Permalink
Browse files

New files and updates for 1.5. Modules done up to moodle.php, docs an…

…d help files incomplete.
  • Loading branch information...
mudrd8mz
mudrd8mz committed Jun 12, 2005
1 parent 3e33058 commit b8189c85ac3b19add33934ad443909db46e0e044
Showing with 329 additions and 194 deletions.
  1. +8 −164 lang/cs/README
  2. +12 −3 lang/cs/auth.php
  3. +7 −7 lang/cs/docs/licence.html
  4. +41 −0 lang/cs/enrol_ldap.php
  5. +126 −0 lang/cs/grades.php
  6. +54 −5 lang/cs/hotpot.php
  7. +4 −4 lang/cs/lesson.php
  8. +68 −0 lang/cs/message.php
  9. +9 −11 lang/cs/moodle.php
View
@@ -29,7 +29,7 @@ Z
UR�IT� ��EL. Dal�� podrobnosti hledejte ve Obecn� ve�ejn� licenci GNU na
adres�ch:
-http://staff.cesnet.cz/~lhotka/gnugpl-cz.html
+http://www.gnu.cz/
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
@@ -63,177 +63,21 @@ pou
emailem ve form� prost�ho textu (tedy ne jako HTML), jsou p�elo�eny bez
diakritiky.
-Pro p�eklad pou��v�me na�e obl�ben� editory ViM a PSPad.
+Pro p�eklad pou��v�me na�e obl�ben� editory ViM a PSPad, p��padn� zabudovan�
+n�stroje lang.php a langdoc.php
D�LE�IT� ZM�NY
+R1.5
+* "Grade" je p�ekl�d�no jako "Zn�mka" �i "Zn�mkovat" m�sto dosavadn�ho "Body".
+ Bodov�n� je v nov�m pojet� jedn�m ze zp�sob� Zn�mkov�n�. Zn�mkov�n� je
+ klasifikovan� hodnocen� (to je bu� pomoc� bod� nebo na stupnici).
+
R1.4
* Modul "Dotazn�k" (Survey) p�ejmenov�n na "Pr�zkum"
* Modul "Hlasov�n�" (Choice) p�ejmenov�n na "Anketa"
R1.2
* Dosavadn� modul "P�semn� pr�ce" (Journal) se zm�nil na "Pozn�mky"
* Modul "Zdroj" (Resource) je od nyn�j�ka p�ekl�d�n jako "Studijn� materi�l"
-
-
-TERMINOLOGICK� SLOVN�K
-
-N�sleduj�c� ��st tohoto souboru bude v budoucnu p�esunuta do online slovn�ku na
-str�nk�ch http://moodle.cz
-
-Form�t n�sleduj�c�ho slovn�ku je n�sleduj�c�:
-
-ORIGINAL[, ORIGINAL_2 ...] - PREKLAD[, PREKLAD_2 ...] [(nepovinny komentar)]
-
-
-Hi! - Zdrav��ko! (Objevily se n�mitky proti tomuto p��li� neform�ln�mu pozdravu.
-Rozhodl jsem se p�esto ct�t n�co jako "Ducha Moodle" - Martin Dougiamas vkl�d�
-pozdrav "Hi!" do za��tku automaticky generovan�ch email� a uveden� p�eklad mi
-p�ijde jako rozumn� kompromis mezi velmi osobn�m "Ahoj!" a form�ln�j��m "Dobr�
-den")
-
-Logs - Protokoly (Jin� mo�n� p�eklad "Z�znam" je pou�it pro p�eklad slova
-"Record", pop�. "Entry")
-
-Theme - Motiv (Kv�li podobnosti s motivy pracovn� plochy ve Windows a d�le
-proto, �e "T�ma" pou��v�m pro p�eklad slova "Topic")
-
-Site, Sites - Str�nky ("Str�nka" v jednotn�m ��sle pou��v�m pro pr�v�
-zobrazovanou "Page")
-
-Page - Str�nka (Viz t� "Site")
-
-Enrol - Zapsat do kurzu
-
-Unenrol - Vy�krtnout z kurzu
-
-Login - P�ihl�sit se, P�ihl�en� (Na str�nky pomoc� u�ivatelsk�ho jm�na a hesla.
