Permalink
Browse files

New Swedish translation by Set Lonnert

 • Loading branch information...
moodler
moodler committed Dec 22, 2002
1 parent 9e12b88 commit ba54c0b8cedaec916d124e2fef8f13bd8fd0e039
Showing with 2,398 additions and 0 deletions.
 1. +23 −0 lang/sv/README
 2. +40 −0 lang/sv/assignment.php
 3. +58 −0 lang/sv/auth.php
 4. +17 −0 lang/sv/choice.php
 5. +18 −0 lang/sv/docs/module_files.txt
 6. +119 −0 lang/sv/forum.php
 7. +12 −0 lang/sv/help/assignment/assignmenttype.html
 8. +11 −0 lang/sv/help/assignment/resubmit.html
 9. +7 −0 lang/sv/help/choice/options.html
 10. +10 −0 lang/sv/help/coursecategory.html
 11. +25 −0 lang/sv/help/courseformats.html
 12. +4 −0 lang/sv/help/coursefullname.html
 13. +15 −0 lang/sv/help/coursenewsitems.html
 14. +12 −0 lang/sv/help/coursenumsections.html
 15. +15 −0 lang/sv/help/courserecent.html
 16. +8 −0 lang/sv/help/courseshortname.html
 17. +19 −0 lang/sv/help/coursestartdate.html
 18. +24 −0 lang/sv/help/enrolmentkey.html
 19. +21 −0 lang/sv/help/forum/allowdiscussions.html
 20. +23 −0 lang/sv/help/forum/attachment.html
 21. +17 −0 lang/sv/help/forum/forumtype.html
 22. +73 −0 lang/sv/help/forum/ratings.html
 23. +17 −0 lang/sv/help/forum/subscription.html
 24. +22 −0 lang/sv/help/guestaccess.html
 25. +13 −0 lang/sv/help/html.html
 26. +12 −0 lang/sv/help/langedit.html
 27. +70 −0 lang/sv/help/mods.html
 28. +18 −0 lang/sv/help/picture.html
 29. +93 −0 lang/sv/help/questions.html
 30. +6 −0 lang/sv/help/quiz/attempts.html
 31. +18 −0 lang/sv/help/quiz/categories.html
 32. +6 −0 lang/sv/help/quiz/correctanswers.html
 33. +5 −0 lang/sv/help/quiz/feedback.html
 34. +25 −0 lang/sv/help/quiz/grademethod.html
 35. +10 −0 lang/sv/help/quiz/maxgrade.html
 36. +19 −0 lang/sv/help/quiz/multichoice.html
 37. +38 −0 lang/sv/help/quiz/questiontypes.html
 38. +3 −0 lang/sv/help/quiz/random.html
 39. +10 −0 lang/sv/help/quiz/shortanswer.html
 40. +5 −0 lang/sv/help/quiz/timeopen.html
 41. +12 −0 lang/sv/help/quiz/truefalse.html
 42. +26 −0 lang/sv/help/resource/resourcetype.html
 43. +8 −0 lang/sv/help/resource/summary.html
 44. +164 −0 lang/sv/help/richtext.html
 45. +117 −0 lang/sv/help/surveys.html
 46. +24 −0 lang/sv/help/teachers.html
 47. +151 −0 lang/sv/help/text.html
 48. +44 −0 lang/sv/help/textformat.html
 49. +29 −0 lang/sv/journal.php
 50. +521 −0 lang/sv/moodle.php
 51. +106 −0 lang/sv/quiz.php
 52. +28 −0 lang/sv/resource.php
 53. +207 −0 lang/sv/survey.php
View
@@ -0,0 +1,23 @@
+README FOR LANGUAGE PLUGIN
+--------------------------
+
+This directory contains all the strings and texts needed
+to render a Moodle site in a particular language.
+
+The default language is English. If a string is missing
+for any reason from another language, then the English
+version will be used.
+
+Note that each installed module should have a file here,
+as well as the main file which is called "moodle.php".
+
+The "help" directory contains whole pages written in HTML,
+and the "docs" directory contains other miscellaneous
+documents.
+
+If you are thinking of translating Moodle to another language,
+please contact me so I can help you!
