Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080104)

  • Loading branch information...
commit b70a71f3ebec47adf84571d2f2cc7781e50dd86b 1 parent 673b346
moodler authored
32 install/lang/et_utf8/installer.php
@@ -20,13 +20,14 @@
20 20 $string['cannotsavezipfile']='Ei saa salvestada ZIP faili.';
21 21 $string['cannotunzipfile']='Ei saa lahti pakkida faili.';
22 22 $string['caution']='Hoiatus';
  23 +$string['check'] = 'Kontrolli';
23 24 $string['chooselanguagehead']='Keele valik';
24   -$string['closewindow']='Sule aken';
  25 +$string['closewindow'] = 'Sule aken';
25 26 $string['compatibilitysettingshead']='PHP seadete kontrollimine...';
26 27 $string['configfilenotwritten']='Installeerimisskript ei suutnud automaatselt tekitada config.php faili, mis sisaldaks sinu valitud seadistusi. Põhjus võib olla selles, et sinu Moodle kataloog ei ole kirjutatav. Sa võid käsitsi kopeerida järgneva koodi config.php nimelisse faili, mis asub Moodle juurkataloogis.';
27 28 $string['configfilewritten']='config.php on edukalt loodud';
28 29 $string['configurationcompletehead']='Konfigureerimine lõpetatud';
29   -$string['continue']='Jätka';
  30 +$string['continue'] = 'Jätka';
30 31 $string['curlrecommended']='Fakultatiivse Curl teegi installeerimine on väga soovitatav, millega võimaldatakse Moodle võrgunduse funktsionaalsus.';
31 32 $string['customcheck']='Muud kontrollid';
32 33 $string['database']='Andmebaas';
@@ -98,7 +99,7 @@
98 99 $string['environmentrequirecustomcheck']='see test peab olema edukalt läbitud';
99 100 $string['environmentrequireinstall']='on nõutud, et oleks installeeritud ja võimaldatud';
100 101 $string['environmentrequireversion']='versioon $a->needed on nõutud, Sinul on jooksmas versioon $a->current';
101   -$string['error']='Viga';
  102 +$string['error'] = 'Viga';
102 103 $string['fail']='Fail';
103 104 $string['fileuploads']='Failide üleslaadimine';
104 105 $string['fileuploadserror']='See peaks olema sisse lülitatud';
@@ -108,14 +109,14 @@
108 109 <p>GD on andmeteek, mis on vajalik PHP jaoks, et Moodle\'il oleks võimalik pilte (kasutajate ikoonid, logide graafikud) töödelda ja luua. Moodle töötab ikka ka GD puudumisel, aga need võimalused ei ole siis sinu jaoks kättesaadavad.</p>
109 110 <p>GD lisamiseks PHP\'le Unixi operatsioonisüsteemis tuleb kompileerida PHP-d, kasutates --with-gd parameetrit.</p>
110 111 <p>Windowsis saad sa tavaliselt muuta php.ini faili ja kommenteerida sisse libdg.dll\'le vastava rea.</p>';
111   -$string['help']='Abi';
  112 +$string['help'] = 'Abi';
112 113 $string['iconvrecommended']='Fakultatiivse ICONV teegi installeerimine on tungivalt soovitatav tõstmaks õpikeskkonna jõudlust, eriti kui õpikeskkond toetab mitte ladinatähistikuga keeli (näiteks eesti keelt).';
113   -$string['info']='Informatsioon';
  114 +$string['info'] = 'Informatsioon';
114 115 $string['installation']='Installeerimine';
115 116 $string['invalidmd5']='Vigane md5';
116 117 $string['langdownloaderror']='Kahjuks keelt \"$a\" ei paigaldatud. Paigaldamine jätkub inglise keeles.';
117 118 $string['langdownloadok']='Keel \"$a\" paigaldati edukalt. Paigaldamisprotsess jätkub selles keeles.';
