Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20100103)

  • Loading branch information...
1 parent 223f348 commit ba260d62e6e15b1f8fc8cc05a8a6fc717cb5fd87 @moodler moodler committed Jan 3, 2010
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 install/lang/da_utf8/installer.php
View
4 install/lang/da_utf8/installer.php
@@ -12,7 +12,7 @@
$string['admindirerror'] = 'Den angivne admin-mappe er forkert';
$string['admindirname'] = 'Admin-mappe';
$string['admindirsettinghead'] = 'Opretter admin-mappen...';
-$string['admindirsettingsub'] = 'Nogle få webhoteller bruger /admin som en speciel URL til kontrolpanelet el.lign. Desværre konflikter dette med standardplaceringen af Moodles administrationssider. Du kan i så tilfælde omdøbe admin-mappen i din installation og skrive navnet her. Eksempel:<br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br /> Dette vil sikre admin-linkene i Moodle.';
+$string['admindirsettingsub'] = 'Nogle få webhoteller bruger /admin som en speciel URL til kontrolpanelet el.lign. Desværre konflikter dette med standardplaceringen af Moodles administrationssider. Du kan i så tilfælde omdøbe admin-mappen i din installation og skrive navnet her. Eksempel:<br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br /> Dette vil sikre linkene til adminsiderne i Moodle.';
$string['bypassed'] = 'Forbigået';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kan ikke oprette sprogmappe';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Kan ikke oprette temp-mappe';
@@ -113,7 +113,7 @@
<br />
<b>Datamappe:</b> Den mappe, hvori Moodle gemmer uploadede filer. Denne mappe skal være læse- OG SKRIVBAR for den bruger apache kører under (typisk \'nobody\' eller \'apache\'). Der må ikke være direkte adgang til den fra internettet.';
$string['dirroot'] = 'Moodle-mappe';
-$string['dirrooterror'] = 'Den angivne \"moodle-mappe\" lader ikke til at være rigtig - der er ingen Moodle-installation der. Den nedenstående værdi er blevet fjernet.';
+$string['dirrooterror'] = 'Den angivne \"moodle-mappe\" lader ikke til at være rigtig - der er ingen Moodleinstallation der. Den nedenstående værdi er blevet fjernet.';
$string['download'] = 'Download';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Downloadet fil-tjek fejlede';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Download \"$a\"-sprogpakken';

0 comments on commit ba260d6

Please sign in to comment.