Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

workshop help files translated

 • Loading branch information...
commit b7e328e63cd54021ce963dc8c3330e1e368a9d9c 1 parent 2a6f9ad
rcantada authored

Showing 53 changed files with 1,441 additions and 107 deletions. Show diff stats Hide diff stats

 1. +2 1  lang/tl/assignment.php
 2. +6 6 lang/tl/help/lesson/import.html
 3. +2 2 lang/tl/help/lesson/overview.html
 4. +2 2 lang/tl/help/quiz/export.html
 5. +4 4 lang/tl/help/quiz/formataiken.html
 6. +43 43 lang/tl/help/quiz/formatgift.html
 7. +22 8 lang/tl/help/quiz/import.html
 8. +22 0 lang/tl/help/workshop/addcommenttobank.html
 9. +23 0 lang/tl/help/workshop/addingacomment.html
 10. +36 0 lang/tl/help/workshop/agreeassessments.html
 11. +117 0 lang/tl/help/workshop/analysisofassessments.html
 12. +17 0 lang/tl/help/workshop/anonymous.html
 13. +12 0 lang/tl/help/workshop/assessmentofexamples.html
 14. +21 0 lang/tl/help/workshop/assignmenttype.html
 15. +28 0 lang/tl/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 16. +71 0 lang/tl/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 17. +77 0 lang/tl/help/workshop/comparisonofassessments.html
 18. +6 0 lang/tl/help/workshop/editingacomment.html
 19. +88 0 lang/tl/help/workshop/elements.html
 20. +26 0 lang/tl/help/workshop/finalgrades.html
 21. +13 0 lang/tl/help/workshop/grade.html
 22. +35 0 lang/tl/help/workshop/grading.html
 23. +27 0 lang/tl/help/workshop/gradingassessments.html
 24. +32 0 lang/tl/help/workshop/gradinggrade.html
 25. +95 0 lang/tl/help/workshop/gradingstrategy.html
 26. +20 0 lang/tl/help/workshop/gradingsubmissions.html
 27. +13 0 lang/tl/help/workshop/includeself.html
 28. +12 0 lang/tl/help/workshop/includeteachersgrade.html
 29. +31 31 lang/tl/help/workshop/index.html
 30. +12 0 lang/tl/help/workshop/leaguetable.html
 31. +91 0 lang/tl/help/workshop/managing.html
 32. +69 0 lang/tl/help/workshop/managing2.html
 33. +10 0 lang/tl/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
 34. +8 0 lang/tl/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
 35. +27 0 lang/tl/help/workshop/nattachments.html
 36. +16 0 lang/tl/help/workshop/nelements.html
 37. +35 0 lang/tl/help/workshop/overallocation.html
 38. +8 0 lang/tl/help/workshop/password.html
 39. +34 0 lang/tl/help/workshop/regrading.html
 40. +24 0 lang/tl/help/workshop/resubmit.html
 41. +12 0 lang/tl/help/workshop/selfassessment.html
 42. +16 0 lang/tl/help/workshop/showinggrades.html
 43. +14 0 lang/tl/help/workshop/specimen.html
 44. +34 0 lang/tl/help/workshop/submissionofexamples.html
 45. +30 0 lang/tl/help/workshop/teacherweight.html
 46. +34 0 lang/tl/help/workshop/ungradedassessments.html
 47. +12 0 lang/tl/help/workshop/ungradedassessments_student.html
 48. +22 0 lang/tl/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
 49. +14 0 lang/tl/help/workshop/usepassword.html
 50. +4 3 lang/tl/lesson.php
 51. +1 1  lang/tl/quiz.php
 52. +6 1 lang/tl/scorm.php
 53. +5 5 lang/tl/workshop.php
3  lang/tl/assignment.php
... ... @@ -1,5 +1,5 @@
1 1 <?PHP // $Id$
2   - // assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
  2 + // assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
3 3
4 4
5 5 $string['allowresubmit'] = 'Pahintulutang ma�pasa mul�';
@@ -48,6 +48,7 @@
48 48 $string['modulenameplural'] = 'Mga takdang-aralin';
49 49 $string['newsubmissions'] = 'Ipinasang takdang-aralin';
50 50 $string['noassignments'] = 'Wala pang takdang-aralin';
  51 +$string['noattempts'] = 'Wala pang kumukuha ng takdang-aralin na ito';
51 52 $string['notgradedyet'] = 'Hindi pa namamarkahan';
52 53 $string['notsubmittedyet'] = 'Hindi pa naipapasa';
53 54 $string['overwritewarning'] = 'Babala: kung mag-aaplowd kang mul�, MAPAPALITAN nito ang kasalukuyan mong ipinasa';
12 lang/tl/help/lesson/import.html
@@ -21,7 +21,7 @@
21 21 bahagdan-timbang na marka. Nasa baba ang ilang halimbawa:
22 22 </p>
23 23
24   -<p style="margin-left: 5em"><code>
  24 +<p style="margin-left: 5em"><samp>
25 25 Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =wal�}<br />
26 26
27 27 Si Grant ay {~nakabaon =nakalibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.<br />
@@ -31,7 +31,7 @@
31 31 Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{=wala =walang sinuman}<br />
32 32
33 33 Kailan ipinganak si Ulysses S. Grant?{#1822}
34   -</code></p>
  34 +</samp></p>
35 35
36 36 <p style="text-align: right"><a
37 37 href="help.php?file=formatgift.html&amp;module=quiz">Marami pang impo
@@ -44,7 +44,7 @@
44 44 maraming-pagpipiliang-sagot na tanong sa pamamagitan ng malinaw na
45 45 format na mababasa ng tao. Narito ang halimbawa ng format:</p>
46 46
47   -<p style="margin-left: 5em"><code>
  47 +<p style="margin-left: 5em"><samp>
48 48 Ano ang layunin ng first aid?<br />
49 49 A. Upang magligtas ng buhay, maiwasan ang pinsala sa katawan, at
50 50 mapanatil� ang kalusugan<br />
@@ -53,7 +53,7 @@
53 53 C. Upang maiwasan ang dagdag na pinsala sa katawan<br />
54 54 D. Upang matulungan ang mga biktima na humihingi ng saklolo<br />
55 55 ANSWER: A
56   -</code></p>
  56 +</samp></p>
57 57
58 58 <p style="text-align: right"><a
59 59 href="help.php?file=formataiken.html&amp;module=quiz">Marami pang impo
@@ -68,11 +68,11 @@
68 68 format na ito. Ang bawat sagot ay pinaghihiwalay ng (~), at ang tamang sagot ay may equal sign (=) sa unahan. Narito ang
69 69 halimbawa:</p>
70 70
71   -<p style="margin-left: 3em"><code>Sa sandaling simulan nating pagmasdan
  71 +<p style="margin-left: 3em"><samp>Sa sandaling simulan nating pagmasdan
72 72 ang mga bahagi ng ating katawan noong sanggol pa lamang tayo ay
73 73 nagsimula na tayong maging mag-aaral ng {=anatomy at physiology
74 74 ~reflexology ~siyensiya ~experimento}, at kung iisipin ay nananatili
75   -tayong mag-aaral panghambambuhay.</code></p>
  75 +tayong mag-aaral panghambambuhay.</samp></p>
76 76
77 77 <p style="text-align: right"><a
78 78 href="help.php?file=formatmissingword.html&amp;module=quiz">More info
4 lang/tl/help/lesson/overview.html
@@ -154,8 +154,8 @@
154 154 pahina mula sa huling (makatwirang) pahina ng aralin. Kung ang
155 155 pasadyang pag-iiskor ay patay, kapag ang dulo ng aralin ay naabot,
156 156 makakatanggap ang mag-aaral ng mensahe ng pagbat� at ipapakita sa kanila
157   -ang kanilang marka. Ang marka ay <code>(ang dami ng tanong na wastong
158   -sinagutan / bilang ng pahina na nakita) * marka ng aralin</code>. Kung
  157 +ang kanilang marka. Ang marka ay <tt>(ang dami ng tanong na wastong
  158 +sinagutan / bilang ng pahina na nakita) * marka ng aralin</tt>. Kung
159 159 buhay ang pasadyang pag-iisko, ang marka ay ang mga puntos na nakuha
160 160 bialng isang % ng kabuuang puntos (hal. 3 puntos ang nakuha para sa
161 161 isang 3 puntos na aralin = 100% ng 3 puntos).</li>
4 lang/tl/help/quiz/export.html
@@ -10,7 +10,7 @@
10 10
11 11 <p style="margin-left: 3em">Ang GIFT ang pinakakomprehensibong magagamit na pang-angkat/pangluwas na format para sa pagluluwas ng mga tanong ng pagsusulit na Moodle sa isang tekstong file. Dinisenyo ito na maging madaling paraaan para sa mga gurong nagsusulat ng tanong sa isang tekstong file. Sinusuportahan nito ang Maraming-Pagpipiliang-Sagot, Tama-Mali, Maikling Sagot, Tugmaan at Denumerong tanong, gayundin ang pagsisingit ng _____ para sa "nawawalang salita" na format. Tandaan na ang mga Cloze na tanong ay hindi pa sinusuportahan sa kasalukuyan. Maaaring maghalo-halo ng iba't-ibang uri ng tanong sa isang file na teksto, at sinusuportahan din ng format ang komento na nasa linya, pangalan ng mga tanong, puna at bahagdan na timbang na marka. Nasa ibaba ang ilang halimbawa:</p>
12 12
13   -<p style="margin-left: 3em"><code>
  13 +<p style="margin-left: 3em"><samp>
14 14 Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =wal�}<br />
15 15
16 16 Si Grant ay {~nakabaon =inilibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.<br />
@@ -20,7 +20,7 @@
20 20 Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{=wal� =walang sinuman}<br />
21 21
22 22 Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant?{#1822}
23   -</code></p>
  23 +</samp></p>
24 24
25 25 <p style="text-align: right"><a href="help.php?file=formatgift.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "GIFT"</a></p>
26 26
8 lang/tl/help/quiz/formataiken.html
@@ -2,16 +2,16 @@
2 2
3 3 <p>Ang Aiken na format ay isang napakasimpleng paraan ng paglikha ng tanong na maraming-pagpipiliang-sagot sa pamamagitan ng isang malinaw na format na nababasa ng tao. Narito ang halimbawa ng format:</p>
4 4
5   -<p style="margin-left: 3em"><code>
  5 +<p style="margin-left: 3em"><samp>
6 6 Ano ang wastong sagot sa tanong na ito?<br />
7 7 A. Ito ba?<br />
8 8 B. Baka ito?<br />
9 9 C. Marahil ay ito?<br />
10 10 D. Ito siguro!<br />
11 11 ANSWER: D
12   -</code></p>
  12 +</samp></p>
13 13
14   -<p style="margin-left: 3em"><code>
  14 +<p style="margin-left: 3em"><samp>
15 15 Aling LMS ang may pinakamaraming format na pang-angkat ng pagsusulit?<br />
16 16 A) Moodle<br />
17 17 B) ATutor<br />
@@ -20,7 +20,7 @@
20 20 E) WebCT<br />
21 21 F) Ilias<br />
22 22 ANSWER: A
23   -</code></p>
  23 +</samp></p>
24 24
25 25 <p>Dapat ay nasa iisang linya lamang ang buong tanong.</p>
26 26 <p>Ang bawat sagot ay dapat magsimula sa isang isahang-titik na karakter, kasunod ay isang tuldok '.' o isang bracket ')', pagkatapos ay isang espasyo.</p>
86 lang/tl/help/quiz/formatgift.html
@@ -11,37 +11,37 @@
11 11 Sa maraming-pagpipiliang-sagot na tanong, ang mga maling sagot ay nilalagyan sa unahan ng tilde (~)
12 12 at ang wastong sagot ay nilalagyan sa unahan ng equal sign (=).</p>
13 13
14   - <p style="margin-left: 3em"><code> Sino ang nakalibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =wal�}</code></p>
  14 + <p style="margin-left: 3em"><samp> Sino ang nakalibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =wal�}</samp></p>
15 15
16 16 <p>Ang <b>Nawawalang Salita</b> na format ay awtomatikong nagsisingit ng punan-ang-patlang na linya (tulad nito _____) sa loob ng pangungusap.