+
+Cheers,
+Martin martin@dougiamas.com
+
View
@@ -0,0 +1,40 @@
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.5 dev (2002092300)
+
+$string['allowresubmit'] = "Tillåt återpostning";
+$string['assignmentdetails'] = "Uppgiftsdetaljer";
+$string['assignmentname'] = "Uppgiftens namn";
+$string['assignmenttype'] = "Uppgiftens typ";
+$string['description'] = "Beskrivning";
+$string['duedate'] = "Utgångsdatum";
+$string['early'] = "\$a tidigt";
+$string['failedupdatefeedback'] = "Misslyckades att uppdatera återkopplingen för det inskickade bidraget av användaren \$a";
+$string['feedbackupdated'] = "Återkopplingen för inskickat bidrag uppdaterat för \$a användare";
+$string['late'] = "\$a sent";
+$string['maximumgrade'] = "Maximum betyg";
+$string['maximumsize'] = "Maximum storlek";
+$string['modulename'] = "Uppgift";
+$string['modulenameplural'] = "Uppgifter";
+$string['newsubmissions'] = "Bidrag inskickade";
+$string['notsubmittedyet'] = "Ännu inte inskickade bidrag";
+$string['overwritewarning'] = "Varning: uppladdning igen kommer att ERSÄTTA ditt nuvarande redan inskickade bidrag";
+$string['submissionfeedback'] = "Återkoppling för inskickat bidrag";
+$string['submissions'] = "Inskickade bidrag";
+$string['submitassignment'] = "Skicka in din uppgift med detta formulär";
+$string['submitted'] = "Inskickad";
+$string['typeoffline'] = "Offline aktivitet";
+$string['typeuploadsingle'] = "Ladda upp en enskild fil";
+$string['uploadbadname'] = "Detta filnamn innehåller konstiga tecken och filen kunde inte laddas upp";
+$string['uploadedfiles'] = "uppladdade filer";
+$string['uploaderror'] = "Ett fel inträffade när filen sparades på servern";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "Filen uppladdades korrekt, men kunde inte uppdatera ditt inskickade bidrag!";
+$string['uploadfiletoobig'] = "Tyvärr, men den filen är för stor (begränsningen är \$a byte)";
+$string['uploadnofilefound'] = "Ingen fil hittades - är du säker på att du valde en för att ladda upp?";
+$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' lyckades laddas upp, men det inskickade bidraget registrerades inte!";
+$string['uploadsuccess'] = "Uppladdningen av '\$a' lyckades";
+$string['viewfeedback'] = "Visa uppgiftsbetyg och återkoppling";
+$string['viewsubmissions'] = "Visa \$a inskickade bidrag";
+$string['yoursubmission'] = "Ditt inskickade bidrag";
+
+?>
+
View
@@ -0,0 +1,58 @@
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = "Denna metod använder en extern databastabell för att kontrollera hurvida ett givet användarnamn och lösenord är giltigt. Om kontot är nytt, så kan information från andra fält också kopieras till Moodle.";
+$string['auth_dbextrafields'] = "Detta fält är valfritt. Du kan välja att fylla i på förhand några användarfält för Moodle med information från <B>externa databas fält</B> som du kan specificera här. <P>Om du lämnar dessa fält tomma, så kommer standardvärden att användas.<P>I vilket fall som helst, kommer användaren kunna redigera alla dessa fält efter det att de loggat in.";
+$string['auth_dbfieldpass'] = "Namn hos detta fält som innehåller lösenord";
+$string['auth_dbfielduser'] = "Namn hos detta fält som innehåller användarnamn";
+$string['auth_dbhost'] = "Datorn (värd) som används för databas-servern.";
+$string['auth_dbname'] = "Namn på databasen själv";
+$string['auth_dbpass'] = "Lösenord som matchar ovanstående användarnamn";
+$string['auth_dbtable'] = "Namn på tabellen i databasen";
+$string['auth_dbtitle'] = "Använd en extern databas";
+$string['auth_dbtype'] = "Databastyp (se <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentation</A> för detaljer)";
+$string['auth_dbuser'] = "Använarnamn med läsbehörighet till databasen";
+$string['auth_emaildescription'] = "Epostbekräftelse är standardvalet som autenticeringsmetod. När användaren registrerar sig, väljer eget nytt användarnamn och lösenord, kommer en bekräftelse via epost sändas till användarens epostadress. Detta epostbrev innehåller en säker länk till en sida där användaren kan bekräfta sitt konto. Framtida inlogging kontrollerar bara användarnamn och lösenord mot de lagrade värdena i Moodles databas.";
