Permalink
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jul 1, 2004
1 parent 2cc72e8 commit bb141a3f482da9026068b46792ca07d5e9624a5a
Showing with 43 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 lang/nl/help/choice/timerestrict.html
  2. +4 −0 lang/nl/help/courseidnumber.html
  3. +32 −0 lang/nl/help/quiz/export.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Tijd beperken</b></p>
+
+<P>TMet deze instelling kun je een tijdsvenster definiëren waarbinnen deelnemers een keuze mogen maken.</p>
+
+<p>Als je geen sluitdatum wil dan kun je de sluitingstijd heel ver in de toekomst zetten.</p>
+
+<p>Als je deze functie helemaal niet nodig hebt, verwijder dan het vinkje.</p>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Vak ID Nummer</B></P>
+
+<P>Het ID nummer van een vak wordt alleen gebruikt wanneer dit vak moet gekoppeld worden aan externe systemen - het wordt nooit getoond binnen Moodle. Als je een officiële codenaam hebt voor dit vak, gebruik die dan hier ... anders kun je dit veld gewoon leeg laten.</p>
+
@@ -0,0 +1,32 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Exporteren van vragen uit een categorie</B></P>
+
+<P>Met deze functie kun je de vragen uit een hele categorie exporteren naar een tekstbestand.
+
+<p>Merk op dat er in heel wat formaten wat informatie verloren gaat als de vragen geëxporteerd worden. Dit komt omdat veel formaten niet alle mogelijkheden ondersteunen die bestaan in Moodle vragen. Je mag niet verwachten dat een vraag die je exporteert en dan terug importeert er net hetzelfde uitziet. Het is best de geëxporteerde gegevens grondig te controleren voor je ze gebruikt in een productieomgeving.</p>
+
+<P>De formaten die momenteel ondersteund worden zijn:</p>
+
+<P><B>GIFT</B></P>
+<ul>
+<p>GIFT is het meest uitgebreide importformat beschikbaar voor het importeren van Moodle testvragen vanuit een
+tekstbestand. Het is ontworpen als gemakkelijke importeermethode voor Moodle test vragen vanuit tekstbestanden. Het ondersteunt
+meerkeuzevragen, waar/onwaar, kort antwoord, koppelvragen en numerieke vragen, evenals het invoeren van een __________ voor
+het gatentekstformaat. Verschillende vragentypes kunnen gemixt worden in één tekstbestand en de opmaak ondersteunt ook
+commentaar, vraagnamen, feedback en procentuele weging van cijfers. Hieronder enkele voorbeelden:</p>
+<pre>
+Wie is er begraven in de tombe van Grant?{~Grant ~Jefferson =niemand}
+
+Grant is {~begraven =bijgezet ~levend} in Grant's tombe.
+
+Grant is begraven in Grant's tombe.{FALSE}
+
+Wie is begraven in Grant's tombe?{=niemand =helemaal niemand}
+
+Wanneer was Ulysses S. Grant geboren?{#1822:1}
+</pre>
+
+<p align=right><a href="help.php?file=formatgift.html&module=quiz">Meer info over "GIFT"</a></p>
+</ul>
+
+<P>
+Er zijn nog meer formaten onderweg, zoals WebCT, IMS, QTI en gelijk welk formaat dat uitgewerkt wordt door Moodle-gebruikers!</p>

0 comments on commit bb141a3

Please sign in to comment.