17 17 Para magamit ang Nawawalang Salita na format, ilagay mo ang mga sagot sa lugar sa loob ng pangungusap na gusto mong lumitaw ang linya.</p>
18 18
19   - <p style="margin-left: 3em"><code> Si Grant ay {~nakabaon =nakalibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.</code></p>
  19 + <p style="margin-left: 3em"><samp> Si Grant ay {~nakabaon =nakalibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.</samp></p>
20 20
21 21 <p>Kapag ang mga sagot ay nakalagay sa lugar bago ang pangwakas na bantas ng pangungusap, isang punan-ang -patlang na linya ang isisingit para sa "nawawalang salita" na format. Lahat ng uri ng tanong ay maaaring isulat sa format na Nawawalang Salita .</p>
22 22
23 23 <p>Dapat ay may blangkong linya (doble na carriage return) na naghihiwalay sa mga tanong.
24 24 Para maging mas malinaw, ang mga sagot ay maaaring isulat sa hiwalay na linya at puwede ring iindent. Halimbawa:</p>
25 25
26   - <p style="margin-left: 3em"><code> Ang Pang-amerikanong pagdiriwang na Thanksgiving ay ipinagdiriwang sa {<br />
  26 + <p style="margin-left: 3em"><samp> Ang Pang-amerikanong pagdiriwang na Thanksgiving ay ipinagdiriwang sa {<br />
27 27 ~ikalawa<br />
28 28 ~ikatlo<br />
29 29 =ikaapat<br />
30   - } na Huwebes ng Nobyembre.</code></p>
  30 + } na Huwebes ng Nobyembre.</samp></p>
31 31
32   - <p style="margin-left: 3em"><code> Ang mga titik ng Hapon ay orihinal na nagmula saang bansa? {<br />
  32 + <p style="margin-left: 3em"><samp> Ang mga titik ng Hapon ay orihinal na nagmula saang bansa? {<br />
33 33 ~India<br />
34 34 =Tsina<br />
35 35 ~Korea<br />
36   - ~Ehipto}</code></p>
  36 + ~Ehipto}</samp></p>
37 37
38 38 <p><u>Maikling Sagot:</u><br />
39 39 Ang mga sagot sa Maikling Sagot na uri ng tanong ay nilalagyan lahat ng equal sign (=) sa unahan,
40 40 na nagsasabi na lahat ito ay tamang sagot. Hindi dapat magkaroon ng tilde ang mga sagot. </p>
41 41
42   -<p style="margin-left: 3em"><code> Sino ang nakalibing sa puntod ni Grant?{=wal� =walang sinuman}</code></p>
  42 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Sino ang nakalibing sa puntod ni Grant?{=wal� =walang sinuman}</samp></p>
43 43
44   -<p style="margin-left: 3em"><code> Dalawa dagdagan ng dalawa ay katumbas ng {=apat =4}.</code></p>
  44 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Dalawa dagdagan ng dalawa ay katumbas ng {=apat =4}.</samp></p>
45 45
46 46 <p>Kung may <u>isa</u> lamang na wastong Maikling Sagot, maaari na itong isulat nang walang equal sign sa unahan hangga't hindi ito maipagkakamal� sa Tama-Mali.</p>
47 47
@@ -49,26 +49,26 @@
49 49 Sa uri ng tanong na ito, ang sagot ay nagsasabi kung ang pahayag ay totoo o ditotoo.
50 50 Ang sagot ay dapat isulat na {TAMA} o {MALI}, o paigsiin sa {T} o {M}.</p>
51 51
52   -<p style="margin-left: 3em"><code> Si Grant ay nakalibing sa puntod ni Grant.{M}<br />
  52 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Si Grant ay nakalibing sa puntod ni Grant.{M}<br />
53 53
54   - Ang araw ay sumisikat sa silangan.{T}</code></p>
  54 + Ang araw ay sumisikat sa silangan.{T}</samp></p>
55 55
56 56 <p><u>Tugmaan:</u><br />
57 57 Ang mga pares na pinagtutugma ay nagsisimula sa equal sign (=) at pinaghihiwalay ng simbolong "->".
58 58 Dapat ay magkaroon ng hindi bababa sa tatlong pares na pinagtutugma.</p>
59 59
60   -<p style="margin-left: 3em"><code> Tugmaan na Tanong. {<br />
  60 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Tugmaan na Tanong. {<br />
61 61 =subtanong1 -> subsagot1<br />
62 62 =subtanong2 -> subsagot2<br />
63 63 =subtanong3 -> subsagot3<br />
64   - }</code></p>
  64 + }</samp></p>
65 65
66   -<p style="margin-left: 3em"><code> Itugma ang sumusunod na bansa sa kanilang kapitolyo. {<br />
  66 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Itugma ang sumusunod na bansa sa kanilang kapitolyo. {<br />
67 67 =Canada -> Ottawa<br />
68 68 =Italya -> Roma<br />
69 69 =Hapon -> Tokyo<br />
70 70 =India -> New Delhi<br />
71   - }</code></p>
  71 + }</samp></p>
72 72
73 73 <p>Hindi sinusuportahan ng tugmaan na tanong ang puna o bahagdan na timbang ng sagot.</p>
74 74
@@ -80,21 +80,21 @@
80 80 Sinasabi nito na ang 2 na may error margin na 0.5 ay wasto (a.b., ang agwat mula 1.5 hanggang 2.5).
81 81 Kung walang itinakda na error margin, aakalain itong sero.</p>
82 82
83   -<p style="margin-left: 3em"><code> Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant? {#1822}</code></p>
  83 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant? {#1822}</samp></p>
84 84
85   -<p style="margin-left: 3em"><code> Ano ang halaga ng pi (sa 3 pook ng desimal)? {#3.1415:0.0005}.</code></p>
  85 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Ano ang halaga ng pi (sa 3 pook ng desimal)? {#3.1415:0.0005}.</samp></p>
86 86
87 87 <p>Isa pang opsiyon, ang mga denumerong sagot ay maaaring isulat bialng agwat na nasa sumusunod na format {#<var>MinimumHalaga..MaksimumHalaga</var>}.</p>
88 88
89   -<p style="margin-left: 3em"><code> Ano ang halaga ng pi (sa 3 pook ng desimal)? {#3.141..3.142}.</code></p>
  89 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Ano ang halaga ng pi (sa 3 pook ng desimal)? {#3.141..3.142}.</samp></p>
90 90
91 91 <p>Hindi sinusuportahan ng browser interface ng Moodle ang maraming denumerong sagot, nguni't kaya ito ng code ng Moodle, gayundin ng GIFT.
92 92 Maaari itong gamitin sa pagtatakda ng maraming denumerong agwat, at maaaring maging kapakipakinabang kapag isinanib sa paggamit ng maybahagdang timbang na marka.
93 93 Kapag ginamit ang maraming sagot, kailangan itong paghiwalayin ng equal sign, tulad ng mga maikling sagot na tanong.</p>
94 94
95   -<p style="margin-left: 3em"><code> Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant? {#<br />
  95 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant? {#<br />
96 96 =1822:0<br />
97   - =%50%1822:2}</code></p>
  97 + =%50%1822:2}</samp></p>
98 98
99 99 <p>Tandaan na dahil hindi sinusuportahan ng browser GUI ng Moodle ang maraming sagot para sa Denumerong tanong, hindi mo ito makikita o ma-eedit sa pamamagitan ng Moodle.
100 100 Ang tanging paraan para mabago mo ang isang denumerong tanong maliban sa una, ay burahin ang tanong at muling angkatin ito (o gumamit program na tulad ng phpMyAdmin).</p>
@@ -108,15 +108,15 @@
108 108 Maaari itong gamitin sa paglalagay ng mga header o dagdag na impormasyon hinggil sa tanong.