+$string['auth_emailtitle'] = "Epostbaserad autenticering";
+$string['auth_imapdescription'] = "Denna metod använder en IMAP-server för att kontrollera hurvida ett givet användarnamn och lösenord är giltigt.";
+$string['auth_imaphost'] = "IMAP-serverns adress. Använd IP-nummer, inte DNS namn.";
+$string['auth_imapport'] = "IMAP-serverns portnummer. Vanligtvis är detta 143 eller 993.";
+$string['auth_imaptitle'] = "Använd en IMAP server";
+$string['auth_imaptype'] = "IMAP servertyp. IMAP servrar kan ha olika typer av autenticeringar och förhandlingar.";
+$string['instructions'] = "Instruktioner";
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Om du vill bruka bind-användare för att söka användare, specificera det här. Något som 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Lösenord för bind-användare.";
+$string['auth_ldap_contexts'] = "Lista av kontexter där användaren är lokaliserade. Separera olika kontexter med ';'. Till exempel: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+$string['auth_ldap_host_url'] = "Specificera en LDAP-värd i URL-form som 'ldap://ldap.myorg.com/' eller 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
+$string['auth_ldap_search_sub'] = "Sätt in ett värde &lt;&gt; 0 om du vill söka användare från subkontexter.";
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Uppdatera användarinformation (förnamn, efternamn, adress..) från LDAP till Moodle. Se /auth/ldap/attr_mappings.php för mappnings information";
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Attributet som används för namn/sökning av användare. Vanligtvis 'cn'.";
+$string['auth_ldapdescription'] = "Denna metod ger autenticering mot en extern LDAP-server.
+ Om det givna användarnamnet och lösenordet är giltiga skapar
+ Moodle en plats för en ny användare i databasen.
+ Denna modul kan läsa användarattribut från LDAP och fylla i på förhand
+ önskade fält i Moodle. För följande login är endast användarnamn och
+ lösenord kontrollerade.";
+$string['auth_ldapextrafields'] = "Dessa fält är valfria. Du kan välja att fylla i på förhand några användarfält för Moodle med information från <B>LDAP-fält</B> som du kan specificera här. <P>Om du lämnar dessa fält tomma, så kommer inget att föras över från LDAP och standardvärden för Moodle kommer att användas istället.<P>I vilket fall som helst, kommer användaren kunna redigera alla dessa fält efter det att de loggat in.";
+$string['auth_ldaptitle'] = "Använd en LDAP-server";
+$string['auth_nntpdescription'] = "Denna metod använder en NNTP-server för att kontrollera hurvida ett givet användarnamn och lösenord är giltiga.";
+$string['auth_nntphost'] = "NNTP-serverns adress. Använd IP-nummer, inte DNS namn.";
+$string['auth_nntpport'] = "Serverport (119 är den vanligaste)";
+$string['auth_nntptitle'] = "Använd en NNTP-server";
+$string['auth_nonedescription'] = "Användare kan logga in och skapa giltiga konton omedelbart, utan autenticering mot extern server och heller ingen bekräftelse via epost. Var försiktig med användning av detta val - tänk på säkerheten och administrativa problem detta kan orsaka.";
+$string['auth_nonetitle'] = "Ingen autenticering";
+$string['auth_pop3description'] = "Denna metod använder en POP3 server för att kontrollera hurvida ett givet användarnamn och lösenord är giltiga.";
+$string['auth_pop3host'] = "POP3-serveradressen. Använd IP-nummer, inte DNS namn.";
+$string['auth_pop3port'] = "Serverport (110 är den vanligaste)";
+$string['auth_pop3title'] = "Använd en POP3-server";
+$string['auth_pop3type'] = "Servertyp. Om din server använder certifikat som säkerhet, välj pop3cert.";
+$string['authenticationoptions'] = "Autenticering tillval";
+$string['authinstructions'] = "Här kan du ge instruktioner för dina användare, så att de vet vilket användarnamn och lösenord de bör använda. Texten du skriver in här kommer att visas på loginsidan. Om du lämnar detta tomt så kommer inga instruktioner att visas.";
+$string['changepassword'] = "Ändra lösenord URL";
