Browse files

workshop help files translated

 • Loading branch information...
1 parent 2a6f9ad commit b7e328e63cd54021ce963dc8c3330e1e368a9d9c rcantada committed May 28, 2005
Showing with 1,441 additions and 107 deletions.
 1. +2 −1 lang/tl/assignment.php
 2. +6 −6 lang/tl/help/lesson/import.html
 3. +2 −2 lang/tl/help/lesson/overview.html
 4. +2 −2 lang/tl/help/quiz/export.html
 5. +4 −4 lang/tl/help/quiz/formataiken.html
 6. +43 −43 lang/tl/help/quiz/formatgift.html
 7. +22 −8 lang/tl/help/quiz/import.html
 8. +22 −0 lang/tl/help/workshop/addcommenttobank.html
 9. +23 −0 lang/tl/help/workshop/addingacomment.html
 10. +36 −0 lang/tl/help/workshop/agreeassessments.html
 11. +117 −0 lang/tl/help/workshop/analysisofassessments.html
 12. +17 −0 lang/tl/help/workshop/anonymous.html
 13. +12 −0 lang/tl/help/workshop/assessmentofexamples.html
 14. +21 −0 lang/tl/help/workshop/assignmenttype.html
 15. +28 −0 lang/tl/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 16. +71 −0 lang/tl/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 17. +77 −0 lang/tl/help/workshop/comparisonofassessments.html
 18. +6 −0 lang/tl/help/workshop/editingacomment.html
 19. +88 −0 lang/tl/help/workshop/elements.html
 20. +26 −0 lang/tl/help/workshop/finalgrades.html
 21. +13 −0 lang/tl/help/workshop/grade.html
 22. +35 −0 lang/tl/help/workshop/grading.html
 23. +27 −0 lang/tl/help/workshop/gradingassessments.html
 24. +32 −0 lang/tl/help/workshop/gradinggrade.html
 25. +95 −0 lang/tl/help/workshop/gradingstrategy.html
 26. +20 −0 lang/tl/help/workshop/gradingsubmissions.html
 27. +13 −0 lang/tl/help/workshop/includeself.html
 28. +12 −0 lang/tl/help/workshop/includeteachersgrade.html
 29. +31 −31 lang/tl/help/workshop/index.html
 30. +12 −0 lang/tl/help/workshop/leaguetable.html
 31. +91 −0 lang/tl/help/workshop/managing.html
 32. +69 −0 lang/tl/help/workshop/managing2.html
 33. +10 −0 lang/tl/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
 34. +8 −0 lang/tl/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
 35. +27 −0 lang/tl/help/workshop/nattachments.html
 36. +16 −0 lang/tl/help/workshop/nelements.html
 37. +35 −0 lang/tl/help/workshop/overallocation.html
 38. +8 −0 lang/tl/help/workshop/password.html
 39. +34 −0 lang/tl/help/workshop/regrading.html
 40. +24 −0 lang/tl/help/workshop/resubmit.html
 41. +12 −0 lang/tl/help/workshop/selfassessment.html
 42. +16 −0 lang/tl/help/workshop/showinggrades.html
 43. +14 −0 lang/tl/help/workshop/specimen.html
 44. +34 −0 lang/tl/help/workshop/submissionofexamples.html
 45. +30 −0 lang/tl/help/workshop/teacherweight.html
 46. +34 −0 lang/tl/help/workshop/ungradedassessments.html
 47. +12 −0 lang/tl/help/workshop/ungradedassessments_student.html
 48. +22 −0 lang/tl/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
 49. +14 −0 lang/tl/help/workshop/usepassword.html
 50. +4 −3 lang/tl/lesson.php
 51. +1 −1 lang/tl/quiz.php
 52. +6 −1 lang/tl/scorm.php
 53. +5 −5 lang/tl/workshop.php
View
3 lang/tl/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
$string['allowresubmit'] = 'Pahintulutang maípasa mulî';
@@ -48,6 +48,7 @@
$string['modulenameplural'] = 'Mga takdang-aralin';
$string['newsubmissions'] = 'Ipinasang takdang-aralin';
$string['noassignments'] = 'Wala pang takdang-aralin';
+$string['noattempts'] = 'Wala pang kumukuha ng takdang-aralin na ito';
$string['notgradedyet'] = 'Hindi pa namamarkahan';
$string['notsubmittedyet'] = 'Hindi pa naipapasa';
$string['overwritewarning'] = 'Babala: kung mag-aaplowd kang mulî, MAPAPALITAN nito ang kasalukuyan mong ipinasa';
View
12 lang/tl/help/lesson/import.html
@@ -21,7 +21,7 @@
bahagdan-timbang na marka. Nasa baba ang ilang halimbawa:
</p>
-<p style="margin-left: 5em"><code>
+<p style="margin-left: 5em"><samp>
Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =walâ}<br />
Si Grant ay {~nakabaon =nakalibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.<br />
@@ -31,7 +31,7 @@
Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{=wala =walang sinuman}<br />
Kailan ipinganak si Ulysses S. Grant?{#1822}
-</code></p>
+</samp></p>
<p style="text-align: right"><a
href="help.php?file=formatgift.html&amp;module=quiz">Marami pang impo
@@ -44,7 +44,7 @@
maraming-pagpipiliang-sagot na tanong sa pamamagitan ng malinaw na
format na mababasa ng tao. Narito ang halimbawa ng format:</p>
-<p style="margin-left: 5em"><code>
+<p style="margin-left: 5em"><samp>
Ano ang layunin ng first aid?<br />
A. Upang magligtas ng buhay, maiwasan ang pinsala sa katawan, at
mapanatilì ang kalusugan<br />
@@ -53,7 +53,7 @@
C. Upang maiwasan ang dagdag na pinsala sa katawan<br />
D. Upang matulungan ang mga biktima na humihingi ng saklolo<br />
ANSWER: A
-</code></p>
+</samp></p>
<p style="text-align: right"><a
href="help.php?file=formataiken.html&amp;module=quiz">Marami pang impo
@@ -68,11 +68,11 @@
format na ito. Ang bawat sagot ay pinaghihiwalay ng (~), at ang tamang sagot ay may equal sign (=) sa unahan. Narito ang
halimbawa:</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code>Sa sandaling simulan nating pagmasdan
+<p style="margin-left: 3em"><samp>Sa sandaling simulan nating pagmasdan
ang mga bahagi ng ating katawan noong sanggol pa lamang tayo ay
nagsimula na tayong maging mag-aaral ng {=anatomy at physiology
~reflexology ~siyensiya ~experimento}, at kung iisipin ay nananatili
-tayong mag-aaral panghambambuhay.</code></p>
+tayong mag-aaral panghambambuhay.</samp></p>
<p style="text-align: right"><a
href="help.php?file=formatmissingword.html&amp;module=quiz">More info
View
4 lang/tl/help/lesson/overview.html
@@ -154,8 +154,8 @@
pahina mula sa huling (makatwirang) pahina ng aralin. Kung ang
pasadyang pag-iiskor ay patay, kapag ang dulo ng aralin ay naabot,
makakatanggap ang mag-aaral ng mensahe ng pagbatì at ipapakita sa kanila
-ang kanilang marka. Ang marka ay <code>(ang dami ng tanong na wastong
-sinagutan / bilang ng pahina na nakita) * marka ng aralin</code>. Kung
+ang kanilang marka. Ang marka ay <tt>(ang dami ng tanong na wastong
+sinagutan / bilang ng pahina na nakita) * marka ng aralin</tt>. Kung
buhay ang pasadyang pag-iisko, ang marka ay ang mga puntos na nakuha
bialng isang % ng kabuuang puntos (hal. 3 puntos ang nakuha para sa
isang 3 puntos na aralin = 100% ng 3 puntos).</li>
View
4 lang/tl/help/quiz/export.html
@@ -10,7 +10,7 @@
<p style="margin-left: 3em">Ang GIFT ang pinakakomprehensibong magagamit na pang-angkat/pangluwas na format para sa pagluluwas ng mga tanong ng pagsusulit na Moodle sa isang tekstong file. Dinisenyo ito na maging madaling paraaan para sa mga gurong nagsusulat ng tanong sa isang tekstong file. Sinusuportahan nito ang Maraming-Pagpipiliang-Sagot, Tama-Mali, Maikling Sagot, Tugmaan at Denumerong tanong, gayundin ang pagsisingit ng _____ para sa "nawawalang salita" na format. Tandaan na ang mga Cloze na tanong ay hindi pa sinusuportahan sa kasalukuyan. Maaaring maghalo-halo ng iba't-ibang uri ng tanong sa isang file na teksto, at sinusuportahan din ng format ang komento na nasa linya, pangalan ng mga tanong, puna at bahagdan na timbang na marka. Nasa ibaba ang ilang halimbawa:</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code>
+<p style="margin-left: 3em"><samp>
Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =walâ}<br />
Si Grant ay {~nakabaon =inilibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.<br />
@@ -20,7 +20,7 @@
Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{=walâ =walang sinuman}<br />
Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant?{#1822}
-</code></p>
+</samp></p>
<p style="text-align: right"><a href="help.php?file=formatgift.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "GIFT"</a></p>
View
8 lang/tl/help/quiz/formataiken.html
@@ -2,16 +2,16 @@
<p>Ang Aiken na format ay isang napakasimpleng paraan ng paglikha ng tanong na maraming-pagpipiliang-sagot sa pamamagitan ng isang malinaw na format na nababasa ng tao. Narito ang halimbawa ng format:</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code>
+<p style="margin-left: 3em"><samp>
Ano ang wastong sagot sa tanong na ito?<br />
A. Ito ba?<br />
B. Baka ito?<br />
C. Marahil ay ito?<br />
D. Ito siguro!<br />
ANSWER: D
-</code></p>
+</samp></p>
-<p style="margin-left: 3em"><code>
+<p style="margin-left: 3em"><samp>
Aling LMS ang may pinakamaraming format na pang-angkat ng pagsusulit?<br />
A) Moodle<br />
B) ATutor<br />
@@ -20,7 +20,7 @@
E) WebCT<br />
F) Ilias<br />
ANSWER: A
-</code></p>
+</samp></p>
<p>Dapat ay nasa iisang linya lamang ang buong tanong.</p>
<p>Ang bawat sagot ay dapat magsimula sa isang isahang-titik na karakter, kasunod ay isang tuldok '.' o isang bracket ')', pagkatapos ay isang espasyo.</p>
View
86 lang/tl/help/quiz/formatgift.html
@@ -11,64 +11,64 @@
Sa maraming-pagpipiliang-sagot na tanong, ang mga maling sagot ay nilalagyan sa unahan ng tilde (~)
at ang wastong sagot ay nilalagyan sa unahan ng equal sign (=).</p>
- <p style="margin-left: 3em"><code> Sino ang nakalibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =walâ}</code></p>
+ <p style="margin-left: 3em"><samp> Sino ang nakalibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =walâ}</samp></p>
<p>Ang <b>Nawawalang Salita</b> na format ay awtomatikong nagsisingit ng punan-ang-patlang na linya (tulad nito _____) sa loob ng pangungusap.
Para magamit ang Nawawalang Salita na format, ilagay mo ang mga sagot sa lugar sa loob ng pangungusap na gusto mong lumitaw ang linya.</p>
- <p style="margin-left: 3em"><code> Si Grant ay {~nakabaon =nakalibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.</code></p>
+ <p style="margin-left: 3em"><samp> Si Grant ay {~nakabaon =nakalibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.</samp></p>
<p>Kapag ang mga sagot ay nakalagay sa lugar bago ang pangwakas na bantas ng pangungusap, isang punan-ang -patlang na linya ang isisingit para sa "nawawalang salita" na format. Lahat ng uri ng tanong ay maaaring isulat sa format na Nawawalang Salita .</p>
<p>Dapat ay may blangkong linya (doble na carriage return) na naghihiwalay sa mga tanong.
Para maging mas malinaw, ang mga sagot ay maaaring isulat sa hiwalay na linya at puwede ring iindent. Halimbawa:</p>
- <p style="margin-left: 3em"><code> Ang Pang-amerikanong pagdiriwang na Thanksgiving ay ipinagdiriwang sa {<br />
+ <p style="margin-left: 3em"><samp> Ang Pang-amerikanong pagdiriwang na Thanksgiving ay ipinagdiriwang sa {<br />
~ikalawa<br />
~ikatlo<br />
=ikaapat<br />
- } na Huwebes ng Nobyembre.</code></p>
+ } na Huwebes ng Nobyembre.</samp></p>
- <p style="margin-left: 3em"><code> Ang mga titik ng Hapon ay orihinal na nagmula saang bansa? {<br />
+ <p style="margin-left: 3em"><samp> Ang mga titik ng Hapon ay orihinal na nagmula saang bansa? {<br />
~India<br />
=Tsina<br />
~Korea<br />
- ~Ehipto}</code></p>
+ ~Ehipto}</samp></p>
<p><u>Maikling Sagot:</u><br />
Ang mga sagot sa Maikling Sagot na uri ng tanong ay nilalagyan lahat ng equal sign (=) sa unahan,
na nagsasabi na lahat ito ay tamang sagot. Hindi dapat magkaroon ng tilde ang mga sagot. </p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Sino ang nakalibing sa puntod ni Grant?{=walâ =walang sinuman}</code></p>
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Sino ang nakalibing sa puntod ni Grant?{=walâ =walang sinuman}</samp></p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Dalawa dagdagan ng dalawa ay katumbas ng {=apat =4}.</code></p>
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Dalawa dagdagan ng dalawa ay katumbas ng {=apat =4}.</samp></p>
<p>Kung may <u>isa</u> lamang na wastong Maikling Sagot, maaari na itong isulat nang walang equal sign sa unahan hangga't hindi ito maipagkakamalî sa Tama-Mali.</p>
<p><u>Tama-Mali:</u><br />
Sa uri ng tanong na ito, ang sagot ay nagsasabi kung ang pahayag ay totoo o ditotoo.
Ang sagot ay dapat isulat na {TAMA} o {MALI}, o paigsiin sa {T} o {M}.</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Si Grant ay nakalibing sa puntod ni Grant.{M}<br />
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Si Grant ay nakalibing sa puntod ni Grant.{M}<br />
- Ang araw ay sumisikat sa silangan.{T}</code></p>
+ Ang araw ay sumisikat sa silangan.{T}</samp></p>
<p><u>Tugmaan:</u><br />
Ang mga pares na pinagtutugma ay nagsisimula sa equal sign (=) at pinaghihiwalay ng simbolong "->".
Dapat ay magkaroon ng hindi bababa sa tatlong pares na pinagtutugma.</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Tugmaan na Tanong. {<br />
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Tugmaan na Tanong. {<br />
=subtanong1 -> subsagot1<br />
=subtanong2 -> subsagot2<br />
=subtanong3 -> subsagot3<br />
- }</code></p>
+ }</samp></p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Itugma ang sumusunod na bansa sa kanilang kapitolyo. {<br />
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Itugma ang sumusunod na bansa sa kanilang kapitolyo. {<br />
=Canada -> Ottawa<br />
=Italya -> Roma<br />
=Hapon -> Tokyo<br />
=India -> New Delhi<br />
- }</code></p>
+ }</samp></p>
<p>Hindi sinusuportahan ng tugmaan na tanong ang puna o bahagdan na timbang ng sagot.</p>
@@ -80,21 +80,21 @@
Sinasabi nito na ang 2 na may error margin na 0.5 ay wasto (a.b., ang agwat mula 1.5 hanggang 2.5).
Kung walang itinakda na error margin, aakalain itong sero.</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant? {#1822}</code></p>
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant? {#1822}</samp></p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Ano ang halaga ng pi (sa 3 pook ng desimal)? {#3.1415:0.0005}.</code></p>
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Ano ang halaga ng pi (sa 3 pook ng desimal)? {#3.1415:0.0005}.</samp></p>
<p>Isa pang opsiyon, ang mga denumerong sagot ay maaaring isulat bialng agwat na nasa sumusunod na format {#<var>MinimumHalaga..MaksimumHalaga</var>}.</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Ano ang halaga ng pi (sa 3 pook ng desimal)? {#3.141..3.142}.</code></p>
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Ano ang halaga ng pi (sa 3 pook ng desimal)? {#3.141..3.142}.</samp></p>
<p>Hindi sinusuportahan ng browser interface ng Moodle ang maraming denumerong sagot, nguni't kaya ito ng code ng Moodle, gayundin ng GIFT.
Maaari itong gamitin sa pagtatakda ng maraming denumerong agwat, at maaaring maging kapakipakinabang kapag isinanib sa paggamit ng maybahagdang timbang na marka.
Kapag ginamit ang maraming sagot, kailangan itong paghiwalayin ng equal sign, tulad ng mga maikling sagot na tanong.</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant? {#<br />
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant? {#<br />
=1822:0<br />
- =%50%1822:2}</code></p>
+ =%50%1822:2}</samp></p>
<p>Tandaan na dahil hindi sinusuportahan ng browser GUI ng Moodle ang maraming sagot para sa Denumerong tanong, hindi mo ito makikita o ma-eedit sa pamamagitan ng Moodle.
Ang tanging paraan para mabago mo ang isang denumerong tanong maliban sa una, ay burahin ang tanong at muling angkatin ito (o gumamit program na tulad ng phpMyAdmin).</p>
@@ -108,32 +108,32 @@
Maaari itong gamitin sa paglalagay ng mga header o dagdag na impormasyon hinggil sa tanong.
