Permalink
Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent a63e9ff commit b6da50fd63b379f2c36660ff289a56c01c242fef stigbjarne committed Jan 7, 2004
Showing with 129 additions and 0 deletions.
  1. +129 −0 lang/no/help/workshop/managing.html
@@ -0,0 +1,129 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Å håndtere en oppgave med aktiviteten Workshop</B></P>
+
+<p>En oppgave i Workshop er mer kompleks enn en vanlig oppgave. Den involverer
+et antall steg eller faser. Disse er: </p>
+
+<ol>
+<li><p><b>Klargjør oppgaven. </b>Vurderingen av oppgaven bør brytes opp i et
+antall ELEMENTER som skal vurderes. Dette gjør vurderingen av en oppgave enklere
+og gir studentene en ramme å forholde seg til når de skal vurdere. Det er
+læreren som må klargjøre oppgaven og elementene som skal vurderes og lage et
+karakterskjema. (Se den hjelpesiden for mer info.)</p>
+
+ <p>Med elementene som skal vurderes klare vil vanligvis læreren levere inn
+ et lite antall eksempler på hvordan oppgaven kan løses. Dette er arbeider
+ studentene kan øve seg på å vurdere før de de gjør ferdig sitt eget arbeide.
+ Disse eksemplene bør vurderes av lærer <b>før</b> oppgaven gjøres
+ tilgjengelig for studentene. Dette gir læreren eksempler på 'svar' når
+ læreren går gjennom studentenes vurderinger av disse eksemplene (som kommer
+ i neste fase). </p>
+
+ <p>Innlevering av eksempler på løsning av oppgaven (fra lærer) er valgfritt
+ og for noen oppgaver passer det ikke i det hele tatt. </p>
+
+<li><p><b>Tillat studentinnleveringer. </b>Oppgaven er nå tilgjengelig for
+studentene. Hvis læreren har lagt ut eksempler på innleveringer skal nå
+studentene vurdere et antall av disse. (Antallet vurderinger gis når oppgaven
+lages.) Så snart en student har vurdert gitt påkrevd antall vurderinger kan de
+levere sitt eget arbeide. For oppgaver som ikke har eksempler fra læreren kan
+studentene levere inn sine oppgaver med en gang. </p>
+
+<p>Fordelen med å vente med å levere oppgaver til etter vurdering er gitt er å
+bygge opp en mengde med innleveringer. Når de blir distribuert fortløpende vil
+det i de neste to fasene bli bedre fordelig av arbeidet. Hvis oppgaven settes
+rett i fasen &quot;Tillat studentinnleveringer og -vurderinger&quot; i fasen &quot;Klargjør
+oppgaven&quot; (som er tillatt) vil studenter som har levert tidlig som regel få
+vurdere andre tidlige innleveringer. På samme måte vil de som har levert sent i
+stor grad få vurdere oppgaver som også er levert sent. Med en slik &quot;forsinkelse&quot;
+før studentene skal vurdere hverandres oppgaver vil dette problemet bli
+minimert.&nbsp;
+
+ <p>Når en student har levert ett arbeide kan læreren (hvis ønskelig) vurdere
+ dette. Denne vurderingen kan være en del av studentens endelige karakter.
+ Disse vurderingene foregår i innleveringsfasen og vurderingsfasen. Så lenge
+ lærerens vurderinger gis før de endelige karakterene regnes ut kan de brukes
+ i denne utregningen. </p>
+
+<li><p><b>Tillat studentinnleveringer og -vurderinger. </b>Dersom oppgaven
+inkludere studentvurderinger vil studenter som har levert få se andre studenters
+arbeider for å vurdere dem. Studenter som enda ikke har levert får levere (men
+de får <b>ikke </b>se andres arbeide for å vurdere det). I denne fasen kan det
+samtidig foregå leveringer, nye leveringer og vurdering av arbeider.&nbsp; </p>
+
+ <p>Læreren vil kanskje dele opp innleveringen av arbeide og
+ studentevaluering av medstudenters arbeide i to ulike faser, slik at alle
+ studentene må levere sine oppgaver før de skal vurdere oppgavene til
+ medstudentene. I dette tilfellet vil ikke denne fasen (Tillat
+ studentinnleveringer og -vurderinger) bli brukt i det hele tatt. Oppgaven
+ går direkte fra &quot;Tillat studentinnleveringer&quot; til Tillat studentvurdering&quot;.
