Browse files

new strings

  • Loading branch information...
1 parent 809b856 commit b8584ba9d8d76c3e6840dfd7dbcbb251809f3e3b rcantada committed Sep 27, 2005
View
39 lang/tl/admin.php
@@ -4,6 +4,10 @@
$string['adminseesallevents'] = 'Nakikita ng mga Administrador ang lahat ng okasyon';
$string['adminseesownevents'] = 'Katulad lamang ng ibang user ang mga Administrador';
+$string['backgroundcolour'] = 'Tagusan na Kulay';
+$string['badwordsconfig'] = 'Ipasok ang listahan mo ng bastos na salita; paghiwalayin ng mga kuwit.';
+$string['badwordsdefault'] = 'Kung blangko ang pasadyang listahan, ang default na listahan mula sa pakete ng wika ang gagamitin.';
+$string['badwordslist'] = 'Pasadyang Listahan ng Bastos na Salita';
$string['blockinstances'] = 'Mga Pag-iral';
$string['blockmultiple'] = 'Marami';
$string['cachetext'] = 'Tagal ng text cache';
@@ -24,15 +28,21 @@
$string['configcountry'] = 'Kapag itinakda mo ang bansâ dito, ang bansang ito ang magiging default para sa mga bagong account ng user. Upang mapilit ang mga user na pumilì ng bansâ, pabayaan lamang itong hindi nakatakda.';
$string['configdbsessions'] = 'Kapag binuhay ito, gagamitin ng kaayusang ito ang database sa pag-iimbak ng mga impormasyon hinggil sa kasalukuyang sesyon. Kapakipakinabang ito sa malalaki/abalang site o mga site na binuo sa cluster ng mga server. Para sa karaniwang site malamang na mas mabuting patayin na ito upang gamitin na lamang ang server disk. Tandaan na ang pagbabago ng kaayusang ito ngayon ay maglalog-out sa lahat ng kasalukuyang user (kasama ka).';
$string['configdebug'] = 'Kung bubuhayin ninyo ito, tataas ang lebel ng error_reporting ng PHP kaya\'t mas maraming babala ang malalathala. Kapakipakinabang lamang ito sa mga debeloper.';
+$string['configdefaultallowedmodules'] = 'Para sa mga kurso na nasa loob ng kategoriya sa itaas, alin bang mga modyul ang nais mong pahintulutan bilang default<b>kapag nilikha na ang kurso</b>?';
+$string['configdefaultrequestedcategory'] = 'Default na kategoriya na paglalagyan ng mga hiniling na kurso, kapag naaprubahan na ang mga ito.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Kung gumagamit ka ng email authentication, ito ang takdang panahon na tatanggapin ang tugon ng mga user. Kapag lumagpas na ang taning na ito, ang mga hindi nakumpirmang account ay buburahin.';
$string['configdenyemailaddresses'] = 'Upang mahadlangan ang mga email adress mula sa ilang partikular na domain, ilista ang mga ito rito sa parehong paraan. Lahat ng iba pang domain ay tatanggapin, hal. <strong>hotmail.com yahoo.co.uk</strong>';
$string['configdigestmailtime'] = 'Ang mga taong pinili na padalhan sila ng digest ng mga email ay padadalhan nang arawan. Kinokontrol ng kaayusang ito kung anong oras sa isang araw ipadadala ang sulat (ang susunod na cron na tatakbo pagkatapos ng oras na ito ang magpapadala nito).';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Magpapakita ito ng impormasyon sa ilang piling user tungkol sa mga nakaraang bigong login.';
+$string['configenablecourserequests'] = 'Pahihintulutan nito na humiling ang sinumang user na likhain ang isang bagong kurso.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Nabubuhay sa swits na ito ang RSS feed sa buong site. Upang makakita ng pagbabago, kailangan mong ring buhayin ang RSS feed sa indibidwal na modyul - pumunta sa mga kaayusan ng Modyul sa loob ng Kaayusang Pang-admin.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = ' Hindi ito magagamit dahil ang RSS feed ay pinatay sa kabuuan ng Site. Para mabuhay ang mga ito, tumungo sa kaayusan ng mga Baryabol sa loob ng Kaayusang Pang-admin.';
+$string['configenablestats'] = 'Kapag pinilì mo ang \'oo\'rito, ipoproseso ng cronjob ng Moodle ang mga log at mangangalap ito ng ilang estadistika. Depende sa laki ng trapik sa site mo, maaari itong magtagal. Kapag binuhay mo ito, makakakita ka ng ilang interesanteng graph at estadistika hinggil sa bawat kurso mo, o hinggil sa kabuuang site.';
$string['configerrorlevel'] = 'Pumilì ng dami ng babala ng PHP ang nais mong maipakita. Normal ang karaniwan na pinakamaiging piliin.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Buhayin ang kaayusang ito upang mapahintulutan ang mga mag-aaral na gumamit ng anumang titik sa kanilang username (tandaan na walâ itong epekto sa tunay nilang pangalan). Ang default ay \"ditotoo\" na nagsasabing tanging alphanumeric na titik lamang ang puwedeng gamitin sa username';
$string['configfilterall'] = 'Ifilter ang lahat ng string, kabilang ang mga heading, pamagat, nabigasyon bar at gayon ng gayon. Kapakipakinabang ito kapag ginagamit ang multilang na filter, kundi ay lilikha lamang ito ng dagdag na trabaho sa site mo nang walang gaanong benepisyo.';
+$string['configfiltermatchoneperpage'] = 'Ang filter na awtomatikong lumilikha ng link ay makagagawa lamang ng isang link para sa unang pagkakataon na nakatagpo ng katugmang teksto sa isang kumpletong pahina. Ang iba pang pagkakatugma ay babalewalain.';
+$string['configfiltermatchonepertext'] = 'Ang filter na awtomatikong lumilikha ng link ay makagagawa lamang ng isang link sa unang pagkakataon na nakatagpo ng katugmang teksto sa bawat aytem ng teksto (hal. rekurso, block) sa pahina. Ang iba pa ay babalewalain. Ang kaayusang ito ay dipapansinin kung ang kaayusang \"isa para sa bawat pahina\"ay <i>oo</i>.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Ang pagbuhay ng kaayusang ito ay magbubunga ng pagproseso ng Moodle sa lahat ng inaplowd na HTML at text file sa pamamagitan ng mga filter bago ito ipakita.';
$string['configforcelogin'] = 'Karaniwan ay mababasa ng mga tao ang harapang pahina ng site at ang listahan ng mga kurso (nguni\'t hindi ang mga kurso) nang hindi nagla-log-in sa site. Kung gusto mong pilitin ang mga tao na mag-log-in muna bago sila makagawa ng ANUMANG bagay sa site, dapat mong buhayin ang kaayusang ito.';
$string['configforceloginforprofiles'] = 'Buhayin ang kaayusang ito upang mapilit ang mga tao na maglog-in ng may tunay (dibisita) na account bago sila pahintulutang makita ang pahina ng pagkakakilanlan sa mga user. Sa default ay patay (\"ditotoo\") ito, nang mabasa ng mga nagbabalak maging mag-aaral kung sino ang mga gurò sa bawat kurso, kaya lamang ay makikita rin ito ng mga web search engine.';
@@ -57,21 +67,31 @@
$string['configmaxbytes'] = 'Itinatakda nito ang maksimum na laki ng inaplowd na file sa buong site. Nililimitahan ang kaayusang ito ng PHP setting na upload_max_filesize at ng Apache setting na LimitRequestBody. Nililimitahan naman ng maxbytes ang mga pagpipiliang laki sa antas kurso o antas modyul.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Itinatakda nito ang oras na mayroon ang mga tao para muling iedit ang mga pinopost nila sa forum, mga puna sa talahulugan atbp. Katamtaman nang oras ang mga 30 minuto.';
$string['configmessaging'] = 'Dapat bang buhayin ang pangmensaheng sistema sa pagitan ng mga user ng site?';
+$string['configmymoodleredirect'] = 'Ipinipilit ng kaayusang ito ang pagbaling sa /my kapag naglog-in ang hindi-admin at pinapalitan ang breadcrumb sa tuktok na antas ng site ng /my';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Minsan ang mga email ay ipinapakipadala ng isang user (hal. post sa talakayan). Ang email addres na itakda mo rito ay gagamitin sa \"Mula sa\" na address sa mga kaso na ang tatanggap ay hindi makakatugon ng direkta sa user (hal. kapag inibig ng user na panatilihing lihim ang address niya).';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Kapag may nairekord na bigong log-in, maaaring magpadala ng mga patalastas na email. Sino ang dapat makakita ng mga patalastas na ito?';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Kung aktibo ang pagpapatalastas ng bigong log-in, ilang bigong pagtatangkang maglog-in ng isang user o isang IP address ang dapat bigyan ng patalastas?';
$string['configopentogoogle'] = 'Kapag binuhay mo ang kaayusang ito, pahihintulutan ang Google na pumasok sa iyong site bilang Bisita. At saka ang mg taong pumapasok sa iyong site sa pamamagitan ng paghahanap sa Google ay awtomatikong ilalog-in bilang Bisita. Tandaan na nagbibigay lamang ito ng karapatang pumasok nang madali sa mga kursong nagpapahintulot na ng pagpasok ng bisita.';
$string['configpathtoclam'] = 'Path papunta sa clam AV. Marahil ay tulad ng /usr/bin/clamscan o /usr/bin/clamdscan. Kailangan mo ito para tumakbo ang clam AV.';
+$string['configpathtodu'] = 'Landas papunta sa du. Maaaring katulad ng /usr/bin/du. Kapag ipinasok mo ito, ang mga pahina na nagdidispley ng laman ng direktoryo ay tatakbo ng mas mabilis para sa mga direktoryo na maraming lamang file.';
$string['configproxyhost'] = 'Kung ang <b>server</b> na ito ay kailangang gumamit ng proxy na kompyuter (hal. firewall) upang ma-access ang Internet, ilagay ang proxy hostname at port dito. Kung hindi, pabayaan na lamang itong blangko.';
$string['configquarantinedir'] = 'Kung nais mong ilipat ng clam AV ang mga may impeksiyong file sa isang direktoryong pangkuwarantina, ipasok ito rito. Kailangan ay masusulatan ito ng webserve. Kapag pinabayaan mo itong blangko, o nagpasok ka ng direktoryong walâ naman o hindi puwedeng sulatan, ang mga may impeksiyong file ay buburahin. Huwag lagyan ng slash sa dulo.';
+$string['configrequestedstudentname'] = 'Salita para sa mag-aaral na ginamit sa mga hiniling na kurso';
+$string['configrequestedstudentsname'] = 'Salita para sa mga mag-aaral na ginamit sa mga hiniling na kurso';
+$string['configrequestedteachername'] = 'Salita para sa guro na ginamit sa mga hiniling na kurso';
+$string['configrequestedteachersname'] = 'Salita para sa mga guro na ginamit sa mga hiniling na kurso';
+$string['configrestrictbydefault'] = 'Dapat bang limitahan ang mga modyul bilang default ng mga bagong kurso na nilikha, na napapaloob sa kategoriya sa itaas.';
+$string['configrestrictmodulesfor'] = 'Aling kurso ang dapat may <>b>kaayusan</b> para sa pagpatay ng ilang modyul ng aktibidad?';
$string['configrunclamonupload'] = 'Patatakbuhin ba ang clam AV sa tuwing may mag-aplowd ng file? Kailangan mo ng wastong path tungo sa pathtoclam upang gumana ito. (Ang Clam AV ay isang libreng virus scanner na makukuha mo sa http://www.clamav.net/)';
$string['configsectioninterface'] = 'Interface';
$string['configsectionmail'] = 'Liham';
$string['configsectionmaintenance'] = 'Pagmementina';
$string['configsectionmisc'] = 'Atbp.';
$string['configsectionoperatingsystem'] = 'Sistemang Pampatakbo';
$string['configsectionpermissions'] = 'Mga pahintulot';
+$string['configsectionrequestedcourse'] = 'Mga kahilingan ng kurso';
$string['configsectionsecurity'] = 'Seguridad';
+$string['configsectionstats'] = 'Estadistika';
$string['configsectionuser'] = 'User';
$string['configsecureforms'] = 'Makakatulong sa Moodle ang paglalagay ng dagdag na antas ng seguridad kapag tumatanggap ito ng datos mula sa mga web form. Kapag binuhay ito, ang HTTP_REFERER na baryabol ng browser ay ikukumpara sa kasalukuyang form address. Sa ilang kaso, maaaring magbunga ito ng problema kung gumagamit ang user ng firewall (hal. Zonealarm) na nakaconfigure na tanggalin ang HTTP_REFERER mula sa web traffic nila. Ang ilang simtomas ng ganitong problema ay kapag \'hindi kayo makaalis\' sa isang form. Kung nagkakaproblema ang mga user mo sa pahinang panglog-in nila (halimbawa) maaaring mas iibigin mong patayin ang setting na ito, bagama\'t maaaring mailagay sa panganib ng brute-force password na atake ang iyong site. Kung nag-aalangan ka, bayaan mo na lamang itong nakaset sa \'Oo\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Ginagawang pasadya ng kaayusang ito ang pangalan ng cookie na ginagamit ng mga sesyon ng Moodle. Opsiyonal ito, at ginagamit lamang upang maiwasan ang kalituhan sa cookie kapag higit sa isang kopya ng Moodle ang tumatakbo sa iisang web site.';
@@ -82,6 +102,9 @@
$string['configslasharguments'] = 'Ang mga file (larawan, inaplowd atbp.) ay ipinapakita sa pamamagitan ng script na gumagamit ng \'slash na argumento\' (ang ikalawang opsiyon dito). Ginagawa ng paraang ito na maging madali ang pag-cache ng mga file sa mga web browser, proxy server atbp. Kaya lamang, may ilang PHP server na hindi pinapahintulutan ang paraang ito, kaya\'t kung nagkakaproblema kayo sa pagtingin sa mga naaplowd na mga file o larawan (hal mga larawan ng mga user), itakda ang baryabol na ito sa unang opsiyon';
$string['configsmtphosts'] = 'Ibigay ang buong pangalan ng isa o mahigit pang lokal na SMTP server na dapat gamitin ng Moodle upang makapagpadala ng liham (hal \'liham.a.com\' o \'liham.a.com;liham.b.com\'). Kung pabayaan mo itong blangko, gagamitin ng Moodle ang PHP default na paraan ng pagpapadala ng liham.';
$string['configsmtpuser'] = 'Kung nagtakda ka ng SMTP server sa itaas at kailangan ng server ng authentication, ilagay ang username at password dito.';