Lahat ng linya na nagsisimula sa dobleng backslash (hindi kasama ang tab o espasyo) ay hindi papansinin ng filter.</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> // Subheading: Denumerong tanong sa ibaba<br />
- Ilan ang 2 dagdagan ng 2? {#4}</code></p>
+<p style="margin-left: 3em"><samp> // Subheading: Denumerong tanong sa ibaba<br />
+ Ilan ang 2 dagdagan ng 2? {#4}</samp></p>
<p><u>Pangalan ng Tanong:</u><br />
Maaaring itakda ang pangalan ng tanong sa pamamagitan ng paglalagay nito sa unahan at pagpapaloob nito sa dobleng tutuldok.</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> ::Pinagmulan ng Kanji::Saan orihinal na nagmula ang mga titik ng Hapon? {=China}</code></p>
+<p style="margin-left: 3em"><samp> ::Pinagmulan ng Kanji::Saan orihinal na nagmula ang mga titik ng Hapon? {=China}</samp></p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> ::Petsa ng Thanksgiving::Ang pang-Amerikanong pagdiriwang na Thanksgiving ay ipinagdiriwang sa {~ikalawa ~ikatlo =ikaapat} na Huwebes ng Nobyembre.</code></p>
+<p style="margin-left: 3em"><samp> ::Petsa ng Thanksgiving::Ang pang-Amerikanong pagdiriwang na Thanksgiving ay ipinagdiriwang sa {~ikalawa ~ikatlo =ikaapat} na Huwebes ng Nobyembre.</samp></p>
<p>Kung walang pangalan ng tanong na itinakda, ang buong tanong ang gagamiting pangalan bilang default.</p>
<p><u>Puna:</u><br />
Maaaring magdagdag ng puna sa bawat sagot sa pamamagitan ng paglalagay ng sign ng bilang
(# tinatawag din na hash mark) pagkatapos ng sagot at pagkatapos ng puna.</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Ano ang sagot sa maraming-pagpipiliang-sagot na tanong na ito?{<br />
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Ano ang sagot sa maraming-pagpipiliang-sagot na tanong na ito?{<br />
~maling sagot#puna sa maling sagot<br />
~isa pang maling sagot#puna sa maling sagot na ito<br />
- =tamang sagot#Mahusay!}</code></p>
+ =tamang sagot#Mahusay!}</samp></p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{
=wala#magaling na sagot!<br />
- =walang sinuman#magaling na sagot!}</code></p>
+ =walang sinuman#magaling na sagot!}</samp></p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Si Grant ay inilibing sa puntod ni Grant. {MALI#Walang nakalibing sa puntod ni Grant.}</code></p>
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Si Grant ay inilibing sa puntod ni Grant. {MALI#Walang nakalibing sa puntod ni Grant.}</samp></p>
<p>Para sa mga Maraming Pagpipiliang Sagot na tanong, ang puna ay ipinapakita lamang para sa sagot na pinilì ng mag-aaral.
Para sa maikling sagot, ang puna ay ipinapakita lamang kapag ipinasok ng mag-aaral ang tamang sagot.
@@ -145,18 +145,18 @@
Ang bahagdan na timbang ng sagot ay maaaring isama sa pamamagitan ng pagsunod sa tilde (para sa Maraming Pagpipiliang Sagot) o sa equal sign (para sa Maikling Sagot) ng ninanais na bahagdan, na ipinaloob sa dalawang sign ng bahagdan (e.g., %50%).
Ang opsiyon na ito ay maaaring isama sa mga puna.</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Mahirap na tanong. {~maling sagot ~%50%kalahating marka na sagot =buong marka na sagot}</code></p>
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Mahirap na tanong. {~maling sagot ~%50%kalahating marka na sagot =buong marka na sagot}</samp></p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> ::Bayan ni Hesus::Si Hesukristo ay nagmula sa {<br />
+<p style="margin-left: 3em"><samp> ::Bayan ni Hesus::Si Hesukristo ay nagmula sa {<br />
~Herusalem#Mahalagang lungsod ito, nguni't ang sagot mo ay mali.<br />
~%25%Bethlehem#Ipinanganak siya rito, nguni't hindi siya lumaki rito.<br />
~%50%Galilee#Kailangan mong maging mas partikular.<br />
- =Nazareth#Oo! Tama iyan!}.</code></p>
+ =Nazareth#Oo! Tama iyan!}.</samp></p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> ::Bayan ni Hesus:: Si Hesukristo ay nagmula sa {<br />
+<p style="margin-left: 3em"><samp> ::Bayan ni Hesus:: Si Hesukristo ay nagmula sa {<br />
=Nazareth#Oo! Tama iyan!<br />
=%75%Nazereth#Tama, pero mali ang ispeling.<br />
- =%25%Bethlehem#Ipinanganak siya rito, nguni't hindi siya lumaki rito.}</code></p>
+ =%25%Bethlehem#Ipinanganak siya rito, nguni't hindi siya lumaki rito.}</samp></p>
<p>Pansinin na ang dalawang huling halimbawa ay halos magkapareho, una bilang maraming-pagpipiliang-sagot, pagkatapos ay maikling sagot.</p>
@@ -173,30 +173,30 @@
href="help.php?file=textformat.html">Marami pang impormasyon hinggil sa
pantekstong format sa Moodle </a></p>
-<p style="margin-left: 5em"><code>[markdown]Ang *Pang-Amerikanong
+<p style="margin-left: 5em"><samp>[markdown]Ang *Pang-Amerikanong
pagdiriwang na Thanksgiving* ay ipinagdiriwang sa {<br />
~ikalawa<br />
~ikatlo<br />
=ikaapat<br />
- } na huwebes ng Nobyembre. </code></p>
+ } na huwebes ng Nobyembre. </samp></p>
<p><u>Maraming Sagot:</u><br />
Ang Maraming Sagot na opsiyon ay ginagamit para sa maraming-pagpipiliang-sagot na mga tanong, kapag kailangang mamilì ng isa o mahigit pang sagot, upang makakuha ng buong marka. Ang maraming sagot na opsiyon ay binubuhay sa pamamagitan ng pagtatakda ng timbang na pambahaging-sagot sa maraming sagot, nang hindi nagbibigay ng buong marka sa iisang sagot.</p>
- <p style="margin-left: 3em"><code> Sinong dalawang tao ang nakalibing sa puntod ni Grant? {<br />
+ <p style="margin-left: 3em"><samp> Sinong dalawang tao ang nakalibing sa puntod ni Grant? {<br />
~Wala<br />
~%50%Grant<br />
~%50%Asawa ni Grant<br />
- ~Ama ni Grant }</code></p>
+ ~Ama ni Grant }</samp></p>
<p>Tandaan na walang equal sign (=) sa alinman sa mga sagot at hindi dapat lumagpas ang mga sagot sa kabuuang 100%, kundi ay maghuhudyat ng error ang Moodle.
Upang maiwasan ang problema na makakuha ang mga mag-aaral ng awtomatikong 100% sa pamamagitan lamang ng pagtsek sa lahat ng sagot, makabubuti na magsama ng mga negatibong timbang ng sagot para sa mga maling sagot.</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Sinong dalawang tao ang nakalibing sa puntod ni Grant? {<br />
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Sinong dalawang tao ang nakalibing sa puntod ni Grant? {<br />
~%-50%Wala<br />
~%50%Grant<br />
~%50%Asawa ni Grant<br />
- ~%-50%Ama ni Grant }</code></p>
+ ~%-50%Ama ni Grant }</samp></p>
<p><u>Mga Espesyal na Titik ~ = # { } :</u><br />
Ang mga simbolong <b> ~ = # { } </b> ay kinokontrol ang operasyon ng filter na ito at hindi maaaring gamitin sa normal na teksto sa loob ng mga tanong.
@@ -206,12 +206,12 @@
Ang simpleng kahulugan nito ay paglalagay ng backslash (&#092;) sa unahan ng pangkontrol na titik, para malaman ng filter na nais mong gamitin ang literal na titik sa halip na ang pangkontrol na titik.
Halimbawa:</p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> Aling sagot ang katumbas ng 5? {<br />
+<p style="margin-left: 3em"><samp> Aling sagot ang katumbas ng 5? {<br />
~ &#092;= 2 + 2<br />
= &#092;= 2 + 3<br />
- ~ &#092;= 2 + 4 }</code></p>
+ ~ &#092;= 2 + 4 }</samp></p>
-<p style="margin-left: 3em"><code> ::Pangkontrol na Titik ng GIFT::<br />
+<p style="margin-left: 3em"><samp> ::Pangkontrol na Titik ng GIFT::<br />
Alin sa mga sumusunod ang HINDI pangkontrol na titik ng pang-angkat na format na GIFT? {<br />
~ &#092;~ &nbsp;&nbsp; # ~ ay isang pangkontrol na titik.<br />
~ &#092;= &nbsp;&nbsp; # = ay isang pangkontrol na titik.<br />
@@ -221,7 +221,7 @@
= &#092; &nbsp;&nbsp;&nbsp; # Tamâ! Ang (backslash) ay hindi isang pangkontrol na titik. PERO,
ginagamit ito sa pag-escape ng mga pangkontrol na titik.<br />
- }</code></p>
+ }</samp></p>
<p>Kapag prinoseso na ang tanong, inaalis na ang backslash at hindi ito isinisave sa Moodle.</p>
View
30 lang/tl/help/quiz/import.html
@@ -10,7 +10,7 @@
<p style="margin-left: 3em">Ang GIFT ang pinakakomprehensibong magagamit na pang-angkat na format para sa pag-aangkat ng mga tanong ng pagsusulit na Moodle mula sa isang tekstong file. Dinisenyo ito na maging madaling paraaan para sa mga gurong nagsusulat ng tanong sa isang tekstong file. Sinusuportahan nito ang Maraming-Pagpipiliang-Sagot, Tama-Mali, Maikling Sagot, Tugmaan at Denumerong tanong, gayundin ang pagsisingit ng _____ para sa "nawawalang salita" na format. Tandaan na ang mga Cloze na tanong ay hindi pa sinusuportahan sa kasalukuyan. Maaaring maghalo-halo ng iba't-ibang uri ng tanong sa isang file na teksto, at sinusuportahan din ng format ang komento na nasa linya, pangalan ng mga tanong, puna at bahagdan na timbang na marka. Nasa ibaba ang ilang halimbawa:</p>
-<p style="margin-left: 5em"><code>
+<p style="margin-left: 5em"><samp>
Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =walâ}<br />
Si Grant ay {~nakabaon =inilibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.<br />
@@ -20,7 +20,7 @@
Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{=walâ =walang sinuman}<br />
Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant?{#1822}<br />
-</code></p>
+</samp></p>
<p style="text-align: right"><a href="help.php?file=formatgift.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "GIFT"</a>
</p>
@@ -29,34 +29,48 @@
<p style="margin-left: 3em">Ang format na Aiken format isang napakadaling paraan ng paglikha ng maraming-pagpipiliang-sagot na tanong sa pamamagitan ng napakalinaw na format na mababasa ng tao. Narito ang halimbawa ng format:</p>
-<p style="margin-left: 5em"><code>
+<p style="margin-left: 5em"><samp>
Ano ang layunin ng first aid?<br />
A. Upang mailigtas ang buhay, maiwasan ang dagdag na pinsala sa katawan, panatilihin ang kalusugan<br />
B. Upang makapagbigay ng lunas na pangmediko sa sinumang nasaktan o nasugatan<br />
C. Upang maiwasan ang pinsala sa katawan<br />
D. Upang matulungan ang mga biktima na humihingi ng tulong<br />
ANSWER: A<br />
-</code></p>
+</samp></p>
<p style="text-align: right"><a href="help.php?file=formataiken.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "Aiken"</a>
</p>
<p><b>Nawawalang Salita</b></p>
-<p style="margin-left: 3em"> Maraming-pagpipiliang-sagot na tanong
-lamang ang puwede sa format na ito. Ang bawat sagot ay pinaghihiwalay
-sa pamamagitan ng tilde (~), at ang tamang sagot ay minamarkahan sa
-unahan ng equals sign (=). Halimbawa:</p>
+<p style="margin-left: 3em"> Maraming-pagpipiliang-sagot na tanong at
+maikling-sagot na tanong lamang ang puwede sa format na ito, depende sa
+dami ng sagot. Ang isang sagot ay lilikha ng maikling-sagot na tanong,
+samantalang ang dalawa o mahigit pang sagot ay lilikha ng
+maraming-pagpipiliang-sagot na tanong.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em"> Ang bawat sagot ay pinaghihiwalay sa pamamagitan ng tilde (~), at ang
+tamang sagot ay minamarkahan sa unahan ng equals sign (=).
+Narito ang halimbawa ng maraming-pagpipiliang-sagot na tanong:</p>
<p style="margin-left: 5em"><samp>Sa sandaling pagmasdan natin ang
mga bahagi ng ating katawan noong sanggol pa lamang tayo, tayo ay nagi
nang mga mag-aaral ng {=anatomy at physiology ~reflexology ~siyensiya
~pageeksperimento}, at kung iisipin ay nananatili tayong mga mag-aaral
habambuhay. </samp></p>
+<p style="margin-left: 3em">Narito naman ang halimbawa ng
+maikling-sagot na tanong: </p>
+
+<p style="margin-left: 5em"><samp>Sa sandaling pagmasdan natin
+ang mga bahagi ng ating katawaan noong sanggol pa lamang tayo,
+tayo ay nagi nang mga mag-aaral ng {=anotomiya at physiology}, at
+kung iisipin ay nananatili tayong mga mag-aaral habambuhay.</samp></p>
+
<p style="text-align: right"><a href="help.php?file=formatmissingword.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "Nawawalang Salita"</a>
</p>
+
<p><b>AON</b></p>
<p style="margin-left: 3em"> Katulad din ito ng Nawawalang Salitang
View
22 lang/tl/help/workshop/addcommenttobank.html
@@ -0,0 +1,22 @@
+<p style="text-align: center"><b>Magdagdag ng Opinyon sa Bangko</b></p>
+
+<p>Ang mga opinyon na madalas gamitin ay maaaring idagdag sa form na Pangtasa,
+para hindi na kailangang itype mulî ang mga ito sa tuwing kakailanganin. Ang
+mga "dekahon" na opinyong ito ay lilitaw sa ibaba ng Puna/Opinyon na kahon.
+Kapag ikinlik ang opinyon, madadagdag ito sa teksto sa kahon ng Puna. Ang mga
+hakbang upang makapagdagdag ng opinyon sa form na Pangtasa ay:</p>
+
+<ol>
+ <li>Itype ang opinyon sa Puna/Opinyon na Kahon;</li>
+ <li>Iklik ang "Idagdag ang Opinyon sa Bangko" na buton.</li>
+</ol>
+
+<p>Sasariwain ang form na Pangtasa. Ang bagong opinyon ay maiiwan sa
+kahon ng Puna/Opinyon at lilitaw din ito (bilang link) sa ibaba ng
+Puna/Opinyon na kahon. Sa mga pagtatasa sa hinaharap, ang mga opinyon ay
+maaaring idagdag sa pamamagitan laman ng pagklik sa teksto ng opinyon.
+Idadagdag na kaagad ito sa Puna/Opinyon na kahon.</p>
+
+<p>Ang mga dekahon na opinyon ay palaging idinaragdag sa dulo ng anumang
+kasalukuyang teksto na nasa Puna/Opinyon na kahon, at nakahiwalay sa teksto sa
+pamamagitan ng isang espasyo.</p>
View
23 lang/tl/help/workshop/addingacomment.html
@@ -0,0 +1,23 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pagdaragdag ng Opinyon</b></p>
+
+<p>Maaring magdagdag ng mga opinyon sa isang pagtatasa upang:</p>
+
+<ol>
+<li>Magdagdag ng pagpapaliwanag sa pagtatasa (gagawin ng mag-aaral na
+siyang nagtasa sa trabaho);</li>
+
+<li>Magtanong hinggil sa mga nakasaad sa pagtatasa (gagawin ng mag-aaral
+na may-ari ng trabahong tinatasa);</li>
+
+<li>Tangkaing pagkasunduin ang mga suliraning umusbong sa talakayan
+hinggil sa pagtatasa (gagawin ng guro);</li>
+</ol>
+
+<p>Ang layunin ng paglalagay ng opinyon ay upang magkaroon ng
+pagkakasundo sa kasalukuyang pagtatasa o himukin ang nagtasa na baguhin
+ang pagtatasa niya. Ang talakayang ito ay dapat gawin sa makatwirang
+paraan.</p>
+
+<p>Kapag binago ang pagtatasa, ang mga lumang opinyon ay buburahin na at
+hindi na ito ipapakita sa bagong pagtatasa.
+</p>
View
36 lang/tl/help/workshop/agreeassessments.html
@@ -0,0 +1,36 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pagsang-ayon sa mga Pagtatasa</b></p>
+
+<p>Maaaring magkaroon ng alinman sa mga katangiang sumusunod ang mga
+takdang-aralin sa workshop:</p>
+
+<ol>
+<li>Sa hakbang na pagpapasa at pagtatasa, nakikita ng mga mag-aaral
+ang pagtatasang ginawa ng ibang mag-aaral. Walang puna para sa
+mag-aaral na tumasa mula sa mga mag-aaral na nagpasa ng gawa. Alalaong baga'y,
+may isang direksiyon lamang na daloy ng puna sa pagitan ng magkakamag-aral
+hinggil sa anumang gawa.</li>
+
+<li>Sa hakbang na pagpapasa at pagtatasa, nakikita ng mga mag-aaral ang
+pagtatasang ginawa ng ibang mag-aaral at pinapahintulutan silang
+magbigay ng opinyon hinggil sa mga pagtatasang ito. Puwede silang
+sumang-ayon o tumutol sa pagtatasa (ng kapwa mag-aaral). Kapag
+sumang-ayon sila sa pagtatasa, ang pagtatasa ay mananatili at gagamitin
+sa huling pagkuwenta ng markang ibinigay ng mga kapwa mag-aaral sa
+partikular na gawa. Kung sakali namang, tumutol sila sa pagtatasa, ang
+mag-aaral na gumawa ng pagtatasa ay bibigyan ng pagkakataon na baguhin
+ito. Ang ikutan ng pagbabago/pagtutol ay maaring magpatuloy hanggang
+magkaroon ng kasunduan o umabot na sa deadline. Ang pagtatasa na
+"pinagtatalunan" pa rin hanggang dumating na ang deadline ay
+hindi gagamitin sa huling pagkuwenta ng marka. Nagbibigay ito ng
+dalawahang direksiyon ng daloy ng mga puna sa pagitan ng magkakamag-aral
+hinggil sa isang gawa.</li>
+</ol>
+<p> Kapag ang ikalawang paraan ng pagtatrabaho ang pinili, may opsiyon
+itong puwedeng patayin ang pagdidispley ng mga marka. Alalaong baga'y,
+kung ang "itago ang marka" na opsiyon ay ginamit, tanging ang
+mga opinyon sa pagtatasa ang ipapakita sa mag-aaral na may-ari ng gawang
+tinatasa. Ang marka ay ipapakita lamang matapos magkaroon ng
+pagkakasundo (sa mga opinyon lamang). Tandaaan na ang opsiyong ito ay
+epektibo lamang kung itakda na dapat magkaroon ng pagkakasundo sa mga
+pagtatasa.