+$string['changepasswordhelp'] = "Här kan du specificera en plats där dina användare kan återställa eller ändra sina användarnamn/lösenord om de har glömt. Detta kommer att visas för användarna som en knapp på loginsidan och deras användarsidor. Om du lämnar detta tomt kommer inte knappen att visas.";
+$string['chooseauthmethod'] = "Välj en autentiseringsmetod: ";
+$string['guestloginbutton'] = "Knapp för gästlogin";
+$string['showguestlogin'] = "Du kan gömma eller visa knappen för gästlogin på loginsidan.";
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,17 @@
+<?PHP // $Id$
+
+#------------------------------------------------------------
+$string['modulename'] = "Valundersökning";
+$string['modulenameplural'] = "Valundersökningar";
+#------------------------------------------------------------
+
+$string['answered'] = "Besvarade";
+$string['choice'] = "Valundersökning \$a";
+$string['choicename'] = "Valetundersökningens namn";
+$string['choicetext'] = "Valetundersökningens text";
+$string['notanswered'] = "Inte ännu besvarad";
+$string['responses'] = "Svar";
+$string['responsesto'] = "Svar till \$a";
+$string['savemychoice'] = "Spara min valundersökning";
+$string['viewallresponses'] = "Visa \$a svar";
+?>
@@ -0,0 +1,18 @@
+ABOUT THIS DIRECTORY
+--------------------
+
+DO NOT CHANGE, RENAME OR MOVE ANY OF THE FILES
+IN THIS DIRECTORY unless you REALLY know what
+you are doing.
+
+Changing these files could mess up your course.
+
+This directory contains files uploaded to your
+course within particular modules (mostly by
+students), such as assignment submissions and
+forum attachments.
+
+The names of the directories and files within
+this directory are very specific and are
+automatically maintained by Moodle.
+
View
@@ -0,0 +1,119 @@
+<?PHP // $Id$
+
+#------------------------------------------------------------
+$string['modulename'] = "Forum";
+$string['modulenameplural'] = "Forum";
+#------------------------------------------------------------
+
+$string['addanewdiscussion'] = "Lägg till ett nytt diskussionsämne";
+$string['allowchoice'] = "Tillåt alla att välja";
+$string['allowdiscussions'] = "Kan en \$a posta till detta forum?";
+$string['allowratings'] = "Tillåt postningar att bedömas?";
+$string['allowsdiscussions'] = "Detta forum tillåter varje person att starta ett diskussionsämne.";
+$string['anyfile'] = "Vilken fil som helst";
+$string['attachment'] = "Bilaga";
+$string['bynameondate'] = "av \$a->name - \$a->date";
+$string['couldnotadd'] = "Kan inte lägga till din postning på grund av okänt fel";
+$string['couldnotdeleteratings'] = "Tyvärr, det kan inte tas bort eftersom folk redan har bedömt det";
+$string['couldnotdeletereplies'] = "Tyvärr, det kan inte tas bort eftersom folk redan har svarat på det";
+$string['couldnotupdate'] = "Kunde inte uppdatera din postning på grund av okänt fel";
+$string['delete'] = "Ta bort";
+$string['deleteddiscussion'] = "Diskussionsämnet har tagits bort";
+$string['deletedpost'] = "Postningen har tagits bort";
+$string['deletesure'] = "Är du säker på att du vill ta bort denna postning?";
+$string['discussion'] = "Diskussion";
+$string['discussions'] = "Diskussioner";
+$string['discussionsstartedby'] = "Diskussionen startades av \$a";
+$string['discussthistopic'] = "Diskutera detta ämne";
+$string['eachuserforum'] = "Varje person postar en diskussion";
+$string['edit'] = "Redigera";
+$string['editing'] = "Redigering";
+$string['emptymessage'] = "Något var fel med din postning. Kanske lämnade du den tom, eller bilagan var för stor. Dina ändringar har INTE sparats.";
+$string['everyonecanchoose'] = "Alla kan välja att prenumerera";
+$string['everyoneissubscribed'] = "Alla prenumererar på detta forum";
+$string['forcesubscribe'] = "Tvinga alla att prenumerera";
+$string['forcesubscribeq'] = "Tvinga alla att prenumerera?";
+$string['forum'] = "Forum";
+$string['forumintro'] = "Introduktion till forum";
+$string['forumname'] = "Forumnamn";
+$string['forums'] = "Forum";
+$string['forumtype'] = "Forumtyp";
+$string['generalforum'] = "Standardforum för generell användning";
+$string['generalforums'] = "Generella forum";
