Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

missing string

  • Loading branch information...
commit ba7644c64d62b9206fb180b537bc07c5b131cc40 1 parent 862e37c
koenr authored
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1  lang/nl/moodle.php
View
3  lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 alpha (2004022200)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 nearly beta! (2004022400)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -626,6 +626,7 @@
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Let op: de gebruikers van een vak moeten worden hersteld op het moment dat je gebruikers data aan het terugzetten bent. Deze instelling is voor je veranderd.';
$string['nothingnew'] = 'Niets nieuws sinds je laatste login';
$string['notincluded'] = 'Niet ingevoegd';
+$string['notingroup'] = 'Om deze activiteit te kunnen zien moet je lid zijn van een groep.';
$string['nousersmatching'] = 'Er zijn geen gebruikers gevonden met de zoekterm \'$a\'';
$string['nousersyet'] = 'Er zijn nog geen gebruikers';
$string['now'] = 'Nu';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.