118   -$string['language']='Keel';
  119 +$string['language'] = 'Keel';
119 120 $string['magicquotesruntime']='Magic Quotes talitlusaeg';
120 121 $string['magicquotesruntimeerror']='See peaks olema välja lülitatud';
121 122 $string['memorylimit']='Mälu limiit';
@@ -132,22 +133,22 @@
132 133 <p>Kuigi mõnedes serverites tõkestab see <b>kõigi</b> PHP lehekülgede tööd (sa näed veateateid, kui vaatad lehti), nii et pead eemaldama .htaccess faili.</p></li>
133 134 </ol>';
134 135 $string['missingrequiredfield']='Mõned nõutud väljad on puudu';
135   -$string['moodledocslink']='Moodle dokumendid käesoleva lehe kohta';
  136 +$string['moodledocslink'] = 'Moodle manuaalid käesoleva lehe kohta';
136 137 $string['mssql']='SQL*Server (mssql)';
137 138 $string['mssql_n']='SQL*Server UTF-8 toetusega (mssql_n)';
138 139 $string['mssqlextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus MSSQL ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda SQL*Server\'iga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
139 140 $string['mysql']='MySQL (mysql)';
140 141 $string['mysqlextensionisnotpresentinphp']='PHP ei ole MySQL laiendiga õigesti konfigureeritud, seega ei saa ta MySQL\'ga suhelda. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
141   -$string['name']='Nimi';
142   -$string['next']='Järgmine';
  142 +$string['name'] = 'Nimi';
  143 +$string['next'] = 'Järgmine';
143 144 $string['oci8po']='Oracle (oci8po)';
144 145 $string['ociextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus OCI8 ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda Oracle\'ga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
145 146 $string['odbc_mssql']='SQL*Server üle ODBC (odbc_mssql)';
146 147 $string['odbcextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus ODBC ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda SQL*Server\'iga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
147   -$string['ok']='OK';
  148 +$string['ok'] = 'OK';
148 149 $string['opensslrecommended']='Fakultatiivse OpenSSL teegi installeerimine on väga soovitatav, millega võimaldatakse Moodle võrgunduse funktsionaalsus.';
149 150 $string['pass']='Korras';
150   -$string['password']='Salasõna';
  151 +$string['password'] = 'Salasõna';
151 152 $string['pgsqlextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus PGSQL ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda PostgreSQL\'iga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
152 153 $string['php50restricted']='PHP 5.0.x omab mitmeid probleeme. Palun uuenda 5.1.x või lase tagasi 4.3.x or 4.4.x PHP versioonile';
153 154 $string['phpversion']='PHP versioon';
@@ -156,21 +157,22 @@
156 157 <p>Sinu jooksev versioon on $a</p>
157 158 <p>Sa pead oma PHP-d uuendama või kolima hosti, kus on uuem PHP versioon!</p>';
158 159 $string['postgres7']='PostgreSQL (postgres7)';
159   -$string['previous']='Eelmine';
  160 +$string['previous'] = 'Eelmine';
160 161 $string['remotedownloadnotallowed']='Komponentide alla tõmbamine ei ole Sinu serverisse lubatud (sest allow_url_fopen keelatud).<br /><br />Sa pead tõmbama alla faili <a href=\"$a->url\">$a->URL</a> käsitsti, kopeerima \"$a->dest\" oma serveris ja sinna lahti pakkima.';