+</p>
View
117 lang/tl/help/workshop/analysisofassessments.html
@@ -0,0 +1,117 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pagsusuri ng mga Pagtatasa</b></p>
+
+<p>Tinitingnan sa pagsusuri ito ang mga pagtatasa na ginawa sa mga halimbawa, gayundin ang mga ginawa habang nasa hakbang na pagtatasa ng takdang-aralin. Tinatangka nitong piliin ang mas mahuhusay na pagtatasa mula sa lupong ito ng mga pagtatasa ng guro at mag-aaral. Ang mga "mahusay"na pagtatasang ito ang gagamitin sa pagkuwenta ng huling marka.</p>
+
+<p>Pinakamaiging gawin ang pagsusuri na ito kapag mayroon nang mga
+pagtatasa ng guro. Magagamit ang mga pagtatasang ito bilang batayan ng
+paghatol sa mga pagtatasa ng mga mag-aaral. <b>Hindi</b> kailangang
+tasahin ng guro ang bawt halimbawa at bawat ipinasa, pero para maging
+makabuluhan ang pagsusuri, mas makabubuti na magkaroon ng mas maraming
+pagtatasa ang guro kaysa sa katamtamang pagtatasa na ginawa ng bawat
+mag-aaral. At kung mas marami ang pagtatasang ginawa ng guro mas
+magiging panatag ang loob ng guro na makabuluhan ang mga resulta ng
+pagsusuri.</p>
+
+<p>Ang Pagsusuri ay karaniwang ginagawa ng maraming ulit, bawat
+pagsusuri ay binabago ang isa o mahigit pang opsiyon. Ang pagsusuri ay
+kinokontrol sa pamamagitan ng tatlong opsiyon na lumilitaw sa itaas ng
+pahina.
+</p>
+
+<ol>
+
+<li>Itinatakda ng <i>Bigat ng Pagtatasa ng Guro</i> ang timbang na
+ibibigay sa pagtatasa ng guro kung ihahabing sa pagtatasa ng mag-aaral,
+sa hakbang na pagsusuri ng error. Kung nais ng guro na manaig ang
+kanilang istratehiya ng pagmamarka sa pagmamarka ng mga mag-aaral sa mga
+ipinasa, dapat ay ang guro ang tagatasa na may pinakamaliit na
+katamtamang error sa "Manghad ng Error". Kung hindi ang guro ang unang
+nakalista, ang bigat ng pagtatasa ng guro ay palalakihin hanggang ang
+guro ang may pinakamababang katamtamang error. Ipinapahiwatig nito na
+nananaig ang pagtatasa ng guro, at ang mga mag-aaral na magtatasa ng
+tulad ng sa guro ay malilista rin sa tuktok na bahagi ng <i>Manghad ng
+Error</i>. Ang mga mag-aaral na nakalista sa ibabang bahagi ng manghad
+ay nagmamarka sa pamamaraang hindi katugma ng pagtatasa ng guro (ni ng
+mga mag-aaral na nasa itaas ng manghad). Kapag mas maraming pagtatasa
+ang gawin ng guro, mas malamang na hindi na kailanganin ang opsiyon na
+ito upang ipilit na malagay sa tutok ng manghad ang guro. Tandaan na
+ang opsiyong ito ay <b>hindi</b> naglalagay ng paktor na timbang sa
+pagtatasa ng guro kapag ginagamit ang mga ito sa pagkuwenta ng huling
+marka. Sa kuwenta na iyon, ang timbang ng pagtatasa ng guro ay
+kasimbigat lamang ng mga pagtatasa ng mag-aaral. Halimbawa, kung ang
+ipinasa ng mag-aaral ay nakatanggap ng marka ng 41% mula sa guro at 45%
+at 55% mula sa kaniyang kapwa mag-aaral, ang huling marka na ibibigay sa
+ipinasa ay (41% + 45% + 55%) / 3, alalaong baga'y 47%.</li>
+
+<li>Ang <i>Timbang para sa Pagmamarka ng mga Pagtatasa</i> ang ginagamit
+sa pagkuwenta ng <i>Huling Marka</i>. Isang payak na pormula ang
+ginagamit sa pagkuwenta ng "Kakayanan sa Pagmamarka" ng mga mag-aaral.
+Ito ang proporsiyon ng "mahusay" na pagtatasa na ginawa ng mag-aaral
+kumpara sa maksimum na bilang ng pagtatasa na puwede nilang gawin. Kaya
+halimbawa, hinihiling ng takdang-aralin sa mga mag-aaral na gumawa ng 3
+pagtatasa ng halimbawang ipinasa at 5 pagtatasa ng kapwa. Kung gumawa
+ng 7 pagtatasa ang mag-aaral, at 1 dito ang inalis sa pagsusuri (tingnan
+sa ibaba), samakatuwid ang kakayanan nilang magmarka ay (7 - 1)/8,
+alalaong baga'y 75%. Ang huling marka para sa takdang aralin ay isang
+tinimbangan na kombinasyon ng <i>kakayanan sa pagmamarka</i> na ito at
+ng markang ibinigay sa kanilang ipinasa (o pinakamahusay na marka kung
+nagpasa sila ng higit sa isa). Ang marka para sa ipinas aay palaging
+binibigyan ng timbang na 1. Kaya ang pagtatakda ng opsiyong ito sa,
+ipalagay natin na 0.5 ay nangangahulugan na ang dalawang marka ay
+pagsasamahin alinsunod sa proporsiyon na 0.5:1 o 33% ng <i>kakayanan sa
+pagmamarka</i> at 66% ng marka ng ipinasa .</li>
+
+<li>Ang <i>Bahagdan ng Pagtatasa na Itatapon</i> ang nagtatakda ng
+bilang pagtatasa na <b>hindi</b> isasama sa pagkukuwenta ng huling
+marka. Maaring itakda ang bilang na ito sa isa sa dalawang paraan.
+
+<ul><li>Alinsunod sa paraan ng pagkuwenta sa <i>Kakayanang Magmarka</i>,
+maaaring makakuha ng buong marka (para sa elementong ito) ang bawat
+mag-aaral, kung walang itinapon na pagtatasa. Kung nais ng guro na
+magkaroon ng mas makatwirang katamtamang marka, ang pagtatakda ng
+opsiyon na ito sa 30% ay magreresulta sa katamtamang <i>Kakayanang
+Magmarka</i> na mga 70% (iyon ay kung minarkahan nga ng lahat ng
+mag-aaral ang lahat ng pagtatasa na bukas sa kanila).</li>
+
+<li>O kaya ay maaaring itakda ang bilang ng itatapong pagtatasa sa
+paraan na ang natitirang "mahusay" na pagtatasa ay magreresulta sa
+paglimita ng <i>Katamtamang Error</i> sa isang makatwirang halaga. Ito
+ay mga bahagdan na ibinigay sa ikaapat na hanay ng <i>Manghad ng
+Error</i>. Halimbawa, kung isipin na ang lahat ng pagtatasa ng
+mag-aaral ay (sa katamtaman) dapat mapunta sa loob ng agwat na 20%, ang
+pagsusuri ay uulitin ng ilang beses, na binabago ang bilang ng pagtatasa
+na itatapon hanggang ang bilang sa hanay ay nasa isang partikular na
+limitasyon.</li>
+
+</ul></li>
+</ol>
+
+<p>Maliban pa sa Manghad ng Error, inililista ng pagsusuri ang mga marka
+ng lahat ng pagtatasa at ang mga huling marka na ibinigay sa mga
+mag-aaral. Dapat inspeksiyonin ang manghad na ito upang makita kung
+makatwiran ang mga resulta. Sa partikular, kung maraming pagtatasa na
+itinapon, maaaring may ilang ipinasa na hindi natasa at ang huling marka
+ng mag-aaral ay magiging labis na napakaliit. Ipinapakita ng pagsusuri
+ang bilang ng ipinasa sa tuktok ng pahina at ipakikita muli sa unahan ng
+Manghad ng mga Marka. Dapat ay pareho ang dalawang markang ito. Kung
+may isa o mahigit pang hindi natatasa na ipinasa, at ayaw ng guro na
+bawasan ang bilang ng itinapon na pagtatasa, dapat ay tasahin ito ng
+guro at ulitin ang pagsusuri. Mahalaga na ang lahat ng ipinasa ay
+natasa kahit man lamang isang beses sa huling hakbang ng pagsusuri,
+alalaong baga'y kapag kinuwenta na ang mga huling marka.
+</p>
+
+<p>Parang nasa magkabilang panig ng timbangan ang bilang ng pagtatakdang
+itinapon at ang pangkalahatang huling marka. Kapag mas maraming
+pagtatakda ang itinapon mas magiging mababa ang mga huling marka.
+Magkagayunman, kapag <b>hindi</b> itinapon ang mga mahinang pagtatasa
+maaaring magreklamo ang mga mag-aaral sa kalidad ng pagtatasa na
+nagtakda ng marka para sa kanilang gawa. Hangga't may sapat na bilang
+ng pagtatasa ang guro para manaig sa pagsusuri, nang hindi gaanong
+namimilit, makatwirang tingnan na magtapon ng mga 15% hanggang 20% ng
+mga pagtatasa.
+</p>
+
+<p>Tandaan na matagal ang pagsusuring ito dahil paulit-ulit ang proseso
+nito. Dapat asahan ang mahabang paghihintay.
+</p>
View
17 lang/tl/help/workshop/anonymous.html
@@ -0,0 +1,17 @@
+<p style="text-align: center"><b>Anonymous na Pagmamarka</b></p>
+
+<p>Ang takdang-aralin na minarkahan ng kapwa mag-aaral ay puwedeng
+markahan nang dinakikilala ang nagbigay ng marka (anonymous). Sa
+kasong ito ang mga pangalan (at anumang larawan) ng mga mag-aaral na
+gumagawa ng marka ay hindi ipinapakita. Tanging ang pangalan (ng file)
+ng mga ipinasang gawa ang ginagamit upang makilala ang mga gawang
+minamarkahan. </p>
+
+<p>Kapag hindi anonymous ang pagmamarka ng kapwa mag-aaral sa mga
+takdang-aralin, ang mga gawa ay ipapakita kasama ang mga pangalan (at
+anumang larawan) ng mga mag-aaral na nagpasa ng gawa. Maaaring magkaroon
+ng bias sa pagmamarka dahil dito.</p>
+
+<p>Tandaan na kapag ipinakita ang mga marka ng guro sa mga mag-aaral
+hindi ito kailaman ipinapakita nang anonymous.
+</p>
View
12 lang/tl/help/workshop/assessmentofexamples.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pagtatasa ng mga Halimbawa ng Guro</b></p>
+
+<p>Matapos maipasa ng guro ang mga halimbawa, mahalaga na tasahin ng guro ang mga halimbawang ito.
+</p>
+
+<p>Ang mga pagtatasang ito ay pribado para sa guro, HINDI ito ipinapakita sa mga mag-aaral
+sa alinmang hakbang ng takdang-aralin. Gayunpaman, ginagamit ang mga ito nang panloob
+bilang batayan ng mga pagtatasa. Ihahambing dito ang mga pagtatasa ng mga mag-aaral.
+Mas malapit ang pagtatasa ng mag-aaral sa pagtatasa ng guro, mas mataas ang "Marka ng pagmamarka"
+nila. May kaunting kontrol ang guro sa kung paano ginagawang marka ang paghahambing na ito.
+Magagamit niya ang opsiyon na "Paghahambing ng Pagtatasa" sa workshop. Maaaring mabago
+ang opsiyon na ito anumang oras, at muling kukuwentahin ang paghahambing.</p>
View
21 lang/tl/help/workshop/assignmenttype.html
@@ -0,0 +1,21 @@
+<p style="text-align: center"><b>Uri ng Takdang-aralin na Mamarkahan ng Kapwa Mag-aaral</b></p>
+
+<p>Ang takdang-aralin na mamarkahan ng kapwa mag-aaral ay puwedeng magkaroon ng isa sa dalawang
+uri:</p>
+
+<ol>
+<li>Tanging puna sa mga elemento ng pagtatasa at pangkalahatang opinyon
+ang isinusulat. Ang pagmamarka ng mga elemento ng pagtatasa ay hindi
+makikita sa pahina ng marka. Ang mga takdang-aralin mismo ay hindi
+binibigyan ng pangkalahatang marka. Gayunpaman, ang kakayanang magmarka
+ng mga mag-aaral ay sinusukat, at tanging ito ang sukatang isasama sa
+huling markang ibibigay sa mag-aaral.</li>
+
+<li>Dito ang guro at ang mga kapwa mag-aaral ay hinihilingang magbigay
+ng puna at marka. Binibigyan ang mga takdang-aralin ng pangkalahatang
+kantitatibong marka at saka kalitatibong datos. Ang huling marka ng
+isang mag-aaral ay kukuwentahin mula sa (nilagyan ng timbang) na
+kontribusyon mula sa marka ng guro, katamtamang marka na mula sa mga kapwa mag-aaral
+at ang kakayanan ng mag-aaral na magmarka.</li>
+
+</ol>
View
28 lang/tl/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
@@ -0,0 +1,28 @@
+<p style="text-align: center"><b>Ang Bumubuo sa Huling Marka</b></p>
+
+<p>Ipinapakita ng manghad sa screen na ito ang huli mong marka at kung
+paano ito kinuwenta. Binubuo ang huling marka ng tatlong posibleng
+piyesa.</p>
+
+<ol>
+<li>Ang markang ibinigay ng guro para sa ipinasa mong gawa.</li>
+<li>Ang katamtaman ng mga markang ibinigay ng kapwa mo mag-aaral para sa
+ipinasa mong gawa.</li>
+<li>Marka para sa ipinamalas mong kakayanan sa hakbang na pagmamarka ng
+kapwa mag-aaral. Ang kakayanang ito ay ibinatay sa (a) kung masyadong
+mataas o mababa ang marka mong ibinigay kumpara sa katamtamang marka na
+ibinigay ng ibang mag-aaral (ang tawag dito ay bias), (o) kung
+sumusunod ang marka mong ibinigay, sa katamtaman, sa markang ibinigay ng
+ibang mag-aaral (ang tawag dito ay reliability) at (i) sa kalidad ng mga
+opinyon mong ibinigay sa iba pang gawa na minarkahan mo. Ito ay
+minarkahan naman ng guro. Ang tatlong marka ng kakayanang ito ay
+tinimbangan ng mga paktor na 1:2:3 alinsunod sa pagkakasunod-sunod, upang
+bumuo ng pangkalahatang "marka". Kaya ang marka ng guro sa mga
+opinyon ay binibigyan ng timbang na katumbas ng kombinasyon ng Bias at
+Reliability na paktor.</li>
+</ol>
+
+<p>Maaring baguhin ang timbang ng tatlong piyesang ito ayon sa kung ano
+ang naaangkop sa takdang-aralin. Ang mga timbang ay ipinapakita sa mas
+maliit na manghad.
+</p>
View
71 lang/tl/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
@@ -0,0 +1,71 @@
+<p style="text-align: center"><b>Ang Pagkuwenta ng Huling Marka</b></p>
+
+<p>Ipinapakita ng manghad sa screen na ito kung paaano kinuwenta ang
+huling marka ng mga mag-aaral. Ang huling marka ay tinimbangang kabuuan
+ng hanggang limang piyesa.</p>
+
+<ol>
+<li>Ang markang ibinigay ng guro para sa mga ipinasa nilang gawa.
+Opsiyonal ito at gagamitin lamang kung talagang tinasa ng guro ang gawa
+ng mag-aaral. Kapag nagpasa ang mag-aaral ng mahigit sa isang gawa, ang
+"pinakamahusay" na marka ang gagamitin. Dito, ang ibig
+sabihin ng pinakamahusay ay ang gawa na may pinakamataas na tinimbangang
+kombinasyon ng marka ng guro at marka ng kapwa mag-aaral...</li>
+
+<li>Ang average ng mga marka ng kapwa mag-aaral para sa ipinasa nilang
+gawa. Gayundin, kung ang mag-aaral ay nagpasa ng mahigit sa isang gawa
+ang "pinakamahusay" na marka ang gagamitin. Puwedeng kasama
+ang markang ibinigay ng guro sa marka ng kapwa mag-aaral, puwede ring
+hindi. Maaaring isama ang markang ito kung ang bilang ng marka ng kapwa
+mag-aaral ay masyadong mababa o pinaghihinalaang may bias (karaniwan
+ay masyadong mataas) ang marka ng kapwa mag-aaral o hindi ito reliable.
+Kapag isinama, ang markang ibinigay ng guro ay tinatrato nang tulad ng
+markang ibinigay ng kapwa mag-aaral sa pagkuwenta ng katamtaman.</li>
+
+<li>Ang bias ng mag-aaral sa pagmamarka ng gawa ng ibang mag-aaral.
+Sukat ito ng kung masyadong mataas o masyadong mababa ang ibinigay ng
+mag-aaral sa gawa. Hindi ito absolutong sukat, dahil nakabatay ito sa
+kaibhan ng marka ng mag-aaral at ang katamtaman ng mga markang ibinigay ng
+kapwa nila mag-aaral para sa bawat isang ipinasang gawa na tinasa nila.