+$string['configstatsfirstrun'] = 'Itinatakda nito kung hanggang kailan katagal na log ang ipoproseso <b>sa unang pagkakataon</b> na nais magproseso ng estadistika ng cronjob. Kung marami kang trapik at nasa isang pinagsasaluhang hosting, malamang ay huwag nang masyadong lumang log ang isama, dahil maaaring magtagal nang labis at kumain ng maraming rekurso. (Tandaan na para sa kaayusang ito, 1 buwan = 28 araw. Sa mga graph at ulat na nilikha 1 buwan = 1 buwan sa kalendaryo.)';
+$string['configstatsmaxruntime'] = 'Ang pagpoproseso ng estadistika ay napakatrabaho, kaya gamitin ang kombinasyon ng field na ito at ng susunod para maitakda kung kailan at gaano ito katagal tatakbo.';
+$string['configstatsruntimestart'] = 'Kailan ba <b>magsisimula</b> ang cronjob na nagpoproseso ng estadistika?';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Dapat bang pahintulutan ang mga ordinaryong gurò na magtakda ng ibang gurò sa kursong pinagtuturuan nila? Kung \'Hindi\', tanging ang mga tagalikha ng kurso at admin ang maaaring magtakda ng gurò.';
$string['configthemelist'] = 'Pabayaan itong blangko upang mapahintulutan ang paggamit ng anumang tanggap na tema. Kung nais mong paikliin ang menu ng tema, maaari kang magtakda dito ng listahan ng pangalan na pinaghiwalay ng kuwit (Huwag gagamit ng mga espasyo!). Halimbawa: standard,orangewhite';
$string['configtimezone'] = 'Maaari mong itakda ang default na timezone dito. DEFAULT timezone lamang ito para sa padidispley ng mga petsa - maaari itong baguhin ng bawat user sa pamamagitan ng pagtakda ng sarili nila sa kanilang pagkakakilanlan. Ang \"Oras ng server\" dito ay gagawing default ng Moodle ang setting ng operating system ng server, nguni\'t ang \"Oras ng server\" sa pagkakakilanlan ng user ay gagawing default ng user ang kaayusan ng timezone na ito.';
@@ -90,10 +113,13 @@
$string['configwarning'] = 'Mag-ingat sa pagbabago ng mga kaayusang ito - ang dikilalang halaga ay maaaring magdulot ng problema.';
$string['configzip'] = 'Isulat ang lokasyon ng zip program mo (pang-Unix lamang, opsiyonal). Kung itinakda, gagamitin ito sa paglikha ng zip archive sa server. Kung pabayaan mo itong blangko, gagamitin ng Moodle ang mga internal na routine.';
$string['confirmation'] = 'Kumpirmasyon';
-$string['cronwarning'] = 'Ang <a href=\"cron.php\">cron.php maintenance script</a> ay hindi pinatakbo sa loob ng 24 na oras. <br />Ipinapaliwanag ng <a href=\"../doc/?frame=install.html&amp;sub=cron\">dokumentasyon sa pag-iinstol</a>kung paano mo mapapatakbo ng auwtomatiko ito.';
+$string['cronwarning'] = 'Ang <a href=\"cron.php\">cron.php maintenance script</a> ay hindi pinatakbo sa loob ng 24 na oras. <br />Ipinapaliwanag ng <a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">dokumentasyon sa pag-iinstol</a>kung paano mo mapapatakbo ng auwtomatiko ito.';
+$string['density'] = 'Kasiksikan';
$string['edithelpdocs'] = 'Iedit ang mga tulong na dokumento';
$string['editstrings'] = 'Iedit ang mga string';
$string['filterall'] = 'Ifilter ang lahat ng string';
+$string['filtermatchoneperpage'] = 'Ifilter ang katugma nang isang beses sa bawat pahina';
+$string['filtermatchonepertext'] = 'Ifilter ang katugma ng isang beses sa bawat teksto';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Mga inaplowd na file ng filter';
$string['helpadminseesall'] = 'Makikita ba ng mga admin ang lahat ng okasyon sa kalendaryo o iyon lamang para sa kanila?';
$string['helpcalendarsettings'] = 'Isaayos ang iba\'t-ibang aspekto ng Moodle na may kinalaman sa kalendaryo at petsa/oras';
@@ -107,7 +133,18 @@
$string['importtimezonescount'] = '$a->count entry ang inangkat mula sa $a->source';
$string['importtimezonesfailed'] = 'Walang natagpuang source! (Masamang balita)';
$string['incompatibleblocks'] = 'Dimagkasundong Block';
+$string['latexpreamble'] = 'Preamble ng LaTex';
+$string['latexsettings'] = 'Kaayusan ng Renderer ng LaTex';
+$string['mediapluginavi'] = 'Buhayin ang .avi filter';
+$string['mediapluginmov'] = 'Buhayin ang .mov filter';
+$string['mediapluginmp3'] = 'Buhayin ang .mp3 filter';
+$string['mediapluginmpg'] = 'Buhayin ang .mpg filter';
+$string['mediapluginswf'] = 'Buhayin ang .swf filter';
+$string['mediapluginwmv'] = 'Buhayin ang .wmv filter';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Opsiyonal na pangmentinang mensahe';
+$string['pathconvert'] = 'Path ng <i>convert</i> binary';
+$string['pathdvips'] = 'Path ng <i>dvips</i> binary';
+$string['pathlatex'] = 'Path ng <i>latex</i> binary';
$string['pleaseregister'] = 'Pakirehistro ang site mo para maalis ang buton na ito';
$string['sitemaintenance'] = 'Kasalukuyang minementina ang site na ito at hindi muna ito magagamit';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Mode na pangmentina';
View
7 lang/tl/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['alternatelogin'] = 'Kapag nagpasok ka ng URL dito, gagamitin ito bilang pahinang panglog-in para sa site na ito. Dapat maglaman ang pahina ng isang form na ang action property ay nakatakda sa <strong>\'$a\'</strong> at mga return field na <strong>username</strong> at <strong>password</strong>.<br />Ingatan na huwag makapagpasok ng maling URL, kundi\'y masasarhan kayo ng site na ito.<br />Iwanang blangko ang kaayusang ito upang gamitin ang default na pahinang panglog-in.';
@@ -17,6 +17,10 @@
$string['auth_cas_version'] = 'Bersiyon ng CAS';
$string['auth_casdescription'] = 'Ang paraang ito ay gumagait ng CAS server (Central Authentication Service) upang ma-authenticate ang mga user sa isang Single Sign On environment (SSO). Maaari ka ring gumamit ng simpleng LDAP na pag-aauthenticate, kung ang ibinigay na username at password ay tanggap ayon sa CAS, lilikha ang Moodle ng bagong user entry sa database nito, gamit ang mga user attribute mula sa LDAP kung kinakailangan. Sa mga susunod na paglog-in, tanging ang username at password ang tsetsekin.';
$string['auth_castitle'] = 'Gumamit ng CAS server (SSO)';
+$string['auth_changepasswordhelp'] = 'Palitan ang pantulong sa password';
+$string['auth_changepasswordhelp_expl'] = 'Ipakita ang pantulong para sa nawawalang password sa mga user na nawala ang kanilang $a na password. Ipapakita ito kasama na o kapalit ng <strong>Baguhin ang Password na URL</strong> o dili kaya\'y Internal na pagbabago ng password ng Moodle.';
+$string['auth_changepasswordurl'] = 'Baguhin ang URL ng password';
+$string['auth_changepasswordurl_expl'] = 'Itakda ang url na ipapadala sa mga user na naiwala ang kanilang $a password. Itakda ang <strong>Gamitin ang istandard na Baguhin ang Password na pahina</strong> sa <strong>Hindi</strong>.';
$string['auth_common_settings'] = 'Kaayusang para sa lahat';
$string['auth_data_mapping'] = 'Data mapping';
$string['auth_dbdescription'] = 'Gumagamit ang paraang ito ng panlabas na database teybol upang masuri kung ang ibinigay na username at password ay tanggap. Kung bago ang account, ang impormasyon sa iba pang field ay maaari ring kopyahin ng Moodle.';
@@ -66,6 +70,7 @@
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Opsiyonal: Nananaig sa objectClass na ginagamit sa pagpapangalan/paghahanap ng mga user sa ldap_user_type. Kadalasan ay hindi mo na kailangang baguhin ito.';
$string['auth_ldap_opt_deref'] = 'Itinatakda kung paano hinahandle ang mga alias kapag naghahanap. Piliin ang isa sa mga sumusunod na halaga: \"Hindi\" (LDAP_DEREF_NEVER) o \"Oo\" (LDAP_DEREF_ALWAYS) ';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'LDAP password expiration settings.';
+$string['auth_ldap_preventpassindb'] = 'Piliin ang oo upang huwag maimbak ang mga password sa DB ng Moodle.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Hanapin ang mga user mula sa subcontext.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'Kaayusan ng LDAP server';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Baguhin ang impormasyon ng user (unang pangalan, apelyido, tirahan..) mula LDAP hanggang Moodle. Itakda ang kaayusan ng \"Data mapping\" alinsunod sa pangangailangan mo.';
View
15 lang/tl/block_loancalc.php
@@ -0,0 +1,15 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_loancalc.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
+
+
+$string['amountofloan'] = 'Halaga ng utang';
+$string['fortnightly'] = 'Tuwing ikalawang linggo';
+$string['interestrate'] = 'Rate ng interes';
+$string['loancalc'] = 'Pangkuwenta ng utang';
+$string['loanterm'] = 'Tagal ng utang (taon)';
+$string['monthly'] = 'Buwanan';
+$string['repaymentamount'] = 'Halaga ng babayaran';
+$string['repaymentfreq'] = 'Kalimitan ng pagbabayad';
+$string['weekly'] = 'Lingguhan';
+
+?>
View
14 lang/tl/block_quiz_results.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['bestgrade'] = 'Ang pinakamataas na marka:';
@@ -10,11 +10,15 @@
$string['config_format_fraction'] = 'Mga hatimbilang';
$string['config_format_percentage'] = 'Mga bahagdan';
$string['config_grade_format'] = 'Ipakita ang mga marka bilang:';
+$string['config_name_format'] = 'Antas ng privacy para sa mga ipinakitang resulta:';
+$string['config_names_anon'] = 'Walang pagkikilanlan na resulta';
+$string['config_names_full'] = 'Ipakita ang buong pangalan';
+$string['config_names_id'] = 'Ipakita lamang ang bilang ng ID';
$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Walang anumang aktibidad na pagsusulit ang kursong ito. Kailangan mong magdagdag ng kahit isa bago mo magamit nang wasto ang block na ito.';
-$string['config_select_quiz'] = 'Mula saang pagsusulit kukunin ang resultang ipapakita ng block na ito?';
-$string['config_show_best'] = 'Ilan sa pinakamatataas na marka ang dapat ipakita (0 para mapatay)?';
-$string['config_show_worst'] = 'Ilan sa pinakamababang marka ang dapat ipakita (0 para mapatay)?';
-$string['config_use_groups'] = 'Ipakita ang mga pangkat sa halip na mag-aaral (tangi kung sinusuportahan ng pagsusulit ang pagpapangkat)?';
+$string['config_select_quiz'] = 'Saan bang pagsusulit kukunin ang mga resultang ipapakita sa block na ito?';
+$string['config_show_best'] = 'Ilan ba sa pinakamatataas na marka ang dapat ipakita (0 para mapatay)?';
+$string['config_show_worst'] = 'Ilan ba sa pinakamababang marka ang dapat ipakita (0 para mapatay)?';
+$string['config_use_groups'] = 'Ipapakita ba ang mga pangkat sa halip na mag-aaral (tangi kung sinusuportahan ng pagsusulit ang pagpapangkat)?';
$string['configuredtoshownothing'] = 'Ang kasalukuyang kaayusan ng block na ito ay huwag magpakita ng anumang resulta. Baka gusto mong isaayos ito o itago kaya.';
$string['error_emptyquizid'] = 'May error sa block na ito ngayon: kailangan mong piliin kung aling pagsusulit ang pagkukunan nito ng resulta na ipapakita.';
$string['error_emptyquizrecord'] = 'May error sa block na ito ngayon: mukhang wala sa database ang piniling quiz.';
View
19 lang/tl/enrol_authorize.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
+$string['adminreview'] = 'Rebyuhin ang order bago icapture ang credit card.';
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Pangalan na panglog-in';
$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Password';
$string['anreferer'] = 'Itype dito ang URL referer, kung isinaayos mo ito sa iyong authorize.net account. Ipapadala nito ang linya na \"Referer: URL\" na nakaembed sa web request.';
@@ -12,12 +13,24 @@
$string['ccinvalid'] = 'Ditanggap na bilang ng card';
$string['ccno'] = 'Bilang ng Credit Card';
$string['cctype'] = 'Uri ng Credit Card';
-$string['ccvv'] = 'CV2';
+$string['ccvv'] = 'Beripikasyon ng Card';
$string['ccvvhelp'] = 'Tingnan ang likod ng card (huling 3 numero)';
+$string['choosemethod'] = 'Kung alam mo ang susi sa pag-enrol sa kurso, ipasok ito; kundi ay kailangan mong magbayad sa kursong ito.';
$string['chooseone'] = 'Punan ang isa o pareho sa sumusunod na dalawang puwang';
-$string['description'] = 'Ang Authorize.net na modyul ay pinahihintulutan kang magsaayos ng may-bayad na kurso sa pamamagitan ng mga nagbibigay ng CC. Kung ang halaga ng anumang kurso ay sero, ang mga mag-aaral ay hindi na sisingilin para makapasok. May pangbuong site na halaga na itatakda mo rito bilang default para sa buong site at pagkatapos ay isang kaayusang pangkurso na itatakda mo para sa bawat kurso. Nananaig ang halaga ng kurso sa halaga ng site.';
+$string['description'] = 'Ang Authorize.net na modyul ay pinahihintulutan kang magsaayos ng may-bayad na kurso sa pamamagitan ng mga negosyante. Kung ang halaga ng anumang kurso ay sero, ang mga mag-aaral ay hindi na sisingilin para makapasok. May pangbuong site na halaga na itatakda mo rito bilang default para sa buong site at pagkatapos ay isang kaayusang pangkurso na itatakda mo para sa bawat kurso. Nananaig ang halaga ng kurso sa halaga ng site.';
$string['enrolname'] = 'Gateway ng Authorize.net Credit Card ';
+$string['httpsrequired'] = 'Ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo na hindi puwedeng iproseso ang kahilingan mo sa kasalukuyan. Hindi maisaayos ang kompigurasyon ng site na ito.
