Skip to content
Browse files

polishing

  • Loading branch information...
1 parent 5e9279e commit b86f80a9dc1b9f8459df1bab06f7eac097639c5d koenr committed Nov 4, 2005
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/help/quiz/multianswer.html
View
2 lang/nl/help/quiz/multianswer.html
@@ -7,7 +7,7 @@
<p>Er is op dit moment nog geen grafische interface om deze vragen te maken - je moet de vraag opmaken in een tekstbox of door
ze te importeren uit externe bestanden.</p>
-<p>Hier is een voorbeeld van de in te geven tekst die gebruikt wordt om zo een vraag te maken:
+<p>Hier is een voorbeeld van de in te geven tekst die gebruikt wordt om zo een vraag te maken. Het eerste cijfer is het aantal punten waarop de vraag staat, dubbele punt (geen spaties!) dan komt IN HOOFDLETTERS het vraagtype, dubbele punt (geen spaties!) dan komt een ~ voor een fout antwoord, een = voor een juist antwoord en een # voor feedback.
<form action="">
<center>

0 comments on commit b86f80a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.