+Sa karaniwang sitwasyon, HINDI dapat bigyan ng mabigat na timbang ang
+piyesang ito.</li>
+
+<li>Ang reliability ng mag-aaral sa pagmamarka ng gawa ng ibang
+estudyante. Sukat ito ng kung gaano kahusay nasusundan ng marka nilang
+ibinigay ang katamtaman ng mga markang ibinigay ng lahat ng mag-aaral sa
+bawat gawang tinasa nila. Idinidiskwento sa sukat ang bias ng mag-aaral
+at kinukuha ang katamtaman sa pagitan ng absolutong diprensiya ng marka nila,
+at ng katamtaman na marka ng mga kapwa mag-aaral. Sa teoriya, kung ang mag-aaral ay
+magbibigay ng mataas na marka para sa magagaling na gawa at mababang
+marka para sa mahihinang klase ng gawa, ang reliability nila ay magiging
+mataas. Kung may hinala na ang mga mag-aaral, sa kabuuan ay mahina sa pagtatasa,
+dapat isama ang marka ng guro sa katamtaman ng mga marka ng kapwa mag-aaral.
+Gagawin nitong mas makabuluhan ang halaga ng reliability.</li>
+
+<li>Ang katamtamang marka na ibinigay ng guro para sa pagtatasa ng
+mag-aaral. Kasama rito ang naunang pagtatasa na ginawa ng mag-aaral sa
+mga sampol na gawa at anumang markang ibinigay ng guro sa mga
+pagsusuring ginawa sa hakbang na "pagtatasa sa kapwa mag-aaral" ng
+takdang-aralin. Sa karaniwang sitwasyon, ang piyesang ito ay maaaring
+mas mahalaga kaysa sa Bias at Reliability at samakatwid, kung gagamitin,
+ay dapat bigyan ng mas mabigat na timbang.</li>
+</ol>
+
+<p>Maaaring baguhin ang timbang ng limang piyesang ito ayon sa kung
+ano ang naaangkop sa takdang-aralin. Halimbawa, ang markang ibinigay ng
+guro ay maaaring pabigatin kung ang pagmamarka ng mga mag-aaral na
+bahagi ng takdang-aralin ay itinuturing na maliit lamang na bahagi ng kabuuang
+takdang-aralin. Sa kabilang banda, kung ilan lamang sa mga ipinasa ang
+minarkahan ng guro, maaari nang balewalain ang mga ito sa pamamagitan ng
+pagbibigay sa mga ito ng timbang na sero. Kung ang takdang-aralin ay
+tungkol lamang sa pagiging hurado ng mag-aaral at sa pagbibigay nila ng
+mga puna, ang unang dalawang piyesa ay puwede nang iset sa sero (o
+magaang) at ang kakayanang magmarka ng mga mag-aaral ang magpapasiya sa
+mga huling marka.</p>
+
+<p>Tandaan na ang screen na ito ay paulit-ulit na ginagamit at ang
+huling marka ay hindi karaniwang ipinapakita sa mag-aaral hanggat hindi
+dumarating sa huling hakbang ang takdang-aralin. Kapag okey na sa guro
+ang mga huling marka at ang pagtitimbang sa mga ito, maaari na itong
+ipakita sa mga mag-aaral.
+</p>
View
77 lang/tl/help/workshop/comparisonofassessments.html
@@ -0,0 +1,77 @@
+<p style="text-align: center"><b>Paghahambing ng mga Pagtatasa</b></p>
+
+<p>Sa workshop, karaniwan na tinatasa ng guro at mga mag-aaral ang
+iisang gawa. Kung gagamitin ang mga halimbawa, tatasahin muna ito ng
+guro bago tasahin ng mag-aaral ang piling bilang ng mga ito. Ang gawa
+mula sa mga mag-aaral ay maaaring tasahin ng guro, kahit man lamang
+bahagi nito, at malamang ay ng ilang mag-aaral. Pinahihintulutan ng
+workshop ang guro na maggawad ng bahagi ng marka sa pagtatasa ng
+mag-aaral, at ang nalabing bahagi ng marka ay ibibigay pagtatasa ng gawa
+mismo. (Ang proporsiyon ng mga marka na ibinigay sa dalawang bahagi na
+ito ay tatakda sa dulo ng wokshop.) Ang pagtatasa ng mag-aaral ay
+binibigyan ng marka batay sa kung gaano nila nakapareho ang katugmang
+pagtatasa na ginawa ng guro. (Kung walang pagtatasa ang guro, ang
+katamtaman ng mga pagtatasa ng kapwa mag-aaral ang gagamitin).
+</p>
+
+<p>Ang antas ng pagkakasundo ng pagtatasa ng mag-aaral at guro ay
+nakabatay sa pagkakaiba ng kanilang mga iskor sa magkakahiwalay na
+elemento (ang totoo ay ang ini-square na mga kaibhan ang ginagamit).
+Ang mean ng mga kaibhan na ito ay kailangang ikumberte sa isang
+makabuluhang marka. Pinapahintulutan ng opsiyon na "Paghahambing ng mga
+Pagtatasa" ang kaunting kontrol sa kung paano ikinukumberte ang mga
+paghahambing na ito sa marka.
+</p>
+
+<p>Para magka-ideya kayo sa kung ano ang epekto ng opsiyon na ito,
+isipin natin ang (medyo madali) kaso ng pagtatasa na may sampung
+Oo/Hindi na tanong. Halimbawa ay maaaring gumamit ng mga tanong na
+tulad ng "Wasto ba ang pagkakaformat ng chart?", "$100.66 ba ang
+kinuwentang tubo?", atbp. ang pagtatasa. Ipalagay natin na may ganitong
+sampung tanong. Kapag pinilì ang "Napakaluwag" na kaayusan, ang
+perpektong pagkakasundo ng pagtatasa ng guro at mag-aaral ay magbibigay
+ng marka na 100%, kung may isang tanong lamang na hindi nagtutugma ang
+marka ay 90%, kung may dalawang dipagkakasundo ang marka ay 80%, tatlong
+dipagkakasundo 70%, atbp.. Mukha namang makatwiran ito at maaaring
+iniisip ninyo na, bakit kaya tinawag itong "Napakaluwag" na
+paghahambing. Pag-isipan natin ang kaso ng isang mag-aaral na gumagawa
+ng lubos na random na pagtatasa, kung saan hinuhulaan lamang niya ang
+mga sagot sa sampung tanong. Sa katamtaman ay magreresulta ito sa lima
+sa bawat sampung tanong na magtutugma. Kaya ang pagtatasa ng "unggoy"
+ay makakatanggap ng marka na 50%. Ang sitwasyon ay magiging mas
+makatwiran ng kaunti sa "Maluwag"na opsiyon, dahil dito ang random na
+pagtatasa ay makakakuha ng 20%. Kapag pinilì ang "Katamtaman", ang
+random na panghuhula ay makakatanggap ng sero na marka kalimitan. Sa
+antas na ito, ang marka na 50% ay ibibigay kapag nagkakasundo sa walong
+tanong sa kabuuang sampu ang dalawang pagtatasa. Kapag tatlong tanong
+ang dinagkakasundo ang markang ibibigay ay 25%. Kapag ang opsiyon ay
+itinakda sa "Istrikto", ang pagkakaroon ng dalawang tanong na
+dimagkasundo ay magbibigay ng markang 40%. Sa "Napakaistrikto", ang
+dipagkakasundo sa dalawa tanong lamang ay magbababa sa marka sa 35% at
+ang pagkakaroon ng iisang tanong na dipinagkakasunduan ay magbibigay ng
+marka na 65%.</p>
+
+<p>Medyo artipisyal ang halimbawang ito dahil ang karamihang pagtatasa
+ay karaniwang may mga elemento na may mas malaking agwat ng mga halaga
+kaysa sa Oo o Hindi. Sa mga kasong ito, ang paghahambing ay mas
+malamang na magresulta sa medyo mas mataas na marka kaysa sa mga
+halagang binanggit sa itaas. Ang iba't-ibang antas (Napakaluwag,
+Maluwag, Katamtaman...) ay ibinigay upang mapino ng guro ang mga
+paghahambing. Kung sa palagay nila na ang mga markang ibinibigay para
+sa mga pagtatasa ay napakababa, dapat ay ilipat ang opsiyong ito sa
+"Maluwag" o kahit pa "Napakaluwag" na pagpipilian. Sa kabilang banda,
+kung sa palagay naman nila ay napakataas ng mga marka para sa mga
+pagtatasa ng mag-aaral, dapat ilipat ang opsiyon na ito sa "Istrikto" o
+kahit pa "Napakaistrikto" na pagpipilian. Sa katotohanan, isa itong
+pagsubok at pagkakamali na ang pinakamaiging pagsimulan ay ang
+"Katamtaman" na opsiyon.</p>
+
+<p>Sa pagtakbo ng wokshop maaaring ipalagay ng guro na napakataas o
+napakababa ng markang ibinibigay sa mga pagtatasa ng mag-aaral. Ang mga
+markang ito ay ipinapakita sa Pang-administrasyon na Pahina ng
+pagsasanay. Sa kasong ito, maaaring baguhin ng guro ang kaayusang ng
+opsiyong ito at muling kuwentahin ang mga marka ng pagtatasa ng
+mag-aaral (ang "Marka ng Pagmamarka"). Ang muling pagkuwenta ay
+ginagawa sa pamamagitan ng link na "Muling markahan ang Pagtatasa ng
+Mag-aaral", na matatagpuan sa pang-administrasyon na pahina ng workshop.
+Ligtas na gawin ito sa anumang oras sa workshop.</p>
View
6 lang/tl/help/workshop/editingacomment.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pag-eedit ng Opinyon</b></p>
+
+<p>Katulad din ng iba pang aytem, may maikling panahon na ibinibigay
+para masusugan pa ang mga opinyon. Hindi pa ipinapakita ang opinyon sa
+pagtatasa hangga't hindi pa lumilipas ang panahong ito.
+</p>
View
88 lang/tl/help/workshop/elements.html
@@ -0,0 +1,88 @@
+<p style="text-align: center"><b>Mga Elemento ng Takdang-Aralin</b></p>
+
+<p>Para mapadali ang pagmamarka, ang Takdang-aralin ng Workshop ay dapat
+may sapat na bilang ng mga "Elemento ng Pagtatasa". Ang bawat
+elemento ay dapat sumaklaw sa isang partikular na aspekto ng
+takdang-aralin. Ang karaniwang bilang ng elemento ng takdang-aralin ay
+sa pagitan ng 5 hanggang 15 elemento para sa mga puna at pagmamarka, ang
+aktuwal na bilang ay nakasalalay sa laki at kasalimuutan ng
+takdang-aralin. Pinapahintulutan ang pangkapwang takdang-aralin na may
+iisang elemento at may ganito ring estratehiya ng pagtatasa sa istandard
+na Moodle na Takdang-Aralin.</p>
+
+<p>Ang uri ng mga elemento na nakasalalay sa estratehiya ng pagmamarka
+ng takdang-aralin.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em"><b>Hindi Mamarkahan.</b>
+Ang mga elemento ay deskripsiyon ng mga aspekto ng takdang-aralin. Ang
+nagsusuri ay hihilinging magbigay ng opinyonsa bawat isa sa mga aspektong ito.
+Tulad din ng iba pang estratehiya ng pagmamarka, may lugar din para sa
+pangkalahatang opinyon.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em"><b>Padagdag na Pagmamarka.</b>Ang mga elemento ay may sumusunod
+na tatlong katangian:</p>
+<ol style="margin-left: 5em">
+<li>Ang DESKRIPSIYON ng elemento ng pagtatasa. Dapat ay malinaw na
+sinasabi rito kung anong aspekto ng takdang-aralin ang tinatasa. Kung
+ang pagtatasa ay kalitatibo, makakabubuti na magbigay ng mga detalye
+kung anong bagay ang itinuturing na pinakamagaling, katamtaman, at
+mahinang klase.</li>
+
+
+<li>Ang ISKALA ng elemento ng pagsusuri. May ilang yarî nang iskala.
+Sa isang bandá ay may simpleng Oo/Hindi na iskala, mayroon ding
+maraming-puntos na iskala, at sa kabilang banda ay ganap na deporsiyentong
+iskala. Ang bawat elemento ay may kanya-kanyang iskala, na dapat piliin
+ayon sa kaangkupan nito sa posibleng pagkakaiba-iba ng elementong iyon.
+Tandaan na ang iskala ay HINDI nagtatakda ng kahalagahan ng elemento sa
+pagkuwenta ng pangkalahatang marka, ang isang dalawahang punto na iskala
+ay may parehong "impluwensiya" ng isang 100 puntong iskala
+kung ang mga elemento ay magkapareho ng timbang...</li>
+
+<li>Ang TIMBANG ng elemento ng pagsusuri. Ang default ay may
+pare-parehong importansiya ang mga elemento kapag kinuwenta na ang
+pangkalahatang marka ng takdang-aralin. Maaari itong baguhin sa
+pamamagitan ng pagbibigay ng mas mabigat na timbang na higit sa isa (1)
+sa mas importanteng elemento, at mas mababa sa isa sa hindi gaanong
+importanteng elemento. Ang pagbabago ng mga timbang ay HINDI
+nakakaapekto sa maksimum na marka, ang halagang ito ay ipinipirmi ng
+Maksimum na Markang parameter. Ang mga timbang ay maaaring bigyan ng
+negatibong halaga; ito ay isang eksperimental na katangian.</li>
+
+</ol>
+<p style="margin-left: 3em"><b>Error Banded na Pagmamarka.</b> Karaniwan na maglalarawan ang mga
+elemento ng mga partikular na aytem o aspekto na kailangang presente sa
+takdang-aralin. Ang pagsusuri ay ginagawa ayon sa kung naroroon o wala
+ang mga aytem o aspektong ito. Kailangang iset ng guro ang lahat ng
+manghad ng marka na magbibigay ng mga mungkahing marka kung ang lahat ng
+aytem ay presente, kung wala ang isa, kung wala ang dalawa, atbp. Kung
+ang ilang aytem ay mas importante kaysa sa iba pa ang mga aytem na ito
+ay maaaring bigyan ng mas mabigat na timbang, alalaong baga'y higit sa
+isa (1). Ang mga menor na aytem ay maaaring bigyan ng timbang na mas
+mababa sa isa. Ang pangkalahatang "error" ay ang tinimbangang
+kabuuan ng mga nawawalang aytem. Maaari namang dagdagan o bawasan ng
+kaunti ng nagsusuri ang mga mungkahing marka.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em"><b>Pagmamarka ayon sa Pamantayan.</b>
+Ang mga elemento ay magbibigay ng
+set ng "antas" na mga pahayag na maaaring gamitin sa
+pagrarank ng mga takdang-aralin. Ang mga pahayag ay maaaring
+padagdag o ang bawat isa ay tumitindig sa sarili.
+Kailangang pagpasyahan ng nagsusuri kung aling pahayag ang mas angkop sa
+bawat gawa. Kailangan ding iugnay ng guro ang bawat pamantayan na
+pahayag sa isang mungkahing marka. Karaniwan ay dapat itong
+sunod-sunod. Maaari namang dagdagan o bawasan ng
+kaunti ng nagsusuri ang mga mungkahing marka.</p>
+
+<p style="margin-left: 3em"><b>Rubric na Pagmamarka.</b> Kamukha ito ng
+Pagmamarka ayon sa Pamantayan, nguni't higit sa isa ang pamantayan. Ang
+bilang ng pamantayan ay ibinibigay sa mga parameter ng takdang-aralin.
+Ang bawat pamantayan ay maaaring magkaroon ng hanggang limang "antas"na
+pahayag. Sa isang ibinigay na takdang-aralin ang bilang ng mga antas ay
+maaaring magbago sa bawat pamantayan. Kapag nag-aayos ka ng pamantayan,
+ang blangkong antas na pahayag ay maghuhudyat ng katapusan ng mga antas
+ng pahayag. Kaya ang ilang pamantayan ay maaaring magkaroon ng dalawng
+antas, ang iba ay tatlo, o hanggang limang antas. Maaaring lagyan ng
+timbang ang mga pamantayan. Ang mga antas ay iniiskoran ng 0, 1, 2
+hanggang 4. Ang marka para sa pagtatasa ay ang tinimbangang kabuuan ng
+mga iskor na ito.</p>
View
26 lang/tl/help/workshop/finalgrades.html
@@ -0,0 +1,26 @@
+<p style="text-align: center"><b>Ang mga Huling Marka</b></p>
+
+<p>Ipinapakita ng manghad sa screen na ito ang listahan
+ng mga huling marka at ang bumubuo sa mga ito; ang ayos nito ay sa
+kung paano ito makikita ng mag-aaral. Kung may mga nawawalang halaga sa
+manghad, puwede kang "bumalik" at idagdag ang mga ito.