+<br /><br />
+Huwag pong ipapasok ang credit card number ninyo hangga\'t di kayo nakakakita ng dilaw na kandado sa ibaba ng browser. Ang ibig sabihin nito, ay ieencrypt ang lahat ng datos na ipapadala sa pagitan ng client at server. Kaya ang impormasyon sa panahon ng transaksiyon sa pagitan ng dalawang kompyuter ay protektado at ang credit card number ninyo ay hindi mananakaw sa internet.';
+$string['logindesc'] = 'Kailangang naka-ON ang opsiyong ito.
+<br /><br />
+Maaari kang magsaayos ng
+<a href=\"$a->url\">loginhttps</a> na opsiyon sa Baryabol/Seguridad na seksiyon.
+<br /><br />
+Kapag binuhay ito ang Moodle ay gagamit ng ligtas na https na koneksiyon para lamang sa pahinang panglog-in at pagbabayad.';
$string['nameoncard'] = 'Pangalan sa card';
+$string['reviewday'] = 'Awtomatikong icapture ang credit card maliban na lamang kapag nirebyu ng guro o administrador ang order sa loob ng <b>$a</b> araw. KAILANGANG BUHAYIN ANG CRON.<br />(0 araw = patayin ang awtocapture = rerebyuhin ito ng guro, admin nang mano-mano. Ang transaksiyon ay kakanselahin kapag pinatay mo ang awtocapture o kapag hindi mo nirebyu ito sa loob ng 30 araw.)';
+$string['reviewnotify'] = 'Rerebyuhin ang kabayaran mo. Umasa ka na may email na ipapadala sa iyo ang guro mo sa loob ng ilang araw.';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Ipadala ang Bayad';
$string['zipcode'] = 'Zip code';
View
13 lang/tl/error.php
@@ -1,23 +1,34 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // error.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['adminprimarynoedit'] = 'Hindi maaaring iedit ng iba ang pangunahing admin';
$string['confirmsesskeybad'] = 'Paumanhin, nguni\'t hindi makumpirma ang susi mo pangsesyon, na kailangan para magawa ang aksiyong ito. Ang panseguridad na katangiang ito ay pumipigil sa aksidente o malisyosong pagpapatakbo ng mahahalagang gawain na kunwari ay nasa iyong pangalan. Pakitiyak na talagang nais mong patakbuhin ang gawaing ito.';
$string['coursegroupunknown'] = 'Hindi tinukoy ang kursong kaugnay ng pangkat $a ';
+$string['errorcleaningdirectory'] = 'Nagka-error sa paglilinis ng direktoryong \"$a\"';
+$string['errorcopyingfiles'] = 'Nagka-error sa pagkopya ng mga file';
+$string['errorcreatingdirectory'] = 'Nagka-error sa paglikha ng direktoryong \"$a\"';
+$string['errorcreatingfile'] = 'Nagka-error sa paglikha ng file na \"$a\"';
$string['erroronline'] = 'May error sa linya $a';
+$string['errorreadingfile'] = 'Nagka-error sa pagbasa ng file na \"$a\"';
+$string['errorunzippingfiles'] = 'Nagka-error sa pag-unzip ng mga file';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" ay field na kailangan';
$string['filenotfound'] = 'Paumanhin, hindi matagpuan ang hinihiling na file';
$string['groupalready'] = 'Miyembro na ng pangkat $a ang user';
$string['groupunknown'] = 'Hindi nakaugnay ang pangkat $a sa isang partikular na kurso';
$string['invalidfieldname'] = 'Hindi tanggap na pangalan ng field ang \"$a\" ';
+$string['invalidfiletype'] = 'Hindi tanggap na uri ng file ang \"$a\"';
+$string['invalidxmlfile'] = 'Hindi tanggap na XML file ang \"$a\"';
$string['missingfield'] = 'Nawawala ang field \"$a\"';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Hindi maiinstol ang modyul na \"$a->modulename\" ($a->moduleversion). Kailangan nito ng bagong bersiyon ng Moodle (sa kasalukuyan ay gumagamit ka ng $a->currentmoodle, kailangan mo ng $a->requiremoodle).';
+$string['nonmeaningfulcontent'] = 'Dimakabuluhang nilalaman';
$string['notavailable'] = 'Hindi magagamit iyan sa kasalukuyan';
+$string['onlyeditingteachers'] = 'Tanging ang mga guro na nakapag-eedit ang makagagawa niyan.';
$string['onlyeditown'] = 'Tanging ang sarili mong impormasyon ang maeedit mo';
$string['processingstops'] = 'Huminto ang pagproseso dito. Hindi na ginamit ang nalalabing rekord.';
$string['restricteduser'] = 'Paumanhin, nguni\'t hindi pinahihintulutan ang kasalukuyang account mong \"$a\" na gawin iyan.';
$string['sessionerroruser'] = 'Nagtime-out ang sesyon mo o nakatagpo ng error. Maglog-in mulî.';
+$string['sessionerroruser2'] = 'May natagpuang error sa server na nakaapekto sa paglog-in mo. Pakilog-in mulî o patayin at buhayin mulî ang browser mo.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Paumanhin, nguni\'t parang nagbago ang IP number mo simula ng huli kang maglog-in. Ang panseguridad na katangiang ito ay pinipigil ang mga cracker na nakawin ang pagkatao mo habang nakalog-in sa site na ito. Ang mga normal na user ay hindi dapat makakita ng ganitong mensahe - hingan ng tulong ang administrador ng site.';
$string['unknowncourse'] = 'Dikilalang kurso na may pangalang \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Hindi idinagdag ang user \"$a\" - dikilalang error';
View
3 lang/tl/forum.php
@@ -100,6 +100,7 @@
$string['noposts'] = 'Walang post';
$string['nopostscontaining'] = 'Walang natagpuang post na naglalaman ng \'$a\' ';
$string['nosubscribers'] = 'Wala pang kasali sa talakayang ito';
+$string['nothingnew'] = 'Walang bago para sa $a';
$string['notingroup'] = 'Paumanhin, nguni\'t kailangan ay kabilang ka sa isang pangkat para makita ang talakayang ito.';
$string['notrackforum'] = 'Huwag subaybayan ang mga dipanabasang mensahe';
$string['nownotsubscribed'] = 'Si $a->name ay HINDI makakatanggap ng kopya ng \'$a->forum\' sa pamamagitan ng email.';
@@ -112,6 +113,8 @@
$string['openmode0'] = 'Walang panimulang pag-uusapan, walang tugon';
$string['openmode1'] = 'Walang panimulang pag-uusapan, nguni\'t pinapahintulutan ang pagtugon';
$string['openmode2'] = 'Pinapahintulutan ang mga panimulang pag-uusapan at pagtugon';
+$string['overviewnumpostssince'] = '$a na post hanggang huling paglog-in';
+$string['overviewnumunread'] = '$a ang kabuaang dinabasa';
$string['parent'] = 'Ipakita ang pinagsimulan';
$string['parentofthispost'] = 'Pinagsimulan ng post na ito';
$string['postadded'] = 'Matagumpay na naidagdag ang post mo.<p>May $a ka para maedit ito kung gusto mong baguhin.</p>';
View
8 lang/tl/install.php
@@ -17,11 +17,11 @@
$string['configfilewritten'] = 'matagumpay na nalikha ang config.php';
$string['configurationcomplete'] = 'Nakumpleto na ang pagsasaayos';
$string['database'] = 'Database';
-$string['databasecreationsettings'] = 'Ngayon ay kailangan mong isaayos ang kaayusan ng database kung saan iiimbakin ang karamihan sa datos ng Moodle. Awtomationg lilikhain ang database na ito ng pang-instol na Moodle4Windows na may mga kaayusang itinatakda sa ibaba.<br />
+$string['databasecreationsettings'] = 'Ngayon ay kailangan mong isaayos ang kaayusan ng database kung saan iiimbakin ang karamihan sa datos ng Moodle. Awtomatikong lilikhain ang database na ito ng pang-instol na Moodle4Windows na may mga kaayusang itinatakda sa ibaba.<br />
<br /> <br />
<b>Uri:</b> ipinirmi ng pang-instol sa \"mysql\"<br />
<b>Host:</b> ipinirmi ng pang-instol sa \"localhost\"<br />
-<b>Pangalan:</b> pangalana ng database, hal. moodle<br />
+<b>Pangalan:</b> pangalan ng database, hal. moodle<br />
<b>User:</b> ipinirmi ng pang-instol sa \"root\"<br />
<b>Password:</b> ang password ng database mo<br />
<b>Unlapi ng Teybol:</b> opsiyonal na unlapi na gagamitin sa lahat ng pangalan ng teybol';
@@ -38,7 +38,7 @@
$string['dataroot'] = 'Direktoryo ng Datos';
$string['datarooterror'] = 'Hindi matagpuan o malikha ang \'Direktoryo ng Datos\' na ibinigay mo. Alin sa dalawa, iwasto mo ang landas o lumikha ng direktoryo nang mano-mano.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Hindi kami makakonekta sa ibinigay mong database. Pakitsek ang kaayusan mo ng database.';
-$string['dbcreationerror'] = 'Error sa paglikha ng database. Hindi malikha ang ibinigay na pangalan ng database nang may mga ibinigay na kaayusan';
+$string['dbcreationerror'] = 'Nagka-Error sa paglikha ng database. Hindi malikha ang ibinigay na pangalan ng database nang may mga ibinigay na kaayusan';
$string['dbhost'] = 'Host Server';
$string['dbpass'] = 'Password';
$string['dbprefix'] = 'Prefix ng mga teybol';
@@ -48,7 +48,7 @@
<p><b>Web Address:</b>
Ibigay ang buong web address kung saan papasukin ang Moodle.
Kung ang web site mo ay mapapasok sa pamamagitan ng maraming URL piliin ang
-pina-angkop para sa mga mag-aaral mo. Huwag lalagyan ng
+pinakaangkop para sa mga mag-aaral mo. Huwag lalagyan ng
slash sa dulo.</p>
<p><b>Direktoryo ng Moodle:</b>
View
15 lang/tl/quiz.php
@@ -89,7 +89,7 @@
$string['countdowntenminutes'] = 'Magwawakas na ang pagsusulit sa loob ng sampung minuto.';
$string['coursetestmanager'] = 'Format na Course Test Manager';
$string['createfirst'] = 'Kailangan mo munang lumikha ng maikling-sagot na tanong.';
-$string['createmultiple'] = 'Lumikha ng maraming tanong';
+$string['createmultiple'] = 'Magdagdag ng ilang random na tanong sa pagsusulit';
$string['createnewquestion'] = 'Lumikha ng bagong tanong';
$string['custom'] = 'Pasadyang format';
$string['datasetdefinitions'] = 'Depinisyon ng dataset na magagamit mulî para sa kategoriyang $a';
@@ -106,7 +106,7 @@
$string['deletequestionscheck'] = 'Talaga bang nais mong burahin ang mga sumusunod na tanong? <div>$a</div>';
$string['deleteselected'] = 'Burahin ang mga pinilì';
$string['description'] = 'Deskripsiyon';
-$string['discrimination'] = 'Discrim. Indeks';
+$string['discrimination'] = 'Indeks ng Diskrim. ';
$string['displayoptions'] = 'Ipakita ang mga opsiyon';
$string['download'] = 'Iklik upang maidownload ang mga iniluwas na file ng kategoriya ';
$string['downloadextra'] = '(ang file ay nakaimbak din sa mga file ng kurso sa /quiz na folder)';
@@ -181,6 +181,8 @@
$string['imagedisplay'] = 'Larawang ipapakita';
$string['imagemissing'] = 'Wala ang larawan sa linyang $a. Hindi gagamitn ang filename';
$string['importmax10error'] = 'May error sa tanong. Hindi ka maaaring magkaroon ng mahigit sa sampung sagot';
+$string['importmaxerror'] = 'May error sa tanong.