+$string['inforum'] = "i \$a";
+$string['intronews'] = "Generella nyheter och annonseringar";
+$string['introsocial'] = "Ett öppet forum att diskutera vad du vill";
+$string['introteacher'] = "Ett forum för endast lärare med noteringar och diskussion";
+$string['learningforums'] = "Learning forums";
+$string['maxtimehaspassed'] = "Tyvärr, men maximitid för att redigera denna postning (\$a) har passerat!";
+$string['message'] = "Meddelande";
+$string['modeflatoldestfirst'] = "Visa svarslista, med det älsta först";
+$string['modeflatnewestfirst'] = "Visa svarslista, med det senaste först";
+$string['modenested'] = "Visa svar i nästlad form";
+$string['modethreaded'] = "Visa svar i trådad form";
+$string['more'] = "mer";
+$string['namenews'] = "Nyhetsforum";
+$string['namesocial'] = "Socialt forum";
+$string['nameteacher'] = "Lärarforum";
+$string['newforumposts'] = "Nya forumpostningar";
+$string['nodiscussions'] = "Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum";
+$string['noguestpost'] = "Tyvärr, gäster har ingen behörighet att posta";
+$string['noposts'] = "Inga postningar";
+$string['nopostscontaining'] = "Inga postningar innehållande '\$a' hittades";
+$string['nosubscribers'] = "Det finns ännu inga prenumeranter på detta forum";
+$string['nownotsubscribed'] = "\$a->name kommmer INTE få kopior av '\$a->forum' med epost.";
+$string['nowsubscribed'] = "\$a->name kommer få kopior av '\$a->forum' med epost.";
+$string['numposts'] = "\$a postningar";
+$string['olderdiscussions'] = "Äldre diskussioner";
+$string['openmode0'] = "Inga diskussioner, inga svar";
+$string['openmode1'] = "Inga diskussioner, men svar tillåts";
+$string['openmode2'] = "Diskussioner och svar är tillåtna";
+$string['parentofthispost'] = "Föräldern till denna postning";
+$string['postadded'] = "Din postning har lagts till.<P>Du har \$a för att redigera den om du vill göra ändringar.";
+$string['postincontext'] = "Se denna postning i sitt sammanhang";
+$string['postmailinfo'] = "Detta är en kopia på ett meddelande postat på \$a webbplats.
+För att lägga till ditt svar via webbplatsen, klicka på denna länk:";
+
+$string['postingtip'] = "<B>Postnings tips:</B>
+När du svarar:
+<UL>
+<LI>läs deras postning noggrannt och
+<LI>titta speciellt efter saker du kan kommentera
+</UL>
+
+När du skriver:
+<UL>
+<LI>håll dina svar korta och till ämnet
+<LI>förklara dina egna idéer klart
+<LI>tänk på frågor du kan ställa
+</UL>";
+
+$string['postrating1'] = "Visa mest SEPARATE knowing";
+$string['postrating2'] = "Lika Equally separate and connected";
+$string['postrating3'] = "Visa mest CONNECTED knowing";
+$string['postupdated'] = "Din postning uppdaterades";
+$string['processingpost'] = "Processar post \$a";
+$string['rate'] = "Bedömning";
+$string['ratings'] = "Bedömningar";
+$string['readtherest'] = "Läs fortsättningen på detta ämne";
+$string['re'] = "Re:"; // Put in front of subjects that are replies to another post
+$string['repliesmany'] = "\$a svar så långt";
+$string['repliesone'] = "\$a svar så långt";
+$string['reply'] = "Besvara";
+$string['search'] = "Sök";
+$string['searchresults'] = "Sökresultat";
+$string['searchforums'] = "Sök forum";
+$string['sendinratings'] = "Sänd in mina senaste bedömingar";
+$string['showsubscribers'] = "Visa prenumeranter";
+$string['singleforum'] = "En enkel enskild diskussion";
+$string['subject'] = "Ämne";
+$string['subscribe'] = "Prenumerera på detta forum";
+$string['subscribed'] = "Prenumererar";
+$string['subscribers'] = "Prenumeranter";
+$string['subscribersto'] = "Prenumerera till '\$a'";
+$string['unsubscribe'] = "Avbeställ prenumeration från detta forum";
+$string['youratedthis'] = "Du bedömde detta";
+$string['yournewtopic'] = "Ditt nya diskussionsämne";
+$string['yourreply'] = "Ditt svar";
+
+?>
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Uppgiftstyp</B></P>
+
+<P>Det finns olika typer av uppgifter</P>
+
+<P><B>Nedkopplad aktivitet (offline)</B> - detta är användbart när uppgiften utförs utanför
+Moodle. Studenter kan då se en beskrivning av uppgiften, men inte ladda upp filer eller något annat.