109 109 Lahat ng linya na nagsisimula sa dobleng backslash (hindi kasama ang tab o espasyo) ay hindi papansinin ng filter.</p>
110 110
111   -<p style="margin-left: 3em"><code> // Subheading: Denumerong tanong sa ibaba<br />
112   - Ilan ang 2 dagdagan ng 2? {#4}</code></p>
  111 +<p style="margin-left: 3em"><samp> // Subheading: Denumerong tanong sa ibaba<br />
  112 + Ilan ang 2 dagdagan ng 2? {#4}</samp></p>
113 113
114 114 <p><u>Pangalan ng Tanong:</u><br />
115 115 Maaaring itakda ang pangalan ng tanong sa pamamagitan ng paglalagay nito sa unahan at pagpapaloob nito sa dobleng tutuldok.</p>
116 116
117   -<p style="margin-left: 3em"><code> ::Pinagmulan ng Kanji::Saan orihinal na nagmula ang mga titik ng Hapon? {=China}</code></p>
  117 +<p style="margin-left: 3em"><samp> ::Pinagmulan ng Kanji::Saan orihinal na nagmula ang mga titik ng Hapon? {=China}</samp></p>
118 118
119   -<p style="margin-left: 3em"><code> ::Petsa ng Thanksgiving::Ang pang-Amerikanong pagdiriwang na Thanksgiving ay ipinagdiriwang sa {~ikalawa ~ikatlo =ikaapat} na Huwebes ng Nobyembre.</code></p>
  119 +<p style="margin-left: 3em"><samp> ::Petsa ng Thanksgiving::Ang pang-Amerikanong pagdiriwang na Thanksgiving ay ipinagdiriwang sa {~ikalawa ~ikatlo =ikaapat} na Huwebes ng Nobyembre.</samp></p>
120 120
121 121 <p>Kung walang pangalan ng tanong na itinakda, ang buong tanong ang gagamiting pangalan bilang default.</p>
122 122
@@ -124,16 +124,16 @@
124 124 Maaaring magdagdag ng puna sa bawat sagot sa pamamagitan ng paglalagay ng sign ng bilang
125 125 (# tinatawag din na hash mark) pagkatapos ng sagot at pagkatapos ng puna.</p>
126 126
127   -<p style="margin-left: 3em"><code> Ano ang sagot sa maraming-pagpipiliang-sagot na tanong na ito?{<br />
  127 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Ano ang sagot sa maraming-pagpipiliang-sagot na tanong na ito?{<br />
128 128 ~maling sagot#puna sa maling sagot<br />
129 129 ~isa pang maling sagot#puna sa maling sagot na ito<br />
130   - =tamang sagot#Mahusay!}</code></p>
  130 + =tamang sagot#Mahusay!}</samp></p>
131 131
132   -<p style="margin-left: 3em"><code> Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{
  132 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{
133 133 =wala#magaling na sagot!<br />
134   - =walang sinuman#magaling na sagot!}</code></p>
  134 + =walang sinuman#magaling na sagot!}</samp></p>
135 135
136   -<p style="margin-left: 3em"><code> Si Grant ay inilibing sa puntod ni Grant. {MALI#Walang nakalibing sa puntod ni Grant.}</code></p>
  136 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Si Grant ay inilibing sa puntod ni Grant. {MALI#Walang nakalibing sa puntod ni Grant.}</samp></p>
137 137
138 138 <p>Para sa mga Maraming Pagpipiliang Sagot na tanong, ang puna ay ipinapakita lamang para sa sagot na pinil� ng mag-aaral.
139 139 Para sa maikling sagot, ang puna ay ipinapakita lamang kapag ipinasok ng mag-aaral ang tamang sagot.
@@ -145,18 +145,18 @@
145 145 Ang bahagdan na timbang ng sagot ay maaaring isama sa pamamagitan ng pagsunod sa tilde (para sa Maraming Pagpipiliang Sagot) o sa equal sign (para sa Maikling Sagot) ng ninanais na bahagdan, na ipinaloob sa dalawang sign ng bahagdan (e.g., %50%).
146 146 Ang opsiyon na ito ay maaaring isama sa mga puna.</p>
147 147
148   -<p style="margin-left: 3em"><code> Mahirap na tanong. {~maling sagot ~%50%kalahating marka na sagot =buong marka na sagot}</code></p>
  148 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Mahirap na tanong. {~maling sagot ~%50%kalahating marka na sagot =buong marka na sagot}</samp></p>
149 149
150   -<p style="margin-left: 3em"><code> ::Bayan ni Hesus::Si Hesukristo ay nagmula sa {<br />
  150 +<p style="margin-left: 3em"><samp> ::Bayan ni Hesus::Si Hesukristo ay nagmula sa {<br />
151 151 ~Herusalem#Mahalagang lungsod ito, nguni't ang sagot mo ay mali.<br />
152 152 ~%25%Bethlehem#Ipinanganak siya rito, nguni't hindi siya lumaki rito.<br />
153 153 ~%50%Galilee#Kailangan mong maging mas partikular.<br />
154   - =Nazareth#Oo! Tama iyan!}.</code></p>
  154 + =Nazareth#Oo! Tama iyan!}.</samp></p>
155 155
156   -<p style="margin-left: 3em"><code> ::Bayan ni Hesus:: Si Hesukristo ay nagmula sa {<br />
  156 +<p style="margin-left: 3em"><samp> ::Bayan ni Hesus:: Si Hesukristo ay nagmula sa {<br />
157 157 =Nazareth#Oo! Tama iyan!<br />
158 158 =%75%Nazereth#Tama, pero mali ang ispeling.<br />
159   - =%25%Bethlehem#Ipinanganak siya rito, nguni't hindi siya lumaki rito.}</code></p>
  159 + =%25%Bethlehem#Ipinanganak siya rito, nguni't hindi siya lumaki rito.}</samp></p>
160 160
161 161 <p>Pansinin na ang dalawang huling halimbawa ay halos magkapareho, una bilang maraming-pagpipiliang-sagot, pagkatapos ay maikling sagot.</p>
162 162
@@ -173,30 +173,30 @@
173 173 href="help.php?file=textformat.html">Marami pang impormasyon hinggil sa
174 174 pantekstong format sa Moodle </a></p>
175 175
176   -<p style="margin-left: 5em"><code>[markdown]Ang *Pang-Amerikanong
  176 +<p style="margin-left: 5em"><samp>[markdown]Ang *Pang-Amerikanong
177 177 pagdiriwang na Thanksgiving* ay ipinagdiriwang sa {<br />
178 178 ~ikalawa<br />
179 179 ~ikatlo<br />
180 180 =ikaapat<br />
181   - } na huwebes ng Nobyembre. </code></p>
  181 + } na huwebes ng Nobyembre. </samp></p>
182 182
183 183 <p><u>Maraming Sagot:</u><br />
184 184 Ang Maraming Sagot na opsiyon ay ginagamit para sa maraming-pagpipiliang-sagot na mga tanong, kapag kailangang mamil� ng isa o mahigit pang sagot, upang makakuha ng buong marka. Ang maraming sagot na opsiyon ay binubuhay sa pamamagitan ng pagtatakda ng timbang na pambahaging-sagot sa maraming sagot, nang hindi nagbibigay ng buong marka sa iisang sagot.</p>
185 185
186   - <p style="margin-left: 3em"><code> Sinong dalawang tao ang nakalibing sa puntod ni Grant? {<br />
  186 + <p style="margin-left: 3em"><samp> Sinong dalawang tao ang nakalibing sa puntod ni Grant? {<br />
187 187 ~Wala<br />
188 188 ~%50%Grant<br />
189 189 ~%50%Asawa ni Grant<br />
190   - ~Ama ni Grant }</code></p>
  190 + ~Ama ni Grant }</samp></p>
191 191
192 192 <p>Tandaan na walang equal sign (=) sa alinman sa mga sagot at hindi dapat lumagpas ang mga sagot sa kabuuang 100%, kundi ay maghuhudyat ng error ang Moodle.
193 193 Upang maiwasan ang problema na makakuha ang mga mag-aaral ng awtomatikong 100% sa pamamagitan lamang ng pagtsek sa lahat ng sagot, makabubuti na magsama ng mga negatibong timbang ng sagot para sa mga maling sagot.</p>
194 194
195   -<p style="margin-left: 3em"><code> Sinong dalawang tao ang nakalibing sa puntod ni Grant? {<br />
  195 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Sinong dalawang tao ang nakalibing sa puntod ni Grant? {<br />
196 196 ~%-50%Wala<br />
197 197 ~%50%Grant<br />
198 198 ~%50%Asawa ni Grant<br />
199   - ~%-50%Ama ni Grant }</code></p>
  199 + ~%-50%Ama ni Grant }</samp></p>
200 200
201 201 <p><u>Mga Espesyal na Titik ~ = # { } :</u><br />
202 202 Ang mga simbolong <b> ~ = # { } </b> ay kinokontrol ang operasyon ng filter na ito at hindi maaaring gamitin sa normal na teksto sa loob ng mga tanong.
@@ -206,12 +206,12 @@
206 206 Ang simpleng kahulugan nito ay paglalagay ng backslash (&#092;) sa unahan ng pangkontrol na titik, para malaman ng filter na nais mong gamitin ang literal na titik sa halip na ang pangkontrol na titik.