+Masyadong maraming sagot.';
$string['importminerror'] = 'May error sa tanong. Hindi sapat ang dami ng sagot para sa uri ng tanong na ito';
$string['importquestions'] = 'Angkatin ang mga tanong mula sa file';
$string['incorrect'] = 'Malî';
@@ -206,7 +208,7 @@
$string['listitems'] = 'Listahan ng mga Aytem sa Pagsusulit';
$string['literal'] = 'Salita';
$string['loguniform'] = 'numero, mula sa isang loguniform distribution';
-$string['lowmarkslimit'] = 'Huwag suriin kung ang isko ay mas mababa sa:';
+$string['lowmarkslimit'] = 'Huwag suriin kung ang iskor ay mas mababa sa:';
$string['makecopy'] = 'Isave bilang bagong tanong';
$string['managetypes'] = 'Pamahalaan ang mga uri ng tanong at server';
$string['mark'] = 'Ipasa';
@@ -263,6 +265,7 @@
$string['optional'] = 'opsiyonal';
$string['outof'] = ' mula sa isang maksimum na ';
$string['overdue'] = 'Lagpas na sa Taning';
+$string['pagesize'] = 'Mga pagkuha na ipinakita sa bawat pahina:';
$string['paragraphquestion'] = 'Hindi suportado ang Talataang Tanong sa linyang $a. Ang tanong ay hindi gagamitin';
$string['parent'] = 'Magulang';
$string['partiallycorrect'] = 'Bahagyang wasto';
@@ -331,6 +334,7 @@
$string['reportmulti_resp'] = 'Indibidwal na Tugon';
$string['reportoverview'] = 'Kabuuang Tanaw';
$string['reportregrade'] = 'Markahan muli ang mga pagkuha';
+$string['reportresponses'] = 'Mga detalyadong tugon';
$string['reports'] = 'Mga ulat';
$string['reportsimplestat'] = 'Payak na estadistika';
$string['requirepassword'] = 'Kailangan ng password';
@@ -386,6 +390,9 @@
$string['shufflequestions'] = 'Balasahin ang mga tanong';
$string['significantfigures'] = ' may $a ';
$string['significantfiguresformat'] = 'mga makabuluhang numero';
+$string['sortage'] = 'Pagsunudsunurin alinsunod sa edad';
+$string['sortalpha'] = 'Pagsunudsunurin alinsunod sa baybay';
+$string['sortsubmit'] = 'Pagsunudsunurin ang mga tanong';
$string['startagain'] = 'Magsimula mulî';
$string['startedon'] = 'Sinimulan noong';
$string['subneterror'] = 'Paumanhin, ang pagsusulit na ito ay ikinandado kaya\'t mapapasok lamang ito mula sa ilang partikular na lokasyon. Sa kasalukuyan hindi kasama ang kompyuter mo sa mga pinapahintulutang gumamit ng pagsusulit na ito.';
@@ -397,7 +404,7 @@
$string['timelimit'] = 'Taning';
$string['timelimitexeeded'] = 'Paumanhin! Lumagpas na sa taning ng pagsusulit!';
$string['timestr'] = '%%H:%%M:%%S ng %%d/%%m/%%y';
-$string['timesup'] = 'Tapos na ang oras!';
+$string['timesup'] = 'Ubos na ang oras!';
$string['timetaken'] = 'Oras na kinuha';
$string['tolerance'] = 'Tolerance';
$string['tolerancetype'] = 'Uri ng Tolerance';
View
4 lang/tl/quiz_analysis.php
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['analysisoptions'] = 'Mga opsiyon ng pagsusuri';
$string['analysistitle'] = 'Manghad ng Pagsusuri ng Aytem';
$string['attemptsall'] = 'lahat ng pagkuha';
-$string['attemptselection'] = 'Pagkuha na susuriin bawat user';
+$string['attemptselection'] = 'Pagkuha ng bawat user na susuriin';
$string['attemptsfirst'] = 'unang pagkuha';
$string['attemptshighest'] = 'pinakamataas na marka';
$string['attemptslast'] = 'huling pagkuha';
View
10 lang/tl/quiz_responses.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // quiz_responses.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
+
+
+$string['pagesize'] = 'Pagkuha sa bawat pahina:';
+$string['reportresponses'] = 'Mga detalyadong sagot';
+$string['responsesoptions'] = 'Mga opsiyon ng isasagot';
+$string['responsestitle'] = 'Mga detalyadong sagot';
+
+?>
View
12 lang/tl/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // resource.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['addresource'] = 'Magdagdag ng rekurso';
@@ -23,6 +23,7 @@
$string['configsecretphrase'] = 'Ginagamit ang lihim na katagang ito sa paglikha ng halaga ng encrypted code na maipapadala sa ilang rekurso bilang parameter. Nililikha ang encrypted code sa pamamagitan ng md5 na halaga ng current_users IP address na ikinoncatenate sa iyong lihim na kataga. a.b. code = md5(IP.lihimnakataga). Nabibigyan nito ng kakayanan ang pupuntahang rekurso na tiyakin ang koneksiyon para sa dagdag na seguridad.';
$string['configwebsearch'] = 'Kapag nagdagdag ka ng URL bilang webpage o weblink, ihinahandog ang lokasyong ito bilang site na makatutulong sa user na hanapin ang URL na nais nila.';
$string['configwindowsettings'] = 'Itinatakda nito ang default na halaga para sa parte ng form na pinag-aayusan ng Window, kapag nagdadagdag ka ng bagong rekurso. Matapos ang unang pagkakataon, ang halagang ito ay kung ano ang ibigin ng indibidwal na user.';
+$string['deploy'] = 'Ilatag';
$string['directlink'] = 'Direktang link papunta sa file na ito';
$string['directoryinfo'] = 'Lahat ng file sa piniling direktoryo ay ipapakita.';
$string['display'] = 'Window';
@@ -38,6 +39,7 @@
$string['frameifpossible'] = 'Ilagay ang rekurso sa isang frame upang mapanatiling nakikita ang nabigasyon ng site';
$string['fulltext'] = 'Buong teksto';
$string['htmlfragment'] = 'Piraso ng HTML';
+$string['imspackageloaded'] = 'Nailowd na ang Pakete';
$string['localfile'] = 'Local na file';
$string['localfilechoose'] = 'Pumilì ng isang lokal na file (CD-ROM)';
$string['localfilehelp'] = 'Tulong sa pagpapakita ng mga lokal na file';
@@ -47,6 +49,7 @@
$string['maindirectory'] = 'Punong direktoryo ng mga file';
$string['modulename'] = 'Rekurso';
$string['modulenameplural'] = 'Mga Rekurso';
+$string['navigationbuttons'] = 'Mga Buton na Pangnabigasyon';
$string['neverseen'] = 'Hindi makikita';
$string['newdirectories'] = 'Ipakita ang mga link ng direktoryo';
$string['newfullscreen'] = 'Punuin ang buong screen';
@@ -64,6 +67,8 @@
$string['note'] = 'Talâ';
$string['notefile'] = 'Upang makapagaplowd ng marami pang file sa kurso (upang lumitaw ang mga ito sa listahan) gamitin ang <a href=\"$a\">Tagapamahala ng File</a>.';
$string['notypechosen'] = 'Kailangan mong pumili ng uri. Gamitin mo ang iyong back button para makabalik at makaulit.';
+$string['packagechanged'] = 'Nagbago ang IMS Content Package na ito.';
+$string['packagenotdeplyed'] = 'Hindi pa nailalatag ang IMS Content Package na ito.';
$string['pagedisplay'] = 'Ipakita ang rekursong ito sa loob ng kasalukuyang window';
$string['pagewindow'] = 'Sa window ring iyon';
$string['pan'] = 'Pan';
@@ -84,11 +89,16 @@
$string['resourcetypedirectory'] = 'Ipakita ang isang direktoryo';
$string['resourcetypefile'] = 'Maglink sa file o web site';
$string['resourcetypehtml'] = 'Gumawa ng web page';
+$string['resourcetypeims'] = 'Maglatag ng IMS Content Package';
$string['resourcetypelabel'] = 'Magsingit ng etiketa';
+$string['resourcetyperepository'] = 'Link sa isang repository object';
$string['resourcetypetext'] = 'Gumawa ng pahinang teksto';
$string['searchweb'] = 'Maghanap ng pahinang pangweb';
$string['serverurl'] = 'URL ng Server ($a->wwwroot)';
+$string['showcourseblocks'] = 'Ipakita ang mga block ng kurso';
+$string['tableofcontents'] = 'Nilalaman';
$string['variablename'] = 'Pangalan ng baryabol';
+$string['viewims'] = 'Tingnan ang IMS CP Package';
$string['vol'] = 'Vol';
?>
View
20 lang/tl/scorm.php
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['details'] = 'Mga detalye ng SCO track';
$string['display'] = 'Ipakita';
$string['domxml'] = 'DOMXML external library';
-$string['enablebrowse'] = 'Buhayin ang mode na pagsilip';
+$string['element'] = 'Elemento';
$string['entercourse'] = 'Ipasok ang kursong SCORM';
$string['errorlogs'] = 'Log ng mga error';
$string['exit'] = 'Lumabas sa kursong SCORM';
@@ -28,15 +28,22 @@
$string['found'] = 'Natagpuan ang manifest';
$string['frameheight'] = 'Itinatakda ng mas-ibig na ito ang default na taas ng frame ng SCO';
$string['framewidth'] = 'Itinatakda ng mas-ibig na ito ang default na lapad ng frame ng SCO';
+$string['general'] = 'Pangkalahatang datos';
$string['gradeaverage'] = 'Katamtamang marka';
$string['gradehighest'] = 'PInakamataas na marka';
$string['grademethod'] = 'Paraan ng pagmamarka';
$string['gradescoes'] = 'Sitwasyon ng mga SCO';
$string['gradesum'] = 'Kabuuang marka';
$string['guestsno'] = 'Hindi maaaring makita ng mga bisita ang mga kursong scorm';
$string['height'] = 'Taas';
+$string['hidebrowse'] = 'Itago ang buton ng pansilip na mode';
+$string['hidetoc'] = 'Itago ang balangkas ng kurso mula sa window ng player';
+$string['identifier'] = 'Pangkilala ng Tanong';
$string['incomplete'] = 'Dikumpleto';
+$string['interactions'] = 'Mga interaksiyon';
$string['lastaccess'] = 'Huling pagpasok';
+$string['max'] = 'Maks na iskor';
+$string['min'] = 'Min na iskor';
$string['missing_attribute'] = 'Nawawala ang attribute na $a->attr sa tag na $a->tag';
$string['missing_tag'] = 'Nawawala ang tag na $a->tag';
$string['mode'] = 'Mode';
@@ -47,37 +54,48 @@
$string['no_children'] = 'Kailangan ay may anak ang tag na $a->tag';
$string['noactivity'] = 'Walang maiuulat';
$string['nomanifest'] = 'Hindi natagpuan ang manifest';
+$string['noprerequisites'] = 'Paumanhin subali\'t wala ka pang sapat na prerequisite para mapasok ang learning object na ito';
$string['noreports'] = 'Walang ulat na maipapakita';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['not_corr_type'] = 'Hindi tugma ang uri para sa tag na $a->tag';
$string['notattempted'] = 'Hind kinuha';
+$string['objectives'] = 'Mga layunin';
$string['organization'] = 'Organisasyon';
$string['organizations'] = 'Mga organisasyon';
+$string['othertracks'] = 'Iba pang Track';
$string['packagedir'] = 'Filesystem Error: Hindi malikha ang direktoryo ng pakete';
$string['packagefile'] = 'Walang paketeng file na itinakda';
$string['passed'] = 'Pasado';
$string['php5'] = 'PHP 5 (DOMXML native library)';
$string['popup'] = 'Buksan ang mga Bagay na Pag-aaralan sa bagong window';
$string['position_error'] = 'Ang $a->tag na tag ay hindi maaaring maging anak ng $a->parent na tag';
$string['prev'] = 'Nakaraan';
+$string['raw'] = 'Hilaw na iskor';
$string['regular'] = 'Regular na Manifest';
$string['report'] = 'Ulat';
+$string['result'] = 'Resulta';
$string['review'] = 'Irebyu';
$string['scoes'] = 'Mga SCO';
$string['score'] = 'Iskor';
$string['scormcourse'] = 'Kursong SCORM';
$string['stagesize'] = 'Laki ng Frame/Windows';
+$string['status'] = 'Estado';
+$string['student_response'] = 'Tugon';
$string['syntax'] = 'Error sa sintaks';
$string['tag_error'] = 'Dikilalang tag ($a->tag) na may ganitong laman: $a->value';
+$string['time'] = 'Oras';
$string['too_many_attributes'] = 'Labis ang attribute ng tag na $a->tag';
$string['too_many_children'] = 'Labis ang anak ng tag na $a->tag';
$string['totaltime'] = 'Oras';
$string['trackingloose'] = 'Babalâ: Mawawala ang tracking data ng paketeng SCORM na ito!';
+$string['type'] = 'Urî';
$string['validateascorm'] = 'Suriin kung tanggap ang paketeng SCORM';
$string['validation'] = 'Resulta ng pagsusuri kung tanggap';
$string['validationtype'] = 'Ang mas-ibig na ito ay itinatakda ang DOMXML library na ginagamit sa pagtiyak kung tanggap ang SCORM Manifest. Kung hindi mo alam kung ano ito, pabayaan ang pinilì na.';
+$string['value'] = 'Halaga';
$string['versionwarning'] = 'Ang bersiyon ng manifest ay mas luma sa 1.3, babala sa $a->tag na tag';
$string['viewallreports'] = 'Tingnan ang mga ulat para sa $a na pagkuha';
$string['width'] = 'Lapad';
+$string['window'] = 'Frame/Window';
?>
View
3 lang/tl/wiki.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['action'] = '-- Aksiyon --';
@@ -144,6 +144,7 @@
$string['save'] = 'Isave';
$string['searchwiki'] = 'Maghanap sa Wiki';
$string['setpageflags'] = 'Itakda ang mga watawat ng pahina';
+$string['showversions'] = 'Ipakita ang mga bersiyon:';
$string['sitemap'] = 'Sitemap';
$string['smfor'] = 'Sitemap para sa';
$string['status'] = 'Kalagayan';
View
39 lang/tl_utf8/admin.php
@@ -4,6 +4,10 @@
$string['adminseesallevents'] = 'Nakikita ng mga Administrador ang lahat ng okasyon';
$string['adminseesownevents'] = 'Katulad lamang ng ibang user ang mga Administrador';
+$string['backgroundcolour'] = 'Tagusan na Kulay';
+$string['badwordsconfig'] = 'Ipasok ang listahan mo ng bastos na salita; paghiwalayin ng mga kuwit.';
+$string['badwordsdefault'] = 'Kung blangko ang pasadyang listahan, ang default na listahan mula sa pakete ng wika ang gagamitin.';
+$string['badwordslist'] = 'Pasadyang Listahan ng Bastos na Salita';
$string['blockinstances'] = 'Mga Pag-iral';
$string['blockmultiple'] = 'Marami';
$string['cachetext'] = 'Tagal ng text cache';
@@ -24,15 +28,21 @@