+ Dette lar læreren sette en frist for levering, og oppgaven går over til
+ neste fase (Tillat studentvurdering) etter denne fristen. </p>
+
+<p>Dersom læreren derimot ikke ønsker ett så klart skille mellom levering og
+vurdering kan denne fasen benyttes. Når det tillates at innleveringer og
+vurderinger kan skje samtidig, bør læreren vurdere å&nbsp;sette &quot;Over Allocation Level&quot; til
+EN (eller kanskje TO) for å tillate at distribueringen skjer problemfritt. (Se
+siden Administrasjon for flere detaljer.) Merk at dette fører til at noen
+innleveringer blir vurdert (av medstudenter) flere ganger og noen færre ganger
+enn mesteparten av innleveringene. </p>
+
+ <p>Når en student har gjort en vurdering kan medstudenten se denne
+ vurderingen. Studenten som har levert arbeidet kan kommentere vurderingen
+ gitt av medstudenten dersom dette valget er slått på i den aktuelle
+ oppgaven. Dersom det er ønskelig kan læreren sette karakter på disse
+ vurderingene studentene imellom, og disse karakterene kan tas med i
+ studentenes endelige karakterer (men det er ikke alltid helt nødvendig, se
+ fasen &quot;Utregning av endelige karakterer&quot;).</p>
+
+<li><p><b>Tillat studentvurdering. </b> I denne fasen fortsetter evaluering av
+medstudenter, men studentene får ikke lengre lov til å levere, inkludert å
+levere på nytt. Studenter som ikke har levert får beskjed om at innlevering
+tillates ikke lengre, og de får <b>ikke </b>tilgang til medstudenters arbeider
+for å vurdere disse. </p>
+
+ <p>Læreren kan (hvis ønskelig) fortsette å sette karakterer på studentenes
+ vurderinger av hverandre, og disse karakterene kan tas med i utregningen av
+ de endelige karakterene (men det er ikke alltid helt nødvendig, se den neste
+ fasen &quot;Utregning av endelige karakterer&quot;). </p>
+
+<li><p><b>Utregning av endelige karakterer. </b> Etter at innleveringsfristen
+har gått ut tar læreren oppgaven over i neste fase der videre vurdering fra
+studentenes side ikke lengre tillates. Læreren kan (hvis ønskelig) fullføre
+karaktersettingen av (student-) vurderingen av eksemplene fra lærer og
+(student-) karakterene på studentinnleveringene. Læreren kan også sette karakter
+på studentenes vurderinger av hverandre (studentens evne til å vurdere). Dette
+er egentlig <b>ikke </b>nødvendig ettersom studentens vurderingskompetanse kan
+vurderes ut fra deres relative karakterer, gitt at det er foretatt en
+tilstrekkelig mengde med studentvurderinger studentene imellom. </p>
+
+ <p>Når karaktersettingen er ferdig kan læreren beregne studentenes endelige
+ karakterer. Disse karakterene regnes vanligvis ut fra tre komponenter:
+ Lærerens karakter for innlevert arbeide, gjennomsnittelig karakter gitt av
+ medstudentene for innlevert arbeide og studentens vurderingskompetanse.
+ Sistnevnte kan inkludere gjennomsnittelig &quot;vurderingskarakter&quot;
+ (karakter for vurderingsevne) satt av lærer opp mot studentens kommentarer.
+ Disse tre komponentene vektes av læreren før utregningen av de endelige
+ karakterene skjer. </p>
+
+<li><p><b>Visning av endelige karakterer. </b> Den endelige fasen i oppgaven er
+til for at studentene skal få se sine endelige karakterer. Læreren kan (hvis
+ønskelig) gå tilbake i oppgaven og tillate noen endringer, f.eks. vektingen som
+brukes når de endelige karakterene regnes ut. De reviderte karakterene kan
+deretter vises til studentene. </p>
+
+ <p>Studentene (og læreren) får også se en 'hovedtabell' over studentenes
+ innleveringer. Disse sorteres etter karakter med de beste øverst. Her er
+ karakteren som gis på innleveringen en kombinasjon av lærerens karakter og
+ gjennomsnittet av karakterene fra medstudentene (hvis de er tilgjengelige).
+ Vektingen som brukes ble fastsatt i forrige fase. </p>
+</ol>
+
+<p>Læreren kan åpne siden &quot;Administrasjon&quot; når som helst i gjennomføringen av en
+Workshop. Denne siden viser gjeldende status for oppgaven. Den lister opp
+lærerens innleveringer av eksempler (dersom det fins noen), studentenes
+vurderinger (av lærerens eksempler, deres eget arbeide og andre studenters
+innleveringer), og studentenes innleveringer. Læreren kan bruke denne siden til
+å vurdere og revurdere innleveringer, vurdere og revurdere studentvurderinger,
+samt slette innleveringer og vurderinger. Siden gir en oversikt over hele
+prosessen slik at læreren kan holde seg oppdatert på hvordan oppgaven &quot;utvikler
+seg&quot;. </p>

0 comments on commit b6da50f

Please sign in to comment.