-Nem�chat s p�ihl�en�m se do kurzu - srov. s Enrol)
-
-Logout - Odhl�sit se, Odhl�en�
-
-Existing - St�vaj�c� (Nap��klad "Existing teachers", tedy ji� zalo�en� u�itel�.
-Viz t� "Potential")
-
-Potential - K dispozici (Nap�. "Potential admins", tedy u�ivatel�, ze kter�ch je
-mo�no ud�lat administr�tory)
-
-Subscribe forum - Odeb�rat nov� p��sp�vky emailem (Podobn� "Unsubscribe..." je
-pouze "Neodeb�rat...")
-
-Force - Vnutit (Nap�. odeb�r�n� nov�ch p��sp�vk� emailem)
-
-Flat form - Zobrazit odpov�di za sebou (Odpov�di nebudou v diskusn�m f�ru
-vno�eny podle hierarchie n�vaznosti, ale budou zobrazeny chronologicky. Srov. s
-"Nested form" a "Threaded form")
-
-Nested form - Zobrazit hierarchii odpov�d� v�etn� textu (Srov. s "Threaded
-form" a "Flat form")
-
-Threaded form - Zobrazit hierarchii odpov�d�, ale pouze jako osnovu (Jsou
-zobrazov�ny pouze n�zvy p��sp�vk�, nikoliv jejich zn�n�. Srov. s "Nested form" a
-"Flat form")
-
-Rate, Ratings - Hodnotit, Hodnocen� (U p��sp�vk� v diskusn�ch f�rech. Jin�
-v�znam hodnocen� viz u "Assessment")
-
-Connected knowing - Kolektivn� pozn�v�n� (Viz koment�� u "Separate knowing")
-
-Separate knowing - Samostatn� pozn�v�n� (Viz t� "Connected knowing". Zat�m jsem
-nena�el �esk� p�eklad literatury, na jej�m� z�klad� je hodnocen� p��sp�vk� v
-diskusi postaveno, tak�e zav�d�m tuto �eskou terminologii)
-
-Submit, Submission - Odevzdat, Odeslat, Odevzdan� �kol (P�eklad tohoto term�nu
-zd� se mi b�ti dosti komplikovan�. V�t�inou vystihuje bu� proces odes�l�n� �i
-odevzd�v�n� n��eho, typicky �kolu k hodnocen�. V podob� podstatn�ho jm�na
-"Submission" pak v�t�inou obecn� v�sledek tohoto odevzd�n�. Nab�z� se pak mo�n�
-jednoslovn� p�eklad "�e�en�", ale je t�eba je�t� zv�it, zda bude opravdu
-vhodn�)
-
-Assignment - �kol, Zad�n�
-
-Early - V�as, V p�edstihu
-
-Late - Pozd�, Zpo�d�n�
-
-Feedback - Vyj�d�en�, Odpov��, Vysv�tlen�
-
-Upload - Nahr�t, Odevzdat
-
-Choice - Hlasov�n�
-
-Journal - Pozn�mky (P�vodn� "P�semn� pr�ce" Na z�klad� p�ipom�nek Daniela
-Mik��ka a dal��ch u�ivatel� byl tento modul p�ejmenov�n ve verzi 1.2)
-
-Open - P��stupn�, Otev�en�, Otev��t ("P��stupn�" ve v�znamu "Open Journal", tedy
-pozn�mky �i obecn� p�semn� pr�ce, kter� jsou student�m st�le dostupn�, nemaj�
-uz�v�rku)
-
-Entry - Z�znam, Polo�ka
-
-Journal question - T�ma pozn�mek
-
-Quiz - Test (P�i p�ekladu tohoto modulu �erp�no z �esk� pedagogick� terminologie
-uv�d�n� v publikac�ch CHR�SKA, M. Didaktick� testy. Brno : Paido, 1999 a
-BY�KOVSK�, P. Z�klady m��en� v�sledk� v�uky : tvorba didaktick�ho testu. Praha :
-�VUT, 1982)
-
-Resource - Studijn� materi�l (A� do verze 1.2 byl n�zev modulu "Zdroj", na