$string['configcountry'] = 'Kapag itinakda mo ang bansâ dito, ang bansang ito ang magiging default para sa mga bagong account ng user. Upang mapilit ang mga user na pumilì ng bansâ, pabayaan lamang itong hindi nakatakda.';
$string['configdbsessions'] = 'Kapag binuhay ito, gagamitin ng kaayusang ito ang database sa pag-iimbak ng mga impormasyon hinggil sa kasalukuyang sesyon. Kapakipakinabang ito sa malalaki/abalang site o mga site na binuo sa cluster ng mga server. Para sa karaniwang site malamang na mas mabuting patayin na ito upang gamitin na lamang ang server disk. Tandaan na ang pagbabago ng kaayusang ito ngayon ay maglalog-out sa lahat ng kasalukuyang user (kasama ka).';
$string['configdebug'] = 'Kung bubuhayin ninyo ito, tataas ang lebel ng error_reporting ng PHP kaya\'t mas maraming babala ang malalathala. Kapakipakinabang lamang ito sa mga debeloper.';
+$string['configdefaultallowedmodules'] = 'Para sa mga kurso na nasa loob ng kategoriya sa itaas, alin bang mga modyul ang nais mong pahintulutan bilang default<b>kapag nilikha na ang kurso</b>?';
+$string['configdefaultrequestedcategory'] = 'Default na kategoriya na paglalagyan ng mga hiniling na kurso, kapag naaprubahan na ang mga ito.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Kung gumagamit ka ng email authentication, ito ang takdang panahon na tatanggapin ang tugon ng mga user. Kapag lumagpas na ang taning na ito, ang mga hindi nakumpirmang account ay buburahin.';
$string['configdenyemailaddresses'] = 'Upang mahadlangan ang mga email adress mula sa ilang partikular na domain, ilista ang mga ito rito sa parehong paraan. Lahat ng iba pang domain ay tatanggapin, hal. <strong>hotmail.com yahoo.co.uk</strong>';
$string['configdigestmailtime'] = 'Ang mga taong pinili na padalhan sila ng digest ng mga email ay padadalhan nang arawan. Kinokontrol ng kaayusang ito kung anong oras sa isang araw ipadadala ang sulat (ang susunod na cron na tatakbo pagkatapos ng oras na ito ang magpapadala nito).';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Magpapakita ito ng impormasyon sa ilang piling user tungkol sa mga nakaraang bigong login.';
+$string['configenablecourserequests'] = 'Pahihintulutan nito na humiling ang sinumang user na likhain ang isang bagong kurso.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Nabubuhay sa swits na ito ang RSS feed sa buong site. Upang makakita ng pagbabago, kailangan mong ring buhayin ang RSS feed sa indibidwal na modyul - pumunta sa mga kaayusan ng Modyul sa loob ng Kaayusang Pang-admin.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = ' Hindi ito magagamit dahil ang RSS feed ay pinatay sa kabuuan ng Site. Para mabuhay ang mga ito, tumungo sa kaayusan ng mga Baryabol sa loob ng Kaayusang Pang-admin.';
+$string['configenablestats'] = 'Kapag pinilì mo ang \'oo\'rito, ipoproseso ng cronjob ng Moodle ang mga log at mangangalap ito ng ilang estadistika. Depende sa laki ng trapik sa site mo, maaari itong magtagal. Kapag binuhay mo ito, makakakita ka ng ilang interesanteng graph at estadistika hinggil sa bawat kurso mo, o hinggil sa kabuuang site.';
$string['configerrorlevel'] = 'Pumilì ng dami ng babala ng PHP ang nais mong maipakita. Normal ang karaniwan na pinakamaiging piliin.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Buhayin ang kaayusang ito upang mapahintulutan ang mga mag-aaral na gumamit ng anumang titik sa kanilang username (tandaan na walâ itong epekto sa tunay nilang pangalan). Ang default ay \"ditotoo\" na nagsasabing tanging alphanumeric na titik lamang ang puwedeng gamitin sa username';
$string['configfilterall'] = 'Ifilter ang lahat ng string, kabilang ang mga heading, pamagat, nabigasyon bar at gayon ng gayon. Kapakipakinabang ito kapag ginagamit ang multilang na filter, kundi ay lilikha lamang ito ng dagdag na trabaho sa site mo nang walang gaanong benepisyo.';
+$string['configfiltermatchoneperpage'] = 'Ang filter na awtomatikong lumilikha ng link ay makagagawa lamang ng isang link para sa unang pagkakataon na nakatagpo ng katugmang teksto sa isang kumpletong pahina. Ang iba pang pagkakatugma ay babalewalain.';
+$string['configfiltermatchonepertext'] = 'Ang filter na awtomatikong lumilikha ng link ay makagagawa lamang ng isang link sa unang pagkakataon na nakatagpo ng katugmang teksto sa bawat aytem ng teksto (hal. rekurso, block) sa pahina. Ang iba pa ay babalewalain. Ang kaayusang ito ay dipapansinin kung ang kaayusang \"isa para sa bawat pahina\"ay <i>oo</i>.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Ang pagbuhay ng kaayusang ito ay magbubunga ng pagproseso ng Moodle sa lahat ng inaplowd na HTML at text file sa pamamagitan ng mga filter bago ito ipakita.';
$string['configforcelogin'] = 'Karaniwan ay mababasa ng mga tao ang harapang pahina ng site at ang listahan ng mga kurso (nguni\'t hindi ang mga kurso) nang hindi nagla-log-in sa site. Kung gusto mong pilitin ang mga tao na mag-log-in muna bago sila makagawa ng ANUMANG bagay sa site, dapat mong buhayin ang kaayusang ito.';
$string['configforceloginforprofiles'] = 'Buhayin ang kaayusang ito upang mapilit ang mga tao na maglog-in ng may tunay (dibisita) na account bago sila pahintulutang makita ang pahina ng pagkakakilanlan sa mga user. Sa default ay patay (\"ditotoo\") ito, nang mabasa ng mga nagbabalak maging mag-aaral kung sino ang mga gurò sa bawat kurso, kaya lamang ay makikita rin ito ng mga web search engine.';
@@ -57,21 +67,31 @@
$string['configmaxbytes'] = 'Itinatakda nito ang maksimum na laki ng inaplowd na file sa buong site. Nililimitahan ang kaayusang ito ng PHP setting na upload_max_filesize at ng Apache setting na LimitRequestBody. Nililimitahan naman ng maxbytes ang mga pagpipiliang laki sa antas kurso o antas modyul.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Itinatakda nito ang oras na mayroon ang mga tao para muling iedit ang mga pinopost nila sa forum, mga puna sa talahulugan atbp. Katamtaman nang oras ang mga 30 minuto.';
$string['configmessaging'] = 'Dapat bang buhayin ang pangmensaheng sistema sa pagitan ng mga user ng site?';
+$string['configmymoodleredirect'] = 'Ipinipilit ng kaayusang ito ang pagbaling sa /my kapag naglog-in ang hindi-admin at pinapalitan ang breadcrumb sa tuktok na antas ng site ng /my';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Minsan ang mga email ay ipinapakipadala ng isang user (hal. post sa talakayan). Ang email addres na itakda mo rito ay gagamitin sa \"Mula sa\" na address sa mga kaso na ang tatanggap ay hindi makakatugon ng direkta sa user (hal. kapag inibig ng user na panatilihing lihim ang address niya).';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Kapag may nairekord na bigong log-in, maaaring magpadala ng mga patalastas na email. Sino ang dapat makakita ng mga patalastas na ito?';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Kung aktibo ang pagpapatalastas ng bigong log-in, ilang bigong pagtatangkang maglog-in ng isang user o isang IP address ang dapat bigyan ng patalastas?';
$string['configopentogoogle'] = 'Kapag binuhay mo ang kaayusang ito, pahihintulutan ang Google na pumasok sa iyong site bilang Bisita. At saka ang mg taong pumapasok sa iyong site sa pamamagitan ng paghahanap sa Google ay awtomatikong ilalog-in bilang Bisita. Tandaan na nagbibigay lamang ito ng karapatang pumasok nang madali sa mga kursong nagpapahintulot na ng pagpasok ng bisita.';
$string['configpathtoclam'] = 'Path papunta sa clam AV. Marahil ay tulad ng /usr/bin/clamscan o /usr/bin/clamdscan. Kailangan mo ito para tumakbo ang clam AV.';
+$string['configpathtodu'] = 'Landas papunta sa du. Maaaring katulad ng /usr/bin/du. Kapag ipinasok mo ito, ang mga pahina na nagdidispley ng laman ng direktoryo ay tatakbo ng mas mabilis para sa mga direktoryo na maraming lamang file.';
$string['configproxyhost'] = 'Kung ang <b>server</b> na ito ay kailangang gumamit ng proxy na kompyuter (hal. firewall) upang ma-access ang Internet, ilagay ang proxy hostname at port dito. Kung hindi, pabayaan na lamang itong blangko.';
$string['configquarantinedir'] = 'Kung nais mong ilipat ng clam AV ang mga may impeksiyong file sa isang direktoryong pangkuwarantina, ipasok ito rito. Kailangan ay masusulatan ito ng webserve. Kapag pinabayaan mo itong blangko, o nagpasok ka ng direktoryong walâ naman o hindi puwedeng sulatan, ang mga may impeksiyong file ay buburahin. Huwag lagyan ng slash sa dulo.';
+$string['configrequestedstudentname'] = 'Salita para sa mag-aaral na ginamit sa mga hiniling na kurso';
+$string['configrequestedstudentsname'] = 'Salita para sa mga mag-aaral na ginamit sa mga hiniling na kurso';
+$string['configrequestedteachername'] = 'Salita para sa guro na ginamit sa mga hiniling na kurso';
+$string['configrequestedteachersname'] = 'Salita para sa mga guro na ginamit sa mga hiniling na kurso';
+$string['configrestrictbydefault'] = 'Dapat bang limitahan ang mga modyul bilang default ng mga bagong kurso na nilikha, na napapaloob sa kategoriya sa itaas.';
+$string['configrestrictmodulesfor'] = 'Aling kurso ang dapat may <>b>kaayusan</b> para sa pagpatay ng ilang modyul ng aktibidad?';
$string['configrunclamonupload'] = 'Patatakbuhin ba ang clam AV sa tuwing may mag-aplowd ng file? Kailangan mo ng wastong path tungo sa pathtoclam upang gumana ito. (Ang Clam AV ay isang libreng virus scanner na makukuha mo sa http://www.clamav.net/)';
$string['configsectioninterface'] = 'Interface';
$string['configsectionmail'] = 'Liham';
$string['configsectionmaintenance'] = 'Pagmementina';
$string['configsectionmisc'] = 'Atbp.';
$string['configsectionoperatingsystem'] = 'Sistemang Pampatakbo';
$string['configsectionpermissions'] = 'Mga pahintulot';
+$string['configsectionrequestedcourse'] = 'Mga kahilingan ng kurso';
$string['configsectionsecurity'] = 'Seguridad';
+$string['configsectionstats'] = 'Estadistika';
$string['configsectionuser'] = 'User';
$string['configsecureforms'] = 'Makakatulong sa Moodle ang paglalagay ng dagdag na antas ng seguridad kapag tumatanggap ito ng datos mula sa mga web form. Kapag binuhay ito, ang HTTP_REFERER na baryabol ng browser ay ikukumpara sa kasalukuyang form address. Sa ilang kaso, maaaring magbunga ito ng problema kung gumagamit ang user ng firewall (hal. Zonealarm) na nakaconfigure na tanggalin ang HTTP_REFERER mula sa web traffic nila. Ang ilang simtomas ng ganitong problema ay kapag \'hindi kayo makaalis\' sa isang form. Kung nagkakaproblema ang mga user mo sa pahinang panglog-in nila (halimbawa) maaaring mas iibigin mong patayin ang setting na ito, bagama\'t maaaring mailagay sa panganib ng brute-force password na atake ang iyong site. Kung nag-aalangan ka, bayaan mo na lamang itong nakaset sa \'Oo\'.';
$string['configsessioncookie'] = 'Ginagawang pasadya ng kaayusang ito ang pangalan ng cookie na ginagamit ng mga sesyon ng Moodle. Opsiyonal ito, at ginagamit lamang upang maiwasan ang kalituhan sa cookie kapag higit sa isang kopya ng Moodle ang tumatakbo sa iisang web site.';
@@ -82,6 +102,9 @@
$string['configslasharguments'] = 'Ang mga file (larawan, inaplowd atbp.) ay ipinapakita sa pamamagitan ng script na gumagamit ng \'slash na argumento\' (ang ikalawang opsiyon dito). Ginagawa ng paraang ito na maging madali ang pag-cache ng mga file sa mga web browser, proxy server atbp. Kaya lamang, may ilang PHP server na hindi pinapahintulutan ang paraang ito, kaya\'t kung nagkakaproblema kayo sa pagtingin sa mga naaplowd na mga file o larawan (hal mga larawan ng mga user), itakda ang baryabol na ito sa unang opsiyon';
$string['configsmtphosts'] = 'Ibigay ang buong pangalan ng isa o mahigit pang lokal na SMTP server na dapat gamitin ng Moodle upang makapagpadala ng liham (hal \'liham.a.com\' o \'liham.a.com;liham.b.com\'). Kung pabayaan mo itong blangko, gagamitin ng Moodle ang PHP default na paraan ng pagpapadala ng liham.';
$string['configsmtpuser'] = 'Kung nagtakda ka ng SMTP server sa itaas at kailangan ng server ng authentication, ilagay ang username at password dito.';
+$string['configstatsfirstrun'] = 'Itinatakda nito kung hanggang kailan katagal na log ang ipoproseso <b>sa unang pagkakataon</b> na nais magproseso ng estadistika ng cronjob. Kung marami kang trapik at nasa isang pinagsasaluhang hosting, malamang ay huwag nang masyadong lumang log ang isama, dahil maaaring magtagal nang labis at kumain ng maraming rekurso. (Tandaan na para sa kaayusang ito, 1 buwan = 28 araw. Sa mga graph at ulat na nilikha 1 buwan = 1 buwan sa kalendaryo.)';