+Mayroon ngang dalawang pagbabago na maaaring gawin sa mga Huling Marka.</p>
+
+
+<ol>
+<li>Kung kailangang isama ang marka ng guro, maaaring markahan ang gawa
+sa pamamagitan ng pagpunta sa screen ng panggurong Pamamahala ng
+takdang-aralin at iklik ang link na "Mga Ipinasa ng Mag-aaral para
+sa Pagtatasa". Ang mga ipinasa na kailangan pang markahang ay
+puwede nang gawin. Kapag tapos na ito ibalik ang takdang-aralin sa
+Hakbang 3 at kuwentahin muli ang mga Huling marka. Sa ganito ring paraan
+maaaring markahan ang mga pagsusuri na hindi pa namamarkahan sa screen
+ng Pamamahala.</li>
+
+<li>Kung gusto mong gumamit ng ibang ayos ng pagtitimbang, ang
+takdang-aralin ay dapat ibalik sa Hakbang 3 at ang link na
+"Kuwentahin ang mga Huling Marka" ay maaaring iklik at
+makakapagpasok ka na ng mga bagong timbang. Matapos muling makuwenta ang
+mga marka, ang takdang-aralin ay dapat ibalik sa Hakbang 4 upang maipakita
+sa mga mag-aaral ang mga bagong marka. </li>
+</ol>
View
13 lang/tl/help/workshop/grade.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<p style="text-align: center"><b>Ang Marka ng mga Ipinasa</b></p>
+
+<p>Itinatakda ng halagang ito ang maksimum na marka na maaaring igawad
+sa isang <b>ipinasa</b>.</p>
+
+<p>Ang pangkalahatang marka para sa workshop ay ang kabuuan ng
+(katamtaman) na marka ng mga pagtatasa ng mag-aaral at ang marka mula sa
+(mga) ipinasa nila. Kaya kung ang (maksimum) na maraka para sa
+pagtatasa ng mag-aaral ay itinakda sa 30 at ang (maksimum) na marka para
+sa ipinasa ay 70, ang (maksimum) na marka para sa workshop ay 100.</p>
+
+<p>Maaaring baguhin ang halagang ito anumang oras, at ang epekto sa
+marka ay dagliang makikita ng mga mag-aaral (at guro).</p>
View
35 lang/tl/help/workshop/grading.html
@@ -0,0 +1,35 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pagmamarka ng mga Pangkapwa na Takdang-
+aralin</b></p>
+
+<p>Para mapadali ang pagmamarka, ang Peer na Takdang-Aralin ay nahahati
+sa ilang "elemento" ng pagsusuri. Ang bawat elemento ay
+sumasaklaw sa isang partikular na aspekto ng takdang-aralin. Depende sa
+uri ng pagtatasa, dapat mong gawin ang sumusunod sa bawat elemento</p>
+
+<ol>
+<li>Magpasok ng Marka sa pamamagitan ng pagklik ng angkop na buton o sa
+pagpiliì ng angkop na bilang mula sa drop down na menu.</li>
+
+<li>Magpasok ng paliwanag kung bakit ka nagbigay ng ganoong marka sa
+kahon ng Puna. Kung sa palagay mo ay obvious ang rason, bayaan mo na
+lang na blangko ang kahon. Tandaan, gayunpaman, na maaaring tingnan ng
+guro ang pagtatasa mo at tanungin kung bakit ganoon ang marka kung
+walang paliwanag.</li>
+</ol>
+
+<p>Sa ibang uri ng pagtatasa, tatanungin ka kung ang ilang aytem ay
+presente o nawawala, sa iba papipiliin ka kung aling pahayag ang mas
+angkop para sa gawa. Sa dalawang takdang-araling ito maaari mong
+iadjust ang marka kung sa palagay mo ay dapat.</p>
+
+<p>Makapaglalagay ka ng pangkalahatang opinyon sa huling kahon sa
+form na ito. Dapat ay bigyang katarungan mo rito ang pagtatasa mo.
+Dapat ay magalang ang tono at hangga't maaari ay konstruktibo. Ang
+pagsusuri mo ay ipapakita sa mag-aaral na maylikha ng gawa.</p>
+
+<p>May taning ang panahon, karaniwan ay kalahating oras, upang baguhin
+ang pag-iisip mo at mabago ang mga marka o opinyon mo. Matapos ang
+panahong iyon, ang may-ari ng gawang tinatasa mo ay aabisuhan na natasa
+mo na ito. Pagkatapos nito, maaari mong tingnan ang pagtatasa mo pero
+hindi mo na ito puwedeng mabago.
+</p>
View
27 lang/tl/help/workshop/gradingassessments.html
@@ -0,0 +1,27 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pagmamarka ng mga Pagsusuri ng Mag-aaral</b></p>
+
+<p>Ginagamit ang screen na ito upang magpasok ng marka ng guro para sa
+pagtatasa na ginawa ng mag-aaral sa "hakbang ng pagpapasa at pagtatasa" ng
+takdang-aralin. Isang relatibong simpleng marka ang ginamit, ang iskor
+mula sa 20. Makapagpapasya ang guro sa kung ano ang mamarkahan niya at
+ang mga relatibong marka mula sa instruksiyong ibinigay sa mga mag-aaral
+bago magsimula ang takdang-aralin. Halimbawa, sa mas mataas na lebel
+ang mag-aaral ay maaaring takdaan na magbigay ng mga kritikal na
+opinyon, sa pangitnang lebel ang mag-aaral ay maaaring takdaan na ituro
+ang mga lakas at kahinaan, at sa mas mababang lebel, ang mag-aaral ay
+maaaring itinuturo lamang ang mga mali at kakulangan.</p>
+
+<p>Kung mayroon na, ang sariling pagtatasa ang Guro ay maaaring ipakita
+bago ang sa mag-aaral, para magkaroon ng paghahabing. Ang mga opinyon
+ng guro ay maaaring ituring na uriang-bato.</p>
+
+<p>
+Ang mga marka ng pagsusuri ay isinisave sa pamamagitan ng pagklik ng
+angkop na buton sa ibaba ng pahina. May pagkakataon pang ulitin ang
+pagmamarka sa loob ng panahon ng "pageedit". Kapag natapos na
+ang panahong iyon, ang opinyon ng guro ay ipapakita na sa mag-aaral. Ang
+"marka ng pagmamarka" naman ay hindi pa ipapakita sa mag-aaral hanga't hindi
+pa ihinanda ang mga huling marka. (Ang dahilan nito ay baka magkaroon ng kalituhan
+sa pagitan ng marka ng gawa at ang marka ng PAGTATASA ng gawa. Sa simulang bahagi ng
+takdang-aralin ay hindi pa maliwanag ang pagkakaiba nito sa mga mag-aaral.)
+</p>
View
32 lang/tl/help/workshop/gradinggrade.html
@@ -0,0 +1,32 @@
+<p style="text-align: center"><b>Marka ng mga Pagtatasa ng Mag-aaral</b></p>
+
+<p>Ito ang maksimum na marka na ibinigay sa pagtatasa ng mga mag-aaral
+sa sarili nilang gawa o gawa ng iba. Alalaong baga'y, ang marka ng mga
+pagtatasa. Ang aktuwal na marka para sa pagtatasa ay kinukuwenta ng
+modyul na workshop sa pamamagitan ng paghahambing ng pagtatasa sa
+"pinakamahusay"na pagtatasa sa iisang ipinasa. Ang
+&quot;pinakamahusay&quot; na pagtatasa ay ang pinakamalapit sa mean ng
+lahat ng pagtatasa. (Ito ay &quot;tinimbangan&quot; na mean kung ang
+pagtatasa ng guro ay binigyan ng timbang na mas malaki sa isa.) Tandaan
+na kung may iisa lamang na pagtatasa ng isang ipinasa, ang iisang
+pagtatasa na ito ang ituturing na pinakamahusay. Kung may dalawang
+pagtatasa para sa isang ipinasa, pareho itong ituturing na
+&quot;pinakamahusay&quot;. Tanging kung may dalawa o mahigit pang
+pagtatasa lamang nagsisimulang pag-ibahin ng modyul ang mga pagtatasa.
+</p>
+
+<p>Ang markang ito ay tinatawag minsan na &quot;marka ng
+pagmamarka&quot; at <i><b>hindi</b></i> ang maksimum na marka na
+ibinigay sa gawa, ang marka na ito ay tinatawag na
+&quot;Marka para sa Ipinasa&quot;.</p>
+
+<p>Ang marka ng mag-aaral para sa workshop ay ang kabuuan ng markang ito
+at ang marka para sa kanilang (mga) ipinasa. Kaya kung ang (maksimum)
+na marka para sa Pagtatasa ng Mag-aaral ay nakatakda sa 20 at ang
+(maksimum) na marka para sa ibinasa ay nakatakda sa 80, ang (maksimum)
+na marka para sa workshop ay 100.</p>
+
+<p>Ang halagang ito ay maaaring mabago anumang oras at ang epekto nito
+sa marka ay makikita kaagad ng mga mag-aaral (at guro).
+</p>
+
View
95 lang/tl/help/workshop/gradingstrategy.html
@@ -0,0 +1,95 @@
+<p style="text-align: center"><b>Estratehiya sa Pagmamarka</b></p>
+
+<p>Maraming uri ng paraan ng pagmamarka na magagamit sa isang
+pangworkshop na takdang-aralin. Ang mga ito ay:</p>
+
+<ol>
+<li><b>Walang marka:</b> Sa ganitong klase ng takdang-aralin, hindi
+interesado ang guro sa kantitatibong pagsusuri mula sa mga mag-aaral.
+Magbibigay ng mga opinyon ang mga mag-aaral sa mga gawa pero hindi nila ito
+mamarkahan. Pero puwedeng markahan ng guro ang mga opinyon ng mga
+mag-aaral kung gugustuhin niya. Ang mga "marka ng pagmamarka" na
+ito ang magiging batayan ng huling marka ng mga mag-aaral. Kung hindi
+bigyan ng marka ng guro ang mga pagtatasa ng mag-aaral, ang
+takdang-aralin ay walang anumang huling marka.</li>
+
+
+<li><p><b>Padagdag na pagmamarka:</b>
+Ito ang default na uri ng pagmamarka. Sa ganitong uri ng
+takdang-aralin, ang marka ng bawat pagtatasa ay binubuo ng ilang
+"elemento ng pagtatasa". Kailangang sumaklaw ng isang
+partikular na aspekto ng takdang-aralin ang bawat elemento. Karaniwan,
+ang isang takdang-aralin ay may 5 hanggang 15 elemento para sa mga
+opinyon at marka; ang aktuwal na bilang ay depende sa laki at
+kasalimuotan ng takdang-aralin. Ang pangkapwang takdang-aralin na may
+iisang elemento ay pinapahintulutan at ang estratehiya nito sa pagsusuri
+ay katulad din ng istandard na Takdang-aralin ng Moodle.</p>
+
+<p>Ang mga elemento ay mayroong tatlong katangian na sumusunod:</p>
+
+<ol>
+<li>DESKRIPSIYON ng elemento ng pagtatasa. Dapat nitong ipahayag nang
+malinaw kung anong aspekto ng takdang-aralin ang tinatasa. Kung
+kalitatibo ang pagtatasa, makakatulong na magbigay ng mga detalye kung
+ano ang itinuturing na pinakamagaling, katamtaman, at mahinang klase.</li>
+
+
+<li>ISKALA ng elemento ng pagtatasa. Maraming yarî nang iskala.
+Mayroong simpleng OO/HINDI na iskala, maraming puntos na iskala, at ganap na
+deporsiyentong iskala. Ang bawat elemento ay may sarili nitong iskala
+na dapat piliin alinsunod sa bilang ng posibleng pagkakaiba-iba ng elementong
+iyon. Tandaan na HINDI itinatakda ng iskala ang kahalagahan ng
+elementong iyon sa pagkuwenta ng pangkalahatang marka, ang isang
+dalawang punto na iskala ay may parehong "impluwensiya" ng 100
+puntong iskala, kung pareho ang timbang ng mga elementong ito...</li>
+
+<li>TIMBANG ng elemento ng pagtatasa. Ang default ay parepareho ang
+ibinigay na importansiya sa mga elemento kapag kinuwenta na ang
+pangkalahatang marka para sa takdang-aralin. Maari itong baguhin sa
+pamamagitan ng pagbibigay ng timbang na mas malaki sa isa sa mas
+importanteng elemento, at timbang na mababa sa isa para sa hindi gaanong
+importanteng elemento. Ang pagbabago ng mga timbang ay HINDI
+makakaapekto sa maksimum na marka, ang halagang ito ay ipinirmi na ng
+parameter na Maksimum na Marka ng pangkapwang takdang-aralin. Maaring
+bigyan ng negatibong halaga ang mga timbang; ito ay katangiang
+eksperimental pa lamang.</li>
+</ol></li>
+
+<li><b>Error Banded na Pagmamarka:</b>
+Sa ganitong uri ng takdang-aralin, ang mga ipinasa ay minamarkahan
+alinsunod sa isang set ng OO/HINDI na iskala. Ang marka ay kinikuwenta
+sa pamamagitan ng "Manghad ng Marka" na nagbibigay ng relasyon
+ng bilang ng "error" at ng mungkahing marka. Halimbawa, ang
+isang takdang-aralin ay maaaring may anim na makabuluhang aytem na
+kailangang presente, Ibibigay ng Manghad ng Marka ang mga mungkahing
+marka kung lahat ay presente, isa ang nawawala, dalawa ang nawawala,
+atbp. Puwedeng bigyan ng timbang ang mga indibidwal na aytem kung ang
+ilang aytem ay mas mahalaga kaysa sa iba. Ang bilang ng
+"error" ay isang tinimbangang kabuuan ng mga aytem na
+nawawala. Ang default ay binibigyan ang bawat aytem ng timbang na isa.
+Maaring hindi linear ang manghad ng pagmamarka, halimbawa ang mga
+mungkahing marka ay maaaring 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%,
+0% para sa isang takdang-aralin na may 10 aytem. Maaring i-adjust ng
+tagasuri ang mga mungkahing marka ng hanggang 20% pataas man o
+pababa upang makuwenta ang huling marka ng ipinasa.</li>
+
+<li><b>Pagmamarka na ayon sa Pamantayan:</b>
+Ito ang pinakasimpleng uri ng pagstatasa na mamarkahan (bagamat hindi
+pinakamadali na isaayos). Ang mga ipinasa ay minamarkahan alinsunod sa
+isang set ng pahayag na criteria. Pinipili ng tagatasa ang pahayag na
+pinakaangkop sa isang gawa. Ang marka ay nakukuwenta sa pamamagitan ng
+"Manghad ng Criteria" na nagbibigay ng mungkahing marka para
+sa bawat pamantayan. Halimbawa, maaaring iset-up ang isang
+takdang-aralin na may limang pahayag na criteria at ang mga tagasuri ay
+kailangang pumilì ng isa mula sa limang pahayag para sa bawat isa sa mga
+pagsusuri nila. Tulad din ng Banded na takdang-aralin, puwedeng
+i-adjust ng tagasuri ang iminumungkahing marka nang hanggang 20% upang
+makuha ang huling marka.</li>
+
+<li><b>Rubric</b> Katulad ito ng Pagmamarka ayon sa Pamantayan, maliban sa marami itong
+set ng pamantayan. Ang bawat set na sumasaklaw sa isang partikular na "Kategoriya",
+ay maaaring magkaroon ng hanggang limang pahayag. Ang mga set ay binibigyan ng indibidwal
+na timbang at ang marka ay isang tinimbangan na kombinasyon ng mga iskor mula sa bawat set.
+<b>Walang</b> opsiyon sa pag-aadjust sa uring ito ng pagtatasa.</li>
+
+</ol>
View
20 lang/tl/help/workshop/gradingsubmissions.html
@@ -0,0 +1,20 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pagmamarka ng mga Ipinasa ng Mag-aaral</b></p>
+
+<p>Sa pangkalahatan, iminumungkahi sa mga guro na tasahin nila ang
+katamtamang proporsiyon ng gawa na ipinasa ng mga mag-aaral. Ang mga
+pagtatasa ay ipapakita sa mga mag-aaral at magbibigay ng mahalagang puna
+sa kanilang gawa.
+</p>
+
+<p>Ang pagtatasa mula sa guro ay ginagamit sa dalawang paraan sa modyul
+na workshop. Una, ginagamit ang mga ito sa pagkuwenta upang malaman ang
+&quot;marka ng pagmamarka&quot;, ang markang ibinigay sa pagtatasa ng
+mga mag-aaral. Pangalawa, ginagamit ang mga ito sa pagkuwenta ng marka
+ng ipinasa. Ang mga pagtatasa na ito ay maaaring bigyan ng dagdag na
+timbang (ang &quot;Timbang ng Pagtatasa ng Guro&quot; na opsiyon), ang
+pagtitimbang na ito ay makakaapekto sa pagkuwenta ng marka ng pagmamarka
+at sa marka ng ipinasa. Kung ipinapalagay na ang mga pagtatasa ng mga
+mag-aaral ay labis na mataas (o labis na mababa), ang pagpapalaki ng
+paktor na pantimbang na ito ay dapat gawin dahil makakatulong itong
+iwasto ang mga marka.
+</p>
View
13 lang/tl/help/workshop/includeself.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pagsasama ng Sarili sa Pagtatasa</b></p>
+
+<p>Maaaring isama sa takdang-aralin na minarkahan ng kapwa mag-aaral
+ang sariling trabahong mag-aaral sa mga mamarkahan.
+Ibig sabihin, kung halimbawa ay 5 ang
+kapwa na magtatasa, ang bawat mag-aaral ay hihilinging magmarka ng 6 na
+gawa, ang isa sa mga ito ay sarili niyang gawa.</p>
+
+<p>Kung ang bilang ng kapwa na tagatasa ay iset sa sero at ang &quot;isama ang
+sariling opsiyon&quot; ay buhayin, ang takdang-aralin ay magiging &quot;minarkahan
+ang sarili&quot; na takdang-aralin. Maaaring isama o hindi isama ang markang ibinigay ng
+guro, depende sa kung itakda o hindi ang opsiyong ito.
+</p>
View
12 lang/tl/help/workshop/includeteachersgrade.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p style="text-align: center"><b>Isama ang Marka ng Guro</b></p>
+
+<p>Pinapahintulutan ng opsiyon na ito na isama ang pagtatasa ng guro na
+parang pangkapwa silang pagtatasa. Kapag ang opsiyong ito ay itinakda
+sa OO, ang mga pagtatasa ng guro ay bibilangin ng dalawang beses, una
+bilang normal na pagtatasa ng guro at pangalawa sa pamamagitan ng
+pagsasama dito sa lupon ng mga pangkapwang pagtatasa. Maaaring naisin
+ng guro na gawin ito kung (a) ang bilang ng pangkapwang pagtatasa ng
+bawat ipinasa ay masyadong mababa o (b) upang mapatatag ang pangkapwang
+pagtatasa kapag mukha itong may bias o hindi reliable.