207 207 Halimbawa:</p>
208 208
209   -<p style="margin-left: 3em"><code> Aling sagot ang katumbas ng 5? {<br />
  209 +<p style="margin-left: 3em"><samp> Aling sagot ang katumbas ng 5? {<br />
210 210 ~ &#092;= 2 + 2<br />
211 211 = &#092;= 2 + 3<br />
212   - ~ &#092;= 2 + 4 }</code></p>
  212 + ~ &#092;= 2 + 4 }</samp></p>
213 213
214   -<p style="margin-left: 3em"><code> ::Pangkontrol na Titik ng GIFT::<br />
  214 +<p style="margin-left: 3em"><samp> ::Pangkontrol na Titik ng GIFT::<br />
215 215 Alin sa mga sumusunod ang HINDI pangkontrol na titik ng pang-angkat na format na GIFT? {<br />
216 216 ~ &#092;~ &nbsp;&nbsp; # ~ ay isang pangkontrol na titik.<br />
217 217 ~ &#092;= &nbsp;&nbsp; # = ay isang pangkontrol na titik.<br />
@@ -221,7 +221,7 @@
221 221 = &#092; &nbsp;&nbsp;&nbsp; # Tam�! Ang (backslash) ay hindi isang pangkontrol na titik. PERO,
222 222 ginagamit ito sa pag-escape ng mga pangkontrol na titik.<br />
223 223
224   - }</code></p>
  224 + }</samp></p>
225 225
226 226 <p>Kapag prinoseso na ang tanong, inaalis na ang backslash at hindi ito isinisave sa Moodle.</p>
227 227
30 lang/tl/help/quiz/import.html
@@ -10,7 +10,7 @@
10 10
11 11 <p style="margin-left: 3em">Ang GIFT ang pinakakomprehensibong magagamit na pang-angkat na format para sa pag-aangkat ng mga tanong ng pagsusulit na Moodle mula sa isang tekstong file. Dinisenyo ito na maging madaling paraaan para sa mga gurong nagsusulat ng tanong sa isang tekstong file. Sinusuportahan nito ang Maraming-Pagpipiliang-Sagot, Tama-Mali, Maikling Sagot, Tugmaan at Denumerong tanong, gayundin ang pagsisingit ng _____ para sa "nawawalang salita" na format. Tandaan na ang mga Cloze na tanong ay hindi pa sinusuportahan sa kasalukuyan. Maaaring maghalo-halo ng iba't-ibang uri ng tanong sa isang file na teksto, at sinusuportahan din ng format ang komento na nasa linya, pangalan ng mga tanong, puna at bahagdan na timbang na marka. Nasa ibaba ang ilang halimbawa:</p>
12 12
13   -<p style="margin-left: 5em"><code>
  13 +<p style="margin-left: 5em"><samp>
14 14 Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =wal�}<br />
15 15
16 16 Si Grant ay {~nakabaon =inilibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.<br />
@@ -20,7 +20,7 @@
20 20 Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{=wal� =walang sinuman}<br />
21 21
22 22 Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant?{#1822}<br />
23   -</code></p>
  23 +</samp></p>
24 24
25 25 <p style="text-align: right"><a href="help.php?file=formatgift.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "GIFT"</a>
26 26 </p>
@@ -29,24 +29,29 @@
29 29
30 30 <p style="margin-left: 3em">Ang format na Aiken format isang napakadaling paraan ng paglikha ng maraming-pagpipiliang-sagot na tanong sa pamamagitan ng napakalinaw na format na mababasa ng tao. Narito ang halimbawa ng format:</p>
31 31
32   -<p style="margin-left: 5em"><code>
  32 +<p style="margin-left: 5em"><samp>
33 33 Ano ang layunin ng first aid?<br />
34 34 A. Upang mailigtas ang buhay, maiwasan ang dagdag na pinsala sa katawan, panatilihin ang kalusugan<br />
35 35 B. Upang makapagbigay ng lunas na pangmediko sa sinumang nasaktan o nasugatan<br />
36 36 C. Upang maiwasan ang pinsala sa katawan<br />
37 37 D. Upang matulungan ang mga biktima na humihingi ng tulong<br />
38 38 ANSWER: A<br />
39   -</code></p>
  39 +</samp></p>
40 40
41 41 <p style="text-align: right"><a href="help.php?file=formataiken.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "Aiken"</a>
42 42 </p>
43 43
44 44 <p><b>Nawawalang Salita</b></p>
45 45
46   -<p style="margin-left: 3em"> Maraming-pagpipiliang-sagot na tanong
47   -lamang ang puwede sa format na ito. Ang bawat sagot ay pinaghihiwalay
48   -sa pamamagitan ng tilde (~), at ang tamang sagot ay minamarkahan sa
49   -unahan ng equals sign (=). Halimbawa:</p>
  46 +<p style="margin-left: 3em"> Maraming-pagpipiliang-sagot na tanong at
  47 +maikling-sagot na tanong lamang ang puwede sa format na ito, depende sa
  48 +dami ng sagot. Ang isang sagot ay lilikha ng maikling-sagot na tanong,
  49 +samantalang ang dalawa o mahigit pang sagot ay lilikha ng
  50 +maraming-pagpipiliang-sagot na tanong.</p>
  51 +
  52 +<p style="margin-left: 3em"> Ang bawat sagot ay pinaghihiwalay sa pamamagitan ng tilde (~), at ang
  53 +tamang sagot ay minamarkahan sa unahan ng equals sign (=).
  54 +Narito ang halimbawa ng maraming-pagpipiliang-sagot na tanong:</p>
50 55
51 56 <p style="margin-left: 5em"><samp>Sa sandaling pagmasdan natin ang
52 57 mga bahagi ng ating katawan noong sanggol pa lamang tayo, tayo ay nagi
@@ -54,9 +59,18 @@
54 59 ~pageeksperimento}, at kung iisipin ay nananatili tayong mga mag-aaral
55 60 habambuhay. </samp></p>
56 61
  62 +<p style="margin-left: 3em">Narito naman ang halimbawa ng
  63 +maikling-sagot na tanong: </p>
  64 +
  65 +<p style="margin-left: 5em"><samp>Sa sandaling pagmasdan natin
  66 +ang mga bahagi ng ating katawaan noong sanggol pa lamang tayo,
  67 +tayo ay nagi nang mga mag-aaral ng {=anotomiya at physiology}, at
  68 +kung iisipin ay nananatili tayong mga mag-aaral habambuhay.</samp></p>
  69 +
57 70 <p style="text-align: right"><a href="help.php?file=formatmissingword.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "Nawawalang Salita"</a>
58 71 </p>
59 72
  73 +
60 74 <p><b>AON</b></p>
61 75
62 76 <p style="margin-left: 3em"> Katulad din ito ng Nawawalang Salitang
22 lang/tl/help/workshop/addcommenttobank.html
... ... @@ -0,0 +1,22 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Magdagdag ng Opinyon sa Bangko</b></p>
  2 +
  3 +<p>Ang mga opinyon na madalas gamitin ay maaaring idagdag sa form na Pangtasa,
  4 +para hindi na kailangang itype mul� ang mga ito sa tuwing kakailanganin. Ang
  5 +mga "dekahon" na opinyong ito ay lilitaw sa ibaba ng Puna/Opinyon na kahon.
  6 +Kapag ikinlik ang opinyon, madadagdag ito sa teksto sa kahon ng Puna. Ang mga
  7 +hakbang upang makapagdagdag ng opinyon sa form na Pangtasa ay:</p>
  8 +
  9 +<ol>
  10 + <li>Itype ang opinyon sa Puna/Opinyon na Kahon;</li>
  11 + <li>Iklik ang "Idagdag ang Opinyon sa Bangko" na buton.</li>
  12 +</ol>
  13 +
  14 +<p>Sasariwain ang form na Pangtasa. Ang bagong opinyon ay maiiwan sa
  15 +kahon ng Puna/Opinyon at lilitaw din ito (bilang link) sa ibaba ng
  16 +Puna/Opinyon na kahon. Sa mga pagtatasa sa hinaharap, ang mga opinyon ay
  17 +maaaring idagdag sa pamamagitan laman ng pagklik sa teksto ng opinyon.
  18 +Idadagdag na kaagad ito sa Puna/Opinyon na kahon.</p>
  19 +
  20 +<p>Ang mga dekahon na opinyon ay palaging idinaragdag sa dulo ng anumang
  21 +kasalukuyang teksto na nasa Puna/Opinyon na kahon, at nakahiwalay sa teksto sa
  22 +pamamagitan ng isang espasyo.</p>
23 lang/tl/help/workshop/addingacomment.html
... ... @@ -0,0 +1,23 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Pagdaragdag ng Opinyon</b></p>
  2 +
  3 +<p>Maaring magdagdag ng mga opinyon sa isang pagtatasa upang:</p>
  4 +
  5 +<ol>
  6 +<li>Magdagdag ng pagpapaliwanag sa pagtatasa (gagawin ng mag-aaral na
  7 +siyang nagtasa sa trabaho);</li>
  8 +
  9 +<li>Magtanong hinggil sa mga nakasaad sa pagtatasa (gagawin ng mag-aaral
  10 +na may-ari ng trabahong tinatasa);</li>
  11 +
  12 +<li>Tangkaing pagkasunduin ang mga suliraning umusbong sa talakayan
  13 +hinggil sa pagtatasa (gagawin ng guro);</li>
  14 +</ol>
  15 +
  16 +<p>Ang layunin ng paglalagay ng opinyon ay upang magkaroon ng
  17 +pagkakasundo sa kasalukuyang pagtatasa o himukin ang nagtasa na baguhin
  18 +ang pagtatasa niya. Ang talakayang ito ay dapat gawin sa makatwirang
  19 +paraan.</p>
  20 +
  21 +<p>Kapag binago ang pagtatasa, ang mga lumang opinyon ay buburahin na at
  22 +hindi na ito ipapakita sa bagong pagtatasa.
  23 +</p>
36 lang/tl/help/workshop/agreeassessments.html
... ... @@ -0,0 +1,36 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Pagsang-ayon sa mga Pagtatasa</b></p>
  2 +
  3 +<p>Maaaring magkaroon ng alinman sa mga katangiang sumusunod ang mga
  4 +takdang-aralin sa workshop:</p>
  5 +
  6 +<ol>
  7 +<li>Sa hakbang na pagpapasa at pagtatasa, nakikita ng mga mag-aaral
  8 +ang pagtatasang ginawa ng ibang mag-aaral. Walang puna para sa
  9 +mag-aaral na tumasa mula sa mga mag-aaral na nagpasa ng gawa. Alalaong baga'y,
  10 +may isang direksiyon lamang na daloy ng puna sa pagitan ng magkakamag-aral
  11 +hinggil sa anumang gawa.</li>
  12 +
  13 +<li>Sa hakbang na pagpapasa at pagtatasa, nakikita ng mga mag-aaral ang
  14 +pagtatasang ginawa ng ibang mag-aaral at pinapahintulutan silang
  15 +magbigay ng opinyon hinggil sa mga pagtatasang ito. Puwede silang
  16 +sumang-ayon o tumutol sa pagtatasa (ng kapwa mag-aaral). Kapag
  17 +sumang-ayon sila sa pagtatasa, ang pagtatasa ay mananatili at gagamitin
  18 +sa huling pagkuwenta ng markang ibinigay ng mga kapwa mag-aaral sa
  19 +partikular na gawa. Kung sakali namang, tumutol sila sa pagtatasa, ang
  20 +mag-aaral na gumawa ng pagtatasa ay bibigyan ng pagkakataon na baguhin
  21 +ito. Ang ikutan ng pagbabago/pagtutol ay maaring magpatuloy hanggang
  22 +magkaroon ng kasunduan o umabot na sa deadline. Ang pagtatasa na
  23 +"pinagtatalunan" pa rin hanggang dumating na ang deadline ay
  24 +hindi gagamitin sa huling pagkuwenta ng marka. Nagbibigay ito ng
  25 +dalawahang direksiyon ng daloy ng mga puna sa pagitan ng magkakamag-aral
  26 +hinggil sa isang gawa.</li>
  27 +</ol>
  28 +<p> Kapag ang ikalawang paraan ng pagtatrabaho ang pinili, may opsiyon
  29 +itong puwedeng patayin ang pagdidispley ng mga marka. Alalaong baga'y,
  30 +kung ang "itago ang marka" na opsiyon ay ginamit, tanging ang
  31 +mga opinyon sa pagtatasa ang ipapakita sa mag-aaral na may-ari ng gawang
  32 +tinatasa. Ang marka ay ipapakita lamang matapos magkaroon ng
  33 +pagkakasundo (sa mga opinyon lamang). Tandaaan na ang opsiyong ito ay
  34 +epektibo lamang kung itakda na dapat magkaroon ng pagkakasundo sa mga
  35 +pagtatasa.
