Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20100115)

  • Loading branch information...
1 parent d5e0c81 commit ba42f8ca5401cc5eda1814687e476bf26d94db61 @moodler moodler committed Jan 15, 2010
Showing with 55 additions and 0 deletions.
  1. +55 −0 install/lang/ro_utf8/installer.php
@@ -9,27 +9,82 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
+$string['admindirname'] = 'Admin Directory';
+$string['admindirsettinghead'] = 'Se setează Admin Directory...';
$string['bypassed'] = 'Ignorat';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nu se poate crea un director lang';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nu se poate crea director temporar';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nu se pot descărca componente';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Fişierul arhivă ZIP nu poate fi descărcat';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Nu a fost găsită componenta';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Fişierul md5 nu poate fi salvat';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Arhiva ZIP nu poate fi salvată';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Arhiva nu poate fi deschisă';
+$string['caution'] = 'Atenţie';
$string['check'] = 'Verifică';
+$string['chooselanguagehead'] = 'Selectare limbă';
$string['closewindow'] = 'Inchide fereastra';
+$string['componentisuptodate'] = 'Componenta este actualizată';
+$string['configfilewritten'] = 'config.php a fost creat cu succes';
+$string['configurationcompletehead'] = 'Finalizare configurare';
$string['continue'] = 'Continuă';
+$string['database'] = 'Bază de date';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Notă:</b> În cazul în care nu există o bază de date installerul va încerca să creeze în mod automat una.';
+$string['dataroot'] = 'Data Directory';
+$string['datarooterror'] = 'Data Directory specificat de dumneavoastră nu a putut fi găsit sau creat. Verificaţi corectitudinea căii furnizate sau creaţi manual directorul.';
+$string['datarootpublicerror'] = 'Data Directory specificat de dumneavoastră este accesibil în mod direct via Web, trebuie să folosiţi un alt director.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Nu s-a putut realiza conexiunea cu baza de date specificată de dumneavoastră. Vă rugăm verificaţi setările făcute pentru baza de date.';
+$string['dbcreationerror'] = 'Eroare creare bază de date. Nu s-a putut crea baza de date cu numele şi setările furnizate.';
+$string['dbprefix'] = 'Prefix tabele';
+$string['dbtype'] = 'Tip';
+$string['dirroot'] = 'Director Moodle';
$string['download'] = 'Descarcă';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Verificarea fişierului descărcat a eşuat';
+$string['downloadlanguagebutton'] = 'Descarcă modulul de localizare &quot;$a&quot;';
+$string['downloadlanguagehead'] = 'Descarcă modulul de localizare';
+$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Puteţi continua procesul de instalare folosind modulul de localizare implicit \"$a\".';
+$string['environmenthead'] = 'Se verifică mediul...';
$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'acest test trebuie să treacă';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'trebuie instalat şi activat';
$string['error'] = 'Eroare';
+$string['fileuploads'] = 'Încărcare Fişiere';
+$string['fileuploadserror'] = 'Acest parametru ar trebuie să fie activat';
+$string['gdversion'] = 'Versiune GD';
$string['help'] = 'Ajutor';
$string['info'] = 'Informaţii';
+$string['installation'] = 'Instalare';
+$string['invalidmd5'] = 'md5 incorect';
$string['language'] = 'Limba';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Acest parametru ar trebui să fie dezactivat';
+$string['memorylimit'] = 'Limită memorie';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Lipseşte un câmp obligatoriu';
$string['moodledocslink'] = 'Documente Moodle pentru această pagină';
+$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
+$string['mssql_n'] = 'SQL*Server with UTF-8 support (mssql_n)';
+$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
+$string['mysqli'] = 'Improved MySQL (mysqli)';
$string['name'] = 'Nume';
$string['next'] = 'Continuare';
+$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
+$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server over ODBC (odbc_mssql)';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['parentlanguage'] = 'PENTRU TRADUCĂTORI: în cazul în care pentru limba pe care o folosiţi există o limbă alternativă pe care Moodle o poate folosi atunci când lipseşte traducerea în limba dumneavoastră, specificaţi aici codul acesteia. Dacă nu completaţi nimic în acest câmp se va folosi limba engleză. Exemplu: nl.';
$string['password'] = 'Parolă';
+$string['phpversion'] = 'Versiune PHP';
+$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['previous'] = 'Anterior';
$string['report'] = 'Raport';
$string['restricted'] = 'Restricţionat';
+$string['sessionautostarterror'] = 'Acest parametru ar trebui să fie dezactivat';
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Română';
$string['user'] = 'Utilizator';
+$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
+$string['wrongdestpath'] = 'Destinaţie greşită';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Nume incorect pentru arhiva zip';
+$string['wwwroot'] = 'Adresă Web';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instalarea extensiei opţionale xmlrpc este foarte utilă pentru funcţionalitatea Moodle Networking';
+$string['ziprequired'] = 'Moodle funcţionează în prezent cu extensia Zip PHP, info-ZIP binaries sau PclZip library nu se mai folosesc.';
?>

0 comments on commit ba42f8c

Please sign in to comment.