+</p>
+
View
62 lang/tl/help/workshop/index.html
@@ -1,31 +1,31 @@
-<p>Modyul na Workshop</p>
-<ul>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=graded.html">Isang Pangkapwang Takdang Aralin na Minarkahan</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=addingacomment.html">Pagdaragdag ng Opinyon</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=anonymous.html">Pagmamarka na Dimakikilala</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=assessmentofexamples.html">Pagtatasa ng mga Halimbawa ng Gurò</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=elements.html">Mga Elemento ng Takdang-aralin</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=teachersgradings.html">Pagpapakita ng mga Marka ng Gurò</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=editingacomment.html">Pag-edit ng Opinyon</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=grading.html">Pagmamarka ng Takdang-aralin ng Kapwa</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=gradingstrategy.html">Istratehiya ng Pagmamarka</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=gradingsubmissions.html">Pagmamarka ng Ipinasa ng Mag-aaral</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=gradingassessments.html">Pagmamarka ng Pagtatasa ng Mag-aaral</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=showinggrades.html">Pagtatago ng Marka</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=includeself.html">Paglahok ng Sarili sa Takdang-aralin</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=managing.html">Pamamahala ng Pangworkshop ng Takdang-aralin</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=nassessmentsofstudentsubmissions.html">Bilang ng Pagtatasa ng mga ipinasa ng Mag-aaral</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=nassessmentsofteachersexamples.html">Bilang ng Pagtatasa ng mga Halimbawa ng Guro</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=nelements.html">Bilang ng Opinyon, Elemento, Banda o Pamantayan</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=numberofassessors.html">Bilang ng Kapwa na Tagatasa</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=assignmenttype.html">Uri ng Takdang-aralin na Minarkahan ng Kapwa</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=resubmit.html">Muling pagpapasa ng mga takdang-aralin</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=selfassessment.html">Pagtatasa sa sariling gawa</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=specimen.html">Halimbawang Form ng Pagtatasa</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=submissionofexamples.html">Pagpapasa ng mga Halimbawa ng Gurò</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=breakdownoffinalgrade.html">Ang mga Bahagi ng Huling Marka</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=calculatingfinalgrade.html">Ang Pagkuwenta sa Huling Marka</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=finalgrades.html">Ang mga Huling Marka</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=ungradedassessments_student.html">DiMinarkahang Pagtatasa (Ipinasa ng Mag-aaral)</a></li>
- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=ungradedassessments_teacher.html">DiMinarkahang Pagtatasa (Ipinasa ng Guro)</a></li>
-</ul>
+<p>Modyul na Workshop</p>
+<ul>
+<!-- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=graded.html">Isang Pangkapwang Takdang Aralin na Minarkahan</a></li> -->
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=addingacomment.html">Pagdaragdag ng Opinyon</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=anonymous.html">Pagmamarka na Dimakikilala</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=assessmentofexamples.html">Pagtatasa ng mga Halimbawa ng Gurò</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=elements.html">Mga Elemento ng Takdang-aralin</a></li>
+<!-- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=teachersgradings.html">Pagpapakita ng mga Marka ng Gurò</a></li> -->
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=editingacomment.html">Pag-edit ng Opinyon</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=grading.html">Pagmamarka ng Takdang-aralin ng Kapwa</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=gradingstrategy.html">Istratehiya ng Pagmamarka</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=gradingsubmissions.html">Pagmamarka ng Ipinasa ng Mag-aaral</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=gradingassessments.html">Pagmamarka ng Pagtatasa ng Mag-aaral</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=showinggrades.html">Pagtatago ng Marka</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=includeself.html">Paglahok ng Sarili sa Takdang-aralin</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=managing.html">Pamamahala ng Pangworkshop ng Takdang-aralin</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=nassessmentsofstudentsubmissions.html">Bilang ng Pagtatasa ng mga ipinasa ng Mag-aaral</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=nassessmentsofteachersexamples.html">Bilang ng Pagtatasa ng mga Halimbawa ng Guro</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=nelements.html">Bilang ng Opinyon, Elemento, Banda o Pamantayan</a></li>
+<!-- <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=numberofassessors.html">Bilang ng Kapwa na Tagatasa</a></li> -->
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=assignmenttype.html">Uri ng Takdang-aralin na Minarkahan ng Kapwa</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=resubmit.html">Muling pagpapasa ng mga takdang-aralin</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=selfassessment.html">Pagtatasa sa sariling gawa</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=specimen.html">Halimbawang Form ng Pagtatasa</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=submissionofexamples.html">Pagpapasa ng mga Halimbawa ng Gurò</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=breakdownoffinalgrade.html">Ang mga Bahagi ng Huling Marka</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=calculatingfinalgrade.html">Ang Pagkuwenta sa Huling Marka</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=finalgrades.html">Ang mga Huling Marka</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=ungradedassessments_student.html">DiMinarkahang Pagtatasa (Ipinasa ng Mag-aaral)</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&amp;file=ungradedassessments_teacher.html">DiMinarkahang Pagtatasa (Ipinasa ng Guro)</a></li>
+</ul>
View
12 lang/tl/help/workshop/leaguetable.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p style="text-align: center"><b>Ang Panligang Manghad ng mga
+Ipinasa</b></p>
+
+<p>Inililista ng Panligang Manghad ang pinakamahusay na ipinasa na
+nalikha sa takdang-aralin. Ang bilang ng entry ay maaaring itakda sa
+sero, isang bilang sa pagitan ng 1 hanggang 20, 50 o 100. Kapag isinet
+sa sero, ang Panligang Manghad ay <b>hindi</b> ipapakita. Kapag isinet
+ito sa isang bilang sa pagitan ng 1 hanggang 20, 50 o 100, ang bilang ng
+ipinasang iyan ang ipapakita. Halimbawa, ang pagtatakda ng bilang sa 10
+ay magapapakita ng pinakamataas na sampung ipinasa.
+</p>
+
View
91 lang/tl/help/workshop/managing.html
@@ -0,0 +1,91 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pamamahala ng Takdang-aralin sa Workshop</b></p>
+
+<p>Ang Pangworkshop na Takdang-aralin ay mas masalimuot kaysa sa ordinaryong
+takdang-aralin. May mga hakbang ito o bahagi. Ito ay ang mga sumusunod:</p>
+
+<ol>
+<li><p><b>Iayos ang Takdang-Aralin</b> Dapat hatiin ang pagtatasa ng
+takdang-aralin sa ilang ELEMENTO ng
+pagtatasa. Nababawasan nito ang panghuhula ng marka at binibigyan ng
+balangkas ang mga mag-aaral na mapagbabatayan nila ng pagsusuri.
+Tungkulin ng guro na isaayos ang mga elemento ng pagtatasa, na siya ring
+magiging markahan. (Tingnan ang pahinang iyon para sa detalye.)</p>
+
+<p>Kapag naisetup na ang mga elemento sa pagtatasa, karaniwan ay
+magpapasa ang guro ng maliit na bilang ng halimbawang gawa. Mga gawa
+itong pagpapraktisang tasahin ng mga mag-aaral bago nila ihanda ang
+sarili nilang mga gawa. Pero, bago ipagamit ang takdang-aralin
+sa mga mag-aaral, kailangang tasahin na muna ng guro ang mga halimbawang
+gawa. Nagbibigay ito sa mga guro ng modelong "sagot" kapag nirerebyu na niya ang
+pagtatasa ng mga mag-aaral sa mga halimbawang iyon (na lilikhain sa susunod na hakbang).
+</p>
+
+<p>Ang pagpapasa ng mga halimbawa gawa ng guro ay opsiyonal at
+maaring hindi angkop para sa ilang takdang-aralin.</p></li>
+
+<li><p><b>Pahintulutan ang Pagpapasa ng mga Mag-aaral</b>
+Bukas na ngayon ang takdang-aralin sa mga mag-aaral. Kung gumawa
+ang guro ng ilang sampol, puwedeng hilingin ang mga mag-aaral na tasahin
+ang ilan sa mga ito. (Ang bilang ng pagtatasa ay ibibigay kapag nilikha ang takdang-aralin.)
+Kapag ang nagawa na ng mag-aaral ang itinatakdang bilang ng
+pagsusuri, puwede na silang magpasa ng sarili nilang gawa.</p>
+
+<p>Ang bentahe ng pagpapanatili ng takdang-aralin sa hakbang na Pagpapasa ay upang
+mapahintulutan ang pagdami ng ipinasa. Kapag ipinamahagi sila sa susunod na dalawang hakbang
+hakbang, magkakaroon ng mas magandagn pagkakakalat ng gawain. Kapag inilagay kaagad
+ang takdang-aralin sa "Pahintulutan ang Pagpapasa at Pagtatasa" na hakbang mula sa "Isaayos"
+na hakbang (na pinahihintulutan naman), ang mga mag-aaral na nagpasa nang mas maaga magkakaroon ng
+mga tatasahin na maagang ipinasa samantalang ang mga nagpasa ng huli ay magtatasa ng mga huling ipinasa. Ang paglalagay ng "pagbalam" bago magsimula ang pagtatasa ng kapwa ay makakatulong sa
+paglutas ng suliraning ito nang malaki.</p>
+
+ <p>Kapag nagpasa ang isang mag-aaral ng gawa niya, maaari itong
+tasahin ng guro, kung naisin niya. Ang pagtatasang ito ay puwedeng isama sa huling marka
+ng estudyante. Ang mga pagtatasang ito ay maaaring
+gawin sa panahon ng hakbang ng "pagpapasa at pagtatasa ng takdang aralin". Kung
+ginawa ng guro ang pagtatasa niya bago ang pagkuwenta ng mga huling marka, magagamit ito
+sa pagkukuwenta iyon.</p></li>
+
+<li><p><b>Pahintulutan ang Pagpapasa at Pagtatasa ng Mag-aaral</b> Kung may pangkapwang pagtatasa ang takdang-aralin, ang mga mag-aaral na nagpasa na ng gawa nila ay papakitaan na ng gawa ng ibang mag-aaral para tasahin nila. Ang mga mag-aaral na hindi pa nagpapasa ng gawa nila ay pahihintulutang magpasa ng gawa nila (nguni't <b>hindi</b> sila papakitaan ng gawa ng ibang mag-aaral). Sa hakbang na ito, ang pagpapasa, muling pagpapasa at pagtatasa ng ipinasa at muling ipinasa ay pinahihintulutan na maganap ng sabay-sabay.</p>
+
+<p>Maaaring mas nais ng guro na hatiin ang pagpapasa ng gawa at ang pangkapwang pagtatasa nito
+sa dalawang magkahiwalay na hakbang. Hihintayin munang magpasa ang lahat ng mag-aaral bago simulan ang hakbang ng pangkapwang pagtatasa. Sa kasong ito, ang hakbang na ito ay hindi na gagamitin, ang takdang-aralin ay magmumula sa "Pahintulutan ang Pagpapasa&#168; at didiretso sa "Pahintulutan ang Pagtatasa". Binibigyan nito ang guro ng kakayanang maglagay ng taning sa pagpapasa, ang takdang-aralin ay ililipat na sa hakbang na "Pahintulutan ang Pagtatasa" kapag natapos na ang taning.</p>
+
+<p>Sa kabilang banda, kung ayaw ng guro ng ganitong magkahiwalay na hakbang sa takdang-aralin, ginagamit ng takdang-aralin ang hakbang na ito. Kapag pinapahintulutan ang magkasabay na pagpapasa at pagtatasa, dapat isipin ng guro ang pagtatakda ng Antas na Lagpas sa Alokasyon sa ISA (o kaya'y DALAWA) upang mapahintulutan ang pamamahagi na gumana nang maayos (tingnan ang pahinang pang -Admin para sa mga detalye). Tandaan na ang paggamit nito ay magreresulta sa (pangkapwang ) pagtatasa ng maraming ulit sa ilang ipinasa at mas kaunting ulit sa iba pa, kumpara sa mayorya ng ipinasa .</p>
+
+<p>Kapag gumawa ng pagtatasa ang isang mag-aaral, makikita ito ng kapwa niya. Ang mag-aaral na nagpasa ng gawa ay maaaring magbigay ng opinyon sa pagtatasa, kung pinilì ang opsiyon na ito sa takdang-aralin. Kung naisin ng guro, puwede niyang markahan ang mga pangkapwang pagtatasa na itoat dalhin ang mga iskor sa huling marka ng mag-aaral (nguni't hindi naman ito kailangan sa maraming pagkakataon, tingnan ang hakbang ng Pagkuwenta ng mga Huling Marka). </p> </li>
+
+<li><p><b>Pahintulutan ang Pagtatasa ng Mag-aaral</b> Sa hakabang na ito magpapatuloy ang pangkapwa na pagtatasa nguni't hindi na pahihintulutan ang pagpapasa, kasama ang muling pagpapasa. Ang mga mag-aaral na hindi nagpasa ay sasabihan na hindi na sila puwedeng magpasa at <b>hindi</b> sila papakitaan ng anumang ipinasa (ng kapwa nila) para tasahin.</p>
+
+<p>Maaaring ipagpatuloy ng guro, kung naisin niya, na markahan ang mga pangkapwang pagtatasa at ang mga iskor na ito ay madadala sa huling marka ng mag-aaral (nguni't hindi naman ito talaga kailangang sa maraming pagkakataon, tingnan ang susunod na hakbang)</p></li>
+
+<li><p><b>Pagkuwenta ng Huling Marka</b>
+Matapos ang deadline, aakyat na ang takdang-aralin sa susunod na
+hakbang, kung saan hindi na puwedeng magpasa ni magtasa ang mga mag-aaral.
+Maaaring markahan ng guro ang mga pagtatasang ginawa ng mga
+mag-aaral sa mga halimbawa at ang pagmamarka ng mga ipinasa ng mag-aaral.
+Puwede rin nilang markahan ang mga pangkapwang pagtatasa na ginawa ng mga mag-aaral.
+<b>Hindi</b> naman ito talagang kailangan, dahil kung may sapat na bilang
+ng pagtatasa na nagawa sa bawat ipinasang gawa, ang "kakayanang
+magmarka" ng bawat mag-aaral ay makukuwenta na mula sa mga
+relatibong iskor.</p>
+
+<p>Pagkatapos ay kukuwentahin na ng guro ang mga huling
+marka ng mga mag-aaral. Karaniwan ay binubuo ng tatlong bahagi ang mga
+huling markang ito, alalaong baga'y marka ng gawa ng mag-aaral mula sa
+guro, mean na marka ng gawa ng mag-aaral mula sa kapwa estudyante nila,
+at ang kakayanang magmarka ng mag-aaral. Maaaring isama sa huli ang
+mean na "marka sa pagmamarka" na ibinigay ng guro sa mga
+opinyon ng estudyante. Nilalagyan ng timbang ng guro ang mga
+komponenteng ito bago ang pagkuwenta ng huling marka.</p></li>
+
+<li><p><b>Pagpapakita ng mga Huling Marka</b>
+Ang huling hakbang ng takdang-aralin ay ipapakita sa mga mag-aaral ang
+mga huling marka nila. Pero puwede rin, kung gusto ng guro na ibalik
+ang takdang-aralin sa mga unang hakbang upang makapag-adjust ng,
+halimbawa, ay mga timbang na ginamit sa pagkuwenta ng huling marka.
+Pagkatapos ang nirebisang marka ay maipapakita na sa mga mag-aaral.</p>
+
+<p>Ang mga mag-aaral (at ang guro) ay pinakikitaan din ng "Panligang Manghad" ng mga ipinasa ng mga mag-aaral. Inililista ito alinsunod sa marka, ang pinakamataas na ipinasa ang una. Dito ang marka na ibinigay sa ipinasa ay kombinasyon ng marka ng guro at ang katamtaman ng mga marka mula sa kapwa mag-aaral (kung mayroon nito). Ang timbang na gagamitin ay iyong ibinigay sa naunang hakbang.</p></li>
+</ol>
+
+<p>Sa alinmang hakbang sa takdang-aralin, maaaring buksan ng guro ang pahinang "Pang-administrasyon". Ipinapakita nito ang kasalukuyang kalagayan ng takdang-aralin. Inililista nito ang mga ipinasang halimbawa ng Guro (kung mayoon man), ang pagtatasa ng mag-aaral (ng mga halimbawa ng guro, ng kanilang gawa, at ng ipinasa ng ibang mag-aaral), at ang ipinasa ng mga mag-aaral. Magagamit ng guro ang pahinang ito sa pagtatasa at muling pagtatasa ng ipinasa, pagmamarka at muling pagmamarka ng pagtatasa, pagbura ng ipinasa at pagtatasa, at pangkalahatang pagsubaybay sa progreso ng takdang-aralin.</p>
View
69 lang/tl/help/workshop/managing2.html
@@ -0,0 +1,69 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pamamahala ng Takdang-aralin sa Workshop</b></p>
+
+<p>Ang Pangworkshop na Takdang-aralin ay mas masalimuot kaysa sa ordinaryong
+takdang-aralin. May mga hakbang ito o bahagi. Ito ay ang mga sumusunod:</p>
+
+<ol>
+<li><p><b>Iayos ang Takdang-Aralin</b> Dapat hatiin ang pagtatasa ng
+takdang-aralin sa ilang ELEMENTO ng
+pagtatasa. Nababawasan nito ang panghuhula ng marka at binibigyan ng
+balangkas ang mga mag-aaral na mapagbabatayan nila ng pagsusuri.
+Tungkulin ng guro na isaayos ang mga elemento ng pagtatasa, na siya ring
+magiging markahan. (Tingnan ang pahinang iyon para sa detalye.)</p>
+
+<p>Kapag naisetup na ang mga elemento sa pagtatasa, karaniwan ay
+magpapasa ang guro ng maliit na bilang ng halimbawang gawa. Mga gawa
+itong pagpapraktisang tasahin ng mga mag-aaral bago nila ihanda ang
+sarili nilang mga gawa. Pero, bago ipagamit ang takdang-aralin
+sa mga mag-aaral, kailangang tasahin na muna ng guro ang mga halimbawang
+gawa. Nagbibigay ito sa mga guro ng modelong "sagot" kapag nirerebyu na niya ang
+pagtatasa ng mga mag-aaral sa mga halimbawang iyon (na lilikhain sa susunod na hakbang).
+</p>
+
+<p>Ang pagpapasa ng mga halimbawa gawa ng guro ay opsiyonal at
+maaring hindi angkop para sa ilang takdang-aralin.</p></li>
+
+<li><p><b>Pahintulutan ang Pagpapasa ng mga Mag-aaral</b>
+Bukas na ngayon ang takdang-aralin sa mga mag-aaral. Kung gumawa
+ang guro ng ilang sampol, puwedeng hilingin ang mga mag-aaral na tasahin
+ang ilan sa mga ito. (Ang bilang ng pagtatasa ay ibibigay kapag nilikha ang takdang-aralin.)