161   -$string['report']='Ülevaade';
  162 +$string['report'] = 'Ülevaade';
  163 +$string['restricted'] = 'Piiratud';
162 164 $string['safemode']='Ohutu režiim';
163 165 $string['safemodeerror']='Moodle\'il võib ohutus režiimis komplikatsioone tekkida';
164 166 $string['serverchecks']='Serveri kontrollid';
165 167 $string['sessionautostart']='Sessioonide automaatne algatamine';
166 168 $string['sessionautostarterror']='See peaks olema välja lülitatud';
167 169 $string['skipdbencodingtest']='Jäta vahele andmebaasi kodeeringu test';
168   -$string['status']='Staatus';
  170 +$string['status'] = 'Staatus';
169 171 $string['thischarset']='UTF-8';
170 172 $string['thisdirection']='ltr';
171 173 $string['thislanguage']='Eesti';
172 174 $string['unicoderecommended']='Soovitatav on kõikide andmete salvestamine UTF-8\'s (unicode). Uued paigaldamised peaksid olema tehtud andmebaasi, mille vaikimisi kodeering on Unicode. Kui uuendada, siis peaksid teostama UTF-8\'sse üleviimise protsessi (vaata Admin lehte).';
173   -$string['user']='Kasutaja';
  175 +$string['user'] = 'Kasutaja';
174 176 $string['welcomep10']='\$a->installername (\$a->installerversion)';
175 177 $string['welcomep70']='Vajuta \"Järgmine\" nuppu all jätkamaks <strong>Moodle</strong> paigaldamisega.';
176 178 $string['wrongdestpath']='Vale sihtkoha rada.';
6 install/lang/ko_utf8/installer.php
@@ -94,7 +94,8 @@
94 94 <b>사용자:</b> 데이터베이스 사용자명<br />
95 95 <b>암호:</b> 데이터베이스 암호<br />
96 96 <b>테이블 접두어:</b> 모든 테이블에 사용할 접두어 (필수)';
97   -$string['dataroot'] = '데이타 경로';
  97 +$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>노트:</b>만일 데이터베이스가 존재하지 않으면 인스톨러가 데이터베이스를 자동으로 생성할 것입니다.';
  98 +$string['dataroot'] = '데이타디렉토리 경로';
98 99 $string['datarooterror'] = '당신이 지정한 \'데이타 경로\'가 없거나 생성되지 않았습니다. 정확한 경로를 적거나 수동으로 그 디렉토리를 생성해 놓으시오.';
99 100 $string['dbconnectionerror'] = '지정한 데이터베이스에 연결할 수 없습니다. 데이타베이스의 설정을 점검하시오.';
100 101 $string['dbcreationerror'] = '데이터베이스 생성 오류. 주어진 사용자명 및 암호로 데이터베이스 이름을 생성할 수 없습니다.';
@@ -206,8 +207,9 @@
206 207 $string['previous'] = '이전으로';
207 208 $string['qtyperqpwillberemoved'] = '갱신과정에서 RQP 문제 유형은 제거될 것입니다. 만일 이 유형의 문제를 사용하지 않았다면, 추후에는 어떤 문제도 발생하지 않을 것입니다.';
208 209 $string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = '갱신과정에서 RQP 문제 유형은 제거될 것입니다. 데이터베이스에 RQP 문제가 탑재되어 있다면, 비록 갱신하기 전에 http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 에서 코드를 다시 불러들였다 하더라도 작업이 중단될 것입니다.';
  210 +$string['remotedownloaderror'] = '서버로 구성요소를 다운로드하는데 실패하였습니다. 프록시 설정을 확인하십시요.PHP cURL 확장라이브러리를 추천합니다. <br /><br /> <a href=\"$a->url\">$a->url</a> 파일을 수동으로 다운로드해야 해서 서버의 \"$a->dest\"로 복사한 다음 거기서 압축을 해제하십시요.';
209 211 $string['remotedownloadnotallowed'] = '서버로 구성요소를 내려받는 것이 허용되지 않습니다. (allow_url_fopen 이 비활성화 됨).<br /><br /> 수동으로 <a href=\"$a->url\">$a->url</a> 파일을 다운로드 하고, 서버의 \"$a->dest\" 에 복사한 후 압축을 푸셔야 합니다.';
210   -$string['report'] = '보고';
  212 +$string['report'] = '보고';
211 213 $string['restricted'] = '제한됨';
212 214 $string['safemode'] = '안전모드';
213 215 $string['safemodeerror'] = '아마 안전모드(Safe Mode)가 작동되어서 문제가 생겼을 것입니다.';

0 comments on commit b70a71f

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.