Permalink
Browse files

""

  • Loading branch information...
1 parent 6453719 commit ba5318ef53c1ee75b1e0b9b0f676bb087d60baf7 djachenko committed Feb 9, 2005
Showing with 28 additions and 34 deletions.
  1. +28 −34 lang/ru/journal.php
View
@@ -1,38 +1,32 @@
<?PHP // $Id$
+ // journal.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083132)
-// This translation was made by Learning Centre "Microtest" 2003
-// If you have any questions or suggestions concerning it
-// please contact us contact@elearning.microtest.ru
-// or write some notes in forum http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=1783
-#------------------------------------------------------------
-$string['modulename'] = "Ðàáî÷àÿ òåòðàäü";
-$string['modulenameplural'] = "Ðàáî÷èå òåòðàäè";
-#------------------------------------------------------------
+$string['alwaysopen'] = 'Âñåãäà îòêðûòà';
+$string['blankentry'] = 'Ïóñòàÿ çàïèñü';
+$string['daysavailable'] = 'Äíè, êîãäà äîñòóïíà';
+$string['editingended'] = 'Âðåìÿ ðàáîòû ñ òåòðàäüþ èñòåêëî';
+$string['editingends'] = 'Âðåìÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ îêîí÷åíî';
+$string['entries'] = 'Çàïèñè';
+$string['feedbackupdated'] = 'Èçìåíåíèÿ ñîõðàíåíû';
+$string['journalmail'] = '$a->teacher äîáàâèë îöåíêó Âàøåé çàïèñè â ðàáî÷åé òåòðàäè \'$a->journal\'. Âû ìîæåòå óâèäåòü êîììåíòàðèé ïî ññûëêå: $a->url';
+$string['journalmailhtml'] = '$a->teacher äîáàâèë îöåíêó Âàøåé çàïèñè â ðàáî÷åé òåòðàäè \'<i>$a->journal</i>\'<br /><br /> Âû ìîæåòå óâèäåòü <a href=\"$a->url\">êîììåíòàðèé</a>.';
+$string['journalname'] = 'Çàãîëîâîê ðàáî÷åé òåòðàäè';
+$string['journalquestion'] = 'Òåìà ðàáîòû';
+$string['journalrating1'] = 'Íåóäîâëåòâîðèòåëüíî';
+$string['journalrating2'] = 'Óäîâëåòâîðèòåëüíî';
+$string['journalrating3'] = 'Îòëè÷íî';
+$string['modulename'] = 'Ðàáî÷àÿ òåòðàäü';
+$string['modulenameplural'] = 'Ðàáî÷èå òåòðàäè';
+$string['newjournalentries'] = 'Íîâûå çàïèñè';
+$string['noentry'] = 'Íåò çàïèñåé';
+$string['noratinggiven'] = 'Îöåíêà íå áûëà âûñòàâëåíà';
+$string['notopenuntil'] = 'Ðàáî÷àÿ òåòðàäü íåäîñòóïíà äî…';
+$string['notstarted'] = ' ðàáî÷åé òåòðàäè îòñóòñòâóþò çàïèñè';
+$string['overallrating'] = 'Îáùàÿ îöåíêà';
+$string['rate'] = 'Áåç îöåíêè';
+$string['saveallfeedback'] = 'Ñîõðàíèòü ðåçóëüòàòû';
+$string['startoredit'] = 'Ðàáîòàòü ñ òåòðàäüþ';
+$string['viewallentries'] = 'Ïðîâåðèòü òåòðàäè ($a)';
-$string['alwaysopen'] = "Âñåãäà îòêðûòà";
-$string['blankentry'] = "Ïóñòàÿ çàïèñü";
-$string['daysavailable'] = "Äíè, êîãäà äîñòóïíà";
-$string['editingends'] = "Âðåìÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ îêîí÷åíî";
-$string['editingended'] = "Âðåìÿ ðàáîòû ñ òåòðàäüþ èñòåêëî";
-$string['feedbackupdated'] = "Èçìåíåíèÿ ñîõðàíåíû";
-$string['journalname'] = "Çàãîëîâîê ðàáî÷åé òåòðàäè";
-$string['journalquestion'] = "Òåìà ðàáîòû";
-$string['journalrating1'] = "Íå óäîâëåòâîðèòåëüíî";
-$string['journalrating2'] = "Óäîâëåòâîðèòåëüíî";
-$string['journalrating3'] = "Îòëè÷íî";
-$string['newjournalentries'] = "Íîâûå çàïèñè";
-$string['noentry'] = "Íåò çàïèñåé";
-$string['notopenuntil'] = "Ðàáî÷àÿ òåòðàäü íåäîñòóïíà äî…";
-$string['notstarted'] = " ðàáî÷åé òåòðàäè îòñóòñòâóþò çàïèñè";
-$string['noratinggiven'] = "Îöåíêà íå áûëà âûñòàâëåíà";
-$string['overallrating'] = "Îáùàÿ îöåíêà";
-$string['rate'] = "Áåç îöåíêè";
-$string['saveallfeedback'] = "Ñîõðàíèòü ðåçóëüòàòû";
-$string['startoredit'] = "Ðàáîòàòü ñ òåòðàäüþ";
-$string['viewallentries'] = "Ïðîâåðèòü òåòðàäè (\$a)";
-$string['entries'] = "Çàïèñè";
-$string['journalmail'] = "\$a->teacher äîáàâèë îöåíêó Âàøåé çàïèñè â ðàáî÷åé òåòðàäå '\$a->journal'. Âû ìîæåòå óâèäåòü êîììåíòàðèé ïî ññûëêå: \$a->url";
-$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher äîáàâèë îöåíêó Âàøåé çàïèñè â ðàáî÷åé òåòðàäå '<i>\$a->journal</i>'<br /><br /> Âû ìîæåòå óâèäåòü <a href=\"\$a->url\">êîììåíòàðèé</a>.";
-$string['journalresponses'] = "Îòâåòû";
-?>
+?>

0 comments on commit ba5318e

Please sign in to comment.