Permalink
Browse files

Corrected translation

  • Loading branch information...
kaipe
kaipe committed Aug 22, 2003
1 parent a912de3 commit bb9d73d9e15c47efa8e2f817bbcc9fdb576ea8ab
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 lang/sv/quiz.php
View
@@ -56,8 +56,8 @@
$string['editingquestion'] = "Redigera en fråga";
$string['editingquiz'] = "Redigera övning";
$string['editingrandom'] = "Redigera en slumpfråga";
-$string['editingrandomsamatch'] = "Redigera en ihopparning med framslumpade snabbfrågor";
-$string['editingshortanswer'] = "Redigera en snabbfråga";
+$string['editingrandomsamatch'] = "Redigera en ihopparning med framslumpade kortsvarsfrågor";
+$string['editingshortanswer'] = "Redigera en kortsvarsfråga";
$string['editingtruefalse'] = "Redigera en sant/falskt fråga";
$string['false'] = "Falskt";
$string['feedback'] = "Återkoppling";
@@ -112,8 +112,8 @@
$string['quizopen'] = "Öppna övningen";
$string['random'] = "Slumpfråga";
$string['randomcreate'] = "Skapa slumpfrågor";
-$string['randomsamatch'] = "Ihopparning med framslumpade snabbfrågor";
-$string['randomsamatchcreate'] = "Skapa ihopparning med framslumpade snabbfrågor";
+$string['randomsamatch'] = "Ihopparning med framslumpade kortsvarsfrågor";
+$string['randomsamatchcreate'] = "Skapa ihopparning med framslumpade kortsvarsfrågor";
$string['randomsamatchintro'] = "Välj rätt svar från menyn för var och en av nedanstående frågor.";
$string['randomsamatchnumber'] = "Antal frågor att slumpa fram";
$string['readytosend'] = "Du är på väg att skicka hela din övning för betygsättning. Är du säker på att du vill fortsätta?";

0 comments on commit bb9d73d

Please sign in to comment.