  36 +</p>
117 lang/tl/help/workshop/analysisofassessments.html
... ... @@ -0,0 +1,117 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Pagsusuri ng mga Pagtatasa</b></p>
  2 +
  3 +<p>Tinitingnan sa pagsusuri ito ang mga pagtatasa na ginawa sa mga halimbawa, gayundin ang mga ginawa habang nasa hakbang na pagtatasa ng takdang-aralin. Tinatangka nitong piliin ang mas mahuhusay na pagtatasa mula sa lupong ito ng mga pagtatasa ng guro at mag-aaral. Ang mga "mahusay"na pagtatasang ito ang gagamitin sa pagkuwenta ng huling marka.</p>
  4 +
  5 +<p>Pinakamaiging gawin ang pagsusuri na ito kapag mayroon nang mga
  6 +pagtatasa ng guro. Magagamit ang mga pagtatasang ito bilang batayan ng
  7 +paghatol sa mga pagtatasa ng mga mag-aaral. <b>Hindi</b> kailangang
  8 +tasahin ng guro ang bawt halimbawa at bawat ipinasa, pero para maging
  9 +makabuluhan ang pagsusuri, mas makabubuti na magkaroon ng mas maraming
  10 +pagtatasa ang guro kaysa sa katamtamang pagtatasa na ginawa ng bawat
  11 +mag-aaral. At kung mas marami ang pagtatasang ginawa ng guro mas
  12 +magiging panatag ang loob ng guro na makabuluhan ang mga resulta ng
  13 +pagsusuri.</p>
  14 +
  15 +<p>Ang Pagsusuri ay karaniwang ginagawa ng maraming ulit, bawat
  16 +pagsusuri ay binabago ang isa o mahigit pang opsiyon. Ang pagsusuri ay
  17 +kinokontrol sa pamamagitan ng tatlong opsiyon na lumilitaw sa itaas ng
  18 +pahina.
  19 +</p>
  20 +
  21 +<ol>
  22 +
  23 +<li>Itinatakda ng <i>Bigat ng Pagtatasa ng Guro</i> ang timbang na
  24 +ibibigay sa pagtatasa ng guro kung ihahabing sa pagtatasa ng mag-aaral,
  25 +sa hakbang na pagsusuri ng error. Kung nais ng guro na manaig ang
  26 +kanilang istratehiya ng pagmamarka sa pagmamarka ng mga mag-aaral sa mga
  27 +ipinasa, dapat ay ang guro ang tagatasa na may pinakamaliit na
  28 +katamtamang error sa "Manghad ng Error". Kung hindi ang guro ang unang
  29 +nakalista, ang bigat ng pagtatasa ng guro ay palalakihin hanggang ang
  30 +guro ang may pinakamababang katamtamang error. Ipinapahiwatig nito na
  31 +nananaig ang pagtatasa ng guro, at ang mga mag-aaral na magtatasa ng
  32 +tulad ng sa guro ay malilista rin sa tuktok na bahagi ng <i>Manghad ng
  33 +Error</i>. Ang mga mag-aaral na nakalista sa ibabang bahagi ng manghad
  34 +ay nagmamarka sa pamamaraang hindi katugma ng pagtatasa ng guro (ni ng
  35 +mga mag-aaral na nasa itaas ng manghad). Kapag mas maraming pagtatasa
  36 +ang gawin ng guro, mas malamang na hindi na kailanganin ang opsiyon na
  37 +ito upang ipilit na malagay sa tutok ng manghad ang guro. Tandaan na
  38 +ang opsiyong ito ay <b>hindi</b> naglalagay ng paktor na timbang sa
  39 +pagtatasa ng guro kapag ginagamit ang mga ito sa pagkuwenta ng huling
  40 +marka. Sa kuwenta na iyon, ang timbang ng pagtatasa ng guro ay
  41 +kasimbigat lamang ng mga pagtatasa ng mag-aaral. Halimbawa, kung ang
  42 +ipinasa ng mag-aaral ay nakatanggap ng marka ng 41% mula sa guro at 45%
  43 +at 55% mula sa kaniyang kapwa mag-aaral, ang huling marka na ibibigay sa
  44 +ipinasa ay (41% + 45% + 55%) / 3, alalaong baga'y 47%.</li>
  45 +
  46 +<li>Ang <i>Timbang para sa Pagmamarka ng mga Pagtatasa</i> ang ginagamit
  47 +sa pagkuwenta ng <i>Huling Marka</i>. Isang payak na pormula ang
  48 +ginagamit sa pagkuwenta ng "Kakayanan sa Pagmamarka" ng mga mag-aaral.
  49 +Ito ang proporsiyon ng "mahusay" na pagtatasa na ginawa ng mag-aaral
  50 +kumpara sa maksimum na bilang ng pagtatasa na puwede nilang gawin. Kaya
  51 +halimbawa, hinihiling ng takdang-aralin sa mga mag-aaral na gumawa ng 3
  52 +pagtatasa ng halimbawang ipinasa at 5 pagtatasa ng kapwa. Kung gumawa
  53 +ng 7 pagtatasa ang mag-aaral, at 1 dito ang inalis sa pagsusuri (tingnan
  54 +sa ibaba), samakatuwid ang kakayanan nilang magmarka ay (7 - 1)/8,
  55 +alalaong baga'y 75%. Ang huling marka para sa takdang aralin ay isang
  56 +tinimbangan na kombinasyon ng <i>kakayanan sa pagmamarka</i> na ito at
  57 +ng markang ibinigay sa kanilang ipinasa (o pinakamahusay na marka kung
  58 +nagpasa sila ng higit sa isa). Ang marka para sa ipinas aay palaging
  59 +binibigyan ng timbang na 1. Kaya ang pagtatakda ng opsiyong ito sa,
  60 +ipalagay natin na 0.5 ay nangangahulugan na ang dalawang marka ay
  61 +pagsasamahin alinsunod sa proporsiyon na 0.5:1 o 33% ng <i>kakayanan sa
  62 +pagmamarka</i> at 66% ng marka ng ipinasa .</li>
  63 +
  64 +<li>Ang <i>Bahagdan ng Pagtatasa na Itatapon</i> ang nagtatakda ng
  65 +bilang pagtatasa na <b>hindi</b> isasama sa pagkukuwenta ng huling
  66 +marka. Maaring itakda ang bilang na ito sa isa sa dalawang paraan.
  67 +
  68 +<ul><li>Alinsunod sa paraan ng pagkuwenta sa <i>Kakayanang Magmarka</i>,
  69 +maaaring makakuha ng buong marka (para sa elementong ito) ang bawat
  70 +mag-aaral, kung walang itinapon na pagtatasa. Kung nais ng guro na
  71 +magkaroon ng mas makatwirang katamtamang marka, ang pagtatakda ng
  72 +opsiyon na ito sa 30% ay magreresulta sa katamtamang <i>Kakayanang
  73 +Magmarka</i> na mga 70% (iyon ay kung minarkahan nga ng lahat ng
  74 +mag-aaral ang lahat ng pagtatasa na bukas sa kanila).</li>
  75 +
  76 +<li>O kaya ay maaaring itakda ang bilang ng itatapong pagtatasa sa
  77 +paraan na ang natitirang "mahusay" na pagtatasa ay magreresulta sa
  78 +paglimita ng <i>Katamtamang Error</i> sa isang makatwirang halaga. Ito
  79 +ay mga bahagdan na ibinigay sa ikaapat na hanay ng <i>Manghad ng
  80 +Error</i>. Halimbawa, kung isipin na ang lahat ng pagtatasa ng
  81 +mag-aaral ay (sa katamtaman) dapat mapunta sa loob ng agwat na 20%, ang
  82 +pagsusuri ay uulitin ng ilang beses, na binabago ang bilang ng pagtatasa
  83 +na itatapon hanggang ang bilang sa hanay ay nasa isang partikular na
  84 +limitasyon.</li>
  85 +
  86 +</ul></li>
  87 +</ol>
  88 +
  89 +<p>Maliban pa sa Manghad ng Error, inililista ng pagsusuri ang mga marka
  90 +ng lahat ng pagtatasa at ang mga huling marka na ibinigay sa mga
  91 +mag-aaral. Dapat inspeksiyonin ang manghad na ito upang makita kung
  92 +makatwiran ang mga resulta. Sa partikular, kung maraming pagtatasa na
  93 +itinapon, maaaring may ilang ipinasa na hindi natasa at ang huling marka
  94 +ng mag-aaral ay magiging labis na napakaliit. Ipinapakita ng pagsusuri
  95 +ang bilang ng ipinasa sa tuktok ng pahina at ipakikita muli sa unahan ng
  96 +Manghad ng mga Marka. Dapat ay pareho ang dalawang markang ito. Kung
  97 +may isa o mahigit pang hindi natatasa na ipinasa, at ayaw ng guro na
  98 +bawasan ang bilang ng itinapon na pagtatasa, dapat ay tasahin ito ng
  99 +guro at ulitin ang pagsusuri. Mahalaga na ang lahat ng ipinasa ay
  100 +natasa kahit man lamang isang beses sa huling hakbang ng pagsusuri,
  101 +alalaong baga'y kapag kinuwenta na ang mga huling marka.
  102 +</p>
  103 +
  104 +<p>Parang nasa magkabilang panig ng timbangan ang bilang ng pagtatakdang
  105 +itinapon at ang pangkalahatang huling marka. Kapag mas maraming
  106 +pagtatakda ang itinapon mas magiging mababa ang mga huling marka.
  107 +Magkagayunman, kapag <b>hindi</b> itinapon ang mga mahinang pagtatasa
  108 +maaaring magreklamo ang mga mag-aaral sa kalidad ng pagtatasa na
  109 +nagtakda ng marka para sa kanilang gawa. Hangga't may sapat na bilang
  110 +ng pagtatasa ang guro para manaig sa pagsusuri, nang hindi gaanong
  111 +namimilit, makatwirang tingnan na magtapon ng mga 15% hanggang 20% ng
  112 +mga pagtatasa.
  113 +</p>
  114 +
  115 +<p>Tandaan na matagal ang pagsusuring ito dahil paulit-ulit ang proseso
  116 +nito. Dapat asahan ang mahabang paghihintay.
  117 +</p>
17 lang/tl/help/workshop/anonymous.html
... ... @@ -0,0 +1,17 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Anonymous na Pagmamarka</b></p>
  2 +
  3 +<p>Ang takdang-aralin na minarkahan ng kapwa mag-aaral ay puwedeng
  4 +markahan nang dinakikilala ang nagbigay ng marka (anonymous). Sa
  5 +kasong ito ang mga pangalan (at anumang larawan) ng mga mag-aaral na
  6 +gumagawa ng marka ay hindi ipinapakita. Tanging ang pangalan (ng file)
  7 +ng mga ipinasang gawa ang ginagamit upang makilala ang mga gawang
  8 +minamarkahan. </p>
  9 +
  10 +<p>Kapag hindi anonymous ang pagmamarka ng kapwa mag-aaral sa mga
  11 +takdang-aralin, ang mga gawa ay ipapakita kasama ang mga pangalan (at
  12 +anumang larawan) ng mga mag-aaral na nagpasa ng gawa. Maaaring magkaroon
  13 +ng bias sa pagmamarka dahil dito.</p>
  14 +
  15 +<p>Tandaan na kapag ipinakita ang mga marka ng guro sa mga mag-aaral
  16 +hindi ito kailaman ipinapakita nang anonymous.
