Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 2fd64b7 commit bbacecda158348b08e56e28f0b98616fcd476fe2 AMOS bot committed Dec 20, 2011
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 install/lang/da/install.php
@@ -65,10 +65,10 @@
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
<p>Det kan dog på nogle servere forhindre <b>alle</b> PHP-siderne i at virke (du vil se fejl når du ser på siderne). I så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li> </ol>';
$string['paths'] = 'Stier';
-$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Databiblioteket ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datamappen ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
$string['pathshead'] = 'Bekræft stier';
-$string['pathsrodataroot'] = 'Datarootbiblioteket er skrivebeskyttet.';
-$string['pathsroparentdataroot'] = 'Det overordnede bibliotek ({$a->parent}) er skrivebeskyttet. Databiblioteket ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
+$string['pathsrodataroot'] = 'Datamappen er skrivebeskyttet.';
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Den overordnede mappe ({$a->parent}) er skrivebeskyttet. Datamappen ({$a->dataroot}) kan ikke oprettes af installationsprogrammet.';
$string['pathssubadmindir'] = 'Enkelte webhoteller bruger /admin som speciel URL til kontrolpanelet el. lign. Desværre konflikter det med Moodles standardplacering af admin-sider. Du kan klare dette ved at give admin-mappen et andet navn i din installation og skrive det her. Det kan f.eks. være <em>moodleadmin</em>. Det vil fikse admin-links i Moodle.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Du har brug for et sted, hvor Moodle kan gemme uploadede filer. Denne mappe skal kunne læses OG SKRIVES I af webserverbrugeren (oftest \'ingen\' eller \'apache\'), men må ikke være tilgængelig direkte via internettet. Installationsprogrammet vil forsøge at oprette mappen, hvis ikke den allerede eksisterer.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Den fulde sti til Moodleinstallationen.';
@@ -78,7 +78,7 @@
Hvis dit websted er tilgængeligt fra både internet og intranet skal du bruge internetadressen her og opsætte din DNS sådan at intranet-brugerne kan bruge den offentlige adresse også.
Hvis ikke adressen er korrekt må du ændre URL\'en i din browser og genstarte installationen med den rigtige adresse.
';
-$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot er ikke sikret';
+$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Datamappen er ikke sikret';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Adminmappe eksisterer ikke';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP-extension';
$string['phpversion'] = 'PHP version';

0 comments on commit bbacecd

Please sign in to comment.