+$string['configstatsmaxruntime'] = 'Ang pagpoproseso ng estadistika ay napakatrabaho, kaya gamitin ang kombinasyon ng field na ito at ng susunod para maitakda kung kailan at gaano ito katagal tatakbo.';
+$string['configstatsruntimestart'] = 'Kailan ba <b>magsisimula</b> ang cronjob na nagpoproseso ng estadistika?';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Dapat bang pahintulutan ang mga ordinaryong gurò na magtakda ng ibang gurò sa kursong pinagtuturuan nila? Kung \'Hindi\', tanging ang mga tagalikha ng kurso at admin ang maaaring magtakda ng gurò.';
$string['configthemelist'] = 'Pabayaan itong blangko upang mapahintulutan ang paggamit ng anumang tanggap na tema. Kung nais mong paikliin ang menu ng tema, maaari kang magtakda dito ng listahan ng pangalan na pinaghiwalay ng kuwit (Huwag gagamit ng mga espasyo!). Halimbawa: standard,orangewhite';
$string['configtimezone'] = 'Maaari mong itakda ang default na timezone dito. DEFAULT timezone lamang ito para sa padidispley ng mga petsa - maaari itong baguhin ng bawat user sa pamamagitan ng pagtakda ng sarili nila sa kanilang pagkakakilanlan. Ang \"Oras ng server\" dito ay gagawing default ng Moodle ang setting ng operating system ng server, nguni\'t ang \"Oras ng server\" sa pagkakakilanlan ng user ay gagawing default ng user ang kaayusan ng timezone na ito.';
@@ -90,10 +113,13 @@
$string['configwarning'] = 'Mag-ingat sa pagbabago ng mga kaayusang ito - ang dikilalang halaga ay maaaring magdulot ng problema.';
$string['configzip'] = 'Isulat ang lokasyon ng zip program mo (pang-Unix lamang, opsiyonal). Kung itinakda, gagamitin ito sa paglikha ng zip archive sa server. Kung pabayaan mo itong blangko, gagamitin ng Moodle ang mga internal na routine.';
$string['confirmation'] = 'Kumpirmasyon';
-$string['cronwarning'] = 'Ang <a href=\"cron.php\">cron.php maintenance script</a> ay hindi pinatakbo sa loob ng 24 na oras. <br />Ipinapaliwanag ng <a href=\"../doc/?frame=install.html&amp;sub=cron\">dokumentasyon sa pag-iinstol</a>kung paano mo mapapatakbo ng auwtomatiko ito.';
+$string['cronwarning'] = 'Ang <a href=\"cron.php\">cron.php maintenance script</a> ay hindi pinatakbo sa loob ng 24 na oras. <br />Ipinapaliwanag ng <a href=\"../doc/?frame=install.html&sub=cron\">dokumentasyon sa pag-iinstol</a>kung paano mo mapapatakbo ng auwtomatiko ito.';
+$string['density'] = 'Kasiksikan';
$string['edithelpdocs'] = 'Iedit ang mga tulong na dokumento';
$string['editstrings'] = 'Iedit ang mga string';
$string['filterall'] = 'Ifilter ang lahat ng string';
+$string['filtermatchoneperpage'] = 'Ifilter ang katugma nang isang beses sa bawat pahina';
+$string['filtermatchonepertext'] = 'Ifilter ang katugma ng isang beses sa bawat teksto';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Mga inaplowd na file ng filter';
$string['helpadminseesall'] = 'Makikita ba ng mga admin ang lahat ng okasyon sa kalendaryo o iyon lamang para sa kanila?';
$string['helpcalendarsettings'] = 'Isaayos ang iba\'t-ibang aspekto ng Moodle na may kinalaman sa kalendaryo at petsa/oras';
@@ -107,7 +133,18 @@
$string['importtimezonescount'] = '$a->count entry ang inangkat mula sa $a->source';
$string['importtimezonesfailed'] = 'Walang natagpuang source! (Masamang balita)';
$string['incompatibleblocks'] = 'Dimagkasundong Block';
+$string['latexpreamble'] = 'Preamble ng LaTex';
+$string['latexsettings'] = 'Kaayusan ng Renderer ng LaTex';
+$string['mediapluginavi'] = 'Buhayin ang .avi filter';
+$string['mediapluginmov'] = 'Buhayin ang .mov filter';
+$string['mediapluginmp3'] = 'Buhayin ang .mp3 filter';
+$string['mediapluginmpg'] = 'Buhayin ang .mpg filter';
+$string['mediapluginswf'] = 'Buhayin ang .swf filter';
+$string['mediapluginwmv'] = 'Buhayin ang .wmv filter';
$string['optionalmaintenancemessage'] = 'Opsiyonal na pangmentinang mensahe';
+$string['pathconvert'] = 'Path ng <i>convert</i> binary';
+$string['pathdvips'] = 'Path ng <i>dvips</i> binary';
+$string['pathlatex'] = 'Path ng <i>latex</i> binary';
$string['pleaseregister'] = 'Pakirehistro ang site mo para maalis ang buton na ito';
$string['sitemaintenance'] = 'Kasalukuyang minementina ang site na ito at hindi muna ito magagamit';
$string['sitemaintenancemode'] = 'Mode na pangmentina';
View
7 lang/tl_utf8/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['alternatelogin'] = 'Kapag nagpasok ka ng URL dito, gagamitin ito bilang pahinang panglog-in para sa site na ito. Dapat maglaman ang pahina ng isang form na ang action property ay nakatakda sa <strong>\'$a\'</strong> at mga return field na <strong>username</strong> at <strong>password</strong>.<br />Ingatan na huwag makapagpasok ng maling URL, kundi\'y masasarhan kayo ng site na ito.<br />Iwanang blangko ang kaayusang ito upang gamitin ang default na pahinang panglog-in.';
@@ -17,6 +17,10 @@
$string['auth_cas_version'] = 'Bersiyon ng CAS';
$string['auth_casdescription'] = 'Ang paraang ito ay gumagait ng CAS server (Central Authentication Service) upang ma-authenticate ang mga user sa isang Single Sign On environment (SSO). Maaari ka ring gumamit ng simpleng LDAP na pag-aauthenticate, kung ang ibinigay na username at password ay tanggap ayon sa CAS, lilikha ang Moodle ng bagong user entry sa database nito, gamit ang mga user attribute mula sa LDAP kung kinakailangan. Sa mga susunod na paglog-in, tanging ang username at password ang tsetsekin.';
$string['auth_castitle'] = 'Gumamit ng CAS server (SSO)';
+$string['auth_changepasswordhelp'] = 'Palitan ang pantulong sa password';
+$string['auth_changepasswordhelp_expl'] = 'Ipakita ang pantulong para sa nawawalang password sa mga user na nawala ang kanilang $a na password. Ipapakita ito kasama na o kapalit ng <strong>Baguhin ang Password na URL</strong> o dili kaya\'y Internal na pagbabago ng password ng Moodle.';
+$string['auth_changepasswordurl'] = 'Baguhin ang URL ng password';
+$string['auth_changepasswordurl_expl'] = 'Itakda ang url na ipapadala sa mga user na naiwala ang kanilang $a password. Itakda ang <strong>Gamitin ang istandard na Baguhin ang Password na pahina</strong> sa <strong>Hindi</strong>.';
$string['auth_common_settings'] = 'Kaayusang para sa lahat';
$string['auth_data_mapping'] = 'Data mapping';
$string['auth_dbdescription'] = 'Gumagamit ang paraang ito ng panlabas na database teybol upang masuri kung ang ibinigay na username at password ay tanggap. Kung bago ang account, ang impormasyon sa iba pang field ay maaari ring kopyahin ng Moodle.';
@@ -66,6 +70,7 @@
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Opsiyonal: Nananaig sa objectClass na ginagamit sa pagpapangalan/paghahanap ng mga user sa ldap_user_type. Kadalasan ay hindi mo na kailangang baguhin ito.';
$string['auth_ldap_opt_deref'] = 'Itinatakda kung paano hinahandle ang mga alias kapag naghahanap. Piliin ang isa sa mga sumusunod na halaga: \"Hindi\" (LDAP_DEREF_NEVER) o \"Oo\" (LDAP_DEREF_ALWAYS) ';
$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'LDAP password expiration settings.';
+$string['auth_ldap_preventpassindb'] = 'Piliin ang oo upang huwag maimbak ang mga password sa DB ng Moodle.';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Hanapin ang mga user mula sa subcontext.';
$string['auth_ldap_server_settings'] = 'Kaayusan ng LDAP server';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Baguhin ang impormasyon ng user (unang pangalan, apelyido, tirahan..) mula LDAP hanggang Moodle. Itakda ang kaayusan ng \"Data mapping\" alinsunod sa pangangailangan mo.';
View
15 lang/tl_utf8/block_loancalc.php
@@ -0,0 +1,15 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_loancalc.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
+
+
+$string['amountofloan'] = 'Halaga ng utang';
+$string['fortnightly'] = 'Tuwing ikalawang linggo';
+$string['interestrate'] = 'Rate ng interes';
+$string['loancalc'] = 'Pangkuwenta ng utang';
+$string['loanterm'] = 'Tagal ng utang (taon)';
+$string['monthly'] = 'Buwanan';
+$string['repaymentamount'] = 'Halaga ng babayaran';
+$string['repaymentfreq'] = 'Kalimitan ng pagbabayad';
+$string['weekly'] = 'Lingguhan';
+
+?>
View
14 lang/tl_utf8/block_quiz_results.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['bestgrade'] = 'Ang pinakamataas na marka:';
@@ -10,11 +10,15 @@
$string['config_format_fraction'] = 'Mga hatimbilang';
$string['config_format_percentage'] = 'Mga bahagdan';
$string['config_grade_format'] = 'Ipakita ang mga marka bilang:';
+$string['config_name_format'] = 'Antas ng privacy para sa mga ipinakitang resulta:';
+$string['config_names_anon'] = 'Walang pagkikilanlan na resulta';
+$string['config_names_full'] = 'Ipakita ang buong pangalan';
+$string['config_names_id'] = 'Ipakita lamang ang bilang ng ID';
$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Walang anumang aktibidad na pagsusulit ang kursong ito. Kailangan mong magdagdag ng kahit isa bago mo magamit nang wasto ang block na ito.';
-$string['config_select_quiz'] = 'Mula saang pagsusulit kukunin ang resultang ipapakita ng block na ito?';
-$string['config_show_best'] = 'Ilan sa pinakamatataas na marka ang dapat ipakita (0 para mapatay)?';
-$string['config_show_worst'] = 'Ilan sa pinakamababang marka ang dapat ipakita (0 para mapatay)?';
-$string['config_use_groups'] = 'Ipakita ang mga pangkat sa halip na mag-aaral (tangi kung sinusuportahan ng pagsusulit ang pagpapangkat)?';
+$string['config_select_quiz'] = 'Saan bang pagsusulit kukunin ang mga resultang ipapakita sa block na ito?';
+$string['config_show_best'] = 'Ilan ba sa pinakamatataas na marka ang dapat ipakita (0 para mapatay)?';
+$string['config_show_worst'] = 'Ilan ba sa pinakamababang marka ang dapat ipakita (0 para mapatay)?';
+$string['config_use_groups'] = 'Ipapakita ba ang mga pangkat sa halip na mag-aaral (tangi kung sinusuportahan ng pagsusulit ang pagpapangkat)?';
$string['configuredtoshownothing'] = 'Ang kasalukuyang kaayusan ng block na ito ay huwag magpakita ng anumang resulta. Baka gusto mong isaayos ito o itago kaya.';
$string['error_emptyquizid'] = 'May error sa block na ito ngayon: kailangan mong piliin kung aling pagsusulit ang pagkukunan nito ng resulta na ipapakita.';
$string['error_emptyquizrecord'] = 'May error sa block na ito ngayon: mukhang wala sa database ang piniling quiz.';
View
19 lang/tl_utf8/enrol_authorize.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
+$string['adminreview'] = 'Rebyuhin ang order bago icapture ang credit card.';
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Pangalan na panglog-in';
$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Password';
$string['anreferer'] = 'Itype dito ang URL referer, kung isinaayos mo ito sa iyong authorize.net account. Ipapadala nito ang linya na \"Referer: URL\" na nakaembed sa web request.';
@@ -12,12 +13,24 @@
$string['ccinvalid'] = 'Ditanggap na bilang ng card';
$string['ccno'] = 'Bilang ng Credit Card';
$string['cctype'] = 'Uri ng Credit Card';
-$string['ccvv'] = 'CV2';
+$string['ccvv'] = 'Beripikasyon ng Card';
$string['ccvvhelp'] = 'Tingnan ang likod ng card (huling 3 numero)';
+$string['choosemethod'] = 'Kung alam mo ang susi sa pag-enrol sa kurso, ipasok ito; kundi ay kailangan mong magbayad sa kursong ito.';
$string['chooseone'] = 'Punan ang isa o pareho sa sumusunod na dalawang puwang';
-$string['description'] = 'Ang Authorize.net na modyul ay pinahihintulutan kang magsaayos ng may-bayad na kurso sa pamamagitan ng mga nagbibigay ng CC. Kung ang halaga ng anumang kurso ay sero, ang mga mag-aaral ay hindi na sisingilin para makapasok. May pangbuong site na halaga na itatakda mo rito bilang default para sa buong site at pagkatapos ay isang kaayusang pangkurso na itatakda mo para sa bawat kurso. Nananaig ang halaga ng kurso sa halaga ng site.';
+$string['description'] = 'Ang Authorize.net na modyul ay pinahihintulutan kang magsaayos ng may-bayad na kurso sa pamamagitan ng mga negosyante. Kung ang halaga ng anumang kurso ay sero, ang mga mag-aaral ay hindi na sisingilin para makapasok. May pangbuong site na halaga na itatakda mo rito bilang default para sa buong site at pagkatapos ay isang kaayusang pangkurso na itatakda mo para sa bawat kurso. Nananaig ang halaga ng kurso sa halaga ng site.';
$string['enrolname'] = 'Gateway ng Authorize.net Credit Card ';
+$string['httpsrequired'] = 'Ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo na hindi puwedeng iproseso ang kahilingan mo sa kasalukuyan. Hindi maisaayos ang kompigurasyon ng site na ito.