  17 +</p>
12 lang/tl/help/workshop/assessmentofexamples.html
... ... @@ -0,0 +1,12 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Pagtatasa ng mga Halimbawa ng Guro</b></p>
  2 +
  3 +<p>Matapos maipasa ng guro ang mga halimbawa, mahalaga na tasahin ng guro ang mga halimbawang ito.
  4 +</p>
  5 +
  6 +<p>Ang mga pagtatasang ito ay pribado para sa guro, HINDI ito ipinapakita sa mga mag-aaral
  7 +sa alinmang hakbang ng takdang-aralin. Gayunpaman, ginagamit ang mga ito nang panloob
  8 +bilang batayan ng mga pagtatasa. Ihahambing dito ang mga pagtatasa ng mga mag-aaral.
  9 +Mas malapit ang pagtatasa ng mag-aaral sa pagtatasa ng guro, mas mataas ang "Marka ng pagmamarka"
  10 +nila. May kaunting kontrol ang guro sa kung paano ginagawang marka ang paghahambing na ito.
  11 +Magagamit niya ang opsiyon na "Paghahambing ng Pagtatasa" sa workshop. Maaaring mabago
  12 +ang opsiyon na ito anumang oras, at muling kukuwentahin ang paghahambing.</p>
21 lang/tl/help/workshop/assignmenttype.html
... ... @@ -0,0 +1,21 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Uri ng Takdang-aralin na Mamarkahan ng Kapwa Mag-aaral</b></p>
  2 +
  3 +<p>Ang takdang-aralin na mamarkahan ng kapwa mag-aaral ay puwedeng magkaroon ng isa sa dalawang
  4 +uri:</p>
  5 +
  6 +<ol>
  7 +<li>Tanging puna sa mga elemento ng pagtatasa at pangkalahatang opinyon
  8 +ang isinusulat. Ang pagmamarka ng mga elemento ng pagtatasa ay hindi
  9 +makikita sa pahina ng marka. Ang mga takdang-aralin mismo ay hindi
  10 +binibigyan ng pangkalahatang marka. Gayunpaman, ang kakayanang magmarka
  11 +ng mga mag-aaral ay sinusukat, at tanging ito ang sukatang isasama sa
  12 +huling markang ibibigay sa mag-aaral.</li>
  13 +
  14 +<li>Dito ang guro at ang mga kapwa mag-aaral ay hinihilingang magbigay
  15 +ng puna at marka. Binibigyan ang mga takdang-aralin ng pangkalahatang
  16 +kantitatibong marka at saka kalitatibong datos. Ang huling marka ng
  17 +isang mag-aaral ay kukuwentahin mula sa (nilagyan ng timbang) na
  18 +kontribusyon mula sa marka ng guro, katamtamang marka na mula sa mga kapwa mag-aaral
  19 +at ang kakayanan ng mag-aaral na magmarka.</li>
  20 +
  21 +</ol>
28 lang/tl/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
... ... @@ -0,0 +1,28 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Ang Bumubuo sa Huling Marka</b></p>
  2 +
  3 +<p>Ipinapakita ng manghad sa screen na ito ang huli mong marka at kung
  4 +paano ito kinuwenta. Binubuo ang huling marka ng tatlong posibleng
  5 +piyesa.</p>
  6 +
  7 +<ol>
  8 +<li>Ang markang ibinigay ng guro para sa ipinasa mong gawa.</li>
  9 +<li>Ang katamtaman ng mga markang ibinigay ng kapwa mo mag-aaral para sa
  10 +ipinasa mong gawa.</li>
  11 +<li>Marka para sa ipinamalas mong kakayanan sa hakbang na pagmamarka ng
  12 +kapwa mag-aaral. Ang kakayanang ito ay ibinatay sa (a) kung masyadong
  13 +mataas o mababa ang marka mong ibinigay kumpara sa katamtamang marka na
  14 +ibinigay ng ibang mag-aaral (ang tawag dito ay bias), (o) kung
  15 +sumusunod ang marka mong ibinigay, sa katamtaman, sa markang ibinigay ng
  16 +ibang mag-aaral (ang tawag dito ay reliability) at (i) sa kalidad ng mga
  17 +opinyon mong ibinigay sa iba pang gawa na minarkahan mo. Ito ay
  18 +minarkahan naman ng guro. Ang tatlong marka ng kakayanang ito ay
  19 +tinimbangan ng mga paktor na 1:2:3 alinsunod sa pagkakasunod-sunod, upang
  20 +bumuo ng pangkalahatang "marka". Kaya ang marka ng guro sa mga
  21 +opinyon ay binibigyan ng timbang na katumbas ng kombinasyon ng Bias at
  22 +Reliability na paktor.</li>
  23 +</ol>
  24 +
  25 +<p>Maaring baguhin ang timbang ng tatlong piyesang ito ayon sa kung ano
  26 +ang naaangkop sa takdang-aralin. Ang mga timbang ay ipinapakita sa mas
  27 +maliit na manghad.
  28 +</p>
71 lang/tl/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
... ... @@ -0,0 +1,71 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Ang Pagkuwenta ng Huling Marka</b></p>
  2 +
  3 +<p>Ipinapakita ng manghad sa screen na ito kung paaano kinuwenta ang
  4 +huling marka ng mga mag-aaral. Ang huling marka ay tinimbangang kabuuan
  5 +ng hanggang limang piyesa.</p>
  6 +
  7 +<ol>
  8 +<li>Ang markang ibinigay ng guro para sa mga ipinasa nilang gawa.
  9 +Opsiyonal ito at gagamitin lamang kung talagang tinasa ng guro ang gawa
  10 +ng mag-aaral. Kapag nagpasa ang mag-aaral ng mahigit sa isang gawa, ang
  11 +"pinakamahusay" na marka ang gagamitin. Dito, ang ibig
  12 +sabihin ng pinakamahusay ay ang gawa na may pinakamataas na tinimbangang
  13 +kombinasyon ng marka ng guro at marka ng kapwa mag-aaral...</li>
  14 +
  15 +<li>Ang average ng mga marka ng kapwa mag-aaral para sa ipinasa nilang
  16 +gawa. Gayundin, kung ang mag-aaral ay nagpasa ng mahigit sa isang gawa
  17 +ang "pinakamahusay" na marka ang gagamitin. Puwedeng kasama
  18 +ang markang ibinigay ng guro sa marka ng kapwa mag-aaral, puwede ring
  19 +hindi. Maaaring isama ang markang ito kung ang bilang ng marka ng kapwa
  20 +mag-aaral ay masyadong mababa o pinaghihinalaang may bias (karaniwan
  21 +ay masyadong mataas) ang marka ng kapwa mag-aaral o hindi ito reliable.
  22 +Kapag isinama, ang markang ibinigay ng guro ay tinatrato nang tulad ng
  23 +markang ibinigay ng kapwa mag-aaral sa pagkuwenta ng katamtaman.</li>
  24 +
  25 +<li>Ang bias ng mag-aaral sa pagmamarka ng gawa ng ibang mag-aaral.
  26 +Sukat ito ng kung masyadong mataas o masyadong mababa ang ibinigay ng
  27 +mag-aaral sa gawa. Hindi ito absolutong sukat, dahil nakabatay ito sa
  28 +kaibhan ng marka ng mag-aaral at ang katamtaman ng mga markang ibinigay ng
  29 +kapwa nila mag-aaral para sa bawat isang ipinasang gawa na tinasa nila.
  30 +Sa karaniwang sitwasyon, HINDI dapat bigyan ng mabigat na timbang ang
  31 +piyesang ito.</li>
  32 +
  33 +<li>Ang reliability ng mag-aaral sa pagmamarka ng gawa ng ibang
  34 +estudyante. Sukat ito ng kung gaano kahusay nasusundan ng marka nilang
  35 +ibinigay ang katamtaman ng mga markang ibinigay ng lahat ng mag-aaral sa
  36 +bawat gawang tinasa nila. Idinidiskwento sa sukat ang bias ng mag-aaral
  37 +at kinukuha ang katamtaman sa pagitan ng absolutong diprensiya ng marka nila,
  38 +at ng katamtaman na marka ng mga kapwa mag-aaral. Sa teoriya, kung ang mag-aaral ay
  39 +magbibigay ng mataas na marka para sa magagaling na gawa at mababang
  40 +marka para sa mahihinang klase ng gawa, ang reliability nila ay magiging
  41 +mataas. Kung may hinala na ang mga mag-aaral, sa kabuuan ay mahina sa pagtatasa,
  42 +dapat isama ang marka ng guro sa katamtaman ng mga marka ng kapwa mag-aaral.
  43 +Gagawin nitong mas makabuluhan ang halaga ng reliability.</li>
  44 +
  45 +<li>Ang katamtamang marka na ibinigay ng guro para sa pagtatasa ng
  46 +mag-aaral. Kasama rito ang naunang pagtatasa na ginawa ng mag-aaral sa
  47 +mga sampol na gawa at anumang markang ibinigay ng guro sa mga
  48 +pagsusuring ginawa sa hakbang na "pagtatasa sa kapwa mag-aaral" ng
  49 +takdang-aralin. Sa karaniwang sitwasyon, ang piyesang ito ay maaaring
  50 +mas mahalaga kaysa sa Bias at Reliability at samakatwid, kung gagamitin,
  51 +ay dapat bigyan ng mas mabigat na timbang.</li>
  52 +</ol>
  53 +
  54 +<p>Maaaring baguhin ang timbang ng limang piyesang ito ayon sa kung
  55 +ano ang naaangkop sa takdang-aralin. Halimbawa, ang markang ibinigay ng
  56 +guro ay maaaring pabigatin kung ang pagmamarka ng mga mag-aaral na
  57 +bahagi ng takdang-aralin ay itinuturing na maliit lamang na bahagi ng kabuuang
  58 +takdang-aralin. Sa kabilang banda, kung ilan lamang sa mga ipinasa ang
  59 +minarkahan ng guro, maaari nang balewalain ang mga ito sa pamamagitan ng
  60 +pagbibigay sa mga ito ng timbang na sero. Kung ang takdang-aralin ay
  61 +tungkol lamang sa pagiging hurado ng mag-aaral at sa pagbibigay nila ng
  62 +mga puna, ang unang dalawang piyesa ay puwede nang iset sa sero (o
  63 +magaang) at ang kakayanang magmarka ng mga mag-aaral ang magpapasiya sa
  64 +mga huling marka.</p>
  65 +
  66 +<p>Tandaan na ang screen na ito ay paulit-ulit na ginagamit at ang
  67 +huling marka ay hindi karaniwang ipinapakita sa mag-aaral hanggat hindi
  68 +dumarating sa huling hakbang ang takdang-aralin. Kapag okey na sa guro
  69 +ang mga huling marka at ang pagtitimbang sa mga ito, maaari na itong
  70 +ipakita sa mga mag-aaral.