-z�klad� p�ipom�nek Petra �kody a dal��ch u�ivatel� modul p�ejmenov�n)
-
-Reference - Literatura (Podle �e�tiny v LaTeXu)
-
-Web page - Vlo�en� webov� str�nka (Jako jeden typ studijn�ho materi�lu. Str�nka
-je zobrazena v r�mci Moodle. Viz t� koment�� u "Web link")
-
-Web link - Odkaz (Mj. typ studijn�ho materi�lu, kdy se str�nka nezobrazuje v
-r�mci Moodle, ale v nov�m okn�. Srov. s "Web page". Pozn.: toto platilo a� do
-verze 1.0.9, je mo�n�, �e ve st�vaj�c� verzi se chov�n� obou typ� zdroje
-zm�nilo)
-
-Survey - Dotazn�k
-
-Scale - �k�la
-
-Deadline - Uz�v�rka
-
-Grade - Body, Bodovat, Obodov�n�
-
-Assesment - Hodnocen�
-
-Error Banded - Mno�stv� chyb
-
-Grade for Bias - Zkreslen� (Bez z�ruky, zat�m jsem p�esn� nezkoumal, jak se s
-hodnotou zach�z� FIXME)
-
-Grade for Reliability - Spolehlivost (Plat� podobn� koment��, jako u "Grade for
-Bias" FIXME)
-
-Final grades - Kone�n� po�et bod�
-
-Examples from teacher - Uk�zky u�itele, P��klady od u�itele
-
-Rubric - Odd�l
-
-Beep - Prozvonit
-
-Chat room - M�stnost (Dle zvyklost� na �esk�ch chat serverech)
-
-Chat sessions - Chatov�n�
-
-Label - Popisek
-
-Display - Zobrazit
-
-Exercise - Cvi�en�
-
-Flag - P��znak
-
-Optional - Voliteln�
-
-Set up - Nastavit
-
-Show - Uk�zat, Zobrazit
-
-Task - �loha
View
@@ -40,6 +40,10 @@
$string['auth_fcpasswd'] = 'Heslo pro účet uvedený výše.';
$string['auth_fctitle'] = 'Používat FirstClass server';
$string['auth_fcuserid'] = 'Userid pro FirstClass účet s nastaveným právem \'Subadministrator\'';
+$string['auth_fieldlock'] = 'Uzamknout hodnotu';
+$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Uzamknout hodnotu:</b> Je-li povoleno, zabrání se uživatelům i správcům měnit hodnotu pole přímo. Použijte tuto volbu, pokud udržujete tyto údaje v externím systému.</p>';
+$string['auth_fieldlocks'] = 'Uzamknout pole uživatelů';
+$string['auth_fieldlocks_help'] = '<p>Máte možnost uzamknout pole s údaji o uživatelích. To je užitečné, pokud jako správce udržujete tyto údaje ručně a/nebo nahráváním údajů pomocí funkce \'Načíst uživatele\'. Pokud zamknete pole, která Moodle vyžaduje, ujistěte se, že poskytujete potřebná data při vytváření nových účtů &emdash; jinak budou účty nepouživatelné.</p><p>Chcete-li předejít tomuto problému, zvažte možnost režimu \'Odemknuto, je-li pole prázdné\'.</p>';
$string['auth_imapdescription'] = 'Tato metoda používá server IMAP ke kontrole, zda je zadané uživatelské jméno a heslo platné.';
$string['auth_imaphost'] = 'Adresa serveru IMAP. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS jméno serveru!';
$string['auth_imapport'] = 'Číslo portu IMAP serveru. Většinou bývá 143 nebo 993.';
@@ -116,19 +120,24 @@