+<br /><br />
+Huwag pong ipapasok ang credit card number ninyo hangga\'t di kayo nakakakita ng dilaw na kandado sa ibaba ng browser. Ang ibig sabihin nito, ay ieencrypt ang lahat ng datos na ipapadala sa pagitan ng client at server. Kaya ang impormasyon sa panahon ng transaksiyon sa pagitan ng dalawang kompyuter ay protektado at ang credit card number ninyo ay hindi mananakaw sa internet.';
+$string['logindesc'] = 'Kailangang naka-ON ang opsiyong ito.
+<br /><br />
+Maaari kang magsaayos ng
+<a href=\"$a->url\">loginhttps</a> na opsiyon sa Baryabol/Seguridad na seksiyon.
+<br /><br />
+Kapag binuhay ito ang Moodle ay gagamit ng ligtas na https na koneksiyon para lamang sa pahinang panglog-in at pagbabayad.';
$string['nameoncard'] = 'Pangalan sa card';
+$string['reviewday'] = 'Awtomatikong icapture ang credit card maliban na lamang kapag nirebyu ng guro o administrador ang order sa loob ng <b>$a</b> araw. KAILANGANG BUHAYIN ANG CRON.<br />(0 araw = patayin ang awtocapture = rerebyuhin ito ng guro, admin nang mano-mano. Ang transaksiyon ay kakanselahin kapag pinatay mo ang awtocapture o kapag hindi mo nirebyu ito sa loob ng 30 araw.)';
+$string['reviewnotify'] = 'Rerebyuhin ang kabayaran mo. Umasa ka na may email na ipapadala sa iyo ang guro mo sa loob ng ilang araw.';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Ipadala ang Bayad';
$string['zipcode'] = 'Zip code';
View
13 lang/tl_utf8/error.php
@@ -1,23 +1,34 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // error.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['adminprimarynoedit'] = 'Hindi maaaring iedit ng iba ang pangunahing admin';
$string['confirmsesskeybad'] = 'Paumanhin, nguni\'t hindi makumpirma ang susi mo pangsesyon, na kailangan para magawa ang aksiyong ito. Ang panseguridad na katangiang ito ay pumipigil sa aksidente o malisyosong pagpapatakbo ng mahahalagang gawain na kunwari ay nasa iyong pangalan. Pakitiyak na talagang nais mong patakbuhin ang gawaing ito.';
$string['coursegroupunknown'] = 'Hindi tinukoy ang kursong kaugnay ng pangkat $a ';
+$string['errorcleaningdirectory'] = 'Nagka-error sa paglilinis ng direktoryong \"$a\"';
+$string['errorcopyingfiles'] = 'Nagka-error sa pagkopya ng mga file';
+$string['errorcreatingdirectory'] = 'Nagka-error sa paglikha ng direktoryong \"$a\"';
+$string['errorcreatingfile'] = 'Nagka-error sa paglikha ng file na \"$a\"';
$string['erroronline'] = 'May error sa linya $a';
+$string['errorreadingfile'] = 'Nagka-error sa pagbasa ng file na \"$a\"';
+$string['errorunzippingfiles'] = 'Nagka-error sa pag-unzip ng mga file';
$string['fieldrequired'] = '\"$a\" ay field na kailangan';
$string['filenotfound'] = 'Paumanhin, hindi matagpuan ang hinihiling na file';
$string['groupalready'] = 'Miyembro na ng pangkat $a ang user';
$string['groupunknown'] = 'Hindi nakaugnay ang pangkat $a sa isang partikular na kurso';
$string['invalidfieldname'] = 'Hindi tanggap na pangalan ng field ang \"$a\" ';
+$string['invalidfiletype'] = 'Hindi tanggap na uri ng file ang \"$a\"';
+$string['invalidxmlfile'] = 'Hindi tanggap na XML file ang \"$a\"';
$string['missingfield'] = 'Nawawala ang field \"$a\"';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Hindi maiinstol ang modyul na \"$a->modulename\" ($a->moduleversion). Kailangan nito ng bagong bersiyon ng Moodle (sa kasalukuyan ay gumagamit ka ng $a->currentmoodle, kailangan mo ng $a->requiremoodle).';
+$string['nonmeaningfulcontent'] = 'Dimakabuluhang nilalaman';
$string['notavailable'] = 'Hindi magagamit iyan sa kasalukuyan';
+$string['onlyeditingteachers'] = 'Tanging ang mga guro na nakapag-eedit ang makagagawa niyan.';
$string['onlyeditown'] = 'Tanging ang sarili mong impormasyon ang maeedit mo';
$string['processingstops'] = 'Huminto ang pagproseso dito. Hindi na ginamit ang nalalabing rekord.';
$string['restricteduser'] = 'Paumanhin, nguni\'t hindi pinahihintulutan ang kasalukuyang account mong \"$a\" na gawin iyan.';
$string['sessionerroruser'] = 'Nagtime-out ang sesyon mo o nakatagpo ng error. Maglog-in mulî.';
+$string['sessionerroruser2'] = 'May natagpuang error sa server na nakaapekto sa paglog-in mo. Pakilog-in mulî o patayin at buhayin mulî ang browser mo.';
$string['sessionipnomatch'] = 'Paumanhin, nguni\'t parang nagbago ang IP number mo simula ng huli kang maglog-in. Ang panseguridad na katangiang ito ay pinipigil ang mga cracker na nakawin ang pagkatao mo habang nakalog-in sa site na ito. Ang mga normal na user ay hindi dapat makakita ng ganitong mensahe - hingan ng tulong ang administrador ng site.';
$string['unknowncourse'] = 'Dikilalang kurso na may pangalang \"$a\"';
$string['usernotaddederror'] = 'Hindi idinagdag ang user \"$a\" - dikilalang error';
View
3 lang/tl_utf8/forum.php
@@ -100,6 +100,7 @@
$string['noposts'] = 'Walang post';
$string['nopostscontaining'] = 'Walang natagpuang post na naglalaman ng \'$a\' ';
$string['nosubscribers'] = 'Wala pang kasali sa talakayang ito';
+$string['nothingnew'] = 'Walang bago para sa $a';
$string['notingroup'] = 'Paumanhin, nguni\'t kailangan ay kabilang ka sa isang pangkat para makita ang talakayang ito.';
$string['notrackforum'] = 'Huwag subaybayan ang mga dipanabasang mensahe';
$string['nownotsubscribed'] = 'Si $a->name ay HINDI makakatanggap ng kopya ng \'$a->forum\' sa pamamagitan ng email.';
@@ -112,6 +113,8 @@
$string['openmode0'] = 'Walang panimulang pag-uusapan, walang tugon';
$string['openmode1'] = 'Walang panimulang pag-uusapan, nguni\'t pinapahintulutan ang pagtugon';
$string['openmode2'] = 'Pinapahintulutan ang mga panimulang pag-uusapan at pagtugon';
+$string['overviewnumpostssince'] = '$a na post hanggang huling paglog-in';
+$string['overviewnumunread'] = '$a ang kabuaang dinabasa';
$string['parent'] = 'Ipakita ang pinagsimulan';
$string['parentofthispost'] = 'Pinagsimulan ng post na ito';
$string['postadded'] = 'Matagumpay na naidagdag ang post mo.<p>May $a ka para maedit ito kung gusto mong baguhin.</p>';
View
8 lang/tl_utf8/install.php
@@ -17,11 +17,11 @@
$string['configfilewritten'] = 'matagumpay na nalikha ang config.php';
$string['configurationcomplete'] = 'Nakumpleto na ang pagsasaayos';
$string['database'] = 'Database';
-$string['databasecreationsettings'] = 'Ngayon ay kailangan mong isaayos ang kaayusan ng database kung saan iiimbakin ang karamihan sa datos ng Moodle. Awtomationg lilikhain ang database na ito ng pang-instol na Moodle4Windows na may mga kaayusang itinatakda sa ibaba.<br />
+$string['databasecreationsettings'] = 'Ngayon ay kailangan mong isaayos ang kaayusan ng database kung saan iiimbakin ang karamihan sa datos ng Moodle. Awtomatikong lilikhain ang database na ito ng pang-instol na Moodle4Windows na may mga kaayusang itinatakda sa ibaba.<br />
<br /> <br />
<b>Uri:</b> ipinirmi ng pang-instol sa \"mysql\"<br />
<b>Host:</b> ipinirmi ng pang-instol sa \"localhost\"<br />
-<b>Pangalan:</b> pangalana ng database, hal. moodle<br />
+<b>Pangalan:</b> pangalan ng database, hal. moodle<br />
<b>User:</b> ipinirmi ng pang-instol sa \"root\"<br />
<b>Password:</b> ang password ng database mo<br />
<b>Unlapi ng Teybol:</b> opsiyonal na unlapi na gagamitin sa lahat ng pangalan ng teybol';
@@ -38,7 +38,7 @@
$string['dataroot'] = 'Direktoryo ng Datos';
$string['datarooterror'] = 'Hindi matagpuan o malikha ang \'Direktoryo ng Datos\' na ibinigay mo. Alin sa dalawa, iwasto mo ang landas o lumikha ng direktoryo nang mano-mano.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Hindi kami makakonekta sa ibinigay mong database. Pakitsek ang kaayusan mo ng database.';
-$string['dbcreationerror'] = 'Error sa paglikha ng database. Hindi malikha ang ibinigay na pangalan ng database nang may mga ibinigay na kaayusan';
+$string['dbcreationerror'] = 'Nagka-Error sa paglikha ng database. Hindi malikha ang ibinigay na pangalan ng database nang may mga ibinigay na kaayusan';
$string['dbhost'] = 'Host Server';
$string['dbpass'] = 'Password';
$string['dbprefix'] = 'Prefix ng mga teybol';
@@ -48,7 +48,7 @@
<p><b>Web Address:</b>
Ibigay ang buong web address kung saan papasukin ang Moodle.
Kung ang web site mo ay mapapasok sa pamamagitan ng maraming URL piliin ang
-pina-angkop para sa mga mag-aaral mo. Huwag lalagyan ng
+pinakaangkop para sa mga mag-aaral mo. Huwag lalagyan ng
slash sa dulo.</p>
<p><b>Direktoryo ng Moodle:</b>
View
15 lang/tl_utf8/quiz.php
@@ -89,7 +89,7 @@
$string['countdowntenminutes'] = 'Magwawakas na ang pagsusulit sa loob ng sampung minuto.';
$string['coursetestmanager'] = 'Format na Course Test Manager';
$string['createfirst'] = 'Kailangan mo munang lumikha ng maikling-sagot na tanong.';
-$string['createmultiple'] = 'Lumikha ng maraming tanong';
+$string['createmultiple'] = 'Magdagdag ng ilang random na tanong sa pagsusulit';
$string['createnewquestion'] = 'Lumikha ng bagong tanong';
$string['custom'] = 'Pasadyang format';
$string['datasetdefinitions'] = 'Depinisyon ng dataset na magagamit mulî para sa kategoriyang $a';
@@ -106,7 +106,7 @@
$string['deletequestionscheck'] = 'Talaga bang nais mong burahin ang mga sumusunod na tanong? <div>$a</div>';
$string['deleteselected'] = 'Burahin ang mga pinilì';
$string['description'] = 'Deskripsiyon';
-$string['discrimination'] = 'Discrim. Indeks';
+$string['discrimination'] = 'Indeks ng Diskrim. ';
$string['displayoptions'] = 'Ipakita ang mga opsiyon';
$string['download'] = 'Iklik upang maidownload ang mga iniluwas na file ng kategoriya ';
$string['downloadextra'] = '(ang file ay nakaimbak din sa mga file ng kurso sa /quiz na folder)';
@@ -181,6 +181,8 @@
$string['imagedisplay'] = 'Larawang ipapakita';
$string['imagemissing'] = 'Wala ang larawan sa linyang $a. Hindi gagamitn ang filename';
$string['importmax10error'] = 'May error sa tanong. Hindi ka maaaring magkaroon ng mahigit sa sampung sagot';
+$string['importmaxerror'] = 'May error sa tanong.