  71 +</p>
77 lang/tl/help/workshop/comparisonofassessments.html
... ... @@ -0,0 +1,77 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Paghahambing ng mga Pagtatasa</b></p>
  2 +
  3 +<p>Sa workshop, karaniwan na tinatasa ng guro at mga mag-aaral ang
  4 +iisang gawa. Kung gagamitin ang mga halimbawa, tatasahin muna ito ng
  5 +guro bago tasahin ng mag-aaral ang piling bilang ng mga ito. Ang gawa
  6 +mula sa mga mag-aaral ay maaaring tasahin ng guro, kahit man lamang
  7 +bahagi nito, at malamang ay ng ilang mag-aaral. Pinahihintulutan ng
  8 +workshop ang guro na maggawad ng bahagi ng marka sa pagtatasa ng
  9 +mag-aaral, at ang nalabing bahagi ng marka ay ibibigay pagtatasa ng gawa
  10 +mismo. (Ang proporsiyon ng mga marka na ibinigay sa dalawang bahagi na
  11 +ito ay tatakda sa dulo ng wokshop.) Ang pagtatasa ng mag-aaral ay
  12 +binibigyan ng marka batay sa kung gaano nila nakapareho ang katugmang
  13 +pagtatasa na ginawa ng guro. (Kung walang pagtatasa ang guro, ang
  14 +katamtaman ng mga pagtatasa ng kapwa mag-aaral ang gagamitin).
  15 +</p>
  16 +
  17 +<p>Ang antas ng pagkakasundo ng pagtatasa ng mag-aaral at guro ay
  18 +nakabatay sa pagkakaiba ng kanilang mga iskor sa magkakahiwalay na
  19 +elemento (ang totoo ay ang ini-square na mga kaibhan ang ginagamit).
  20 +Ang mean ng mga kaibhan na ito ay kailangang ikumberte sa isang
  21 +makabuluhang marka. Pinapahintulutan ng opsiyon na "Paghahambing ng mga
  22 +Pagtatasa" ang kaunting kontrol sa kung paano ikinukumberte ang mga
  23 +paghahambing na ito sa marka.
  24 +</p>
  25 +
  26 +<p>Para magka-ideya kayo sa kung ano ang epekto ng opsiyon na ito,
  27 +isipin natin ang (medyo madali) kaso ng pagtatasa na may sampung
  28 +Oo/Hindi na tanong. Halimbawa ay maaaring gumamit ng mga tanong na
  29 +tulad ng "Wasto ba ang pagkakaformat ng chart?", "$100.66 ba ang
  30 +kinuwentang tubo?", atbp. ang pagtatasa. Ipalagay natin na may ganitong
  31 +sampung tanong. Kapag pinil� ang "Napakaluwag" na kaayusan, ang
  32 +perpektong pagkakasundo ng pagtatasa ng guro at mag-aaral ay magbibigay
  33 +ng marka na 100%, kung may isang tanong lamang na hindi nagtutugma ang
  34 +marka ay 90%, kung may dalawang dipagkakasundo ang marka ay 80%, tatlong
  35 +dipagkakasundo 70%, atbp.. Mukha namang makatwiran ito at maaaring
  36 +iniisip ninyo na, bakit kaya tinawag itong "Napakaluwag" na
  37 +paghahambing. Pag-isipan natin ang kaso ng isang mag-aaral na gumagawa
  38 +ng lubos na random na pagtatasa, kung saan hinuhulaan lamang niya ang
  39 +mga sagot sa sampung tanong. Sa katamtaman ay magreresulta ito sa lima
  40 +sa bawat sampung tanong na magtutugma. Kaya ang pagtatasa ng "unggoy"
  41 +ay makakatanggap ng marka na 50%. Ang sitwasyon ay magiging mas
  42 +makatwiran ng kaunti sa "Maluwag"na opsiyon, dahil dito ang random na
  43 +pagtatasa ay makakakuha ng 20%. Kapag pinil� ang "Katamtaman", ang
  44 +random na panghuhula ay makakatanggap ng sero na marka kalimitan. Sa
  45 +antas na ito, ang marka na 50% ay ibibigay kapag nagkakasundo sa walong
  46 +tanong sa kabuuang sampu ang dalawang pagtatasa. Kapag tatlong tanong
  47 +ang dinagkakasundo ang markang ibibigay ay 25%. Kapag ang opsiyon ay
  48 +itinakda sa "Istrikto", ang pagkakaroon ng dalawang tanong na
  49 +dimagkasundo ay magbibigay ng markang 40%. Sa "Napakaistrikto", ang
  50 +dipagkakasundo sa dalawa tanong lamang ay magbababa sa marka sa 35% at
  51 +ang pagkakaroon ng iisang tanong na dipinagkakasunduan ay magbibigay ng
  52 +marka na 65%.</p>
  53 +
  54 +<p>Medyo artipisyal ang halimbawang ito dahil ang karamihang pagtatasa
  55 +ay karaniwang may mga elemento na may mas malaking agwat ng mga halaga
  56 +kaysa sa Oo o Hindi. Sa mga kasong ito, ang paghahambing ay mas
  57 +malamang na magresulta sa medyo mas mataas na marka kaysa sa mga
  58 +halagang binanggit sa itaas. Ang iba't-ibang antas (Napakaluwag,
  59 +Maluwag, Katamtaman...) ay ibinigay upang mapino ng guro ang mga
  60 +paghahambing. Kung sa palagay nila na ang mga markang ibinibigay para
  61 +sa mga pagtatasa ay napakababa, dapat ay ilipat ang opsiyong ito sa
  62 +"Maluwag" o kahit pa "Napakaluwag" na pagpipilian. Sa kabilang banda,
  63 +kung sa palagay naman nila ay napakataas ng mga marka para sa mga
  64 +pagtatasa ng mag-aaral, dapat ilipat ang opsiyon na ito sa "Istrikto" o
  65 +kahit pa "Napakaistrikto" na pagpipilian. Sa katotohanan, isa itong
  66 +pagsubok at pagkakamali na ang pinakamaiging pagsimulan ay ang
  67 +"Katamtaman" na opsiyon.</p>
  68 +
  69 +<p>Sa pagtakbo ng wokshop maaaring ipalagay ng guro na napakataas o
  70 +napakababa ng markang ibinibigay sa mga pagtatasa ng mag-aaral. Ang mga
  71 +markang ito ay ipinapakita sa Pang-administrasyon na Pahina ng
  72 +pagsasanay. Sa kasong ito, maaaring baguhin ng guro ang kaayusang ng
  73 +opsiyong ito at muling kuwentahin ang mga marka ng pagtatasa ng
  74 +mag-aaral (ang "Marka ng Pagmamarka"). Ang muling pagkuwenta ay
  75 +ginagawa sa pamamagitan ng link na "Muling markahan ang Pagtatasa ng
  76 +Mag-aaral", na matatagpuan sa pang-administrasyon na pahina ng workshop.
  77 +Ligtas na gawin ito sa anumang oras sa workshop.</p>
6 lang/tl/help/workshop/editingacomment.html
... ... @@ -0,0 +1,6 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Pag-eedit ng Opinyon</b></p>
  2 +
  3 +<p>Katulad din ng iba pang aytem, may maikling panahon na ibinibigay
  4 +para masusugan pa ang mga opinyon. Hindi pa ipinapakita ang opinyon sa
  5 +pagtatasa hangga't hindi pa lumilipas ang panahong ito.
  6 +</p>
88 lang/tl/help/workshop/elements.html
... ... @@ -0,0 +1,88 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Mga Elemento ng Takdang-Aralin</b></p>
  2 +
  3 +<p>Para mapadali ang pagmamarka, ang Takdang-aralin ng Workshop ay dapat
  4 +may sapat na bilang ng mga "Elemento ng Pagtatasa". Ang bawat
  5 +elemento ay dapat sumaklaw sa isang partikular na aspekto ng
  6 +takdang-aralin. Ang karaniwang bilang ng elemento ng takdang-aralin ay
  7 +sa pagitan ng 5 hanggang 15 elemento para sa mga puna at pagmamarka, ang
  8 +aktuwal na bilang ay nakasalalay sa laki at kasalimuutan ng
  9 +takdang-aralin. Pinapahintulutan ang pangkapwang takdang-aralin na may
  10 +iisang elemento at may ganito ring estratehiya ng pagtatasa sa istandard
  11 +na Moodle na Takdang-Aralin.</p>
  12 +
  13 +<p>Ang uri ng mga elemento na nakasalalay sa estratehiya ng pagmamarka
  14 +ng takdang-aralin.</p>
  15 +
  16 +<p style="margin-left: 3em"><b>Hindi Mamarkahan.</b>
  17 +Ang mga elemento ay deskripsiyon ng mga aspekto ng takdang-aralin. Ang
  18 +nagsusuri ay hihilinging magbigay ng opinyonsa bawat isa sa mga aspektong ito.
  19 +Tulad din ng iba pang estratehiya ng pagmamarka, may lugar din para sa
  20 +pangkalahatang opinyon.</p>
  21 +
  22 +<p style="margin-left: 3em"><b>Padagdag na Pagmamarka.</b>Ang mga elemento ay may sumusunod
  23 +na tatlong katangian:</p>
  24 +<ol style="margin-left: 5em">
  25 +<li>Ang DESKRIPSIYON ng elemento ng pagtatasa. Dapat ay malinaw na
  26 +sinasabi rito kung anong aspekto ng takdang-aralin ang tinatasa. Kung
  27 +ang pagtatasa ay kalitatibo, makakabubuti na magbigay ng mga detalye
  28 +kung anong bagay ang itinuturing na pinakamagaling, katamtaman, at
  29 +mahinang klase.</li>
  30 +
  31 +
  32 +<li>Ang ISKALA ng elemento ng pagsusuri. May ilang yar� nang iskala.
