +41,7 @@
$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabel';
$string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
$string['environmentsub2'] = 'Każde wydanie Moodle ma pewne minimalne wymagania wersji PHP i pewną liczbę obowiązkowych rozszerzeń PHP. Pełna kontrola środowiska odbywa się przed każdą instalacją i aktualizacją. Prosimy o kontakt z administratorem serwera, jeśli nie wiesz jak zainstalować nową wersję lub włączyć rozszerzenie PHP.';
$string['errorsinenvironment'] = 'Kontrola środowiska zakończona niepowodzeniem!';
$string['installation'] = 'Instalacja';
$string['langdownloaderror'] = 'Niestety język "{$a}" nie może zostać pobrany. Proces instalacji będzie kontynuowany w języku angielskim.';

0 comments on commit b5f59f5

Please sign in to comment.