+Lärare kan dock sätta betyg på alla studenter, och studenter kommer att kunna se anteckningar om sina betyg.
+
+<P><B>Uppladdning av en enstaka fil</B> - denna typ av uppgift tillåter alla studenter att ladda upp
+en enskild fil, av vilken som helst typ. Detta kan vara ett Worddokument, eller en bild, en
+zippad webbplats, eller vad som helst du ber studenten om. Lärare kan uppkopplad betygsätta uppgifter (online).
+
@@ -0,0 +1,11 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Återinsända uppgifter</B></P>
+
+<P>Som standardval kan inte studenter skicka uppgifter när väl läraren har betygsatt
+ dessa.</P>
+
+<P>Om du slår på detta val kommer studenter tillåtas att åter skicka in
+ uppgifter efter det att de har betygsatts (för dig att åter sätta nytt betyg).
+ Detta kan vara användbart om läraren vill uppmuntra studenterna
+ att utföra bättre arbete i en iterativ process.</P>
+
+<P>Uppenbarligen är denna möjlighet inte relevant för uppgifter offline.</P>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Valmöjligheter</B></P>
+
+<P>Här specificerar du vilka valmöjligheter deltagarna
+ kan välja från.
+
+<P>Du kan fylla i vilket som helst antal av dessa: det är OK
+ att lämna några tomma, om du inte behöver alla 6 valmöjligheter.
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Kurskategorier</B></P>
+
+<P>Din Moodleadministratör kan sätta upp flera kurskategorier.
+
+<P>Till exempel, &quot;Vetenskap&quot;, &quot;Humaniora&quot;,
+ &quot;Folkhälsa&quot; etc
+
+<P>Välj den mest närliggande för din kurs. Detta val kommer
+ att påverka hur din kurs presenteras i kurslistningen och kan
+ göra det lättare för studenter att finna din kurs.
@@ -0,0 +1,25 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Moodle kursformat</B></P>
+
+<P><B>Veckoformat</B></P>
+<UL>
+Kursen organiseras veckovis, med ett klart startdatum och ett klart slutdatum.
+Varje vecka består av aktiviteter. Några av dem, såsom journaler, kan
+ha &quot;öppna fönster&quot; för säg, två veckor efter vilka de inte kommer
+att vara tillgängliga längre.
+</UL>
+
+<P><B>Temaformat</B></P>
+<UL>
+Mycket likt veckoformatet, med undantag för att varje &quot;vecka&quot; kallas
+istället för ett tema. Ett &quot;tema&quot; har inga tidsbegränsingar. Du behöver
+inte dätta datumgränser.
+</UL>
+
+<P><B>Socialt format</B></P>
+<UL>
+Detta format är orienterat runt ett visst huvudforum, det sociala forumet,
+vilket visas på huvudsidan. Det är användbart för situationer som har mestadels
+en fri form. De behöver inte ens vara kurser. Till exempel kan det användas för
+en avdelnings anslagstavla.
+</UL>
+
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Kursens hela namn</B></P>
+
+<P>Kursens hela namn visas högst upp på skärmen
+ och i kurslistningen.</P>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit ba54c0b

Please sign in to comment.