$string['changepassword'] = 'URL ke změně hesla';
$string['changepasswordhelp'] = 'Zde můžete určit URL, na kterém si vaši uživatelé mohou obnovit heslo nebo změnit své uživatelské jméno, pokud jej zapomněli. URL bude uživatelům poskytnuto jako tlačitko na přihlašovací a osobní stránce. Necháte-li toto pole prázdné, nebude toto tlačítko zobrazováno.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Vyberte si způsob ověření uživatelů: ';
+$string['createchangepassword'] = 'Vytvořit, pokud chybí - vnutit změny';
+$string['createpassword'] = 'Vytvořit, pokud chybí';
$string['forcechangepassword'] = 'Vynutit změnu hesla';
$string['forcechangepassword_help'] = 'Vynutit změnu hesla při příštím přihlášení do Moodlu.';
$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Vynutit změnu hesla při prvním přihlášení do Moodlu.';
$string['guestloginbutton'] = 'Tlačítko pro hosta';
+$string['infilefield'] = 'Pole je v souboru požadované';
$string['instructions'] = 'Pokyny';
-$string['md5'] = 'MD5 šifrování';
+$string['locked'] = 'Uzamknuto';
+$string['md5'] = 'MD5 šifra';
+$string['passwordhandling'] = 'Ukládat pole s heslem jako';
$string['plaintext'] = 'Čistý text';
$string['showguestlogin'] = 'Na přihlašovací stránce můžete skrýt nebo ukázat tlačítko pro přihlášení se jako host.';
$string['stdchangepassword'] = 'Použij standardní stránku \'Změna hesla\'';
$string['stdchangepassword_expl'] = 'Pokud váš externí autentizační systém umožňuje změnu hesla přes Moodle, přepněte na Ano. Tímto potlačíte hodnotu \'URL ke změně hesla\'';
$string['stdchangepassword_explldap'] = 'Pozn.: Pokud používáte vzdálený LDAP server, doporučujeme vám komunikovat přes šifrované SSL spojení (ldaps://)';
-$string['unlocked'] = 'Uzamčeno';
-$string['unlockedifempty'] = 'Uzamčeno, je-li prázdné';
+$string['unlocked'] = 'Odemknuto';
+$string['unlockedifempty'] = 'Odemknuto, je-li pole prázdné';
$string['update_never'] = 'Nikdy';
$string['update_oncreate'] = 'Při vytváření';
$string['update_onlogin'] = 'Při každém přihlášení';
View
@@ -15,12 +15,12 @@
<blockquote>
- <p>Název <strong>Moodle&#8482;</strong> je registrovanou obchodní známkou
- společnosti The Moodle Trust.<br />
- Máte povolení používat tento název při jakékoliv činnosti spojené<br />
- se softwarem Moodle popsaném dále.
+ <p>Název <strong>Moodle&#8482;</strong> je registrovanou obchodní známkou společnosti The Moodle Trust.<br />
+ Zamýšlíte-li využít tento název k podpoře komerčních aktivit,<br />musíte si vyžádat
+ povolení na adrese <a href="http://moodle.com/helpdesk/">moodle.com/helpdesk</a> v souladu s předpisy o obchodních známkách.
+ <br />Při jiném využití tohoto názvu neplatí žádná omezení.