+Kapag ang nagawa na ng mag-aaral ang itinatakdang bilang ng
+pagsusuri, puwede na silang magpasa ng sarili nilang gawa.</p>
+
+<p>Ang bentahe ng pagpapanatili ng takdang-aralin sa hakbang na Pagpapasa ay upang
+mapahintulutan ang pagdami ng ipinasa. Kapag ipinamahagi sila sa susunod na dalawang hakbang
+hakbang, magkakaroon ng mas magandagn pagkakakalat ng gawain. Kapag inilagay kaagad
+ang takdang-aralin sa "Pahintulutan ang Pagpapasa at Pagtatasa" na hakbang mula sa "Isaayos"
+na hakbang (na pinahihintulutan naman), ang mga mag-aaral na nagpasa nang mas maaga magkakaroon ng
+mga tatasahin na maagang ipinasa samantalang ang mga nagpasa ng huli ay magtatasa ng mga huling ipinasa. Ang paglalagay ng "pagbalam" bago magsimula ang pagtatasa ng kapwa ay makakatulong sa
+paglutas ng suliraning ito nang malaki.</p>
+
+ <p>Kapag nagpasa ang isang mag-aaral ng gawa niya, maaari itong
+tasahin ng guro, kung naisin niya. Ang pagtatasang ito ay puwedeng isama sa huling marka
+ng estudyante. Ang mga pagtatasang ito ay maaaring
+gawin sa panahon ng hakbang ng "pagpapasa at pagtatasa ng takdang aralin".</p></li>
+
+<li><p><b>Pahintulutan ang Pagpapasa at Pagtatasa ng Mag-aaral</b> Kung may pangkapwang pagtatasa ang takdang-aralin, ang mga mag-aaral na nagpasa na ng gawa nila ay papakitaan na ng gawa ng ibang mag-aaral para tasahin nila. Ang mga mag-aaral na hindi pa nagpapasa ng gawa nila ay pahihintulutang magpasa ng gawa nila (nguni't <b>hindi</b> sila papakitaan ng gawa ng ibang mag-aaral). Sa hakbang na ito, ang pagpapasa, muling pagpapasa at pagtatasa ng ipinasa at muling ipinasa ay pinahihintulutan na maganap ng sabay-sabay.</p>
+
+<p>Maaaring mas nais ng guro na hatiin ang pagpapasa ng gawa at ang pangkapwang pagtatasa nito
+sa dalawang magkahiwalay na hakbang. Hihintayin munang magpasa ang lahat ng mag-aaral bago simulan ang hakbang ng pangkapwang pagtatasa. Sa kasong ito, ang hakbang na ito ay hindi na gagamitin, ang takdang-aralin ay magmumula sa "Pahintulutan ang Pagpapasa&#168; at didiretso sa "Pahintulutan ang Pagtatasa". Binibigyan nito ang guro ng kakayanang maglagay ng taning sa pagpapasa, ang takdang-aralin ay ililipat na sa hakbang na "Pahintulutan ang Pagtatasa" kapag natapos na ang taning.</p>
+
+<p>Sa kabilang banda, kung ayaw ng guro ng ganitong magkahiwalay na hakbang sa takdang-aralin, ginagamit ng takdang-aralin ang hakbang na ito. Kapag pinapahintulutan ang magkasabay na pagpapasa at pagtatasa, dapat isipin ng guro ang pagtatakda ng Antas na Lagpas sa Alokasyon sa ISA (o kaya'y DALAWA) upang mapahintulutan ang pamamahagi na gumana nang maayos (tingnan ang pahinang pang -Admin para sa mga detalye). Tandaan na ang paggamit nito ay magreresulta sa (pangkapwang ) pagtatasa ng maraming ulit sa ilang ipinasa at mas kaunting ulit sa iba pa, kumpara sa mayorya ng ipinasa .</p>
+
+<p>Kapag gumawa ng pagtatasa ang isang mag-aaral, makikita ito ng kapwa niya. Ang mag-aaral na nagpasa ng gawa ay maaaring magbigay ng opinyon sa pagtatasa, kung pinilì ang opsiyon na ito sa takdang-aralin. </p> </li>
+
+<li><p><b>Pahintulutan ang Pagtatasa ng Mag-aaral</b> Sa hakbang na ito
+magpapatuloy ang pangkapwa na pagtatasa nguni't hindi na pahihintulutan
+ang pagpapasa, kasama ang muling pagpapasa. Ang mga mag-aaral na hindi
+nagpasa ay sasabihan na hindi na sila puwedeng magpasa at <b>hindi</b>
+sila papakitaan ng anumang ipinasa (ng kapwa nila) para
+tasahin.</p></li>
+
+<li><p><b>Pagpapakita ng mga Huling Marka</b>
+Ang huling hakbang ng takdang-aralin ay ipapakita sa mga mag-aaral ang
+mga huling marka nila nang detalyado. Madaling makita ang indibidwal na pagtatasa na nag-aambag sa huling marka ng bawat ipinasa.</p>
+
+<p>Ang mga mag-aaral (at ang guro) ay pinakikitaan din ng opsiyonal na "Panligang Manghad" ng mga ipinasa ng mga mag-aaral. Inililista ito alinsunod sa marka, ang pinakamataas na ipinasa ang una. </p></li>
+</ol>
+
+<p>Sa alinmang hakbang sa takdang-aralin, maaaring buksan ng guro ang pahinang "Pang-administrasyon". Ipinapakita nito ang kasalukuyang kalagayan ng takdang-aralin. Inililista nito ang mga ipinasang halimbawa ng Guro (kung mayoon man), ang pagtatasa ng mag-aaral (ng mga halimbawa ng guro, ng kanilang gawa, at ng ipinasa ng ibang mag-aaral), at ang ipinasa ng mga mag-aaral. Magagamit ng guro ang pahinang ito sa pagtatasa at muling pagtatasa ng ipinasa, pagmamarka at muling pagmamarka ng pagtatasa, pagbura ng ipinasa at pagtatasa, at pangkalahatang pagsubaybay sa progreso ng takdang-aralin.</p>
View
10 lang/tl/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p style="text-align: center"><b>Bilang ng Pagtatasa ng mga Ipinasa ng Mag-aaral</b></p>
+
+<p>Itinatakda ng bilang na ito kung ang mga mag-aaral ay hihilinging
+tasahin ang gawa ng kapwa nila mag-aaral. Kung hindi ito sero ang bawat
+mag-aaral ay bibigyan ng ganitong bilang ng gawa ng iba pang
+estudyante. Matapos ang pagtatasa, ang lumikha ng gawa ay makikita na
+ang opinyon at posibleng pati ang markang ibinigay ng kapwa nila. (Ang
+proseso ng pagtatasa ng kapwa ay maaaring paulit-ulit depende sa
+pagkakaayos ng opsiyon na "Sumang-ayon sa Pagsusuri".)
+</p>
View
8 lang/tl/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p style="text-align: center"><b>Bilang ng Pagtatasa ng mga Halimbawa ng Guro</b></p>
+
+<p>Itinatakda ng bilang na ito kung hihilingin ang mga mag-aaral na
+tasahin ang anumang halimbawang gawa bago ipasa ang sarili nilang
+trabaho. Kung hindi ito sero, ang bawat mag-aaral ay kailangang tasahin
+ang ganitong bilang ng gawa. Hindi nila maipapasa ang sarili nilang gawa hangga't
+hindi natatapos ang mga pagtatasang ito.
+</p>
View
27 lang/tl/help/workshop/nattachments.html
@@ -0,0 +1,27 @@
+<p style="text-align: center"><b>Bilang ng Kalakip na inaasahan sa
+Ipinasa </b></p>
+
+<p>Itinatakda ng bilang na ito kung ilang &quot;kahon para sa
+pag-aplowd&quot; ang ipapakita kapag nagpasa ng gawa ang isang
+mag-aaral. Maaaring sero ang bilang, alalaong baga'y hindi
+pahihintulutan ang paglalakip. Kung inaasahan ang mga kalakip, ang
+bilang ay itatakda sa 1, 2, hanggang 5. Karaniwan, ang bilang ay
+magiging 0 o 1, pero sa ilang takdang-aralin maaaring hingan ng mas
+maraming kalakip ang mag-aaral.</p>
+
+<p>Kapag isinet ang bilang sa 3, at naglakip ang mga mag-aaral ng
+dalawang file lamang sa kainlang ipinasa, ang dalawang file ay ilalakip
+at <b>walang</b> mensahe na babala. Kaya, kapag nagpapasa ng gawa (sa
+isang biglaan), ang mag-aaral ay makapaglalakip ng ilan mang file sa
+kanilang ipinasa, hanggang sa maksimum na bilang na ibinigay sa opsiyon
+na ito.</p>
+
+<p>Tandaan na <b>hindi</b> itinatakda ng opsiyong ito ang maksimum na
+bilang ng kalakip na idadagdag ng mag-aaral sa kanilang ipinasa.
+Itinatakda lamang nito kung ilang &quot;kahon para sa pag-aaplowd&quot;
+ang ipapakita. Malaya ang mag-aaral na magdagdag ng kalakip sa kanilang
+ipinasa sa pamamagitan ng pag-edit ng ipinasang iyon. Medyo kakatwa
+ito.</p>
+
+<p>Ang default na halaga ng opsiyong ito ay sero, alalaong baga'y hindi
+kinakailangan ng kalakip.</p>
View
16 lang/tl/help/workshop/nelements.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p style="text-align: center"><b>Bilang ng mga Opinyon, Elemento, Band o
+Pamantayan</b></p>
+
+<p>Itinatakda ng bilang na isusulat dito kung ilang aytem ang gagamitin
+sa mga pagtatasa. Depende sa uri ng estratehiya ng pagmamarka,
+ibinibigay ng bilang na ito ang bilang ng mga opinyon, elemento ng
+pagtatasa, band, pamantayan o kategoriya (set) ng pamantayan sa isang
+rubric. Ang karaniwang bilang ng aytem sa pagtatasa sa isang
+takdang-aralin ay nasa pagitan ng 5 hanggang 15 ; ang aktuwal na bilang
+ay nakasalalay sa laki at kasalimuotan ng takdang-aralin.</p>
+
+
+<p>Lahat ng pagsusuri ay may puwang para sa Pangkalahatang Puna. Para sa
+"Walang Pagmamarka" na takdang-aralin, ang bilang na isusulat dito ay
+tumutukoy sa dami ng dagdag na lugar para sa opinyon. Puwedeng isulat ay
+sero, na magreresulta sa iisang erya para sa Pangkalahatang Puna. </p>
View
35 lang/tl/help/workshop/overallocation.html
@@ -0,0 +1,35 @@
+<p style="text-align: center"><b>Ang Antas ng Lagpas na Alokasyon</b></p>
+
+<p>Itinatakda ng antas na ito kung magiging balanse o hindi ang
+alokasyon ng mga pangkapwang pagtatasa sa klase. Ang terminong
+&quot;balanse&quot; dito ay tumutukoy sa kung ilang ulit ipamamahagi ang
+bawat ipinasa para tasahin (ng kapwa mag-aaral). Kapag inilagay sa SERO
+ang Antas ng Lagpas na Alokasyon, lahat ng ipinasa ay ipamamahagi nang
+pareparehong ulit, alalaong baga'y, balanse ang alokasyon. Kapag
+inilagay sa ISA ang Antas, ang ilan sa mga ipinasa ay maaaring
+maipamahagi ng isang beses na mas marami kaysa iba pang alokasyon
+(gayundin maaaring may ilang ipinasa na maipapamahagi ng isang beses na
+mas kaunti kaysa sa ibang alokasyon), alalaong baga'y hindi balanse ang
+alokasyon. Gayundin kung ang Antas ay inilagay sa DALAWA, mas malaki
+ang magiging dipagkakapantay ng alokasyon.
+</p>
+
+<p>Ang ideyal ay dapat balanse ang lahat ng pangkapwang pagtatasa.
+Gayunpaman, ang kahinaan nito ay may ilang mag-aaral na hindi
+magkakaroon ng buong kota ng ipinasa na tatasahin hangga't HINDI
+naipapasa ng huling mag-aaral ang gawa niya. Kapag inilagay sa ISA ang
+Antas ng Lagpas na Alokasyon, makukuha ng karamihang mag-aaral ang buong
+&quot;kota&quot; nila ng mga ipinasa na dapat tasahin, at <b>hindi</b>
+na nila kailangang maghintay ng huling ipinasa. Mas madalang ang
+paghihintay sa mga huling ipinasa kapag ang antas ay itinakda sa DALAWA.
+</p>
+
+<p>Kaya sa isang Pangworkshop na takdang-aralin, kung saan ang bilang ng
+pangkapwa na pagtatasa ay isinet sa 5, at hindi pinoproblema na
+matatasa (ng kapwa) ang ilang ipinasa ng 4 na ulit, ilan ay 5 ulit at
+ang iba pa ay 6 na ulit, mas magiging madulas ang &quot;pagdaloy&quot;
+ng takdang-aralin at hindi na kakailanganin ng mga mag-aaral na
+maghintay ng napakabang panahon (kung may hihintayin nga sila) para
+makapagpasa ng gawa nila ang iba kung ang Antas ng Lagpas na Alokasyon
+ay binago mula sa default nitong halaga na SERO at ginawang ISA.
+</p>
View
8 lang/tl/help/workshop/password.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p style="text-align: center"><b>Mga Password</b></p>
+
+<p>Itinatakda sa puwang na ito ang password para &quot;makapasok&quot;
+sa ehersisyo. Ang password ay maaaring hanggang 10 titik ang haba. Ang
+password ay maaaring baguhin anumang oras sa panahon ng workshop.
+Itinatakda naman ng &quot;Gumamit ng password&quot; na opsiyon kung
+hihilingin ang mag-aaral na magbigay ng password bago makapasok sa
+workshop. </p>
View
34 lang/tl/help/workshop/regrading.html
@@ -0,0 +1,34 @@
+<p style="text-align: center"><b>Muling Pagmamarka ng mga Pagtatasa ng
+Mag-aaral </b></p>
+
+<p>Muling kinukuwenta ng link na ito ang &quot;Marka ng Pagmamarka&quot;
+ng lahat ng pagtatasa ng mga mag-aaral na may kaugnay na pagtatasa ng
+guro. Karaniwan ay <b>hindi</b> na kailangang itakda ang muling
+pagkuwenta na ito. Ang mga pagtatasa ng mag-aaral ay awtomatikong
+minamarkahan matapos matasa ng guro ang kaugnay ng piraso ng gawa ng
+mag-aaral.</p>
+
+<p>Kung, halimbawa, ang Marka ng Pagmamarka ay ipinapalagay na
+napakataas o napakababa, maaaring naisin ng guro na baguhin ang opsiyon
+na &quot;Paghahambing ng mga Pagtatasa&quot; (sa pamamagitan ng
+Pagbabago ng Ehersisyo). Ang default na halaga ng opsiyong ito ay
+&quot;Katamtaman&quot;. KUng labis na mataas ang marka ng pagmamarka,
+ang pagset ng opsiyon sa alinman sa &quot;Istrikto&quot; o
+&quot;Napakaistrikto&quot; ay magpapababa ng marka. O kaya ay kung
+napakababa ng marka, ang pagset ng opsiyon sa &quot;Maluwag&quot; o
+&quot;Napakaluwag&quot; ay magpapataas sa mga marka.</p>
+
+<p>Kung kinakailangan ng pagbabago sa Marka ng Pagmamarka, ang mga
+hakbang ay:</p>
+
+ <ol>
+ <li>Baguhin ang Workshop, na may bagong halaga ng opsiyon
+Paghahambing ng mga Pagtatasa;</li>
+ <li>Magpunta sa Pang-administrasyong pahina ng Workshop at iklik ang
+link na &quot;Muling Markahan ang mga Pagtatasa ng Mag-aaral
+&quot;.</li>
+ </ol>
+
+<p>Ipapakita ang mga bagong marka. Ligtas na ulitin ang prosesong ito.
+</p>
+
View
24 lang/tl/help/workshop/resubmit.html
@@ -0,0 +1,24 @@
+<p style="text-align: center"><b>Muling pagpapasa ng takdang-aralin</b></p>
+
+<p> Ang default ay hindi puwedeng ulitin ang pagpapasa ng takdang-aralin
+ng mag-aaral, pinapahintulutan lamang sila ng isang pasahan.
+</p>
+
+<p>Kapag binuhay mo ang opsiyong ito, makapagpapasa ng higit sa isang
+gawa ang mga mag-aaral sa takdang-araling ito. Makabubuti ito kung
+gusto ng guro na ganyakin ang mga mag-aaral na pagbutihin ang trabaho
+nila sa pamamagitan ng paulit-ulit na proseso.
+</p>
+
+<p>Ang pagtatasa sa mga ipinasa ay ipinamamahagi ayon sa bilang ng pagtatasa
+na nagawa na sa isang gawa. Kaya ang bagong ipinasa ng mag-aaral ay mas
+malamang na maging kandidato para sa pagtatasa ng kapwa nila estudyante.
+Pero kung nagpasa muli ang
+mag-aaral ng ilang piraso ng gawa nila nang mabilisan, parepareho ang
+posibilidad nilang matasa. HINDI binibigyan ng takdang-aralin ng
+prayoridad ang pinakabagong ipinasa.</p>
+
+<p>Ang huling marka ng mag-aaral ay nakabatay sa kanilang pangkalahatang
+"marka ng pagmamarka" at ng ipinasang may
+pinakamataas na marka.
+</p>
View
12 lang/tl/help/workshop/selfassessment.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pagtatasa sa sariling gawa</b></p>
+
+<p>Maaaring isama ang sariling gawa ng mag-aaral sa set ng mga gawa na
+ipatatasa sa bawat mag-aaral. Alalaong
+baga'y, kung ang bilang ng gawa ng mag-aaral na kailangang tasahin ng
+bawat estudyante ay isinet sa 5, ang bawat mag-aaral ay hihilinging
+magtasa ng 6 na piraso ng gawa, na ang isa ay sarili niyang trabaho.</p>
+
+<p>Kung ang bilang ng gawa ng mag-aaral ay iset sa sero at ang pagtatasa
+sa sariling gawa na opsiyon ay buhayin , ang takdang-aralin ay magiging
+pagmamaraka ng sarili na takdang-aralin.
