Permalink
Browse files

modification for new features

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Aug 7, 2004
1 parent d28303f commit baefa8f30d7bce3900cdf36f16c1ea733daca5b3
Showing with 26 additions and 13 deletions.
  1. +11 −4 lang/nl/help/resource/index.html
  2. +13 −7 lang/nl/help/textformat.html
  3. +2 −2 lang/nl/help/wiki.html
@@ -1,7 +1,14 @@
<p>Bronnen module</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?module=resource&file=resourcetype.html">Bron</a>
<li><a href="help.php?module=resource&file=summary.html">Samenvatting</a>
- <li><a href="help.php?module=resource&file=program.html">Programma bronnen</a>
-</ul>
-
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=types.html">Brontypes</a>
+ <ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=type/text.html">Tekst</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=type/html.html">HTML-pagina</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=type/file.html">Bestanden en webpagina's</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=type/directory.html">Map</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=type/reference.html">Verwijzing</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=type/label.html">Label</a></li>
+ </ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=parameters.html">Parameters</a>
+</ul>
@@ -22,7 +22,7 @@
</UL>
-<P><B>2. HTML opmaak</B></P>
+<P><B>2. HTML-opmaak</B></P>
<UL>
<P>Als je dit formaat kiest wordt er van uit gegaan dat de tekst volledig in HTML is geschreven. Als je de HTML-editor
@@ -44,13 +44,19 @@
<P>Nieuwe regels en spaties worden nog wel automatisch verwerkt, maar aan de rest van de tekst wordt niet geraakt.
</UL>
+<P><B>4. Markdown tekstopmaak</B></P>
+<UL>
+<P>Markdownopmaak probeert het zo gemakkelijk mogelijk te maken om een goedopgemaakte XHTML-pagina te maken door alleen gebruik te maken van tekst, ongeveer zoals je een e-mail zou schrijven.</P>
+<P>Het is heel geschikt om cleane tekstpagina's te maken met wat hoofdingen en lijsten, maar zonder veel links of afbeeldingen.ut many links or images.</P>
+<p align=right><a href="help.php?file=markdown.html">Meer informatie over Markdownopmaak</a></p>
+</UL>
+
-<P><B>4. Wiki tekst opmaak</B></P>
+
+<P><B>4. Wiki-achtige tekstopmaak</B></P>
<UL>
-<P>Hiermee kun je op een speciale manier je teksten typen, bekend als het Wiki formaat.
-<P>Met deze opmaakcode blijft je tekst erg leesbaar, maar hij kan ook automatisch geconverteerd worden naar HTML tekst
-met titels, lijsten en andere complexe opmaak.
+<P>Hiermee kun je op een speciale manier je teksten typen, bekend als het Wiki formaat. Als je deze methode al kent, dan is dit de manier om teksten in Moodle te maken.
+<P>Merk op dat dit geen echte Wiki is, zo kun je bijvoorbeeld geen gebruik maken van CamelCase woorden om nieuwe pagina's te maken. Er kunnen ook kleine verschillen zijn met de Wikimodule in Moodle, wees dus voorzichtig.
<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("wiki", get_string("helpwiki")) ?> Meer informatie over Wiki</P>
-</UL>
-
+</UL>
View
@@ -1,6 +1,6 @@
-<p align="center"><b>Hulp bij het schrijven van pagina's met Wiki opmaak</b></p>
+<p align="center"><b>Hulp bij het schrijven van pagina's met een Wiki-achtige opmaak</b></p>
-<p>Met Wiki tekst opmaak kun je platte tekst opmaken met een intuïtieve, leesbare opmaakcode, die omgezet zal
+<p>Met Wiki tekst opmaak kun je platte tekst opmaken met een intuïtieve, leesbare opmaakcode, die omgezet zal
worden in XHTML wanneer ze getoond wordt. Het groot voordeel is dat je geen HTML moet leren om vrij complexe
resultaten te krijgen, en de tekst <em>ziet</em> er al goed uit <em>voor</em> de conversie.
Het is een echt alternatief voor het bewaren van Word-bestanden als HTML om de bron te kunnen blijven bewerken on-line.

0 comments on commit baefa8f

Please sign in to comment.