+Masyadong maraming sagot.';
$string['importminerror'] = 'May error sa tanong. Hindi sapat ang dami ng sagot para sa uri ng tanong na ito';
$string['importquestions'] = 'Angkatin ang mga tanong mula sa file';
$string['incorrect'] = 'Malî';
@@ -206,7 +208,7 @@
$string['listitems'] = 'Listahan ng mga Aytem sa Pagsusulit';
$string['literal'] = 'Salita';
$string['loguniform'] = 'numero, mula sa isang loguniform distribution';
-$string['lowmarkslimit'] = 'Huwag suriin kung ang isko ay mas mababa sa:';
+$string['lowmarkslimit'] = 'Huwag suriin kung ang iskor ay mas mababa sa:';
$string['makecopy'] = 'Isave bilang bagong tanong';
$string['managetypes'] = 'Pamahalaan ang mga uri ng tanong at server';
$string['mark'] = 'Ipasa';
@@ -263,6 +265,7 @@
$string['optional'] = 'opsiyonal';
$string['outof'] = ' mula sa isang maksimum na ';
$string['overdue'] = 'Lagpas na sa Taning';
+$string['pagesize'] = 'Mga pagkuha na ipinakita sa bawat pahina:';
$string['paragraphquestion'] = 'Hindi suportado ang Talataang Tanong sa linyang $a. Ang tanong ay hindi gagamitin';
$string['parent'] = 'Magulang';
$string['partiallycorrect'] = 'Bahagyang wasto';
@@ -331,6 +334,7 @@
$string['reportmulti_resp'] = 'Indibidwal na Tugon';
$string['reportoverview'] = 'Kabuuang Tanaw';
$string['reportregrade'] = 'Markahan muli ang mga pagkuha';
+$string['reportresponses'] = 'Mga detalyadong tugon';
$string['reports'] = 'Mga ulat';
$string['reportsimplestat'] = 'Payak na estadistika';
$string['requirepassword'] = 'Kailangan ng password';
@@ -386,6 +390,9 @@
$string['shufflequestions'] = 'Balasahin ang mga tanong';
$string['significantfigures'] = ' may $a ';
$string['significantfiguresformat'] = 'mga makabuluhang numero';
+$string['sortage'] = 'Pagsunudsunurin alinsunod sa edad';
+$string['sortalpha'] = 'Pagsunudsunurin alinsunod sa baybay';
+$string['sortsubmit'] = 'Pagsunudsunurin ang mga tanong';
$string['startagain'] = 'Magsimula mulî';
$string['startedon'] = 'Sinimulan noong';
$string['subneterror'] = 'Paumanhin, ang pagsusulit na ito ay ikinandado kaya\'t mapapasok lamang ito mula sa ilang partikular na lokasyon. Sa kasalukuyan hindi kasama ang kompyuter mo sa mga pinapahintulutang gumamit ng pagsusulit na ito.';
@@ -397,7 +404,7 @@
$string['timelimit'] = 'Taning';
$string['timelimitexeeded'] = 'Paumanhin! Lumagpas na sa taning ng pagsusulit!';
$string['timestr'] = '%%H:%%M:%%S ng %%d/%%m/%%y';
-$string['timesup'] = 'Tapos na ang oras!';
+$string['timesup'] = 'Ubos na ang oras!';
$string['timetaken'] = 'Oras na kinuha';
$string['tolerance'] = 'Tolerance';
$string['tolerancetype'] = 'Uri ng Tolerance';
View
4 lang/tl_utf8/quiz_analysis.php
@@ -1,11 +1,11 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['analysisoptions'] = 'Mga opsiyon ng pagsusuri';
$string['analysistitle'] = 'Manghad ng Pagsusuri ng Aytem';
$string['attemptsall'] = 'lahat ng pagkuha';
-$string['attemptselection'] = 'Pagkuha na susuriin bawat user';
+$string['attemptselection'] = 'Pagkuha ng bawat user na susuriin';
$string['attemptsfirst'] = 'unang pagkuha';
$string['attemptshighest'] = 'pinakamataas na marka';
$string['attemptslast'] = 'huling pagkuha';
View
10 lang/tl_utf8/quiz_responses.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // quiz_responses.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
+
+
+$string['pagesize'] = 'Pagkuha sa bawat pahina:';
+$string['reportresponses'] = 'Mga detalyadong sagot';
+$string['responsesoptions'] = 'Mga opsiyon ng isasagot';
+$string['responsestitle'] = 'Mga detalyadong sagot';
+
+?>
View
12 lang/tl_utf8/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // resource.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['addresource'] = 'Magdagdag ng rekurso';
@@ -23,6 +23,7 @@
$string['configsecretphrase'] = 'Ginagamit ang lihim na katagang ito sa paglikha ng halaga ng encrypted code na maipapadala sa ilang rekurso bilang parameter. Nililikha ang encrypted code sa pamamagitan ng md5 na halaga ng current_users IP address na ikinoncatenate sa iyong lihim na kataga. a.b. code = md5(IP.lihimnakataga). Nabibigyan nito ng kakayanan ang pupuntahang rekurso na tiyakin ang koneksiyon para sa dagdag na seguridad.';
$string['configwebsearch'] = 'Kapag nagdagdag ka ng URL bilang webpage o weblink, ihinahandog ang lokasyong ito bilang site na makatutulong sa user na hanapin ang URL na nais nila.';
$string['configwindowsettings'] = 'Itinatakda nito ang default na halaga para sa parte ng form na pinag-aayusan ng Window, kapag nagdadagdag ka ng bagong rekurso. Matapos ang unang pagkakataon, ang halagang ito ay kung ano ang ibigin ng indibidwal na user.';
+$string['deploy'] = 'Ilatag';
$string['directlink'] = 'Direktang link papunta sa file na ito';
$string['directoryinfo'] = 'Lahat ng file sa piniling direktoryo ay ipapakita.';
$string['display'] = 'Window';
@@ -38,6 +39,7 @@
$string['frameifpossible'] = 'Ilagay ang rekurso sa isang frame upang mapanatiling nakikita ang nabigasyon ng site';
$string['fulltext'] = 'Buong teksto';
$string['htmlfragment'] = 'Piraso ng HTML';
+$string['imspackageloaded'] = 'Nailowd na ang Pakete';
$string['localfile'] = 'Local na file';
$string['localfilechoose'] = 'Pumilì ng isang lokal na file (CD-ROM)';
$string['localfilehelp'] = 'Tulong sa pagpapakita ng mga lokal na file';
@@ -47,6 +49,7 @@
$string['maindirectory'] = 'Punong direktoryo ng mga file';
$string['modulename'] = 'Rekurso';
$string['modulenameplural'] = 'Mga Rekurso';
+$string['navigationbuttons'] = 'Mga Buton na Pangnabigasyon';
$string['neverseen'] = 'Hindi makikita';
$string['newdirectories'] = 'Ipakita ang mga link ng direktoryo';
$string['newfullscreen'] = 'Punuin ang buong screen';
@@ -64,6 +67,8 @@
$string['note'] = 'Talâ';
$string['notefile'] = 'Upang makapagaplowd ng marami pang file sa kurso (upang lumitaw ang mga ito sa listahan) gamitin ang <a href=\"$a\">Tagapamahala ng File</a>.';
$string['notypechosen'] = 'Kailangan mong pumili ng uri. Gamitin mo ang iyong back button para makabalik at makaulit.';
+$string['packagechanged'] = 'Nagbago ang IMS Content Package na ito.';
+$string['packagenotdeplyed'] = 'Hindi pa nailalatag ang IMS Content Package na ito.';
$string['pagedisplay'] = 'Ipakita ang rekursong ito sa loob ng kasalukuyang window';
$string['pagewindow'] = 'Sa window ring iyon';
$string['pan'] = 'Pan';
@@ -84,11 +89,16 @@
$string['resourcetypedirectory'] = 'Ipakita ang isang direktoryo';
$string['resourcetypefile'] = 'Maglink sa file o web site';
$string['resourcetypehtml'] = 'Gumawa ng web page';
+$string['resourcetypeims'] = 'Maglatag ng IMS Content Package';
$string['resourcetypelabel'] = 'Magsingit ng etiketa';
+$string['resourcetyperepository'] = 'Link sa isang repository object';
$string['resourcetypetext'] = 'Gumawa ng pahinang teksto';
$string['searchweb'] = 'Maghanap ng pahinang pangweb';
$string['serverurl'] = 'URL ng Server ($a->wwwroot)';
+$string['showcourseblocks'] = 'Ipakita ang mga block ng kurso';
+$string['tableofcontents'] = 'Nilalaman';
$string['variablename'] = 'Pangalan ng baryabol';
+$string['viewims'] = 'Tingnan ang IMS CP Package';
$string['vol'] = 'Vol';
?>
View
20 lang/tl_utf8/scorm.php
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['details'] = 'Mga detalye ng SCO track';
$string['display'] = 'Ipakita';
$string['domxml'] = 'DOMXML external library';
-$string['enablebrowse'] = 'Buhayin ang mode na pagsilip';
+$string['element'] = 'Elemento';
$string['entercourse'] = 'Ipasok ang kursong SCORM';
$string['errorlogs'] = 'Log ng mga error';
$string['exit'] = 'Lumabas sa kursong SCORM';
@@ -28,15 +28,22 @@
$string['found'] = 'Natagpuan ang manifest';
$string['frameheight'] = 'Itinatakda ng mas-ibig na ito ang default na taas ng frame ng SCO';
$string['framewidth'] = 'Itinatakda ng mas-ibig na ito ang default na lapad ng frame ng SCO';
+$string['general'] = 'Pangkalahatang datos';
$string['gradeaverage'] = 'Katamtamang marka';
$string['gradehighest'] = 'PInakamataas na marka';
$string['grademethod'] = 'Paraan ng pagmamarka';
$string['gradescoes'] = 'Sitwasyon ng mga SCO';
$string['gradesum'] = 'Kabuuang marka';
$string['guestsno'] = 'Hindi maaaring makita ng mga bisita ang mga kursong scorm';
$string['height'] = 'Taas';
+$string['hidebrowse'] = 'Itago ang buton ng pansilip na mode';
+$string['hidetoc'] = 'Itago ang balangkas ng kurso mula sa window ng player';
+$string['identifier'] = 'Pangkilala ng Tanong';
$string['incomplete'] = 'Dikumpleto';
+$string['interactions'] = 'Mga interaksiyon';
$string['lastaccess'] = 'Huling pagpasok';
+$string['max'] = 'Maks na iskor';
+$string['min'] = 'Min na iskor';
$string['missing_attribute'] = 'Nawawala ang attribute na $a->attr sa tag na $a->tag';
$string['missing_tag'] = 'Nawawala ang tag na $a->tag';
$string['mode'] = 'Mode';
@@ -47,37 +54,48 @@
$string['no_children'] = 'Kailangan ay may anak ang tag na $a->tag';
$string['noactivity'] = 'Walang maiuulat';
$string['nomanifest'] = 'Hindi natagpuan ang manifest';
+$string['noprerequisites'] = 'Paumanhin subali\'t wala ka pang sapat na prerequisite para mapasok ang learning object na ito';
$string['noreports'] = 'Walang ulat na maipapakita';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['not_corr_type'] = 'Hindi tugma ang uri para sa tag na $a->tag';
$string['notattempted'] = 'Hind kinuha';
+$string['objectives'] = 'Mga layunin';
$string['organization'] = 'Organisasyon';
$string['organizations'] = 'Mga organisasyon';
+$string['othertracks'] = 'Iba pang Track';
$string['packagedir'] = 'Filesystem Error: Hindi malikha ang direktoryo ng pakete';
$string['packagefile'] = 'Walang paketeng file na itinakda';
$string['passed'] = 'Pasado';
$string['php5'] = 'PHP 5 (DOMXML native library)';
$string['popup'] = 'Buksan ang mga Bagay na Pag-aaralan sa bagong window';
$string['position_error'] = 'Ang $a->tag na tag ay hindi maaaring maging anak ng $a->parent na tag';
$string['prev'] = 'Nakaraan';
+$string['raw'] = 'Hilaw na iskor';
$string['regular'] = 'Regular na Manifest';
$string['report'] = 'Ulat';
+$string['result'] = 'Resulta';
$string['review'] = 'Irebyu';
$string['scoes'] = 'Mga SCO';
$string['score'] = 'Iskor';
$string['scormcourse'] = 'Kursong SCORM';
$string['stagesize'] = 'Laki ng Frame/Windows';
+$string['status'] = 'Estado';
+$string['student_response'] = 'Tugon';
$string['syntax'] = 'Error sa sintaks';
$string['tag_error'] = 'Dikilalang tag ($a->tag) na may ganitong laman: $a->value';
+$string['time'] = 'Oras';
$string['too_many_attributes'] = 'Labis ang attribute ng tag na $a->tag';
$string['too_many_children'] = 'Labis ang anak ng tag na $a->tag';
$string['totaltime'] = 'Oras';
$string['trackingloose'] = 'Babalâ: Mawawala ang tracking data ng paketeng SCORM na ito!';
+$string['type'] = 'Urî';
$string['validateascorm'] = 'Suriin kung tanggap ang paketeng SCORM';
$string['validation'] = 'Resulta ng pagsusuri kung tanggap';
$string['validationtype'] = 'Ang mas-ibig na ito ay itinatakda ang DOMXML library na ginagamit sa pagtiyak kung tanggap ang SCORM Manifest. Kung hindi mo alam kung ano ito, pabayaan ang pinilì na.';
+$string['value'] = 'Halaga';
$string['versionwarning'] = 'Ang bersiyon ng manifest ay mas luma sa 1.3, babala sa $a->tag na tag';
$string['viewallreports'] = 'Tingnan ang mga ulat para sa $a na pagkuha';
$string['width'] = 'Lapad';
+$string['window'] = 'Frame/Window';
?>
View
3 lang/tl_utf8/wiki.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['action'] = '-- Aksiyon --';
@@ -144,6 +144,7 @@
$string['save'] = 'Isave';
$string['searchwiki'] = 'Maghanap sa Wiki';
$string['setpageflags'] = 'Itakda ang mga watawat ng pahina';
+$string['showversions'] = 'Ipakita ang mga bersiyon:';
$string['sitemap'] = 'Sitemap';
$string['smfor'] = 'Sitemap para sa';
$string['status'] = 'Kalagayan';

0 comments on commit b8584ba

Please sign in to comment.