  33 +Sa isang band� ay may simpleng Oo/Hindi na iskala, mayroon ding
  34 +maraming-puntos na iskala, at sa kabilang banda ay ganap na deporsiyentong
  35 +iskala. Ang bawat elemento ay may kanya-kanyang iskala, na dapat piliin
  36 +ayon sa kaangkupan nito sa posibleng pagkakaiba-iba ng elementong iyon.
  37 +Tandaan na ang iskala ay HINDI nagtatakda ng kahalagahan ng elemento sa
  38 +pagkuwenta ng pangkalahatang marka, ang isang dalawahang punto na iskala
  39 +ay may parehong "impluwensiya" ng isang 100 puntong iskala
  40 +kung ang mga elemento ay magkapareho ng timbang...</li>
  41 +
  42 +<li>Ang TIMBANG ng elemento ng pagsusuri. Ang default ay may
  43 +pare-parehong importansiya ang mga elemento kapag kinuwenta na ang
  44 +pangkalahatang marka ng takdang-aralin. Maaari itong baguhin sa
  45 +pamamagitan ng pagbibigay ng mas mabigat na timbang na higit sa isa (1)
  46 +sa mas importanteng elemento, at mas mababa sa isa sa hindi gaanong
  47 +importanteng elemento. Ang pagbabago ng mga timbang ay HINDI
  48 +nakakaapekto sa maksimum na marka, ang halagang ito ay ipinipirmi ng
  49 +Maksimum na Markang parameter. Ang mga timbang ay maaaring bigyan ng
  50 +negatibong halaga; ito ay isang eksperimental na katangian.</li>
  51 +
  52 +</ol>
  53 +<p style="margin-left: 3em"><b>Error Banded na Pagmamarka.</b> Karaniwan na maglalarawan ang mga
  54 +elemento ng mga partikular na aytem o aspekto na kailangang presente sa
  55 +takdang-aralin. Ang pagsusuri ay ginagawa ayon sa kung naroroon o wala
  56 +ang mga aytem o aspektong ito. Kailangang iset ng guro ang lahat ng
  57 +manghad ng marka na magbibigay ng mga mungkahing marka kung ang lahat ng
  58 +aytem ay presente, kung wala ang isa, kung wala ang dalawa, atbp. Kung
  59 +ang ilang aytem ay mas importante kaysa sa iba pa ang mga aytem na ito
  60 +ay maaaring bigyan ng mas mabigat na timbang, alalaong baga'y higit sa
  61 +isa (1). Ang mga menor na aytem ay maaaring bigyan ng timbang na mas
  62 +mababa sa isa. Ang pangkalahatang "error" ay ang tinimbangang
  63 +kabuuan ng mga nawawalang aytem. Maaari namang dagdagan o bawasan ng
  64 +kaunti ng nagsusuri ang mga mungkahing marka.</p>
  65 +
  66 +<p style="margin-left: 3em"><b>Pagmamarka ayon sa Pamantayan.</b>
  67 +Ang mga elemento ay magbibigay ng
  68 +set ng "antas" na mga pahayag na maaaring gamitin sa
  69 +pagrarank ng mga takdang-aralin. Ang mga pahayag ay maaaring
  70 +padagdag o ang bawat isa ay tumitindig sa sarili.
  71 +Kailangang pagpasyahan ng nagsusuri kung aling pahayag ang mas angkop sa
  72 +bawat gawa. Kailangan ding iugnay ng guro ang bawat pamantayan na
  73 +pahayag sa isang mungkahing marka. Karaniwan ay dapat itong
  74 +sunod-sunod. Maaari namang dagdagan o bawasan ng
  75 +kaunti ng nagsusuri ang mga mungkahing marka.</p>
  76 +
  77 +<p style="margin-left: 3em"><b>Rubric na Pagmamarka.</b> Kamukha ito ng
  78 +Pagmamarka ayon sa Pamantayan, nguni't higit sa isa ang pamantayan. Ang
  79 +bilang ng pamantayan ay ibinibigay sa mga parameter ng takdang-aralin.
  80 +Ang bawat pamantayan ay maaaring magkaroon ng hanggang limang "antas"na
  81 +pahayag. Sa isang ibinigay na takdang-aralin ang bilang ng mga antas ay
  82 +maaaring magbago sa bawat pamantayan. Kapag nag-aayos ka ng pamantayan,
  83 +ang blangkong antas na pahayag ay maghuhudyat ng katapusan ng mga antas
  84 +ng pahayag. Kaya ang ilang pamantayan ay maaaring magkaroon ng dalawng
  85 +antas, ang iba ay tatlo, o hanggang limang antas. Maaaring lagyan ng
  86 +timbang ang mga pamantayan. Ang mga antas ay iniiskoran ng 0, 1, 2
  87 +hanggang 4. Ang marka para sa pagtatasa ay ang tinimbangang kabuuan ng
  88 +mga iskor na ito.</p>
26 lang/tl/help/workshop/finalgrades.html
... ... @@ -0,0 +1,26 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Ang mga Huling Marka</b></p>
  2 +
  3 +<p>Ipinapakita ng manghad sa screen na ito ang listahan
  4 +ng mga huling marka at ang bumubuo sa mga ito; ang ayos nito ay sa
  5 +kung paano ito makikita ng mag-aaral. Kung may mga nawawalang halaga sa
  6 +manghad, puwede kang "bumalik" at idagdag ang mga ito.
  7 +Mayroon ngang dalawang pagbabago na maaaring gawin sa mga Huling Marka.</p>
  8 +
  9 +
  10 +<ol>
  11 +<li>Kung kailangang isama ang marka ng guro, maaaring markahan ang gawa
  12 +sa pamamagitan ng pagpunta sa screen ng panggurong Pamamahala ng
  13 +takdang-aralin at iklik ang link na "Mga Ipinasa ng Mag-aaral para
  14 +sa Pagtatasa". Ang mga ipinasa na kailangan pang markahang ay
  15 +puwede nang gawin. Kapag tapos na ito ibalik ang takdang-aralin sa
  16 +Hakbang 3 at kuwentahin muli ang mga Huling marka. Sa ganito ring paraan
  17 +maaaring markahan ang mga pagsusuri na hindi pa namamarkahan sa screen
  18 +ng Pamamahala.</li>
  19 +
  20 +<li>Kung gusto mong gumamit ng ibang ayos ng pagtitimbang, ang
  21 +takdang-aralin ay dapat ibalik sa Hakbang 3 at ang link na
  22 +"Kuwentahin ang mga Huling Marka" ay maaaring iklik at
  23 +makakapagpasok ka na ng mga bagong timbang. Matapos muling makuwenta ang
  24 +mga marka, ang takdang-aralin ay dapat ibalik sa Hakbang 4 upang maipakita
  25 +sa mga mag-aaral ang mga bagong marka. </li>
  26 +</ol>
13 lang/tl/help/workshop/grade.html
... ... @@ -0,0 +1,13 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Ang Marka ng mga Ipinasa</b></p>
  2 +
  3 +<p>Itinatakda ng halagang ito ang maksimum na marka na maaaring igawad
  4 +sa isang <b>ipinasa</b>.</p>
  5 +
  6 +<p>Ang pangkalahatang marka para sa workshop ay ang kabuuan ng
  7 +(katamtaman) na marka ng mga pagtatasa ng mag-aaral at ang marka mula sa
  8 +(mga) ipinasa nila. Kaya kung ang (maksimum) na maraka para sa
  9 +pagtatasa ng mag-aaral ay itinakda sa 30 at ang (maksimum) na marka para
  10 +sa ipinasa ay 70, ang (maksimum) na marka para sa workshop ay 100.</p>
  11 +
  12 +<p>Maaaring baguhin ang halagang ito anumang oras, at ang epekto sa
  13 +marka ay dagliang makikita ng mga mag-aaral (at guro).</p>
35 lang/tl/help/workshop/grading.html
... ... @@ -0,0 +1,35 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Pagmamarka ng mga Pangkapwa na Takdang-
  2 +aralin</b></p>
  3 +
  4 +<p>Para mapadali ang pagmamarka, ang Peer na Takdang-Aralin ay nahahati
  5 +sa ilang "elemento" ng pagsusuri. Ang bawat elemento ay
  6 +sumasaklaw sa isang partikular na aspekto ng takdang-aralin. Depende sa
  7 +uri ng pagtatasa, dapat mong gawin ang sumusunod sa bawat elemento</p>
  8 +
  9 +<ol>
  10 +<li>Magpasok ng Marka sa pamamagitan ng pagklik ng angkop na buton o sa
  11 +pagpili� ng angkop na bilang mula sa drop down na menu.</li>
  12 +
  13 +<li>Magpasok ng paliwanag kung bakit ka nagbigay ng ganoong marka sa
  14 +kahon ng Puna. Kung sa palagay mo ay obvious ang rason, bayaan mo na
  15 +lang na blangko ang kahon. Tandaan, gayunpaman, na maaaring tingnan ng
  16 +guro ang pagtatasa mo at tanungin kung bakit ganoon ang marka kung
  17 +walang paliwanag.</li>
  18 +</ol>
  19 +
  20 +<p>Sa ibang uri ng pagtatasa, tatanungin ka kung ang ilang aytem ay
  21 +presente o nawawala, sa iba papipiliin ka kung aling pahayag ang mas
  22 +angkop para sa gawa. Sa dalawang takdang-araling ito maaari mong
  23 +iadjust ang marka kung sa palagay mo ay dapat.</p>
  24 +
  25 +<p>Makapaglalagay ka ng pangkalahatang opinyon sa huling kahon sa
  26 +form na ito. Dapat ay bigyang katarungan mo rito ang pagtatasa mo.
  27 +Dapat ay magalang ang tono at hangga't maaari ay konstruktibo. Ang
  28 +pagsusuri mo ay ipapakita sa mag-aaral na maylikha ng gawa.</p>
  29 +
  30 +<p>May taning ang panahon, karaniwan ay kalahating oras, upang baguhin
  31 +ang pag-iisip mo at mabago ang mga marka o opinyon mo. Matapos ang
  32 +panahong iyon, ang may-ari ng gawang tinatasa mo ay aabisuhan na natasa
  33 +mo na ito. Pagkatapos nito, maaari mong tingnan ang pagtatasa mo pero
  34 +hindi mo na ito puwedeng mabago.
  35 +</p>
27 lang/tl/help/workshop/gradingassessments.html
... ... @@ -0,0 +1,27 @@
  1 +<p style="text-align: center"><b>Pagmamarka ng mga Pagsusuri ng Mag-aaral</b></p>
  2 +
  3 +<p>Ginagamit ang screen na ito upang magpasok ng marka ng guro para sa
  4 +pagtatasa na ginawa ng mag-aaral sa "hakbang ng pagpapasa at pagtatasa" ng
  5 +takdang-a