- <p>Držitel autorských práv k softwaru Moodle: Copyright &copy; 1999-2004, <a
+ <p>Držitel autorských práv k softwaru Moodle: Copyright &copy; 1999 a dále, <a
href="http://dougiamas.com/">Martin Dougiamas</a>.</p>
<p>Tento program je volný software; můžete jej šířit a/nebo modifikovat<br />
@@ -32,7 +32,7 @@
avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky<br />
PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti<br />
hledejte v Obecné veřejné licenci GNU (její české znění přikládáme,<br />
- je dostupné též na http://staff.cesnet.cz/~lhotka/gnugpl-cz.html,<br />
+ je dostupné též na http://www.gnu.cz,<br />
anglický originál na http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).</p>
</blockquote>
@@ -340,4 +340,4 @@ <h2>Preambule</h2>
<p align="center"><font size="1">Verze: $Id$</font></p>
</body>
-</html>
+</html>
View
@@ -0,0 +1,41 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
+
+
+$string['description'] = '<p>K řízení zápisů do kurzů můžete použív rovněž váš LDAP server. Předpokládá se, že váš LDAP strom (tree) obsahuje skupiny (groups) odpovídající vašim kurzům a že každá z těchto skupin má položky členství odpovídající studentům.</p>
+
+<p>Každý kurz by tedy měl mít nadefinován jako LDAP skupina a každá z těchto skupin bude mít několik polí členství (<em>member</em> or <em>memberUid</em>), které obsahují unikátní identifikaci uživatele.</p>
+
+<p>Chcete-li tento režim zápisů do kurzů použít, <strong>musí</strong> mít vaši uživatelé ve svých profilech vyplněno platné pole idnumber. LDAP skupiny, které odpovídají kurzům, uvedou toto idnumber v polích svých členů. Tento způsob by měl bez problémů fungovat, pokud už používáte ověřování uživatelů pomocí LDAP.</p>
+
+<p>Zápisy v kurzech (tzv. enrolments) budou aktualizovány pokaždé, co se uživatel přihlásí. Pro synchronizaci můžete rovněž spouštět skript <em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em> (viz zdrojový kód pro více informací).</p>
+
+<p>Tento doplněk může být rovněž použit pro automatické vytváření nových kurzů, jakmile se odpovídající skupiny objeví ve vašem LDAP serveru.</p>';
+$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Kurzy mohou být vytvářeny automaticky, pokud se objeví zápis do kurzu, který v Moodlu ještě neexistuje.';
+$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Nastavení automatického vytváření kurzů';
+$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Chcete-li v vyhledání uživatelů použít bind-user, uveďte zde plný název. Něco jako \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Heslo pro bind-user.';
+$string['enrol_ldap_category'] = 'Kategorie automaticky vytvářených kurzů.';
+$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Volitelné: LDAP pole, odkud se převezme celý název.';
+$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Na který unikátní identifikátor v LDAP mapovat id kurzu. Většinou <em>cn</em> nebo <em>uid</em>. Doporučuje se tuto hodnotu uzamknout, pokud používáte automatické vytváření kurzů.';
+$string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Nastavení zápisů do kurzů';
+$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Volitelné: LDAP pole, odkud se převezme krátký název.';
+$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Volitelné: LDAP pole, odkud se převezme souhrn kurzu.';
+$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Uzamknout hodnotu';
+$string['enrol_ldap_general_options'] = 'Obecná nastavení';
+$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Určete LDAP hostitele ve formě URL - např. ldap://ldap.naseskola.cz/\' nebo ldaps://ldap.naseskola.cz/\'';
+$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'objectClass použitá při vyhledávání kurzů. Většinou \'posixGroup\'.';
+$string['enrol_ldap_search_sub'] = 'Hledej členství ve skupinách v subkontextech';
+$string['enrol_ldap_server_settings'] = 'Nastavení serveru LDAP';
+$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Seznam kontextů, ve kterých jsou umístěny skupiny se zápisy studentů v kurzech. Kontexty oddělujte středníkem \';\'. Např.: \'ou=kurzy,o=org; ou=dalsi,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Atribut skupiny, pokud je uživatel jejím členem (tj. student je zapsán do příslušného kurzu). Většinou \'member\' nebo \'memberUid\'.';
+$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Nastavení zápisů do kurzů';
+$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Seznam kontextů, ve kterých jsou umístěny skupiny se zápisy vyučujících v kurzech. Kontexty oddělujte středníkem \';\'. Např.: \'ou=kurzy,o=org; ou=dalsi,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Atribut skupiny, pokud je uživatel jejím členem (tj. uživatel je vyučujícím v příslušném kurzu). Většinou \'member\' nebo \'memberUid\'.';
+$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Nastavení vyučujících v kurzech';
+$string['enrol_ldap_template'] = 'Volitelné: automaticky vytvářené kurzy mohou převzít nastavení z nějaké šablony (vzorového kurzu).';
+$string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Aktualizovat lokální data';
+$string['enrol_ldap_version'] = 'Verze protokolu LDAP, který používá váš server';
+$string['enrolname'] = 'LDAP';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit b8189c8

Please sign in to comment.