+</p>
View
16 lang/tl/help/workshop/showinggrades.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pagtatago ng Pagpapakita ng mga Marka</b></p>
+
+<p>Ang opsiyong ito ay magagamit sa pangworkshop na takdang-aralin na
+kailangan magkaroon ng pagkakasundo sa pagitan ng mga mag-aaral sa bawat
+pagtatasa. Ang default na halaga ay ipakita sa mag-aaral na may-ari ng
+gawang tinatasa ang mga opinyon at mga marka mula sa pagtatasa ng
+kanilang kapwa estudyante. Maaari itong magbunga ng mas maraming
+pagtatalo kaysa kung ang opsiyon ay buhay at ang pagtatasa ay ipinakita
+nang walang mga marka.</p>
+
+<p>Kung binuhay ang opsiyon upang itago ang mga marka sa pangkapwang pagtatasa
+, ang mga marka ay ipinapakita kapag may pagkakasundo na. Ang
+pagkakasundong ito, siyempre, ay sa mga opinyon lamang. Kung ang mga
+opinyon ay hindi angkop sa mga marka, ang estudyanteng may-ari ng gawang
+tinatasa ay maaaring umapela sa guro.
+</p>
View
14 lang/tl/help/workshop/specimen.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p style="text-align: center"><b>Halimbawang Form sa Pagtatasa</b></p>
+
+<p>Ipinapakita ng pahinang ito ang detalye ng aktuwal na form na
+gagamitin sa pagmamarka ng takdang-aralin mo. Gagamitin ito ng guro sa
+pagmamarka ng gawa mo. Dagdag pa, sa takdang-aralin na minarkahan ng
+kapwa mag-aaral, ang form ding ito ang gagamitin mo at ng kapwa mo
+estudyante upang markahan ang mga ipinasang gawa.
+</p>
+
+<p>Pakitandaan lamang na bagama't mababago mo ang mga marka sa form na
+ito, ang mga pagbabagong ginawa mo ay HINDI isasave. Halimbawang form
+lamang ito, pero ganito rin ang gagamitin ng guro at maaaring ikaw rin, sa
+panahon ng takdang-araling ito.
+</p>
View
34 lang/tl/help/workshop/submissionofexamples.html
@@ -0,0 +1,34 @@
+<p style="text-align: center"><b>Pagpapasa ng mga Halimbawa ng Guro</b></p>
+
+<p>Kung tinakdaan ang mga mag-aaral na magtasa ng ilang halimbawang gawa
+bago sila makapagpasa ng sarili nilang gawa, ginagamit ng guro ang link
+na ito upang ipasa ang gawa na iyon. Maaaring magpasa ng ilan mang gawa
+ang guro. Kung ang bilangng gawa ay mas malaki kaysa sa bilang ng
+halimbawang pagtatasa na kailangang gawin ng mag-aaral, ang gawa ay
+ipinapamahagi nang random pero balanse pamamaraan. Tinatangka ng
+sistema na maipamahagi ang mga halimbawa sa mga mag-aaral ng parehong
+ulit. Ang alokasyon ay random, halimbawa kung may sampung halimbawa na
+ipinasa, malabong mangyari na ang unang mag-aaral ay bibigyan ng mga
+1, 2 ,at 3 ipinasa para tasahin.
+</p>
+
+<p>Kapag nagpasa ang guro ng mas kaunting bilang ng halimbawa kaysa sa
+ibinigay na kaugnay na parameter ng takdang-aralin, bibigyan lamang ang
+mga mag-aaral ng ganoong bilang ng halimbawa para tasahin.
+</p>
+
+<p>Matapos maipasa ng guro ang mga halimbawa, mahalaga na tasahin ng
+guro ang mga halimbawa. Ginagagamit nang internal ang pagtatasa ng guro
+kapag tinasa na ng mga mag-aaral ang mga halimbawang ito. Mas malapit
+ang pagtatasa ng guro at mag-aaral, mas mataas ang "marka sa
+pagmamarka" na igagawad sa mag-aaral. Ang mga pagtatasa na ginawa
+ng guro ay para lamang sa guro, HINDI ito ipapakita sa mga mag-aaral sa
+alinmang hakbang ng takdang-aralin. Pero ang mga marka na igagawad sa
+mga mag-aaral par asa mga pagtatasang ito ay ipapakita s amga mag-aaral.
+Kapag namarkahan na, bibigyan ang mga mag-aaral ng oportunidad na muling
+tasahin ang halimbawa kung nais nilang makakuha ng mas mataas na marka
+ng pagmamarka.</p>
+
+<p>Ang mga halimbawa at ang kanilang mga pagtatasa ay makikita at
+mababago sa pahinang Pang-administrasyon ng workshop.
+</p>
View
30 lang/tl/help/workshop/teacherweight.html
@@ -0,0 +1,30 @@
+<p style="text-align: center"><b>Timbang ng Pagtatasa ng Guro</b></p>
+
+<p>Ang opsiyon na ito, na karaniwang nakaset sa 1, ay ginagamit sa
+ &quot;pagpatay&quot; ng alinmang pagtatasa na ginawa ng guro, para
+mabigyan ito ng timbang na kapantay ng pagtatasa ng mga mag-aaral, o
+para mabigyan ito ng mas mabigat na timbang kaysa sa pagtatasa ng guro.
+</p>
+
+<p>Ang normal na halaga ng opsiyon na ito ay 1. Binibigyan nito ang
+pagtatasa ng guro ng katumbas na timbang ng pagtatasa ng mag-aaral.
+</p>
+
+<p>May pagkakataon na ipalalagay ng guro na palaging
+&quot;napakataas&quot; magbigay ng marka ng mga mag-aaral sa pagtatasa,
+alalaong-baga'y binibigyan ang kapwa nila ng napakataas na marka. Ang
+kabaligtaran ay maaari ring mangyari kapag labis naman ang baba (pero
+hindi pangkaraniwan ito). Ang hindi magandang pagmamarka ng mga
+mag-aaral ay maisasaayos sa pamamagitan ng pagtataas ng halaga ng
+opsiyon na ito. Ang pagtakda ng halaga sa 5, halimbawa, ay
+nangangahulugan na kung may 5 pagtatasa ng mag-aaral sa bawat ipinasa,
+ang pagtatasa ng guro ay kasimbigat ng kabuuang 5 pagtatasa ng
+mag-aaral. At saka sa pagsusuri ng mga pagtatasa, mas malamang na
+itapon ang mga pagtatasa ng mag-aaral na hindi sumasang-ayon sa guro
+kapag ang opsiyon ito ay mas mataas sa isa. Ang nalalabing pagtatasa ay
+mas malapit sa markang ibinigay ng guro kaya't mas mabigat pa ang
+pagtatasa ng guro. </p>
+
+<p>Maaring baguhin ang opsiyong ito anumang oras sa panahon ng
+takdang-aralin. </p>
+
View
34 lang/tl/help/workshop/ungradedassessments.html
@@ -0,0 +1,34 @@
+<p style="text-align: center"><b>Dinamarkahang Pagtatasa</b></p>
+
+<p>Sa pangkalahatan, ang mga pagtatasang ginawa ng mga mag-aaral ay
+binibigyan ng (maliit) na bahagi ng mga marka na isasama sa kanilang
+huling marka. Ang pagmamarka ng mga pagtatasa na ito (at iyong ginawa
+ng guro) ay ginagawa nang nakatago ng modyul na workshop. Hangga't
+tinasa ang isang ipinasa ng tatlo o mahigit pang beses,
+makatwirang matataya ng modyul ang &quot;halaga&quot; ng bawat
+pagtatasa. (Para sa mga ipinasa na natasa lamang ng isa o dalawang
+ulit, ang mga pagtatasang ito ay binibigyan ng maksimum na
+&quot;marka ng pagmamarka&quot;.) Dahil ginagawa ang proseso ng
+pagmamarka na ito nang regular, ang bilang ng dinamarkahang pagtatasa ay
+karaniwang sero. (Tandaan na sa mga Workshop na kailangang pagkasunduan
+ang mga pagtatasa, ang mga pagtatasang dinapagkasunduan ay malamang na
+walang marka. Kaya sa uri ng workshop na ito ang bilang ng dinamarkahan
+ng pagtatasa ay malamang na disero, pero dapat bumaba ang bilang habang
+napagkakasunduan ang mga pagtatasa.)</p>
+
+<p>Ang gamit ng link na ito ay upang mapuwersa ang muling pagkukuwenta
+ng marka ng pagmamarka, ang marka na ibinibigay sa pagtatasa. Maaaring
+naisin ng guro na gawin ito kapag alinman sa dalawang opsiyon na ito ang
+nabago:</p>
+
+<ol>
+ <li>Ang opsiyon na &quot;Paghahambing ng mga Pagtatasa&quot;;</li>
+ <li>Ang timbang na ibinigay sa pagtatasa ng guro.</li>
+</ol>
+<p>Kapag ikinlik ang link na ito ay dagliang babaguhin ang marka ng
+pagmamarka. Ipapakita nito ang marka alinsunod sa mga kasalukuyang
+halaga na ibinigay sa mga parameter na ito. Ang pagbabago sa iba pang
+kaayusan ng workshop, tulad ng halaga para sa marka ng pagmamarka mismo
+ay <b>hind</b> na nangangailanang ng muling pagkuwenta.
+</p>
+
View
12 lang/tl/help/workshop/ungradedassessments_student.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p style="text-align: center"><b>Dinamarkahang Pagtatasa (Ipinasa ng Mag-aaral)
+</b></p>
+
+<p><b>Pagtatasa ng mgqa Ipinasa ng Mag-aaral </b> Ito ang mga
+pangkapwang pagtatasa na ginawa ng mga mag-aaral para sa isa't-isang
+gawa. Sa pangkalahatan, HINDI naman kailang markahan ng guro ang mga
+pagtatasang ito. Hangga't ang bawat ipinasa ng mag-aarla ay natasa ng
+mga limang ulit, magagawa ng sistema na hatulan ng makatwiran ang
+indibidwal na kakayanang magtasa ng mga mag-aaral. Kapag ang bilang ng
+pangkapwang pagtatasa ay mababa, baka kailanganin ng guro na markahan
+ang mga pagtatasang ito. Ang anumang marka na ibinigay sa pagtatasa ay
+maaaring isama sa pagkuwenta ng huling marka ng mag-aaral. </p>
View
22 lang/tl/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
@@ -0,0 +1,22 @@
+<p style="text-align: center"><b>Dinamarkahang Pagtatasa (Ipinasa ng
+Guro) </b></p>
+
+<p><b>Pagtatasa ng mga Ipinasa ng Guro</b> Ito ay pagtatasa ng mga
+halimbawang gawa na maaaring itakda ng takdang-aralin na kailangang
+gawin muna ng mga mga-aarla bago sila makapagpasa ng sarili nilang gawa.
+Ang mga pagtatasang ito ay dapat, sa pangkalahatan, na markahan ng guro.
+Ipapakita ng mga pagtatasang ito kung nauunawaan ng mag-aaral ang
+takdang-aralin at maaaring magbigay ng makabuluhang puna para sa guro
+kung kakailanganin pa ng panlunas na aksiyon o pagpipino ng
+takdang-aralin kung kinakailangan. At saka kung minarkahan ang
+pagtatasa, ang opinyon ng guro ay makikita ng mag-aaral. Makakapagbigay
+ito ng mahalagang gabay s amga mag-aaral sa paghahanda ng sarili nilang
+gawa para sa takdang-aralin. </p>
+
+ <p>Hindi kailangang markahan ang mga pagtatasa na ito.
+Makapagpapasa pa rin ng sarili nilang gawa ang mag-aaral kahit na hindi
+namarkahan ang kanilang pagtatasa ng mga halimbawa.
+Magkagayunman, iminumungkahi na markahan ang kahit sampol ng mga
+pagtatasa dahil sa mga dahilang tinuran sa itaas.
+</p>
+
View
14 lang/tl/help/workshop/usepassword.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p style="text-align: center"><b>Ilathala ang mga Marka ng Guro</b></p>
+
+<p>Magagamit ang petsa na ito sa pagbalam ng paglalathala ng mga
+pagtatasa (at marka) na ginawa ng guro hangga't hindi dumarating ang
+petsang ito. Ang default ay nakatakda ang petsang ito sa petsa at oras
+ng pagkalikha ng workshop. Kapag hindi binago ang petsa, ang mga
+pagtatasa ng guro ay magagamit ng mga mag-aaral ilang minuto pagkatapos
+itong magawa (ang oras na ito ay karaniwang sa loob ng kalahating oras,
+ang "maxeditingtime"). Ang pagtatakda ng opsiyon na ito ay
+nagbibigay sa guro ng kakayanang itago muna ang kanilang pagtatasa
+hanggang matagal-tagal na ang takdang-aralin. Halimbawa, kung nais ng
+guro na itago ang kanilang pagtatasa hanggang katapusan ng pagpapasa,
+ang petsa ng Paglalathala ay kapareho ng petsa ng huling araw ng pasahan.
+</p>
View
7 lang/tl/lesson.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
$string['accesscontrol'] = 'Kontrol ng Pagpasok';
@@ -89,14 +89,15 @@
$string['general'] = 'Pangkalahatan';
$string['gobacktolesson'] = 'Bumalik sa Aralín';
$string['grade'] = 'Marka';
-$string['gradeessay'] = 'Markahan ang mga Pansanaysay na Tanong';
+$string['gradeessay'] = 'Markahan ang mga Pansanaysay na Tanong ($a->notgradedcount hindi namarkahan at $a->notsentcount hindi ipinadala)';
$string['gradeis'] = 'Ang marka ay $a';
$string['gradeoptions'] = 'Mga Opsiyon ng Marka';
$string['handlingofretakes'] = 'Paano kukuwentahin ang mga Pagkuha-Mulî';
$string['havenotgradedyet'] = 'Hindi pa namamarkahan.';
$string['here'] = 'dito';
$string['highscore'] = 'Mataas na Iskor';
$string['hightime'] = 'Mataas na Oras';
+$string['importppt'] = 'Mag-angkat ng PowerPoint';
$string['importquestions'] = 'Mag-angkat ng mga Tanong';
$string['insertedpage'] = 'Isiningit ang pahina';
$string['jump'] = 'Jump';
@@ -237,7 +238,7 @@
$string['viewallpages'] = 'Tingnan ang Lahat ng Pahina';
$string['viewgrades'] = 'Tingnan ang mga marka';
$string['viewhighscores'] = 'Tingnan ang Listahan ng Matataas na Iskor.';
-$string['viewlessonstats'] = 'Tingnan ang mga Estadistika ng Aralín';
+$string['viewlessonstats'] = 'Tingnan ang mga Estadistika ng Aralín ($a->users $a->usersname)';
$string['waitpostscore'] = 'Maghintay lamang habang ipinopost ang mataas na iskor...';
$string['welldone'] = 'Magaling!';
$string['whatdofirst'] = 'Ano ang gusto mong unang gawin?';
View
2 lang/tl/quiz.php
@@ -259,7 +259,7 @@
$string['numberabbr'] = '#';
$string['numerical'] = 'Denumero';
$string['optional'] = 'opsiyonal';
-$string['outof'] = 'mula sa isang maksimum na';
+$string['outof'] = ' mula sa isang maksimum na ';
$string['overdue'] = 'Lagpas na sa Taning';
$string['paragraphquestion'] = 'Hindi suportado ang Talataang Tanong sa linyang $a. Ang tanong ay hindi gagamitin';
$string['parent'] = 'Magulang';
View
7 lang/tl/scorm.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
$string['asset'] = 'Asset';
@@ -23,6 +23,7 @@
$string['exit'] = 'Lumabas sa kursong SCORM';
$string['expcoll'] = 'Palawakin/Paliitin';
$string['failed'] = 'Big�';
+$string['firstaccess'] = 'Unang pagpasok';
$string['found'] = 'Natagpuan ang manifest';
$string['frameheight'] = 'Itinatakda ng mas-ibig na ito ang default na taas ng frame ng SCO';
$string['framewidth'] = 'Itinatakda ng mas-ibig na ito ang default na lapad ng frame ng SCO';
@@ -34,6 +35,7 @@
$string['guestsno'] = 'Hindi maaaring makita ng mga bisita ang mga kursong scorm';
$string['height'] = 'Taas';
$string['incomplete'] = 'Dikumpleto';
+$string['lastaccess'] = 'Huling pagpasok';
$string['missing_attribute'] = 'Nawawala ang attribute na $a->attr sa tag na $a->tag';
$string['missing_tag'] = 'Nawawala ang tag na $a->tag';
$string['mode'] = 'Mode';
@@ -42,11 +44,13 @@
$string['next'] = 'Ituloy';
$string['no_attributes'] = 'Kailangang may mga attribute ang tag na $a->tag';
$string['no_children'] = 'Kailangan ay may anak ang tag na $a->tag';
+$string['noactivity'] = 'Walang maiuulat';
$string['nomanifest'] = 'Hindi natagpuan ang manifest';
$string['noreports'] = 'Walang ulat na maipapakita';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['not_corr_type'] = 'Hindi tugma ang uri para sa tag na $a->tag';
$string['notattempted'] = 'Hind kinuha';
+$string['organization'] = 'Organisasyon';
$string['organizations'] = 'Mga organisasyon';
$string['packagedir'] = 'Filesystem Error: Hindi malikha ang direktoryo ng pakete';
$string['passed'] = 'Pasado';
@@ -63,6 +67,7 @@
$string['tag_error'] = 'Dikilalang tag ($a->tag) na may ganitong laman: $a->value';
$string['too_many_attributes'] = 'Labis ang attribute ng tag na $a->tag';
$string['too_many_children'] = 'Labis ang anak ng tag na $a->tag';